Kế hoạch 206/KH-UBND phố biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 Tp.Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

—————–

Số: 206/KH-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

—————–

Số: 206/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, ph biến, giáo dục pháp luật v phòng, chng tham nhũng
giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội

————————-

 

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đ án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, y ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG

1. Mục tiêu

1.1 Mục tiêu chung

Tạo chuyn biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân Thủ đô; Phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị trong thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng.

Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh nâng cao hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng vừa mang tính chất chiều rộng, đi vào chiều sâu, thiết thực.

Từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi, loại bỏ dn các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, lãng phí, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội.

Gắn việc tuyên truyền phòng, chống tham nhũng với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tới từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân Thủ đô.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a) Hàng năm, 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân của Thành phố được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

b) Hàng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức của Thành ph được tuyên truyền, ph biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới nhiều hình thức.

c) Đến hết năm 2019 có 90%, đến hết năm 2021 có 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

d) Đến hết năm 2019 có 85%, đến hết năm 2021 có 100% người lao động tại cơ quan nghiên cứu, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

đ) Đến hết năm 2019 có 75%, đến hết năm 2021 có 90% người lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội được tuyên truyền, ph biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

e) Đến hết năm 2019 có 60% đến 70%, đến hết năm 2021 có 70% đến 85% người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do; 90% người dân thành thị trên địa bàn Thành phố được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

g) Hình thành trên phạm vi toàn Thành phố văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và người dânD. Xây dựng thái độ, giao tiếp ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức theo Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/1/2017 của UBND Thành phố Hà Nội.

2. Yêu cầu

Việc tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng cần được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, bằng nhiều hình thức phù hợp từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể.

Gắn việc tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đẩy mạnh việc tuyên truyền pháp luật phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước

3. Phạm vi và đối tượng

Kế hoạch được trin khai ở tất cả các sở, ban, ngành, đoàn th, đơn vị, doanh nghiệp của Thành phố và chính quyền, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp của quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn từ năm 2019 đến hết năm 2021 cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp của Thành phố, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn; học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn Thành phố. Trong đó, đối tượng tập trung ưu tiên gồm: Cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; Cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; lãnh đạo các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp; người lao động và học sinh, sinh viên trên địa bàn Thủ đô.

II. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ TUYÊN TRUYỀN, PH BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHNG THAM NHŨNG, THC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gồm:

a) Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp phòng, chống tham nhũng.

b) Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

c) Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng.

d) Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, của Thành phố về phòng, chống tham nhũng.

đ) Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành (trọng tâm là các quy định mới về: hành vi tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đi, b sung năm 2017) về tội phạm về chức vụ, chính sách xử lý đối với người có hành vi tham nhũng được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015…

e) Kinh nghiệm phòng, chng tham nhũng trong lịch sử Việt Nam và Thành phố; các nhiệm vụ, gii pháp phòng, chống tham nhũng trong các văn bản chỉ đạo, đánh giá, tổng kết… công tác phòng, chống tham nhũng của Trung ương và Thành phố.

g) Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng; kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

h) Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, kết quả thanh tra, kiểm tra các vụ việc và điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến tham nhũng; kết quả xử lý các vụ việc về phòng, chống tham nhũng của cả nước và Thành phố…).

i) Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong phòng, chống tham nhũng.

k) Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính, phê phán những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

l) Các sự kiện, vấn đề chính trị – pháp lý – kinh tế – văn hóa – xã hội có chủ đề, nội dung về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

2. Các nhiệm vụ chung

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp của Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc theo thm quyền thực hiện thường xuyên, liên tục các nhiệm vụ sau từ năm 2019 – 2021.

a) T chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng của Thành phố. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ tuyên truyền viên là người có uy tín trong cộng đồng dân cư; Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ tuyên truyền nòng cốt này.

b) Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình, báo, tạp chí của Hà Nội, Trang thông tin điện tử tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Thành phố, Cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã.

c) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính thông qua các hoạt động văn hóa – nhất là văn hóa truyền thống; nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng; tuyên truyền lưu động; tổ chức xét xử lưu động các vụ án tham nhũng.

d) Tổ chức các hoạt động tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chng lãng phí và xây dựng đạo đức liêm chính.

đ) Tổ chức các cuộc thi, giải thưởng có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

e) Biên soạn, phát hành tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu cổ động, ấn phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

g) Khai thác, sử dụng có hiệu quả tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính trên các địa bàn dân cư và trong cơ quan, đơn vị.

h) Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động chuyên môn, nhất là trong các hoạt động: cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, kim tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

i) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, t chức, đơn vị và nhân dân trên các địa bàn dân cư.

k) Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về phòng, chống tham nhũng của các t chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức tư vấn pháp luật, t chức cung cấp dịch vụ pháp lý, cơ sở đào tạo, nghiên cứu chuyên ngành luật và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực.

l) Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các tổ chức, cá nhân tình nguyện, nhóm tự giác trong cơ quan, đơn vị, trên địa bàn dân cư và trên mạng xã hội.

m) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân với hình thức khác phù hợp.

n) Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính tập trung cao điểm trong dịp Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (9/11) và kỷ niệm Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng – 09 tháng 12 hàng năm.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Thanh tra Thành phố chủ trì:

a) Hoàn thiện nội dung, hình thức chuyên trang phòng, chống tham nhũng trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Thành phố theo hướng cập nhật các văn bản chính sách, pháp luật, các tài liệu tuyên truyền cơ bản về phòng, chống tham nhũng; các Sự kiện chính trị – pháp lý quan trọng về phòng, chống tham nhũng; các thông tin chính thức về vụ án, vụ việc tham nhũng.

b) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn Thanh tra sở, ngành, quận, huyện, thị xã tham mưu tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, quy tắc ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phòng, chống tham nhũng.

c) T chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc t chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về phòng, chống tham nhũng.

d) Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã tham mưu giúp UBND Thành phố tổ chức đối thoại với đại diện doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, cơ quan báo chí và người dân về trách nhiệm phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính của Nhà nước và xã hội.

Các nhiệm vụ b, c, d thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

đ) Đ xuất, biu dương các tấm gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống tham nhũng của Thành phố để biểu dương tại Hội nghị toàn quốc và Thành phố biểu dương người tốt, việc tốt trong phòng, chống tham nhũng.

Thời gian thực hiện: Năm 2021.

e) Hướng dẫn hoạt động tuyên truyền, ph biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã; tổ chức các sự kiện tuyên truyền tập trung; phát hành, quảng bá trên phạm vi toàn Thành phố tranh, ảnh, khẩu hiệu cổ động về phòng, chống tham nhũng trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng – 09 tháng 12 hằng năm.

2. Sở Tư pháp chủ trì:

a) T chức biên soạn, phát hành cuốn sách “Tìm hiu một số nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018”.

Thời gian thực hiện: Năm 2019.

b) Tập huấn, bồi dưỡng, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật của Thành phố và cơ sở.

c) Đưa nội dung, yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào các sự kiện, văn bản chỉ đạo hàng năm của Thành phố về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam – 09 tháng 11 hàng năm.

d) Biên soạn tài liệu để phát trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở về pháp luật phòng, chống tham nhũng.

e) Phối hợp với Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô Thị, Báo Pháp luật và Xã hội, Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội và một số cơ quan báo chí, truyền hình Trung ương để viết tin, bài, video, phóng sự,…về việc triển khai, thực hiện pháp luật, tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn Thành phố; tiếp tục đẩy mạnh đưa tin, bài viết về pháp luật phòng chống tham nhũng trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố.

Các nhiệm vụ b, c, d, e thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

f) Tổ chức cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng thành phố Hà Nội.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong:

a) Tiếp tục thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thi giáo viên, giảng viên dạy giỏi nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đạo đức liêm chính cho các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2020.

c) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề về trách nhiệm của nhà trường trong giáo dục đạo đức liêm chính; liêm chính trong giáo dục, giảng dạy và thi cử.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

d) Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức triển khai lồng ghép nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục và đạo đức liêm chính vào các chương trình giáo dục tiểu học và trung học cơ sở trên phạm vi toàn Thành phố.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2021.

4. Sở Nội vụ chủ trì:

a) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương thực hiện lồng ghép nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

b) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí, minh bạch và trách nhiệm giải trình, xử lý xung đột lợi ích trong công tác tổ chức cán bộ.

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

5. Sở Văn hóa, Thể thao chủ trì:

a) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng trực thuộc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về văn học, nghệ thuật với phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; liêm chính trong hoạt động văn hóa – thể thao.

b) Tổ chức các cuộc liên hoan phim, phóng sự, phim ngắn hoặc nghệ thuật sân khấu không chuyên nghiệp toàn Thành phố (thi thông tin tuyên truyền lưu động Thành phố) có nội dung, chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

c) T chức các cuộc thi sáng tác văn học, kịch bản sân khấu có nội dung, chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

d) T chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc t chức các hoạt động trin lãm, trưng bày có nội dung, chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

Các nhiệm vụ a, b, c, d thực hiện từ năm 2019 đến năm 2021.

đ) Tổ chức cuộc thi sáng tác tranh, ảnh cổ động, biếm họa có chủ đề về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2020.

6. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì:

a) Hoàn thiện nội dung, hình thức chuyên trang phòng, chống tham nhũng trên Cổng thông tin điện tử Thành phố Hà Nội theo hướng cập nhật các văn bản chính sách, pháp luật, các tài liệu tuyên truyền cơ bản; các sự kiện chính trị – pháp lý quan trọng về phòng, chống tham nhũng; các thông tin chính thức về vụ án, vụ việc tham nhũng.

b) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính thông qua hoạt động báo chí, xuất bản; trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở; qua các mạng, dịch vụ viễn thông và các phương tiện, thiết bị thông tin – truyền thông.

c) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên trên địa bàn Thành phố.

d) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng trực thuộc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về báo chí cách mạng với phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; phát huy vai trò của truyền thông hiện đại trong phòng, chống tham nhũng.

đ) Tổ chức kiểm tra việc xây dựng, quảng bá chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tranh, ảnh, khẩu hiệu cổ động có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình Hà Nội; các báo, tạp chí; cng thông tin điện tử; bảng tin công cộng và các trang mạng xã hội.

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

7. Công an Thành phố:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với thực tiễn công tác của các lực lượng trong Công an Thành phố để cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý thức trách nhiệm, chấp hành và thực thi đúng pháp luật, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

8. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chủ trì:

a) Chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng: mỗi quận, huyện, thị xã, sở, ban, ngành chọn chỉ đạo điểm 01 đơn vị trực thuộc.

Thời gian thực hiện: Năm 2019.

b) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về phòng, chống tham nhũng và xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển; minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc t chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho người dân.

Các nhiệm vụ b, c thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chủ trì:

a) Củng cố, phát triển nội dung, hình thức các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phát thanh, truyền hình có chủ đề phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xây dựng đạo đức liêm chính.

b) Xây dựng mới hoặc lồng ghép nội dung phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính vào các show game và chương trình phát thanh, truyền hình.

c) Quảng bá trên các kênh phát thanh, truyền hình các tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021

10. Hiệp hội doanh nghiệp Hà Nội chủ trì:

a) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính trong doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp Hà Nội.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai bộ tiêu chí liêm chính trong doanh nghiệp của Hà Nội do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xây dựng.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thành phố Hà Nội thực hiện các chương trình hành động thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh và phòng, chống tham nhũng.

d) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật, kinh nghiệm về phòng, chống tham nhũng cho lãnh đạo và người lao động các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp Hà Nội.

đ) T chức và chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về trách nhiệm phòng, chống tham nhũng, xây dựng môi trường kinh doanh liêm chính của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và doanh nhân.

Các nhiệm vụ a, b, c, d, đ thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

e) Lựa chọn, đề xuất doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu để được tôn vinh và nhận giải thưởng “Doanh nghiệp liêm chính của năm” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức.

g) Tổ chức bình chọn chính sách, hành động chính sách tiêu biểu thúc đẩy hoặc cản trở công cuộc phòng, chống tham nhũng.

Các nhiệm vụ e, g thực hiện hằng năm, từ năm 2019 đến năm 2021; công bố giải thưởng, kết quả bình chọn trong dịp Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng – 09 tháng 12 hàng năm.

11. Đề nghị Hội Nhà báo Hà Nội:

a) Tổ chức và hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho hội viên Hội nhà báo thành phố Hà Nội.

b) Tổ chức và hướng dẫn việc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về báo chí cách mạng với phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

c) Tổ chức cuộc thi báo chí viết về đề tài phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

12. Đề nghị Hội Luật gia Thành phố, Đoàn Luật sư Hà Nội:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức hành nghề cho các chi hội, Hội luật gia, tổ chức hành nghề luật sư trực thuộc.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về phòng, chống tham nhũng của các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý.

c) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các chi hội luật gia, tổ chức hành nghề luật sư trực thuộc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về phát huy vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

d) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các chi hội luật gia, tổ chức hành nghề luật sư trực thuộc t chức bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho luật gia, luật sư.

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

13. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các tổ chức chính trị – xã hội, t chức xã hội – nghề nghiệp Thành phố chủ trì phát động, tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc:

a) Tổ chức các phong trào, cuộc vận động, các sinh hoạt chính trị – văn hóa có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

b) Tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính do Trung ương phát động; sáng tác biếm họa, tranh, ảnh cổ động về đề tài phòng, chống tham nhũng; đề xuất ý tưởng, sáng kiến về phòng, chống tham nhũng; sáng tác, trình diễn tiểu phẩm nghệ thuật về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền viên giỏi về phòng, chống tham nhũng; hùng biện, thuyết trình về đề tài phòng, chống tham nhũng.

c) Lựa chọn, đề xuất các trường hợp để tham gia bình chọn “Hiệp s chống tham nhũng của năm”, “Gương mặt liêm chính của năm” do Trung ương tổ chức.

d) Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong giám sát hoạt động phòng, chống tham nhũng.

đ) Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, các tổ chức tự quản của nhân dân.

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

IV. KINH PHÍ THC HIỆN K HOẠCH

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, nội dung và khối lượng công việc được phân công trong Kế hoạch và quy định của Luật Ngân sách nhà nước để xây dựng dự toán, bố trí kinh phí hằng năm để thực hiện Kế hoạch.

V. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và chính quyền, đoàn thể địa phương các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm:

a) Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này; chủ động hoàn thành việc ban hành kế hoạch cả giai đoạn 2019-2021 trong quý III năm 2019 và kế hoạch hàng năm từ tháng 12 năm trước để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm; lồng ghép thực hiện kế hoạch với kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố, địa phương.

b) Chủ động cân đối, bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện kế hoạch trong dự toán chi thường xuyên được giao hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

c) Định kỳ hàng năm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Thành phố để tổng hợp.

2. Thanh tra Thành phố có trách nhiệm chủ trì, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, đánh giá, sơ kết, tng kết việc thực hiện kế hoạch; có biện pháp động viên, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện kế hoạch; trình UBND Thành phố quyết định điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ khi cần thiết; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Thanh tra Chính phủ kết quả thực hiện kế hoạch trên phạm vi toàn Thành phố.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố được giao chủ trì các nhiệm vụ của kế hoạch có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra Thành phố, Sở Tư pháp và Sở Tài chính để tiếp nhận sự chỉ đạo hướng dẫn, rà soát, điều phối hoạt động phù hợp với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong toàn Thành phố và từng địa bàn; sử dụng hợp lý các nguồn lực đầu tư. Cơ quan, tổ chức được giao chủ trì các nhiệm vụ của kế hoạch chủ động phối hợp với Thanh tra Thành phố, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan, t chức liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn phân bổ kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; bảo đảm kinh phí thực hiện kế hoạch của sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; phối hợp với Thanh tra Thành phố, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện kế hoạch.

5. Đề nghị y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội Luật gia thành phố Hà Nội, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, Hội Nhà báo Hà Nội và các tổ chức thành viên của Mặt trận triển khai thực hiện kế hoạch trong tổ chức của mình.

6. Đ nghị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo toàn ngành lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động nghiệp vụ; xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

7. Thanh tra Thành phố, Thanh tra quận, huyện, thị xã, Thanh tra sở, ngành là cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, điều phối, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch của sở, ban, ngành, địa phương.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này và hàng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Thanh tra Thành phố để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và Thanh tra Chính phủ./.

 

Nơi nhận:

– Bộ Tư pháp;

– TT Thành ủy, TTHĐND TP;

– Chủ tịch UBND TP;

– PCT UBND TP Lê Hồng Sơn;

– Các sở, ban, ngành, đoàn thể;

– UBND các quận, huyện, thị xã;

– VPUBTP: CVP, PCVP;

Các phòng: NC, TH, KT, TKBT;

– Lưu VT, NC(b).

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Hồng Sơn

 

 

 

Văn bản đang xem

Kế hoạch 206/KH-UBND phố biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 Tp.Hà Nội

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

—————–

Số: 206/KH-UBND