Công văn 79/BYT-BH cung cấp thông tin về hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2020

BỘ Y TẾ
_____

Số: 79/BYT-BH
V/v: Cung cấp thông tin về hợp đồng KCB BHYT năm 2020

C

BỘ Y TẾ

_____

Số: 79/BYT-BH
V/v: Cung cấp thông tin về hợp đồng KCB BHYT năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


______________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2020

 

 

Kính gửi:   

– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

– Y tế các bộ, ngành.

(sau đây gọi tắt là các đơn vị)

 

Bộ Y tế nhận được phản ánh của một số địa phương, đơn vị về một số vướng mắc trong việc ký hợp đồng Khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020 như là: Đưa tất cả văn bản liên quan đến BHYT vào căn cứ hợp đồng; Bệnh viện có trách nhiệm giải trình vượt tổng mức thanh toán theo quý; Tổng mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thông báo bằng văn bản sau khi có thống nhất với Sở Y tế theo đúng quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018; Bao gồm văn bản thông báo giao dự toán lần đầu; Văn bản thông báo giao dự toán bổ sung (nếu có); Tổng số tiền tạm ứng cả năm không vượt quá dự toán được giao…

Đ kịp thời giải quyết vướng mắc trong việc ký hp đồng Khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị cung cấp thông tin về tình hình thực hiện ký Hp đồng KCB năm 2020 như sau:

1. Tất cả các địa phương, đơn vị cung cấp nội dung trong dự thảo hp đồng khác so với Mu hợp đồng ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, trong đó:

a) Nội dung hai bên đã thống nhất:

b) Nội dung hai bên chưa thống nhất và lý do chưa thống nhất:

2. Ngoài ra, các địa phương, đơn vị cung cấp các thông tin như sau:

a) Đối với Sở Y tế các tỉnh, thành phố cung cấp tình hình hợp đồng KCB BHYT trên địa bàn:

– Số cơ sở KCB có hợp đồng KCB BHYT năm 2019;

– Số cơ sở KCB có hợp đồng KCB BHYT năm 2019 đã ký tiếp hp đồng KCB BHYT năm 2020 (tính đến hết ngày 31/12/2019);

– Số cơ sở KCB không có hợp đồng KCB BHYT năm 2019 có ký hp đồng KCB BHYT năm 2020 (tính đến hết ngày 31/12/2019);

– Gửi bản sao hp đồng KCB BHYT năm 2020 của 01 cơ sở KCB tuyến tỉnh, 01 cơ sở KCB tuyến huyện và 01 cơ sở KCB tư nhân (nếu có).

b) Y tế bộ, ngành gửi bản sao hợp đồng KCB BHYT năm 2020 của 01 cơ sở KCB tuyến trung ương, 01 cơ sở KCB tuyến tỉnh.

c) Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế gửi bản sao hợp đồng KCB BHYT năm 2020.

3. Các vướng mắc khác về hợp đồng KCB BHYT

Ngoài các nội dung trên, nếu có các vướng mắc khác về việc hợp đồng KCB BHYT, đề nghị các địa phương, đơn vị cung cấp thông tin để Bộ Y tế tổng hợp.

Thông tin và bản sao hợp đồng KCB BHYT gửi về Bộ Y tế trước ngày 12/01/2020 và qua địa chỉ email: nhunth.bh@moh.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn.

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– PTT Vũ Đức Đam (để b/c);
– TT Nguyễn Trường Sơn (để b/c);
– Hiệp hội Bệnh viện tư nhân;
– Các Vụ, Cục: KH-TC, PC, KCB, YDCT, TTr Bộ;
– Lưu: VT, BH.


TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ 
BẢO HIỂM Y TẾ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Phan Văn Toàn 

Văn bản đang xem

Công văn 79/BYT-BH cung cấp thông tin về hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2020

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ Y TẾ
_____

Số: 79/BYT-BH
V/v: Cung cấp thông tin về hợp đồng KCB BHYT năm 2020

C