Hội nghị nhà chung cư là gì? Thành phần tham dự thế nào?

Ở các chung cư vẫn tổ chức hội nghị nhà chung cư để giải quyết một số vấn đề. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể hiểu hội nghị nhà chung cư là gì? Mục đích tổ chức để làm gì?

Hội nghị nhà chung cư là gì?

Ở các chung cư vẫn tổ chức hội nghị nhà chung cư để giải quyết một số vấn đề. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể hiểu hội nghị nhà chung cư là gì? Mục đích tổ chức để làm gì?

Hội nghị nhà chung cư là gì?

Theo quy định khoản 1 và khoản 2 Điều 102 Luật Nhà ở 2014 thì hội nghị nhà chung cư được quy định cụ thể như sau:

1. Hội nghị nhà chung cư là hội nghị của các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư nếu chủ sở hữu nhà chung cư không tham dự.

2. Hội nghị nhà chung cư được tổ chức họp để quyết định các nội dung quy định tại khoản 3 hoặc khoản 4 Điều này khi có đủ điều kiện theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

Theo khoản 3 Điều này quy định Hội nghị nhà chung cư được tổ chức họp để quyết định các vấn đề như sau đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu.

Thứ nhất là đề cử, bầu, bãi miễn thành viên Ban quản trị nhà chung cư; thông qua, sửa đổi, bổ sung Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Thứ hai, thông qua, bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư; quyết định mức phụ cấp trách nhiệm của các thành viên Ban quản trị…

Thứ ba, thông qua mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định…

Thứ tư, quyết định lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trong trường hợp chủ đầu tư không có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư…

Thứ năm, thông qua báo cáo về hoạt động quản lý vận hành, bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư

thứ sáu là, quyết định các nội dung khác có liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư.

– Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu thì Hội nghị nhà chung cư được tổ chức họp để quyết định các vấn đề thứ nhất, thứ hai và thứ sáu nêu trên.

Mọi quyết định của Hội nghị nhà chung cư về các vấn đề quy định được thông qua theo nguyên tắc đa số bằng hình thức biểu quyết/bỏ phiếu, đồng thời được lập thành biên bản có chữ ký của các thành viên chủ trì cuộc họp và thư ký cuộc họp Hội nghị nhà chung cư.

Điều 12 Mục 1 Chương III Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD hướng dẫn về hội nghị nhà chung cư như sau:

– Đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu: hội nghị nhà chung cư là hội nghị của đại diện chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư.

– Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu: hội nghị nhà chung cư là hội nghị của đại diện các chủ sở hữu căn hộ hoặc người đang sử dụng nếu chủ sở hữu không tham dự

Như vậy, có thể thấy hội nghị nhà chung cư là hội nghị của các chủ sở hữu nhà chung cư để họp bàn về các vấn đề liên quan đến quản trị, quản lý nhà chung cư theo quy định nêu trên.

Thành phần tham dự hội nghị nhà chung cư

Khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm Thông tư 02/2016/TT-BXD, được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BXD quy định về thành phần tham dự và việc biểu quyết tại hội nghị nhà chung cư. Cụ thể:

–  Đối với nhà chung cư, cụm nhà chung cư có một chủ sở hữu

Thành phần tham dự bao gồm:

+ Đại diện chủ sở hữu,

+ Người sử dụng nhà chung cư

+ Đại diện của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà chung cư

– Đối với nhà chung cư, cụm nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu

Thành phần tham dự hội nghị nhà chung cư như sau:

+ Tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu, thành phần tham dự gồm:

Đại diện chủ đầu tư, đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao, đại diện đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư (nếu có) và mời đại diện của Ủy ban nhân dân cấp xã;

+ Nếu hội nghị nhà chung cư bất thường và hội nghị nhà chung cư thường niên, thành phần tham dự gồm:

Đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao, đại diện chủ đầu tư (nếu chủ đầu tư còn sở hữu diện tích trong nhà chung cư), đại diện đơn vị quản lý vận hành (nếu nhà chung cư phải thuê đơn vị quản lý vận hành) và mời đại diện của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Như vậy,có thể thấy thành phần tham dự hội nghị nhà chung cư phụ thuộc vào nhà chung cư có một hay nhiều chủ sở hữu.

Nếu là nhà chung cư nhiều chủ sở hữu còn căn cứ vào việc đó là hội nghị nhà chung cư lần đầu, hội nghị nhà chung cư bất thường hay hội nghị thường niên.

Hội nghị bất thường nhà chung cư là gì?

Theo Điều 14 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư thì hội nghị nhà chung cư bất thường được tổ chức khi có một trong các trường hợp như sau:

– Bầu thay thế Trưởng ban hoặc Phó ban quản trị do bị miễn nhiệm, bãi miễn hoặc bị chết, mất tích.

Tuy nhiên, trong trường hợp thay thế Phó ban quản trị là đại diện của chủ đầu tư thì chủ đầu tư sẽ cử người khác đảm nhận, không phải tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường.

– Miễn nhiệm/bãi miễn toàn bộ các thành viên Ban quản trị và bầu Ban quản trị mới.

– Bầu thay thế thành viên Ban quản trị không phải là Trưởng ban, Phó ban do bị miễn nhiệm, bãi miễn… trong trường hợp đã lấy ý kiến của các chủ sở hữu nhà chung cư nhưng không đủ số người đồng ý…

– Ban quản trị nhà chung cư đề nghị thay thế đơn vị quản lý vận hành hoặc điều chỉnh giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

– Các trường hợp khác nếu có đơn đề nghị của trên 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao.

Trên đây là giải đáp cho hội nghị nhà chung cư là gì? Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

>> Khi nào tổ chức hội nghị nhà chung cư lần 2?Có thể bạn quan tâm

20/09/2022

20/09/2022

19/09/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Ở các chung cư vẫn tổ chức hội nghị nhà chung cư để giải quyết một số vấn đề. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể hiểu hội nghị nhà chung cư là gì? Mục đích tổ chức để làm gì?

Hội nghị nhà chung cư là gì?