Hồ sơ thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu.

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu);

2. Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty ;

3. Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty;

4. Danh sách người đại diện theo uỷ quyền (theo mẫu). Kèm theo danh sách này phải có Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo uỷ quyền (Đối với trường hợp tổ chức bổ nhiệm từ hai người đại diện theo uỷ quyền trở lên) hoặc của người được uỷ quyền (Đối với trường hợp tổ chức chỉ bổ nhiệm một người đại diện). Các giấy tờ chứng thực cá nhân gồm:

4.1. Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước.

4.2. Một trong số các giấy tờ còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau đây:

a) Hộ chiếu Việt Nam;

b) Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau:

· Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam;

· Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam;

· Giấy xác nhận đăng ký công dân;

· Giấy xác nhận gốc Việt Nam;

· Giấy xác nhận có gốc Việt Nam;

· Giấy xác nhận có quan hệ huyết thống Việt Nam;

· Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

4.3. Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

4.4. Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.

5. Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền ;

6. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định ;

7. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Cơ sở pháp lý: Nghị định số 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh.
Lưu ý: Các văn bản đề cập tại phần Cơ sở pháp lý, làm cơ sở trích dẫn nội dung quy định pháp luật có thể thay đổi tại thời điểm quý vị đọc bài viết này. Do đó, quý vị cần tham khảo luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.