Gộp hợp đồng thử việc và hợp đồng chính thức được không?

Hợp đồng thử việc và hợp đồng chính thức về cơ bản có nhiều điểm khác biệt. Từ năm 2021, khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực, được phép gộp nội dung thử việc vào hợp đồng lao động. Mẫu gộp hợp đồng thử việc và hợp đồng chính thức có

Hợp đồng thử việc và hợp đồng chính thức về cơ bản có nhiều điểm khác biệt. Từ năm 2021, khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực, được phép gộp nội dung thử việc vào hợp đồng lao động. Mẫu gộp hợp đồng thử việc và hợp đồng chính thức có nội dung gì? 

Gộp hợp đồng thử việc và hợp đồng chính thức được không?

Chào bạn. Hiện nay, tại Điều 24 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

Như vậy, ngoài việc ký một hợp đồng thử việc riêng, công ty của bạn có thể ký hợp đồng thử việc gộp với hợp đồng lao động chính thức, tức là ghi nội dung thử việc trong hợp đồng lao động chính thức nếu hai bên có thỏa thuận.

Ngoài ra, Điều 27 Bộ luật này cũng quy định khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc. Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

Như vậy, dù bạn và công ty ký nội dung thử việc trong hợp đồng lao động thì trong thời gian thử việc, nếu thấy công việc không phù hợp, bạn vẫn có thể chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước hay bồi thường thiệt hại gì cho công ty.

Việc gộp hợp đồng thử việc vào hợp đồng lao động thực chất chỉ để công ty không phải kí hợp đồng nhiều lần với người lao động. 

Mẫu gộp hợp đồng thử việc và hợp đồng chính thức thế nào?

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                              …., ngày……tháng……năm……

 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà :……………………………….

Chức vụ:……………………………………………………

Đại diện cho ……………………………………………….

Mã số thuế …………………………………

Địa chỉ:……………………… Điện thoại:…………..…….

Và một bên là Ông/Bà :…………………………………………..

Sinh ngày: ……….. tháng………năm……..Tại:………………

Nghề nghiệp :………………………………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………

Số CMTND:……………… cấp ngày…………./……../……..

Số sổ lao động (nếu có) :…….cấp ngày……./……../……..

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây :

Điều 1: Thời hạn và công việc

– Ông, bà : …………………làm việc theo loại hợp đồng lao động …………..từ ngày …… tháng …… năm ……. đến ngày ……. Tháng ….… năm……

– Thử việc từ ngày…….tháng…..…năm……..đến ngày….…tháng……năm……

– Địa điểm làm việc :……………………………………………………

– Chức vụ :…………………………………………………………………

– Công việc phải làm :………………………………………………….

Điều 2: Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc :……………………………………………………..

– Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm :……………….

– Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3: Nghĩa vụ, quyền hạn và các quyền lợi người lao động

3.1 Nghĩa vụ :

– Trong công việc, chịu sự điều hành trực tiếp của ông, bà :…………….

– Hoàn thành những công việc trong hợp đồng lao động.

– Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật lao động, an toàn lao động và các quy định trong thỏa ước lao động tập thể.

3.2 Quyền hạn:

– Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

3.3 Quyền lợi :

– Phương tiện đi lại làm việc :……………………………………

– Mức lương chính hoặc tiền công :………….

Được trả………..lần vào các ngày…………và ngày………….hàng tháng.

– Phụ cấp gồm : …………………………………………………………

………………………………………………………………………………

– Được trang bị bảo hộ lao động gồm :

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

– Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng):

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

– Bảo hiểm xã hội:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

– Được hưởng các phúc lợi :

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

– Được hưởng các khoản thưởng, nâng lương, bồi dưỡng nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

– Được hưởng các chế độ ngừng việc trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật lao động

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

4.1 Nghĩa vụ: 

Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng lao động để người lao động làm việc đạt hiệu quả. Đảm bảo việc làm cho người lao động theo hợp đồng đã ký. Thanh toán đầy đủ, dứt điểm các chế độ và quyền lợi của người lao động đã cam kết trong hợp đồng lao động.

4.2 Quyền hạn:

Có quyền điều chuyển tạm thời người lao động, tạm ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật lao động.

Điều 5: Điều khoản chung

5.1 Những thỏa thuận khác:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

5.2 Hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày ….. tháng …năm …..đến ngày … tháng … năm …

Điều 6: Hợp đồng lao động này làm thành 02 bản

– 01 bản do người lao động giữ.

– 01 bản do người sử dụng lao động giữ.

 

           Người lao động                                        Người sử dụng lao động

            (ký tên)                                                    (ký tên, đóng dấu)

Gộp hợp đồng thử việc và hợp đồng chính thức có được đóng BHXH?

Theo điểm b khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người tham gia hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng, không xác định thời hạn, xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng… là những trường hợp phải tham gia BHXH bắt buộc.

Luật này không nhắc đến hợp đồng thử việc trong điều luật quy định về những đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc. Do đó, người lao động ký hợp đồng thử việc không phải tham gia BHXH bắt buộc.

Tuy nhiên, khoản 1 Điều 24 Bộ luật Lao động 2019 cho phép người lao động thử việc ký hợp đồng thử việc hoặc thỏa thuận về thời gian thử việc trong hợp đồng lao động. 

Việc lựa chọn giao kết theo một trong hai loại hợp đồng trên hoàn toàn phụ thuộc vào thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. 

Nếu người lao động và người sử dụng lao động có thỏa thuận về nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động thì lúc này, người lao động sẽ sẽ trở thành đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Khi đó, thời gian thử việc sẽ được tính vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. 

Trên đây là giải đáp gộp hợp đồng thử việc và hợp đồng chính thức được không? Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

>> Người lao động thử việc, cần biết những quy định quan trọng nào?

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

30/06/2022

30/06/2022

30/06/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Hợp đồng thử việc và hợp đồng chính thức về cơ bản có nhiều điểm khác biệt. Từ năm 2021, khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực, được phép gộp nội dung thử việc vào hợp đồng lao động. Mẫu gộp hợp đồng thử việc và hợp đồng chính thức có