Đơn xin cấp sổ đỏ dùng mẫu nào? Trường hợp nào dùng đến?

Mẫu Đơn xin cấp sổ đỏ là một trong những loại văn bản bắt buộc phải có trong thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu cho tổ chức, cá nhân. Vậy đơn đề nghị cấp sổ đỏ dùng mẫu nào?

Đơn xi

Mẫu Đơn xin cấp sổ đỏ là một trong những loại văn bản bắt buộc phải có trong thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu cho tổ chức, cá nhân. Vậy đơn đề nghị cấp sổ đỏ dùng mẫu nào?

Đơn xin cấp sổ đỏ dùng mẫu nào?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
‎ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
‎ —————

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

Kính gửi:  ……………………………………………

Mẫu số 04a/ĐK

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI
NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ  tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển …..

Ngày …../…../…..

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất

1.1. Tên  (viết chữ in hoa):  ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

1.2. Địa chỉ thường trú (1) : ……………………………………………………………………………

2. Đề nghị:

– Đăng ký QSDĐ £

– Cấp GCN đối với đất £

Đăng ký quyền quản lý đất £

Cấp GCN đối với tài sản trên đất £

(Đánh dấu √ vào ô trống lựa chọn)

3. Thửa đất đăng ký  (2)  …………………………………………………………………………….

3.1. Thửa đất số: …………………………; 3.2. Tờ bản đồ số: …………………………………;

3.3. Địa chỉ tại: ………………………………………………………………………………………;

3.4.  Diện tích:  ……………  m²; sử dụng chung:  ……………  m²; sử dụng riêng:  ………….  m²;

3.5. Sử dụng vào mục đích: ………………………………. , từ thời điểm: ……………………..;

3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: ………………………………………………………..;

3.7. Nguồn gốc sử dụng (3) : …………………………………………………………………………;

3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số ……., của ……………….., nội dung quyền sử dụng ………………………………………………………………………………………..;

4. Tài sản gắn liền với đất   (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở hữu tài sản)

4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:

a) Loại nhà ở, công trình (4) :  …………………………………………………………………………;

b) Diện tích xây dựng: …………………….. (m²);

c) Diện tích sàn  (đối với nhà)  hoặc công suất  (đối với công trình khác):  ………………………;

d) Sở hữu chung: ……………………………..m², sở hữu riêng: ……………………………..m²;

đ) Kết cấu: ……………………………………..; e) Số tầng: ………………………………………;

g) Thời hạn sở hữu đến: ……………………………………………………………………………

(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)

4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

4.3. Cây lâu năm:

a)  Loại cây chủ yếu:  ……………………….

b)  Diện tích:  …………………………..  m²;

c)  Nguồn gốc tạo lập:

– Tự trồng rừng:                                                 £

– Nhà nước giao không thu tiền:              £

– Nhà nước giao có thu tiền:                   £

– Nhận chuyển quyền:                             £

– Nguồn vốn trồng, nhận quyền:             ……..     £

d) Sở hữu chung: ….m², Sở hữu riêng: ….m 2 ;

đ) Thời hạn sở hữu đến: ………………………

 

 

 

a)  Loại cây chủ y ế u:  ……………….;

b)  Diện tích: …………………………m²;

c) Sở hữu chung: …………………..m²,

Sở hữu riêng: ………………………m²;

d) Thời hạn sở hữu đến: …………………

5. Những giấy tờ nộp kèm theo:  …………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

6.  Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính:  …………………………………………

Đề nghị khác : …………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn l à  đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

…………. , ngày …. tháng … năm  ……

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có ) 

II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 5

(Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất của tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở để bán)

1. Nội dung kê khai so với hiện trạng: ……………………………………………………………..

2. Nguồn gốc sử dụng đất: ………………………………………………………………………….

3. Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký: ………………………………………………..

4. Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất: ……………………………………………………….

5. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất: ………………………………………

6. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: ……………………………….

7.  Nội dung khác:  ………………………………………………………………………………………

 

Ngày  ……  tháng  ……  năm  ……

‎ Công chức địa chính

‎ (Ký, ghi rõ họ, tên)Ngày …… tháng …… năm ……

TM. Ủy ban nhân dân
‎ Chủ tịch


‎ (Ký tên, đóng dấu) 

(Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì không xác nhận các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký riêng về đất thì không xác nhận nội dung Điểm 4; đăng ký riêng tài sản thì không xác nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục này)

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)

Ngày …… tháng …… năm ……

‎ Người kiểm tra

‎ (Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)Ngày …… tháng …… năm ……

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)Hướng dẫn:

(1) Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông” (hoặc “Hộ bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân (nếu có) của hai vợ chồng chủ hộ (người có chung quyền sử dụng đất của hộ). Tổ chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo).

(2) Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp giấy hoặc đề nghị cấp chung một GCN nhiều thửa đất nông nghiệp thì tại dòng đầu của điểm 3 mục I chỉ ghi tổng số thửa và kê khai từng thửa vào danh sách kèm theo (Mẫu 04c/ĐK).

(3) Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác.

(4) Ghi cụ thể: Nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, văn phòng, nhà xưởng, nhà kho,…

 

Cách viết đơn yêu cầu cấp sổ đỏ ra sao?

Cách viết đơn xin cấp Sổ đỏ như sau:

Mục “Kính gửi”

Căn cứ Điều 105 Luật Đất đai 2013 ghi như sau:

Mục “Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người quản lý đất”

– Phần tên (viết chữ in hoa):

– Phần địa chỉ thường trú: Ghi địa chỉ thường trú của hộ gia đình, cá nhân theo sổ hộ khẩu (nếu có nơi thường trú mới nhất phải ghi nơi mới nhất).

Mục “Đề nghị”

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tích chữ (v) vào ô trống phù hợp yêu cầu của mình.

Mục “Thửa đất đăng ký”

Nếu đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp giấy hoặc đề nghị cấp chung một Giấy chứng nhận nhiều thửa đất nông nghiệp thì mục này chỉ ghi tổng số thửa và kê khai từng thửa vào danh sách kèm theo (Mẫu 04c/ĐK).

Tiểu mục “Nguồn gốc sử dụng”: Ghi cụ thể là được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác.

Mục “Tài sản gắn liền với đất”

 Nếu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở hữu tài sản mới kê khai mục này

– Tiểu mục “Nhà ở, công trình xây dựng khác”:

Tiểu mục “Rừng sản xuất là rừng trồng”, “Cây lâu năm”: Nếu diện tích đất mà có rừng thì ghi thông tin đầy đủ theo từng mục về loại rừng, cây lâu năm.

Mục “Những giấy tờ nộp kèm theo”

Ghi rõ các giấy tờ kèm theo như: bản chính hợp đồng mua bán thửa đất (đất mua), bản chính hóa đơn giá trị giá tăng, bản chính xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có),…

Mục “Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính”

Nếu có nhu cầu thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ghi mục này.

Mục “Ngày, tháng, năm”

Trên đây là thông tin về đơn xin cấp sổ đỏ dùng mẫu nào? Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

02/11/2022

01/11/2022

01/11/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Mẫu Đơn xin cấp sổ đỏ là một trong những loại văn bản bắt buộc phải có trong thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu cho tổ chức, cá nhân. Vậy đơn đề nghị cấp sổ đỏ dùng mẫu nào?

Đơn xi