Kế hoạch 116/KH-UBND Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI


——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


—————

Số: 116/KH-UBND

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

___________

 

Thực hiện Văn bản số 800/VPCP-V.I ngày 26/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được nêu trong Chương trình công tác năm 2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN).

2. Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về PCTN, các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN và Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về PCTN; hiệu quả Luật PCTN; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc…

3. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm các cấp chính quyền Thành phố và cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, công chính, liêm minh, có năng lực, chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ được giao; đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan chức năng về PCTN.

II. NỘI DUNG

1. Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế – xã hội và PCTN; áp dụng các cơ chế phòng ngừa tham nhũng theo quy định; triển khai thực hiện có hiệu quả Luật PCTN năm 2018, Luật Tố cáo (sửa đổi), Nghị định quy định về kiểm soát tài sản thu nhập…

2. Tăng cường kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực có nhiều nguy cơ và dư luận về tiêu cực, tham nhũng, như: các dự án đầu tư lớn; quản lý, sử dụng đất đai; cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; việc mua bán, chuyển nhượng tài sản công; các dự án mua sắm lớn từ tài sản nhà nước… Tập trung kiểm tra, thanh tra, xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ PCTN; kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; kiểm soát tài sản, thu nhập; giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ cho công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp…

3. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 24/7/2019 về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Xác minh, điều tra làm rõ hành vi tham nhũng, chiếm đoạt trong các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, sai phạm về kinh tế; khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản, xử lý dứt điểm các vụ án đã khởi tố, điều tra, Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản nhà nước bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Tăng cường phối hợp với các cơ quan trưng cầu giám định, cơ quan thực hiện giám định; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về giám định tư pháp cho đội ngũ điều tra viên, cán bộ điều tra để đảm bảo chất lượng giám định.

4. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ; tăng cường chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả trong công tác PCTN ở địa phương, cơ sở; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ PCTN trong nội bộ các cơ quan có chức năng PCTN; không để cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực làm nhiệm vụ PCTN. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 181/KH-UBND ngày 20/8/2019 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Triển khai thực hiện đánh giá công tác PCTN theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

5. Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 17/9/2019 của UBND Thành phố về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 27/3/2020 về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN năm 2020 trên địa bàn Thành phố; chú trọng đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến về PCTN; kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN.

6. Các sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc tiếp nhận thông tin về phát hiện, xử lý tham nhũng; vận động nhân dân thực hiện pháp luật về PCTN, tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về tham nhũng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, các Tổng công ty, các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị trực thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này và chỉ đạo của Trung ương, UBND Thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, chủ động báo cáo UBND Thành phố để chỉ đạo, xử lý kịp thời.

2. Giao Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan báo, đài, truyền thông của Thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND Thành phố về công tác PCTN.

3. Giao Sở Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của các đơn vị, của CBCCVC.

4. Giao Thanh tra Thành phố theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này; thực hiện báo cáo theo quy định và các chỉ đạo của các cơ quan Trung ương./.

 

Nơi nhận:

– Thủ tướng Chính phủ (Để b/c);
– Thanh tra Chính phủ (Để b/c);
– Thường trực Thành ủy (Để b/c);
– Chủ tịch UBND TP;
– Ban Nội chính Thành ủy;
– Các VP: Thành ủy, HĐND TP;
– VP UBND TP: C/PCVP, các phòng CV;
– Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc TP;
– UBND các quận, huyện, thị xã;
– Lưu: VT, NCB(2).


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hồng Sơn


 

Văn bản đang xem

Kế hoạch 116/KH-UBND Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc