Hướng dẫn điều chỉnh thông tin (tên công ty, địa chỉ …) trên hóa đơn điện tử (có phụ đề)

Hướng dẫn điều chỉnh thông tin trên Hóa đơn điện tử Khi nào làm điều chỉnh thông tin? Khi hóa đơn đã lập bị sai: Tên công ty / địa chỉ + 1 hoặc cả 2 bên đã
dùng hóa đơn để kê khai thuế. NGUYÊN TẮC: Hệ thống chỉ lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn,

Hướng dẫn điều chỉnh thông tin trên Hóa đơn điện tử Khi nào làm điều chỉnh thông tin? Khi hóa đơn đã lập bị sai: Tên công ty / địa chỉ + 1 hoặc cả 2 bên đã

dùng hóa đơn để kê khai thuế. NGUYÊN TẮC: Hệ thống chỉ lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn, hóa đơn bị điều chỉnh không thay đổi, không tạo hóa đơn mới.

Xem hình bên. Ví dụ: Chúng ta làm điều chỉnh thông tin hóa đơn số 30 Vào nghiệp vụ => chọn Điều chỉnh Nhấn vào nút “Cập nhật khách hàng” => tiến hành sửa thông tin cho đúng. Trong phần lý do, ghi rõ lý do điều chỉnh Như vậy, hệ thống không tạo hóa đơn mới , chỉ thay đổi trạng thái là “Đã bị điều chỉnh” Hệ thống tự tạo Biên điều chỉnh hóa đơn. Người dùng tiến hành kiểm tra và ký số lên Biên bản.

https://www.youtube.com/watch?v=sEfJhW9qKzU

https://youtu.be/sEfJhW9qKzUHướng dẫn điều chỉnh thông tin trên Hóa đơn điện tử Khi nào làm điều chỉnh thông tin? Khi hóa đơn đã lập bị sai: Tên công ty / địa chỉ + 1 hoặc cả 2 bên đã
dùng hóa đơn để kê khai thuế. NGUYÊN TẮC: Hệ thống chỉ lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn,