Kế hoạch 115/KH-BGDĐT công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——-

Số: 115/KH-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

Số: 115/KH-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2020  

 

 

KẾ HOẠCH

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục

———–

 

Triển khai Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 (Quyết định 705/QĐ-TTg); Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” (Đề án 1928); Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021 (Quyết định 3957/QĐ-BGDĐT), Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 705/QĐ-TTg ; Quyết định 3957/QĐ-BGDĐT nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong nhà trường.

2. Quán triệt và thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật (thực hiện theo Chỉ thị mới thay thế Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân).

2. Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) gắn với những vấn đề về giáo dục được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận và nhiệm vụ chính trị của Bộ, của ngành. Nội dung PBGDPL bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm 2020, tập trung tuyên truyền, phổ biến các luật và quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm nói chung, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 nói riêng.

3. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức PBGDPL mới trong công tác PBGDPL. Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; lồng ghép hoạt động PBGDPL với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua lớn của ngành trong năm 2020. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL có hiệu quả phù hợp với từng nhóm đối tượng (nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người học ở mỗi cấp học và trình độ đào tạo).

II. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Tư vấn, hướng dẫn, triển khai các nhiệm vụ PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục, trọng tâm là đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá nội dung giáo dục pháp luật theo định hướng phát triển năng lực người học nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục; tăng cường việc kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường và các cơ sở giáo dục.

2. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông, người làm công tác liên quan đến chế độ, chính sách đối với nhà giáo.

3. Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng các phương tiện, thiết bị hỗ trợ dạy học môn giáo dục công dân, môn pháp luật trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục tại vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, địa bàn có xảy ra vi phạm pháp luật, bạo lực học đường, bạo hành trẻ em.

4. Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật trên trang mạng xã hội, cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL trong nhà trường.

5. Kiểm tra việc triển khai Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường đến năm 2021 tại một số cơ quan, cơ sở giáo dục.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Nhiệm vụ của các sở giáo dục và đào tạo

a) Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý; tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, các văn bản chỉ đạo của ngành; quán triệt thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 – 2020 của ngành Giáo dục; công văn số 4201/BGDĐT-PC ngày 17/9/2019 của Bộ hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế;

b) Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chỉ đạo giáo viên các bộ môn chú ý lồng ghép giáo dục pháp luật cho học sinh thông qua bài giảng một cách hợp lý. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo;

c) Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức pháp luật tại các cơ sở giáo dục. Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” và các hoạt động tìm hiểu pháp luật với hình thức phù hợp, theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

d) Tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

đ) Phát động phong trào tự làm thiết bị dạy học, sưu tầm hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác PBGDPL tại các cơ sở giáo dục.

2. Nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm (gọi chung là cơ sở giáo dục)

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức, người lao động trong cơ sở giáo dục bằng những hình thức phù hợp;

b) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chỉ đạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học, các văn bản mới ban hành liên quan đến tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ của nhà trường; văn bản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của viên chức, nhà giáo, người lao động, người học. Tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; tuyên truyền, phổ biến Luật tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, thực hiện các biện pháp phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, nhà giáo, người học trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

c) Rà soát, có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên giảng dạy môn pháp luật đại cương; khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên cơ sở giáo dục tham gia làm báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và tham gia vào PBGDPL cho nhân dân tại địa phương; rà soát, sửa đổi, bổ sung giáo trình, tài liệu giảng dạy cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành;

d) Đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hình thành năng lực và đổi mới việc học, thi, kiểm tra, đánh giá môn học pháp luật đại cương; đa dạng hoá các hình thức giáo dục pháp luật ngoại khoá cho học sinh, sinh viên; đổi mới và lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp để phổ biến cho học sinh, sinh viên trong tuần sinh hoạt “Công dân – học sinh, sinh viên” đầu năm, đầu khóa, cuối khóa;

đ) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phương tiện điện tử, tin học phục vụ việc giảng dạy, học tập kiến thức pháp luật; tiếp tục rà soát, bổ sung các đầu sách pháp luật mới trong thư viện nhà trường để phục vụ tốt nhất công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền bá văn hóa pháp lý cho giảng viên, sinh viên.

3. Nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ

a) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục theo Kế hoạch 115/KH-BGDĐT ngày 12/02/2019 và Kế hoạch 992/KH-BGDĐT ngày 27/9/2019 của Bộ. Có kế hoạch, chương trình hoặc tài liệu phổ biến những văn bản pháp luật về cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ môi trường… cho cán bộ, công chức cơ quan Bộ.

– Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

– Đơn vị phối hợp: các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng và đơn vị thuộc Bộ.

– Thời gian thực hiện: trong năm 2020.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng

– Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm.

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

Đơn vị phối hợp: các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng.

Thời gian thực hiện: trong Quý IV/2020.

c) Đẩy mạnh các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

– Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

Đơn vị phối hợp: các Vụ, Cục, Thanh tra.

Thời gian thực hiện: trong năm 2020.

– Biên soạn các đề cương tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật mới; các tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, cẩm nang tuyên truyền pháp luật phù hợp cho các đối tượng trong ngành giáo dục.

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

Đơn vị phối hợp: các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng.

Thời gian thực hiện: trong năm 2020.

– Biên soạn, cập nhật tài liệu phổ biến kiến thức pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục phổ thông; tài liệu bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá nội dung giáo dục pháp luật trong chương trình môn học và hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực người học.

Đơn vị chủ trì: Vụ Giáo dục Trung học.

Đơn vị phối hợp: các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng.

Thời gian thực hiện: trong năm 2020.

– Tổ chức truyền thông giáo dục kỹ năng xử lý tình huống pháp luật cho học sinh, sinh viên của các trường trung học phổ thông tại một số địa phương.

Đơn vị chủ trì: Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên.

Đơn vị phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ.

Thời gian thực hiện: trong năm 2020.

– Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm nói chung, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 nói riêng.

Đơn vị chủ trì: Vụ Giáo dục thể chất.

Đơn vị phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ.

Thời gian thực hiện: trong năm 2020.

– Xây dựng chuyên mục, tin, bài phản ánh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

Đơn vị chủ trì: Báo Giáo dục và Thời đại.

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng.

Thời gian thực hiện: trong năm 2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị nêu tại mục III của Kế hoạch này chủ động triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ quan, đơn vị mình; tổ chức kiểm tra, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 20/12/2020.

2. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng quy định về thời hạn, thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành và Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật.

3. Đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam và các tổ chức đoàn thể trong ngành giáo dục có kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên và phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch này.

4. Vụ Pháp chế giúp Bộ trưởng đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; báo cáo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương theo quy định./.

 

Nơi nhận:

– Bộ trưởng(để b/c);
– Hội đồng PHPBGDPLTW (để b/c);
– Bộ Tư pháp;
– Các Vụ, Cục, Thanh tra, VP Bộ (để t/h);
– Sở GDĐT các tỉnh, TP (để t/h);
– Các cơ sở GDĐH, trường SP (để t/h);
– Công đoàn GDVN;
– Website Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, PC (20b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 


 

 

Nguyễn Hữu Độ

 

Văn bản đang xem

Kế hoạch 115/KH-BGDĐT công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ——-

Số: 115/KH-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V