Công văn 827/TTg-CN quy hoạch bổ sung Quốc lộ 29 kéo dài từ thị xã Buôn Hồ đến cửa khẩu Đắk Ruê, tỉnh Đắk Lắk

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

Số: 827/TTg-CN
V/v: Q

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

Số: 827/TTg-CN

V/v: Quy hoạch bổ sung Quốc lộ 29 kéo dài từ thị xã Buôn Hồ đến cửa khẩu Đắk Ruê, tnh Đk Lắk

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2018

 

 

Kính gửi:

– Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính;
– Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 13452/BGTVT-KHĐT ngày 29 tháng 11 năm 2017 và số 4997/BGTVT-KHĐT ngày 14 tháng 5 năm 2018); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3687/BKHĐT-KCHTĐT ngày 01 tháng 6 năm 2018), Tài chính (văn bản số 7331/BTC-ĐT ngày 20 tháng 6 năm 2018), Xây dựng (văn bản số 1412/BXD-HĐXD ngày 14 tháng 6 năm 2018), Quốc phòng (văn bản số 5685/BQP-TM ngày 30 tháng 5 năm 2018), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 2948/BTNMT-KHTC ngày 07 tháng 6 năm 2018), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 4258/BNN-KH ngày 05 tháng 6 năm 2018) và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (văn bản số 10149/UBND-CN ngày 18 tháng 12 năm 2017) về việc bổ sung Quốc lộ 29 kéo dài từ thị xã Buôn Hồ đến cửa khẩu Đắk Ruê, tỉnh Đắk Lắk vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh cục bộ quy hoạch tuyến đường Quốc lộ 29 kéo dài từ thị xã Buôn Hồ đến cửa khẩu Đắk Ruê, tỉnh Đk Lắk như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến các bộ, địa phương tại các văn bản nêu trên.

2. Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức quản lý quy hoạch và thực hiện đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; trong đó, thực hiện đúng nhiệm vụ đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; đng thời, không làm ảnh hưởng đến đất lúa, đất lâm nghiệp chiếm dụng, rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, các khu sinh thái tự nhiên…đang được bảo vệ./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, NN, NC, TH;
– Lưu: VT, CN (2). Ha
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

 

 

 

 

Văn bản đang xem

Công văn 827/TTg-CN quy hoạch bổ sung Quốc lộ 29 kéo dài từ thị xã Buôn Hồ đến cửa khẩu Đắk Ruê, tỉnh Đắk Lắk

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

Số: 827/TTg-CN
V/v: Q