Kế hoạch 2045/KH-BYT tăng cường thông tin, truyền thông cải cách hành chính năm 2021

BỘ Y TẾ
______

Số: 2045/KH-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ

BỘ Y TẾ

______


Số: 2045/KH-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


________________________


Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông cải cách hành chính năm 2021

__________________

 

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính năm giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số 5384/QĐ-BYT ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoạn 2016-2020; Bộ Y tế ban hành Kế hoạch “Tăng cường công tác thông tin, truyền thông cải cách hành chính năm 2021” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ/ban ngành Trung ương về công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Kết quả thực hiện của Bộ Y tế trong triển khai nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

1.2. Thúc đẩy sự quyết tâm của các đơn vị thuộc Bộ Y tế, khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ Y tế. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước và công tác CCHC của ngành Y tế; tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết TTHC. Chú trọng việc nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác CCHC.

1.3. Tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ Y tế; vận động người dân, tổ chức tích cực tham gia góp ý, hoàn thiện các quy định, TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; giám sát cơ quan nhà nước, đội ngũ cán bộ công chức trong quá trình thực thi công vụ

1.4. Công tác tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên, liên tục, đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền gắn với lộ trình thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch CCHC năm 2021 của Bộ Y tế.

2. Yêu cầu

2.1. Thực hiện công tác truyền thông có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

2.2. Phổ biến nội dung các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về CCHC, cải cách TTHC một cách kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, sâu rộng bằng nhiều hình thức, phù hợp điều kiện cụ thể của các đơn vị. Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Đối với Lãnh đạo các đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức

a) Về nội dung tuyên truyền

– Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác CCHC: Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích: Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 954/KH-BYT ngày 23/6/2020 của Bộ Y tế về cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực y tế năm 2020; Quyết định số 5476/QĐ-BYT ngày 21/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về triển khai thực hiện Đề án triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Y tế (thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ); Quyết định số 4078/QĐ-BYT ngày 06/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 09/CT-BYT ngày 05/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Y tế; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Y tế.

– Các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế dự kiến ban hành trong năm 2021 như: Luật khám bệnh, chữa bệnh, Luật bảo hiểm y tế….

– Các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của công chức trong thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương đặc biệt là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân; các quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân của công chức.

– Kết quả triển khai công tác cải cách tài chính công, cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước; việc thực hiện quyền tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khoa học công nghệ; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công của các đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

– Kết quả triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Bộ Y tế và triển khai dịch vụ công trực tuyến Bộ Y tế.

– Tuyên truyền, biểu dương các mô hình, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC; các tiến bộ trong cải cách hành chính của lĩnh vực khám, chữa bệnh; những cải tiến trong quy trình khám bệnh tại các bệnh viện; các sáng kiến về quản lý chất lượng trong bệnh viện tạo thuận lợi cho người bệnh….

b) Về hình thức tuyên truyền

– Tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ CCHC như cập nhật những chủ trương, chính sách mới của Trung ương về CCHC; đồng thời tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho đội ngũ cán bộ, công chức; văn hóa ứng xử khi giao tiếp với người dân, doanh nghiệp,…

– Lồng ghép nội dung tuyên truyền phổ biến các quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Chính phủ, của Bộ Y tế về CCHC trong các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Y tế.

– Cập nhật thường xuyên kết quả triển khai các hoạt động về CCHC trên chuyên mục “Cải cách hành chính” tại Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế.

– Kịp thời cập nhật TTHC cấp mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ lên Trang thông tin điện tử của các đơn vị thực hiện cấp phép thủ tục hành chính, Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế và cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

– Xây dựng và phát sóng các Tọa đàm biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong công tác CCHC; tổ chức buổi tọa đàm trực tiếp trên một số kênh truyền hình, báo chí,…

– Tổ chức các buổi đối thoại, làm việc với các Hiệp hội doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế để lắng nghe, tiếp nhận kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp về các vấn đề thuộc phạm vi quản lý, giải quyết kịp thời các vướng mắc đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

2. Đối với người dân và doanh nghiệp

a) Nội dung

– Tuyên truyền sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ/ban ngành Trung ương về công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC có liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

– Niêm yết công khai danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Bộ Y tế, Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, Cổng Dịch vụ công Bộ Y tế.

– Niêm yết tại nơi giải quyết TTHC và công khai trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế hoặc Trang thông tin điện tử của các đơn vị có giải quyết TTHC về danh mục TTHC có hoặc không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

– Cập nhật kịp thời kết quả triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến Bộ Y tế để người dân và doanh nghiệp biết và thực hiện khi có nhu cầu.

b) Các hình thức tuyên truyền và trách nhiệm thực hiện

– Niêm yết công khai các quy trình giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Bộ Y tế. Nội dung các TTHC được công khai phải đầy đủ và đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành. Hình thức công khai rõ ràng, thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tìm hiểu.

– Thường xuyên cập nhật các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế hoặc Trang thông tin điện tử của các đơn vị có giải quyết TTHC. Rà soát, chuẩn hóa các TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC lĩnh vực y tế.

– Tổ chức các buổi đối thoại, hội thảo để giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định, chính sách và thủ tục hành chính do Bộ Y tế ban hành.

– Thông tin truyền thông bằng các hình thức như: từ rơi, xuất bản cuốn tài liệu tham khảo “Hỏi – Đáp về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Y tế” giúp người dân để thực hiện: các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

– Các hình thức tuyên truyền phù hợp khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Y tế

– Phân công Lãnh đạo đơn vị chỉ đạo và 01 công chức chịu trách nhiệm thực hiện về công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trong phạm vi, nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao phụ trách.

– Định kỳ hàng quý, sáu tháng, một năm gửi báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền CCHC của đơn vị lồng ghép trong Báo cáo cải cách hành chính gửi Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ (địa chỉ email: Phòng KSTTHC@moh.gov.vn).

– Phối hợp với Văn phòng Bộ trong việc cung cấp thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, chính xác về kết quả đạt được và những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ CCHC trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế hoặc Trang thông tin điện tử của đơn vị, các báo, đài, tạp chí và các ấn phẩm truyền thông của đơn vị.

2. Văn phòng Bộ

– Đầu mối tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tăng cường công tác thông tin, truyền thông CCHC; xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện truyền thông CCHC năm 2021 của Bộ Y tế gửi báo cáo Bộ Nội vụ.

– Lồng ghép việc kiểm tra công tác thực hiện thông tin, tuyên truyền CCHC của các đơn vị trong Kế hoạch kiểm tra CCHC trong năm 2021 của Bộ Y tế.

– Phối hợp với Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng đưa kết quả triển khai tuyên truyền CCHC vào một trong những tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng và đề xuất khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác truyền thông CCHC trong năm 2021.

– Phối hợp với các đơn vị tiếp nhận và xử lý những vướng mắc, kiến nghị của các đơn vị, tổ chức, cá nhân về CCHC và truyền thông CCHC.

– Tổ chức các hoạt động truyền thông về kết quả triển khai áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Bộ Y tế.

– Tổ chức các buổi đối thoại, hội thảo để giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định, chính sách và thủ tục hành chính do Bộ Y tế ban hành.

3. Vụ Tổ chức cán bộ

– Cung cấp các nội dung liên quan đến cải cách tổ chức bộ máy hành chính: xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá để nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện Đề án Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 4939/QĐ-BYT ngày 15/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về triển khai Đề án đo lường sự hài lòng của người dân với dịch vụ y tế công giai đoạn 2016-2020 cho Văn phòng Bộ làm đầu mối triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền.

– Phối hợp với Văn phòng Bộ thực hiện lồng ghép việc kiểm tra công tác thực hiện thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính vào trong kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2020 đối với các cơ quan, đơn vị; đề xuất tiêu chí thi đua khen thưởng đối với đơn vị, cá nhân của các đơn vị trong Cơ quan Bộ.

4. Vụ Kế hoạch – Tài chính

– Xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí triển khai cho các đơn vị được phân công nhiệm vụ theo kế hoạch này.

– Gửi các nội dung liên quan đến cải cách tài chính công, thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính trong các đơn vị y tế công lập (theo Nghị định số 85/2012/NQ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ) về Văn phòng Bộ để triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền.

5. Vụ Pháp chế

Gửi các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện các lĩnh vực cải cách thể chế về Văn phòng Bộ để triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền.

6. Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng

– Phối hợp với Văn phòng Bộ rà soát điểm đánh giá kết quả triển khai cải cách hành chính hàng năm của các đơn vị để đề xuất khen thưởng theo quy định tại Thông tư số 38/TT-BYT ngày 28/11/2020 về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Y tế.

– Đưa nội dung tuyên truyền về kết quả triển khai CCHC của ngành Y tế vào các Hợp đồng trách nhiệm với các cơ quan báo chí để tuyên truyền.

– Tổ chức các buổi họp Báo định kỳ để cung cấp thông tin về kết quả triển khai CCHC của Bộ Y tế cho phóng viên báo chí.

7. Cục Công nghệ Thông tin:

– Đầu mối tổ chức tuyên truyền kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Cơ quan Bộ Y tế.

– Phối hợp với các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế, đảm bảo công khai, minh bạch.

8. Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương, Báo Sức khỏe & Đời sống, Báo Gia đình & Xã hội

– Phối hợp với Văn phòng Bộ tích cực, chủ động đưa tin về các hoạt động triển khai CCHC trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là kết quả triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến Bộ Y tế, đáp ứng nhu cầu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

– Thiết lập và duy trì các chuyên mục định kỳ về CCHC trong lĩnh vực y tế trên Trang tin điện tử của Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương, thường xuyên cập nhật thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác kết quả tình hình thực hiện CCHC trong lĩnh vực y tế phù hợp với phạm vi, đối tượng được tuyên truyền.

– Tăng cường tuyên truyền về những tấm gương tốt, điển hình tiêu biểu thực hiện công tác CCHC trong lĩnh vực y tế; đồng thời phản ánh những trường hợp tiêu cực, còn nhũng nhiễu, gây phiền hà cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị trong giải quyết TTHC.

– Tiếp tục thông tin, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp biết và tích cực tham gia đăng ký các thủ tục cấp phép qua mạng đối với các lĩnh vực như khám, chữa bệnh; xuất nhập khẩu thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị; thực phẩm… để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách TTHC nhằm giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Văn phòng Bộ Y tế để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

– Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
– Các Đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
– Các Vụ, Cục, Tổng cục, VPB, TTrB (để th/hiện);
– Trung tâm TTGDSKTW, Báo Sức khỏe & Đời sống, Báo Gia đình và Xã hội (để th/hiện);
– Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế (để th/hiện);
– Lưu: VT, VPB6KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Xuân Tuyên

 

Văn bản đang xem

Kế hoạch 2045/KH-BYT tăng cường thông tin, truyền thông cải cách hành chính năm 2021

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ Y TẾ
______

Số: 2045/KH-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ