Công văn 9747/VPCP-CN rà soát, xử lý việc cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trái quy định

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

——————–

Số: 9747/VPCP-CN

V/v Rà soát, xử lý việc cấp v

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

——————–

Số: 9747/VPCP-CN

V/v Rà soát, xử lý việc cấp văn bằng,

chứng chỉ, giấy chứng nhận

trái quy định của pháp luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2019

 

 

 

Kính gửi:

                                           – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

                                           – Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Trong thời gian qua có tình trạng một số tổ chức, cá nhân đăng tin, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc cung cấp, trao đổi, mua bán các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn, nghiệp vụ (ngoại ngữ, tin học, giấy khám sức khỏe…) và trao đổi, làm thuê luận văn, luận án tốt nghiệp. Đây là các hoạt động vi phạm pháp luật, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội. Để xóa bỏ các hoạt động nêu trên, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, chấn chỉnh việc đào tạo, cấp các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình. Có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

2. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành có liên quan rà soát trên các trang mạng xã hội nhằm phát hiện và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định đối với các tập thể, cá nhân có hành vi giới thiệu mua bán, trao đổi các loại giấy tờ nêu trên (kể cả đối với hành vi làm thuê luận văn, luận án tốt nghiệp), báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

– VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg.

TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, TCCV, NC, KGVX, KTTH, V.I;

– Lưu: VT, CN (2) cp .

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản đang xem

Công văn 9747/VPCP-CN rà soát, xử lý việc cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trái quy định

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

——————–

Số: 9747/VPCP-CN

V/v Rà soát, xử lý việc cấp v