Công văn 944/BGDĐT-GDĐH hỗ trợ địa phương phòng chống dịch Covid-19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
___________

Số: 944/BG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

___________

Số: 944/BGDĐT-GDĐH

V/v: H trợ địa phương phòng chng dịch Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


_______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2020

 

 

Kính gửi:

– Các đại học, trường đại học, học viện;

– Các trường cao đẳng sư phạm.

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cả nước đang huy động mọi nguồn lực để phòng chống dịch. Để hỗ trợ cho các địa phương có khu vực cách ly đảm bảo an toàn nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị lãnh đạo các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm (sau đây gọi là các cơ sở đào tạo) nếu chưa tổ chức cho sinh viên nhập học tập trung tại trường thì có thể phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương để trong trường hợp cần thiết, có thể sử dụng ký túc xá của nhà trường làm cơ sở cách ly tập trung của địa phương.

Đối với các cơ sở đào tạo đã tổ chức cho sinh viên nhập học tập trung: thường xuyên thực hiện đúng hướng dẫn phòng chống dịch, xây dựng các kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh trong từng giai đoạn để tuyệt đối đảm bảo an toàn; truyền thông cho cán bộ, giảng viên, sinh viên các thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, ổn định tâm lý, tinh thần trong toàn trường; sẵn sàng cùng địa phương tham gia các hoạt động phòng chống dịch phù hợp với điều kiện của nhà trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các cơ sở đào tạo biết và tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;
– PTTgCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ (để p/h);
– Lưu: VT, GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Phúc

 

Không có văn bản liên quan.

Văn bản đang xem

Công văn 944/BGDĐT-GDĐH hỗ trợ địa phương phòng chống dịch Covid-19

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
___________

Số: 944/BG