Công văn 7606/VPCP-CN kiến nghị về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

Số: 7606/VPCP-CN
V/v: Báo cáo và kiến nghị về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

Số: 7606/VPCP-CN
V/v: Báo cáo và kiến nghị về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2018

 

 

Kính gửi:

– Bộ Giao thông vận tải;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 8310/BGTVT-KHĐT ngày 31 tháng 7 năm 2018) liên quan đến báo cáo và kiến nghị về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan trong quá trình tổ chức xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (Báo cáo), đảm bảo tiến độ trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng tiến độ của Dự án và quy định của pháp luật.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm đề xuất thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước khi nhận được hồ sơ Báo cáo do Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– TTg, các PTTg;
– Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
– Cục Hàng không Việt Nam;
– Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, QHĐP, NC, TH, TKBT;
– Lưu: VT, CN (2b). Hiền
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

 

 

Không có văn bản liên quan.

Văn bản đang xem

Công văn 7606/VPCP-CN kiến nghị về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

Số: 7606/VPCP-CN
V/v: Báo cáo và kiến nghị về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn