Kế hoạch 1584/KH-BHXH triển khai thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

___________

Số: 1584/KH-BHXH<

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

___________

Số: 1584/KH-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2020

 

                                                                   

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

_____________________

 

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam xây dựng Kế hoạch triển khai với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


1.

Mục đích

Cụ thể hóa và tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả việc thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam trên môi trường điện tử.

2.

Yêu cầu

a) Xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và việc phối hợp giữa các đơn vị nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định.

b) Tăng cường tính chủ động, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ trong Kế hoạch đã đề ra.

II. NHIỆM VỤ


1. Xây dựng văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020.

2. Bảo đảm điều kiện thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam trên môi trường điện tử.

3. Kiểm soát việc cung cấp TTHC trên môi trường điện tử.

(Nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Trên cơ sở Kế hoạch này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết.

2. Kinh
phí thực hiện Kế hoạch này được đảm bảo từ nguồn
kinh
phí
chi
quản lý
BHXH, BHYT, BHTN
hàng năm được
BHXH
Việt
Nam giao cho
các đơn vị./.

 

Nơi nhận:


Cục Kiểm soát
TTHC – VPCP;


Tổng Giám đốc (để
b/c);


Các Phó Tổng Giám đốc;


Các đơn vị trực thuộc
BHXH
Việt
Nam;

– BHXH
các tỉnh, thành phố;


Lưu:
VT, PC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Đào Việt Ánh

 

 

Phụ lục


NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2020/NĐ-CP

(Kèm theo Kế hoạch số 1584/KH-BHXH ngày 21/05/2020 của BHXH Việt Nam)

 

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian

thực hiện

Sản phẩm

1. Xây dựng văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020

1.1

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

Vụ Pháp chế

– Các đơn vị: CSXH, CSYT, TCKT, Thu, Sổ – Thẻ.

– Trung tâm: Công nghệ thông tin, Lưu trữ, Truyền thông.

Quý II/2020

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

1.2

Xây dựng văn bản hướng dẫn phần mềm thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị: CSXH, CSYT, TCKT, Thu, Sổ – Thẻ, Pháp chế.

Quý II/2020

Văn bản hướng dẫn phần mềm thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

1.3

Xây dựng Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành BHXH.

Trung tâm lưu trữ

BHXH các tỉnh, thành phố

Quý II/2020

Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC.

1.4

Xây dựng Kế hoạch truyền thông về việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Trung tâm Truyền thông

BHXH các tỉnh, thành phố

Quý II/2020

Kế hoạch truyền thông về việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

2. Bảo đảm điều kiện thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam trên môi trường điện tử

2.1

Rà soát, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên Cổng Dịch vụ công ngành BHXH, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung ngành BHXH.

Trung tâm Công nghệ thông tin

– Vụ Pháp chế;

– BHXH các tỉnh, thành phố.

Thường xuyên

 

2.2

Rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện và khắc phục sự cố hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cho việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Trung tâm Công nghệ thông tin

BHXH các tỉnh, thành phố

Thường xuyên

 

3. Kiểm soát việc cung cấp TTHC trên môi trường điện tử

3.1

Kiểm soát về nghiệp vụ (đánh giá về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp, hiệu quả trong quá trình lựa chọn thủ tục TTHC)

Vụ Pháp chế

Các đơn vị: Thu, Sổ – Thẻ, CSXH, CSYT, TCKT.

Thường xuyên

 

3.2

Kiểm soát về kỹ thuật trong quá trình xây dựng, vận hành.

Trung tâm Công nghệ thông tin

BHXH các tỉnh, thành phố

Thường xuyên

 

3.3

Kiểm soát mức độ bảo đảm về danh tính, xác thực điện tử đối với thủ tục, tổ chức các giải pháp thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và trong quá trình rà soát việc cung cấp TTHC trên môi trường điện tử.

Trung tâm Công nghệ thông tin

BHXH các tỉnh, thành phố

Thường xuyên

 

3.4

Lựa chọn TTHC để ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử đáp ứng tiêu chí tại Điều 21 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

Các đơn vị: Thu, Sổ – Thẻ, CSXH, CSYT, TCKT.

– Trung tâm Công nghệ thông tin;

– Vụ Pháp chế;

– BHXH các tỉnh, thành phố.

Hàng năm

Văn bản thông báo danh mục TTHC ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử.

3.5

Rà soát, đơn giản hóa quy trình, thời gian thực hiện và các bộ phận cấu thành khác của TTHC trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC.

Các đơn vị: Thu, Sổ – Thẻ, CSXH, CSYT, TCKT.

– Vụ Pháp chế;

– Trung tâm Công nghệ thông tin;

– BHXH các tỉnh, thành phố.

Thường xuyên

Văn bản sửa đổi, bổ sung quy trình nghiệp vụ giải quyết TTHC.

3.6

Công khai danh mục TTHC thực hiện trên môi trường điện tử trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Cổng thông tin điện tử BHXH các tỉnh, thành phố.

– Trung tâm Truyền thông;

– BHXH các tỉnh, thành phố.

Vụ Pháp chế

Sau khi Quyết định công bố danh mục

TTHC thực hiện trên môi trường điện tử được ban hành

 

3.7

Số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam còn hiệu lực.

Trung tâm lưu trữ

BHXH các tỉnh, thành phố

Thực hiện theo lộ trình hàng năm và hoàn thành trước

31/12/2025

 

4. Về các nhiệm vụ khác

4.1

Xây dựng công cụ đánh giá chất lượng đối với phương thức thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam trên môi trường điện tử.

Trung tâm Công nghệ thông tin.

Vụ Pháp chế;

– Trung tâm Truyền thông.;

– BHXH các tỉnh, thành phố.

Quý III/2020

Công cụ đánh giá.

4.2

Kiểm tra hoạt động thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam trên môi trường điện tử.

Trung tâm Công nghệ thông tin

Vụ Pháp chế;

– BHXH các tỉnh, thành phố.

Thường xuyên

Báo cáo sau kiểm tra.

4.3

Báo cáo tình hình thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam trên môi trường điện tử.

Vụ Pháp chế;

– BHXH các tỉnh, thành phố.

Các đơn vị: CSXH, CSYT, Thu, Sổ Thẻ, TCKT;

– Trung tâm: Công nghệ thông tin, Lưu trữ, Truyền thông.

Lồng ghép nội dung trong Báo cáo Kiểm soát TTHC hàng quý và cả năm.

Báo cáo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

 

Văn bản đang xem

Kế hoạch 1584/KH-BHXH triển khai thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

___________

Số: 1584/KH-BHXH<