Công văn 899/BHXH-BT tuyên truyền vận động phát triển người tham gia BHXH, BHYT

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
___________

Số: 899/BHXH-BT
V/v: Tuyên truyền vận động phát triển người tham gia BHXH, BHYT

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

___________

Số: 899/BHXH-BT
V/v: Tuyên truyền vận động phát triển người tham gia BHXH, BHYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


______________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2020

 

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 

Hiện nay, dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phc tạp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân. Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố chủ động báo cáo, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện; hệ thống Bưu điện và các đại lý thu BHXH, BHYT thực hiện các hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp đến các cơ quan, đơn vị, người dân, các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình sắp đến hạn đóng tiền để tiếp tục tham gia BHXH, BHYT; tích cực truyền thông, vận động đối tượng tham gia BHXH, BHYT mới thông qua việc triển khai linh hoạt các hội nghị khách hàng hoặc vận động trực tiếp; tiếp tục thực hiện việc rà soát, khai thác đối tượng tham gia BHXH theo dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.

Về chi phí thù lao đại lý thu và chi hội nghị khách hàng, trong thời gian chờ Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38/2019/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 sửa đổi một số điều của Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN, BHXH các tỉnh, thành phố tạm thời thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 236/QĐ-BHXH ngày 19/02/2016 về việc ban hành mức chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu BHXH, BHYT, Quyết định số 151/QĐ-BHXH ngày 30/01/2019 về việc phê duyệt Phương án phối hợp với Bưu điện tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và Công văn số 2431/BHXH-BT ngày 05/7/2019 của BHXH việt Nam về việc hướng dẫn quy trình tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự nguyện cho đến khi có hướng dẫn mới.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– Tổng Giám đốc (để b/c);
– Các Phó Tổng Giám đốc;
– Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam;
– Các đơn vị: TT, TCKT;
– Lưu: VT, BT.


KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Đình Liệu

 

Văn bản đang xem

Công văn 899/BHXH-BT tuyên truyền vận động phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
___________

Số: 899/BHXH-BT
V/v: Tuyên truyền vận động phát triển người tham gia BHXH, BHYT