Công văn 9993/VPCP-KGVX chăm sóc, giáo dục trẻ em tự kỷ của Văn phòng Chính phủ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

——————–

Số: 9993/VPCP-KGVX
V/v Chăm sóc, giáo dục

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

——————–

Số: 9993/VPCP-KGVX
V/v Chăm sóc, giáo dục

trẻ em tự kỷ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019

 

 

 

Kính gửi:

                                                                   – Bộ Giáo dục và Đào tạo;

                                                                   – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

Trước tình trạng trẻ em bị tự kỷ có xu hướng gia tăng và hoạt động giáo dục, chăm sóc trẻ tự kỷ còn nhiều bất cập, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở có hoạt động giáo dục, chăm sóc trẻ em tự kỷ đảm bảo quyền của trẻ em; kiến nghị các giải pháp tăng cường trách nhiệm của nhà trường, gia đình, xã hội trong chăm sóc, giáo dục trẻ tự kỷ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

– Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);

– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,

PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, Vụ NC, Cổng TTĐT;

– Lưu: VT, KGVX (2),ĐND

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Mai Thị Thu Vân

 

Không có văn bản liên quan.

Văn bản đang xem

Công văn 9993/VPCP-KGVX chăm sóc, giáo dục trẻ em tự kỷ của Văn phòng Chính phủ

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

——————–

Số: 9993/VPCP-KGVX
V/v Chăm sóc, giáo dục