Công văn 862/SGDĐT-VP Hà Nội tiếp tục cho học sinh nghỉ học

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

Số: 862/SGDĐT-VP  &nb

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

Số: 862/SGDĐT-VP      

V/v Tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020

 

 

                                                                         

Kính gửi:

– Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;

– Thủ trưởng các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố.

 

Thực hiện văn bản số 272/TB-UBND ngày 19/3/2020 của UBND Thành phố về việc thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo cho các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố, bao gồm:

Trẻ em mầm non; học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; học viên trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài; học sinh Trường Trung cấp sư phạm Mẫu giáo – Nhà trẻ tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 05/4/2020 để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và yên tâm phụ huynh.

Sở GDĐT yêu cầu phòng GDĐT, các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Trung ương, các Bộ, ban ngành liên quan và Thành phố. Thực hiện tốt Hướng dẫn liên ngành số 787/HDLN:YT-GDĐT-LĐTBXH ngày 21/02/2020 của liên sở Y tế, GDĐT, Lao động – Thương binh và Xã hội về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp; Công văn số 679/SGDĐT-CTTT ngày 06/3/2020 của Sở GDĐT về những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.

2. Trong thời gian học sinh nghỉ học, các đơn vị trường học tiếp tục triển khai thực hiện việc hướng dẫn học sinh tự học và tự ôn tập tại nhà; thường xuyên liên hệ với gia đình, cập nhật, nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe của học sinh.

3. Thực hiện nghiêm công tác thông tin báo cáo theo quy định.

Sở GDĐT đề nghị các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã, các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục thông báo kịp thời đến toàn thể học sinh và cha mẹ học sinh được biết để thực hiện tốt nội dung trên./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ GDĐT;

– Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;

– UBND Thành phố;

– Các Sở: Y tế, LĐTB&XH;

– UBND quận, huyện, thị xã;

– Ban Giám đốc Sở;

– Cổng Thông tin điện tử của Ngành;

– Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Chử Xuân Dũng

 

Văn bản đang xem

Công văn 862/SGDĐT-VP Hà Nội tiếp tục cho học sinh nghỉ học

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________

Số: 862/SGDĐT-VP  &nb