Công văn 972/BHXH-TCKT trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp qua bưu điện

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

_______

Số: 972/BHXH-TCKT

V/v Thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hằng tháng q

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

_______

Số: 972/BHXH-TCKT

V/v Thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hằng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020

 

 

Kính gửi:

– Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam;

– Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/3/2020 về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/3/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 14/3/2020 thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người hưởng được đầy đủ, kịp thời, an toàn và đúng với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH các tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:

1. Về tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hằng tháng bằng tiền mặt từ tháng 4/2020

a) Cơ quan bưu điện thực hiện chi trả lương hưu tại các cơ sở bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4/2020; người hưởng chủ động lựa chọn thời gian phù hợp theo thông báo của cơ quan bưu điện, mang thẻ chi trả đến các bưu cục của bưu điện để nhận tiền.

b) Cơ quan bưu điện tổ chức chi trả tận nhà

– Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH (người hưởng) từ 80 tuổi trở lên.

– Người hưởng dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, không tự đến hoặc không ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại các cơ sở bưu điện; người hưởng bị bệnh mãn tính đang được điều trị ngoại trú: Người hưởng báo với cơ quan bưu điện để được chi trả tận nhà.

c) Đối với người hưởng thuộc địa bàn cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19: Cơ quan bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương, ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, cơ quan BHXH để có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng phù hợp điều kiện cụ thể của địa bàn.

d) Về thời gian chi trả: Thực hiện theo quy định và tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương.

đ) Về kinh phí và thanh quyết toán

– BHXH tỉnh tạm ứng đủ kinh phí chi trả cho Bưu điện theo danh sách chi trả hàng tháng để bưu điện chủ động chi trả cho người hưởng trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, không thực hiện bù trừ kinh phí giữa các tháng.

– Thanh toán chi phí chi trả cho Bưu điện: Để đảm bảo kinh phí cho Bưu điện tổ chức chi trả trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, BHXH tỉnh tạm ứng đủ chi phí chi trả cho Bưu điện trên cơ sở tỷ lệ chi phí chi trả theo quy định và số tiền chi chế độ BHXH, BHTN trên danh sách chi trả chuyển cơ quan Bưu điện cùng thời gian chuyển tiền chi trả các chế độ BHXH, BHTN.

– Hàng tháng, Bưu điện báo cáo cơ quan BHXH tình hình chi trả. Đến hết tháng 6/2020 thực hiện quyết toán giữa Bưu điện và cơ quan BHXH về tình hình chi trả các chế độ BHXH, BHTN và chi phí chi trả theo quy định.

2. Tổ chức thực hiện

2.1. BHXH tỉnh

a) Chủ động phối hợp với cơ quan bưu điện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh

– Phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4/2020 và các tháng tiếp theo trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn tại văn bản này và đề xuất giải pháp và thời gian chi trả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tránh tập trung đông người, đảm bảo an toàn cho người hưởng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

– Chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chi trả, đảm bảo an toàn cho người hưởng; truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

b) Phối hợp với cơ quan bưu điện rà soát danh sách người hưởng từ 80 tuổi trở lên; người hưởng dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, người hưởng bị bệnh mãn tính đang được điều trị ngoại trú có thông báo đến cơ quan bưu điện để tổ chức chi trả tại nhà.

c) Truyền thông cho người hưởng biết các nội dung thay đổi về phương thức chi trả, thời gian chi trả và địa điểm chi trả để người hưởng biết, thực hiện và yêu cầu người hưởng đến điểm chi trả nhận tiền phải đeo khẩu trang, tránh tập trung đông người để đảm bảo an toàn cho người hưởng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

d) Kiểm tra việc tổ chức chi trả của cơ quan Bưu điện; phối hợp xử lý, giải quyết, phản ánh kịp thời vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

đ) Tăng cường, vận động khuyến khích người hưởng nhận chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân theo Quyết định số 241/QĐ-TTG ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2020.

2.2. Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam chỉ đạo bưu điệu các tỉnh thực hiện ngay các nội dung sau:

a) Phối hợp với BHXH tỉnh đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4/2020 và các tháng tiếp theo trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

b) Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại điểm chi trả: Tổ chức phun khử khuẩn tại tất cả các điểm chi trả trước và trong thời gian cơ quan bưu điện tổ chức chi trả; Thực hiện việc đeo khẩu trang tại tất cả các điểm chi trả; yêu cầu nhân viên bưu điện, người hưởng đeo khẩu trang trong suốt quá trình chi trả; trang bị nước rửa tay sát khuẩn tại tất cả các điểm chi trả; trường hợp người hưởng không đeo khẩu trang đến điểm chi trả, bưu điện phát khẩu trang miễn phí cho người hưởng.

c) Tăng cường nhân viên chi trả, bố trí thêm bàn chi trả để giảm thời gian chờ đợi của người hưởng, không để người hưởng tập trung đông. Thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm nhân lực, an toàn tiền mặt khi tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng.

d) Bưu điện có phương án chi trả đảm bảo an toàn cho người hưởng trong trường hợp người hưởng đến nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tập trung đông trong cùng một thời điểm.

đ) Thông báo cho người hưởng nội dung tại Khoản 1 văn bản này, thời gian chi trả để người hưởng lựa chọn, bố trí thời gian đến nhận tiền phù hợp đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

e) Tăng cường công tác truyền thông để nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân viên bưu điện, người hưởng đảm bảo thực hiện tốt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH các tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện ngay các nội dung tại văn bản này, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Tổng Giám đốc (để b/c);

– Các Phó Tổng Giám đốc;

– Ban CSXH, TTTT; Báo BHXH; Tạp chí BHXH (để p/hợp);

– Lưu: VT, TCKT(02).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Đình Khương

 

Văn bản đang xem

Công văn 972/BHXH-TCKT trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp qua bưu điện

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

_______

Số: 972/BHXH-TCKT

V/v Thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hằng tháng q