Kế hoạch 121/KH-UBND Hà Nội thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

___________

Số: 121/KH-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

___________

Số: 121/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

 

                                                                         

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

___________________________

 

Thực hiện Kế hoạch số 616/KH-TTCP ngày 28/4/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019, Quyết định số
312/QĐ-TTCP
ngày 04/5/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc phê duyệt Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh, UBND thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


– Đánh giá đúng kết quả công tác lãnh đạo và thực hiện phòng, chống tham nhũng (PCTN) của UBND Thành phố; tăng cường công tác phối hợp PCTN giữa UBND Thành phố và Thanh tra Chính Phủ; nâng cao hiệu quả,
chất
lượng thông tin, báo cáo về công tác PCTN, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác PCTN.

– Việc đánh giá công tác
PCTN
năm 2019 theo “Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh” được phê duyệt tại Quyết định số 312/QĐ-TTCP ngày 04/5/2020 của Thanh tra Chính phủ là nhiệm vụ quan trọng, cần được triển khai thực hiện nghiêm túc. Kết quả công tác PCTN được đánh giá cả về định tính và định lượng. Mỗi nội dung đánh giá có số liệu, tài liệu minh chứng cụ thể, để phục vụ việc giải trình theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ, đảm bảo khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG


1. Nội dung đánh giá công tác PCTN

a) Công tác quản lý nhà nước về PCTN

– Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN.

– Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.

– Công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN.

– Công tác thanh tra, kiểm tra.

– Sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN.

– Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN.

b) Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

– Việc thực hiện công khai, minh bạch chính sách, pháp luật:

+ Trên cổng thông tin điện tử

+ Về công tác cán bộ;

+ Lĩnh vực tài chính và ngân sách nhà nước

+ Lĩnh vực đất đai, tài nguyên;

+ Lĩnh vực đầu tư, mua sắm công;

+ Lĩnh vực giáo dục

+ Lĩnh vực y tế.

– Cải cách hành chính.

– Chuyển đổi vị trí công tác.

– Minh bạch tài sản thu nhập.

– Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

– Xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

– Kết quả phát hiện, xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

c) Phát hiện các hành vi tham nhũng:

+ Qua công tác tự kiểm tra nội bộ,

+ Qua công tác thanh tra, giải quyết tố cáo tham nhũng,

+ Qua hoạt động giám sát, công tác điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng

d) Xử lý các hành vi tham nhũng

Kết quả xử lý kỷ luật hành chính đối với tổ chức đã xảy ra tham nhũng, cá nhân có hành vi tham nhũng.

2. Phạm vi đánh giá công tác PCTN

– Hoạt động quản lý nhà nước về PCTN của UBND Thành phố, cơ quan thuộc
UBND Thanh
phố về PCTN.

– Kết quả thực hiện các quy định về PCTN của các cơ quan trực thuộc UBND Thành phố và UBND quận, huyện, thị xã.

– Thời kỳ đánh giá: từ ngày 16/12/2018 đến ngày 15/12/2019.

3. Thành lập Tổ công tác đánh giá công tác
PCTN
năm 2019 (do đ/c Chánh Thanh tra Thành phố là Tổ trưởng), thành phần gồm các đơn vị: Thanh tra Thành phố (cơ quan thường trực); Ban Nội chính Thành ủy, Công an Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố; Sở Tài chính; Sở Tư pháp; Sở Nội vụ.

4. Xây dựng Báo cáo đánh giá công tác PCTN

– Các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã trực thuộc UBND Thành phố báo cáo đánh giá kết quả công tác PCTN của đơn vị mình và kết quả công tác PCTN của Thành phố theo lĩnh vực, nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để tổng hợp chung, xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN của UBND Thành phố.

– Xây dựng Báo cáo đánh giá công tác PCTN theo nội dung tại Mục II.1 và công tác PCTN của Thành phố theo nhiệm vụ được phân công tại Mục III của Kế hoạch này, kèm theo tài liệu chứng minh làm cơ sở dữ liệu, căn cứ để tổng hợp chấm điểm theo Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN (ban hành kèm theo Quyết định số 312/QĐ-TTCP ngày 04/5/2020 của Thanh tra Chính phủ).

UBND Thành phố báo cáo Thanh tra Chính phủ kết quả đánh giá công tác PCTN trước ngày 31/8/2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã căn cứ Kế hoạch này, tình hình thực tế của đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện đánh giá công tác
PCTN,
báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện (qua Thanh tra Thành phố để tổng hợp) trước ngày 10/7/2020 (theo nội dung tại Mục II.1 của Kế hoạch này). Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Thanh tra Thành phố chủ trì cùng Tổ công tác, tổng hợp, đánh giá, đề xuất điểm tự đánh giá công tác PCTN năm 2019, báo cáo UBND Thành phố.

Các đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về nội dung, chất lượng báo cáo; chuẩn bị các tài liệu phục vụ công tác giải trình trước Tổ công tác Thanh tra Chính phủ theo nội dung báo cáo của đơn vị mình và các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn của ngành.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố phối hợp với Thanh tra Thành phố báo cáo về sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN; việc phát hiện các hành vi tham nhũng qua hoạt động giám sát. Thực hiện đánh giá đối với Mục 5.1; 5.2 Phần A; mục 4 phần C Bộ chỉ sổ đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

2. Sở Tài chính: báo cáo việc công khai, minh bạch trong lĩnh vực tài chính và ngân sách nhà nước; mua sắm công; việc xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Thực hiện đánh giá đối với Mục 1.2.2; 1.2.4 (lĩnh vực mua sắm công) và Mục 5 Phần B Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: báo cáo việc công khai, minh bạch trong lĩnh vực đầu tư. Thực hiện đánh giá đối với Mục 1.2.4 (lĩnh vực đầu tư) Phần B Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

4. Sở Nội vụ: báo cáo việc công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức đơn vị quản lý; xử lý kỷ luật hành chính đối với tổ chức đã để xảy ra tham nhũng, xử lý kỷ luật hành chính đối với cá nhân có hành vi tham nhũng. Thực hiện đánh giá đối với Mục 1.2.1; 3; 6; 7 Phần B và Mục 1 Phần D Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

5. Sở Tư pháp: báo cáo việc xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế – xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN. Thực hiện đánh giá đối với Mục 2; 3 Phần A Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường: báo cáo việc công khai các nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên. Thực hiện đánh giá đối với Mục 1.2.3 Phần B Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

7. Sở Giáo dục và đào tạo: báo cáo việc công khai, minh bạch trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo của các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố, Sở Giáo dục và đào tạo. Thực hiện đánh giá đối với Mục 1.2.5 Phần B Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

8. Sở Y tế: báo cáo việc công khai, minh bạch trong lĩnh vực y tế. Thực hiện đánh giá đối với Mục 1.2.6 Phần B Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

9. Sở Thông tin và Truyền thông: báo cáo việc thực hiện công khai bằng hình thức đăng tải trên cổng thông tin điện tử các văn bản quy định thuộc các lĩnh vực phải công khai theo quy định tại Mục 1, Chương II Luật PCTN. Thực hiện đánh giá đối với Mục 1.1 Phần B Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

10. Ban Tiếp công dân Thành phố: báo cáo việc thực hiện tiếp công dân của Chủ tịch UBND Thành phố, việc tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của công dân. Thực hiện đánh giá đối với Mục 5.3 Phần A Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

11. Công an Thành phố: báo cáo kết quả thực hiện điều tra các vụ án tham nhũng; kết quả xử lí thu hồi tài sản tham nhũng. Thực hiện đánh giá đối với Mục 5 Phần C; Mục 2.1; 3 Phần D Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

12. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố, Cục Thi hành án Thành phố phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo, đánh giá kết quả truy tố, xét xử các vụ tham nhũng; kết quả thu hồi tài sản tham nhũng.

– Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố: cung cấp thông tin, tài liệu, đánh giá, tổng hợp kết quả đối với Mục 5, Phần C; Mục 2.2, Phần D Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

– Tòa án nhân dân Thành phố: cung cấp thông tin, tài liệu, đánh giá, tổng hợp kết quả đối với Mục 5, Phần C; Mục 2.3, Phần D Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

– Cục Thi hành án Thành phố: cung cấp thông tin, tài liệu, đánh giá, tổng hợp kết quả đối với Mục 3, Phần D Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN của Thanh tra Chính phủ.

13. Thanh tra Thành phố:

– Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện báo cáo đánh giá công tác PCTN theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ.

– Báo cáo việc lãnh đạo, chỉ đạo của UBND Thành phố về công tác PCTN; công tác ban hành chương trình, kế hoạch PCTN; công tác ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra; công tác thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN; công tác minh bạch tài sản, thu nhập; việc phát hiện các hành vi tham nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết tố cáo tham nhũng. Thực hiện đánh giá đối với Mục 1, Phần A; Mục 4, Phần B; Mục 2, 3 Phần C Bộ chỉ số đánh giá công tác
PCTN
của Thanh tra Chính phủ.

– Đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã xây dựng Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2019 theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; chủ trì cùng Tổ công tác tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá công tác PCTN của UBND Thành phố; báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/8/2020.

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, chủ động báo cáo UBND Thành phố để chỉ đạo, xử lý kịp thời./.

 

Nơi nhận:

– Thanh tra Chính phủ (để b/c);

– Chủ tịch UBND
TP;

– Các Phó Chủ tịch UBND TP;

– Ban Nội chính Thành ủy;

– VP
UBND
TP: C/PCVP,
các phòng CV;

– Văn phòng: Thành ủy, HĐND TP;

– Ủy ban MTTQ TP; Viện Kiểm sát nhân dân TP,
TAND
TP, Cục Thi hành án
TP;

– Các sở, ban, ngành, UBND quận huyện, thị xã;

– Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Chung

 

Văn bản đang xem

Kế hoạch 121/KH-UBND Hà Nội thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

___________

Số: 121/KH-UBND