Kế hoạch 2575/KH-BHXH tổ chức thực hiện Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

_____________

Số
: 2575/KH-BHXH

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

_____________

Số
: 2575/KH-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘl CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2020

 

                                                                         

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

___________________________

 

Ngày 04/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2020/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam (sau đây gọi là Nghị định số 89/2020/NĐ-CP), BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành để thực hiện nghiểm túc Nghị định số 89/2020/NĐ-CP.

2. Tập trung chỉ đạo công chức, viên chức toàn Ngành đoàn kết, thống nhất, quyết tâm tổ chức thực hiện Nghị định số 89/2020/NĐ-CP.

3. Triển khai thực hiện có hiệu quả cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam ở Trung ương, BHXH cấp tỉnh và BHXH cấp huyện; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, tiến độ của các đơn vị trong quá trình thực hiện đảm bảo hoàn thành sau khi Nghị định số 89/2020/NĐ-CP có hiệu lực.

4. Thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch trong việc rà soát, đánh giá, bổ trí,
sắp
xếp đội ngũ công chức, viên chức tại các đơn vị trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Quan tâm giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động chịu tác động
do sắp
xếp.

5. Bảo đảm tính kế thừa, ổn định, kết hợp với đổi mới, phát triển; không ảnh hưởng đến việc quản lý điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị và công tác tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), phục vụ nhân dân.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt để công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành thực hiện Nghị định số 89/2020/NĐ-CP.

2. Rà soát, hoàn thiện và phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam ở Trung ương, BHXH cấp tỉnh và BHXH cấp huyện theo quy định tại Nghị định số 89/2020/NĐ-CP.

3. Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản, nhân sự các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam ở Trung ương kể từ ngày 01/10/2020, như sau:

3.1. Sáp nhập Ban sổ – Thẻ vào Ban Thu, đổi tên thành Ban Quản lý Thu – Sổ, Thẻ.

3.2. Sáp nhập Ban Dược và Vật tư y tế vào Ban Thực hiện chính sách BHYT.

3.3. Cơ cấu lại Báo BHXH và Tạp chí BHXH thành một đơn vị với tên gọi: Tạp chí BHXH.

3.4. Đổi tên Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc thành Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến.

3.5. Kiện toàn, chuyển đổi Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam thành Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng.

3.6. Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam chuyển giao nhiệm vụ giám định BHYT và thanh toán đa tuyến về Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến và nhiệm vụ dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng về Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng.

3.7. Trung tâm Truyền thông chuyển giao Hệ thống chăm sóc khách hàng
(Call center)
về Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng.

4. Không tổ chức cơ cấu cấp phòng tại 04 đơn vị: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Thi đua – Khen thưởng, Vụ Pháp chế, Vụ Quản lý đầu tư quỹ. Viên chức quản lý của 04 đơn vị này được bảo lưu phụ cấp chức vụ đang hưởng đến hết nhiệm kỳ bổ nhiệm, trường hợp đã giữ chức vụ theo nhiệm kỳ bổ nhiệm còn dưới 6 tháng thì được bảo lưu 6 tháng; bảo lưu các chức danh quy hoạch tương đương đã được phê duyệt. Trước mắt, chưa xem xét điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, thời điểm có vị trí cấp trưởng, cấp phó phù hợp với năng lực, chuyên môn đào tạo thì được ưu tiên xem xét điều động, bổ nhiệm.

5. Các đơn vị sự nghiệp thuộc diện sáp nhập, kiện toàn, cơ cấu lại tại Mục 3 Phần II Kế hoạch này chịu trách nhiệm làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc thu hồi và cấp mới con dấu theo quy định của pháp luật.

6. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, cải tiến các quy trình nghiệp vụ, phân cấp quản lý theo hướng: Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành; phân cấp rõ trách nhiệm thực thi nhiệm vụ; giảm bớt khâu trung gian; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong toàn Ngành.

7. Sắp xếp số lượng công chức lãnh đạo cấp phó, viên chức quản lý cấp phó của đơn vị sáp nhập, kiện toàn tại Mục 3 Phần II Kế hoạch này đảm bảo: Chậm nhất sau 3 năm (kể từ ngày 01/10/2020) số lượng cấp phó của các đơn vị phải bảo đảm đúng theo quy định tại Nghị định số 47/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ.

8. Đề xuất, kiến nghị với tổ chức Đảng có thẩm quyền để thống nhất mô hình tổ chức Đảng tương ứng với cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam được quy định tại Nghị định số 89/2020/NĐ-CP.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam ở Trung ương, Giám đốc BHXH các tỉnh có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 89/2020/NĐ-CP và Kế hoạch này.

2. Vụ Tổ chức cán bộ

2.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu trình Tổng Giám đốc ban hành văn bản hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản… đối với các đơn vị tại Mục 3 Phần II Kế hoạch này, thời hạn trước ngày 31/8/2020.

2.2. Thực hiện quy trình (xin ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan; ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế), xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ngành, thẩm định, hoàn thiện dự thảo trước khi trình Tổng Giám đốc ban hành: Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam tại Mục 3, Mục 4 Phần II Kế hoạch này, thời hạn trước ngày 31/8/2020; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng thuộc các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam tại Mục 3 Phần II Kế hoạch này, thời hạn trước ngày 15/9/2020; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương, thời hạn trước ngày 20/9/2020; Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam còn lại chậm nhất ngày 31/12/2020.

2.3. Tham mưu trình Ban Cán sự Đảng: Dự kiến sắp xếp nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Cán sự Đảng; về cơ cấu số lượng công chức lãnh đạo cấp phó, viên chức quản lý cấp phó; phương án nhân sự đối với các đơn vị thuộc diện sáp nhập, kiện toàn, cơ cấu lại theo quy định, thời hạn trước ngày 31/8/2020.

2.4. Tham mưu trình Tổng Giám đốc việc quản lý, sử dụng số lượng Phó Trưởng phòng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, số lượng Phó Giám đốc BHXH cấp tỉnh, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ và Phó Giám đốc BHXH cấp huyện; công tác quy hoạch…. đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 89/2020/NĐ-CP, thời hạn trước ngày 31/12/2020.

2.5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Kiến nghị với Tổng Giám đốc: Các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Kế hoạch này; biểu dương, khen thưởng những tổ chức, đơn vị, cá nhân thực hiện có hiệu quả; xử lý kịp thời nhũng tổ chức, đơn vị, cá nhân, nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định.

3. Ban Thu

3.1. Chủ trì, phối hợp với Ban sổ – Thẻ xây dựng các dự thảo văn bản và gửi Vụ Tổ chức cán bộ nội dung: Bàn giao nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu,… (chốt số liệu bàn giao đến ngày 30/9/2020) trình Lãnh đạo Ngành phụ trách đơn vị, thời hạn trước ngày 20/8/2020; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Thu – sổ, Thẻ, thời hạn trước ngày 20/8/2020; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ trực thuộc Ban Quản lý Thu – sổ, Thẻ, thời hạn trước ngày 05/9/2020 (Mẫu Biểu nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung gửi kèm).

3.2. Chủ trì, phối hợp với Ban sổ – Thẻ, Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT), Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ đảm bảo phù hợp với hoạt động của các đơn vị, trình Tổng Giám đốc phê duyệt, thời hạn trước ngày 01/10/2020.

3.3. Tiếp nhận nhiệm vụ, nhân sự, tài sản, hồ sơ, tài liệu,… của Ban sổ – Thẻ theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

4. Ban sổ – Thẻ

4.1. Phối hợp với Ban Thu xây dựng các dự thảo văn bản: Bàn giao nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Thu “Sổ, Thẻ; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ trực thuộc Ban Quản lý Thu – sổ, Thẻ; rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ đảm bảo phù hợp với hoạt động của các đơn vị.

4.2. Bàn giao nhiệm vụ, nhân sự, tài sản, hồ sơ, tài liệu,… của đơn vị theo hướng dẫn của
BHXH
Việt Nam.

5. Ban Thực hiện chính sách BHYT

5.1. Chủ trì, phối hợp với Ban Dược và Vật tư y tế xây dựng các dự thảo văn bản và gửi Vụ Tổ chức cán bộ nội dung: Bàn giao nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu (chốt số liệu bàn giao đến ngày 30/9/2020) trình Lãnh đạo Ngành phụ trách đơn vị, thời hạn trước ngày 20/8/2020; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thực hiện chính sách BHYT, thời hạn trước ngày 20/8/2020; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ trực thuộc Ban Thực hiện chính sách BHYT, thời hạn trước ngày 05/9/2020 (Mẫu Biểu nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung gửi kèm).

5.2. Chủ trì, phối hợp với Ban Dược và Vật tư y tế, Trung tâm CNTT, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ đảm bảo phù hợp với hoạt động của các đơn vị, trình Tổng Giám đốc phê duyệt, thời hạn trước ngày 01/10/2020.

5.3. Tiếp nhận nhiệm vụ, nhân sự, tài sản, hồ sơ, tài liệu,… của Ban Dược và Vật tư y tế theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

6. Ban Dược và Vật tư y tế

6.1. Phối hợp với Ban Thực hiện chính sách BHYT xây dựng các dự thảo văn bản: Bàn giao nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu,…; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thực hiện chính sách BHYT; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ trực thuộc Ban Thực hiện chính sách BHYT; Rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ đảm bảo phù hợp với hoạt động của các đơn vị.

6.2. Bàn giao nhiệm vụ, nhân sự, tài sản, hồ sơ, tài liệu,…của đơn vị theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

7. Báo BHXH

7.1. Chủ trì thực hiện các thủ tục, hồ sơ thu hồi giấy phép xuất bản Báo BHXH và Tạp chí BHXH, thời hạn trước ngày 20/9/2020.

7.2. Chủ trì thực hiện các thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép xuất bản Tạp chí BHXH bộ mới và ấn phẩm, thời hạn trước ngày 01/10/2020.

7.3.
Chủ trì, phối hợp với Tạp chí BHXH xây dựng các dự thảo văn bản và gửi Vụ Tổ chức cán bộ nội dung: Bàn giao nhiệm vụ, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu,… (chốt số liệu bàn giao đến ngày 30/9/2020) trình Lãnh đạo Ngành phụ trách đơn vị, thời hạn trước ngày 20/8/2020; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí BHXH, thời hạn trước ngày 20/8/2020; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ trực thuộc Tạp chí BHXH, thời hạn trước ngày 05/9/2020 (Mẫu Biểu nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung gửi kèm).

7.4. Bàn giao nhiệm vụ, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu,… của đơn vị về đơn vị mới (Tạp chí BHXH) theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

7.5. Phối hợp với Vụ Tài chính – Kế toán xây dựng Dự thảo Quy chế quản lý tài chính của Tạp chí BHXH trình Tổng Giám đốc phê duyệt.

8. Tạp chí BHXH

8.1. Phối hợp với Báo BHXH thực hiện các hồ sơ, thủ tục thu hồi giấy phép xuất bản Tạp chí BHXH.

8.2. Phối hợp với Báo BHXH xây dựng các dự thảo văn bản: Bàn giao nhiệm vụ, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu …; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí BHXH; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ trực thuộc Tạp chí BHXH.

8.3. Bàn giao nhiệm vụ, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu… của đơn vị về đơn vị mới (Tạp chí BHXH) theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

9. Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam

9.1. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Truyền thông xây dựng các dự thảo văn bản và gửi Vụ Tổ chức cán bộ: Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng, thời hạn trước ngày 20/8/2020; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng nghiệp vụ trực thuộc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng, thời hạn trước ngày 05/9/2020.

9.2. Chuyển giao nhiệm vụ giám định BHYT và thanh toán đa tuyến về Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến.

9.3. Chủ trì phối hợp với Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến phía Bắc xây dựng nội dung bàn giao nhiệm vụ, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu… của đơn vị (chốt số liệu bàn giao đến ngày 30/9/2020), trình Lãnh đạo Ngành phụ trách đơn vị và gửi Vụ Tổ chức cán bộ, thời hạn trước ngày 20/8/2020; thực hiện bàn giao theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

10. Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc

10.1. Phối hợp với Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam xây dựng nội dung bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu …. của Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

10.2. Chủ trì xây dựng các dự thảo văn bản và gửi Vụ Tổ chức cán bộ: Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến, thời hạn trước ngày 20/8/2020; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ trực thuộc Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến, thời hạn trước ngày 05/9/2020 (Mẫu Biểu nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung gửi kèm).

10.3. Tiếp nhận nhiệm vụ, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu,… của Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

10.4. Phối hợp với Vụ Tài chính – Kế toán xây dựng Dự thảo Quy chế quản lý tài chính của Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến trình Tổng Giám đốc phê duyệt.

11. Trung tâm Truyền thông

11.1. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam xây dựng nội dung bàn giao nhiệm vụ, nhân sự, tài sản, hồ sơ, tài liệu …. (chốt số liệu bàn giao đến ngày 30/9/2020) của Phòng Hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chế độ chính sách và Quản lý hệ thống chăm sóc khách hàng thuộc Trung tâm Truyền thông về Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng, trình Lãnh đạo Ngành phụ trách đơn vị và gửi Vụ Tổ chức cán bộ, thời hạn trước ngày 20/8/2020; thực hiện bàn giao theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

11.2. Chủ trì xây dựng các dự thảo văn bản và gửi Vụ Tổ chức cán bộ: Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông, thời hạn trước ngày 20/8/2020; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ trực thuộc Trung tâm Truyền thông, thời hạn trước ngày 05/9/2020 (Mẫu Biểu nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung gửi kèm).

12. Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Thi đua – Khen thưởng, Vụ Pháp chế, Vụ Quản lý đầu tư quỹ

Xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị và gửi Vụ Tổ chức cán bộ, thời hạn trước ngày 20/8/2020 (Mẫu Biểu nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung gửi kèm).

13. Vụ Tài chính – Kế toán

13.1. Xây dựng nội dung hướng dẫn việc bàn giao tài chính, tài sản đối với các đơn vị thuộc diện sáp nhập, kiện toàn, cơ cấu lại tại Mục 3 Phần II Kế hoạch này và các đơn vị có liên quan, gửi Vụ Tổ chức cán bộ, thời hạn trước ngày 20/8/2020.

13.2. Chủ trì xây dựng Dự thảo Quy chế quản lý tài chính của Tạp chí BHXH; Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến; Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng trình Tổng Giám đốc phê duyệt, thời hạn trước ngày 30/9/2020.

14. Văn phòng BHXH Việt Nam

14.1. Phối hợp thực hiện bàn giao tài sản của các đơn vị thuộc diện sáp nhập, kiện toàn, cơ cấu lại tại Mục 3 Phần II Kế hoạch này.

14.2. Chủ trì tham mưu đề xuất việc bố trí địa điểm làm việc của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam ở Trung ương, thời hạn trước ngày 15/9/2020.

15. Vụ Pháp chế

15.1. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan thẩm định các văn bản thực hiện Nghị định số 89/2020/NĐ-CP.

15.2. Chủ trì rà soát các thủ tục hành chính của Ngành; phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của BHXH Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 89/2020/NĐ-CP.

16. Trung tâm Công nghệ thông tin

16.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Tổng Giám đốc việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động nghiệp vụ của Ngành.

16.2. Hướng dẫn, điều chỉnh quyền khai thác, sử dụng các chức năng và bổ sung thêm các tài khoản mới để truy cập phần mềm nghiệp vụ do Trung tâm CNTT đang quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc diện sáp nhập, kiện toàn, cơ cấu lại không bị gián đoạn và các hoạt động nghiệp vụ của các đơn vị.

17. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc
BHXH
Việt Nam ở Trung ương (trừ các đơn vị tại Mục 3, Mục 4 Phần II Kế hoạch này) tổ chức rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hiện hành của đơn vị, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung và gửi Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, báo cáo Tổng Giám đốc, thời hạn trước ngày 25/8/2020 (đối với cấp Vụ, Ban); trước ngày 15/10/2020 (đối với cấp phòng); (Mẫu Biểu nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung gửi kèm).

(Phụ lục Phân công nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trương ương kèm theo).

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc, các đơn vị đề xuất gửi Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo Tổng Giám đốc./.

 

Nơi nhận:

– Chính phủ (để b/c);

– Văn phòng Chính phủ (để b/c);

– HĐQL BHXH VN (để b/c);

– Các Bộ: Nội vụ, LĐ-TB&XH, Tài chính, Y tế (để b/c);

– Tổng Giám đốc;

– Các Phó Tổng Giám đốc; Đảng ủy CQ BHXH VN (để p/h);

– Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam (để t/h);

– BHXH các tỉnh, thành phố (để t/h);

– Lưu: VT, TCCB (5).

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Mạnh

 

 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

_____________

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 89/2020/NĐ-CP

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 2575/KH-BHXH ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

 

STT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Cấp phê duyệt

Thời gian hoàn thành

Chủ trì

Phối hợp

1

Xây dựng nội dung bàn giao nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu,… lĩnh vực số – thẻ (chốt số liệu bàn giao đến ngày 30/9/2020)

Ban Thu

Ban Sổ – Thẻ

Lành đạo Ngành phụ trách đơn vị

20/8/2020

2

Xây dựng nội dung bàn giao nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu…. lĩnh vực chính sách
BH
YT; Dược và vật tư y tế (chốt số liệu bàn giao đến ngày 30/9/2020)

Ban Thực hiện chính sách BHYT

Ban Dược và Vật tư y tế

Lành đạo Ngành phụ trách đơn vị

20/8/2020

3

Xây dựng nội dung bàn giao nhiệm vụ, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu,…. của Báo BHXH và Tạp chí BHXH (chốt số liệu bàn giao đến ngày 30/9/2020)

Báo BHXH

Tạp chí BHXH

Lãnh đạo Ngành phụ trách đơn vị

20/8/2020

4

Xây dựng nội dung bàn giao nhiệm vụ, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu…. của đơn vị (chốt số liệu bàn giao đến ngày 30/9/2020)

Trung tâm Giám định
BHYT
và TTĐT khu vực phía Nam

Trung tâm Giám định

BHYT
và TTĐT khu vực phía Bắc

Lãnh đạo Ngành phụ trách đơn vị

20/8/2020

5

Xây dựng nội dung bàn giao nhiệm vụ, nhân sự, tài sản, hồ sơ, tài liệu …. (chốt số liệu bàn giao đến ngày 30/9/2020) của Phòng Hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chế độ chính sách và Quản lý hệ thống chăm sóc khách hàng thuộc Trung tâm Truyền thông về Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

Trung tâm Truyền thông

Trung tâm Giám định
BHYT
và TTĐT khu vực phía Nam

Lãnh đạo Ngành phụ trách đơn vị

20/8/2020

6

Xây dựng nội dung hướng dẫn việc bàn giao tài chính, tài sản đối với các đơn vị thuộc diện sáp nhập, kiện toàn, cơ cấu lại và các đơn vị có liên quan

Vụ Tài chính – Kế toán

Các đơn vị liên quan

Lãnh đạo Ngành phụ trách đơn vị

20/8/2020

7

Xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Thu – sổ, Thẻ

Ban Thu

Ban Sổ – Thẻ

 

20/8/2020

8

Xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ. quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thực hiện chính sách
BHYT

Ban Thực hiện chính sách BHYT

Ban Dược và Vật tư y tế

 

20/8/2020

9

Xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí BHXH

Báo BHXH

Tạp chí BHXH

 

20/8/2020

10

Xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến

Trung tâm Giám định
BHYT
và TTĐT khu vực phía Bắc

 

 

20/8/2020

11

Xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ. quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

Trung tâm Giám định
BHYT
và TTĐT khu vực phía Nam

Trung tâm Truyền thông

 

20/8/2020

12

Xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ. quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông

Trung tâm Truyền thông

 

 

20/8/2020

13

Xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ. quyền hạn của đơn vị

Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Thi đua – Khen thưởng, Vụ Pháp chế, Vụ Quán lý đầu tư quỹ

 

 

20/8/2020

14

Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hiện hành của đơn vị, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung đối với cấp Vụ, Ban

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam ở Trung ương không thuộc diện sáp nhập, kiện toàn, cơ cấu lại

Vụ Tổ chức cán bộ

 

25/8/2020

15

Trình Tổng Giám đốc ban hành văn bản hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản đổi với các đơn vị thuộc diện sáp nhập, kiện toàn, cơ cấu lại

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan

Tổng Giám đốc

31/8/2020

16

Trình Tổng Giám đốc ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc diện sáp nhập, kiện toàn, cơ cấu lại

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan

Tổng Giám đốc

31/8/2020

17

Trình Ban Cán sự Đảng: Dự kiến sắp xếp nhân sự thuộc thẩm quyền của Ban Cán sự Đảng; về cơ cấu số lượng công chức- lãnh đạo cấp phó, viên chức quản lý cấp phó, phương án nhân sự của các đơn vị thuộc diện sáp nhập, kiện toàn, cơ cấu lại

Vụ Tổ chức cán bộ

 

Ban Cán sự Đảng

31/8/2020

18

Xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng nghiệp vụ trực thuộc Ban Quản lý Thu – sổ, Thẻ

Ban Thu

Ban sổ – Thẻ

 

05/9/2020

19

Xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng nghiệp vụ trực thuộc Ban Thực hiện chính sách BHYT

Ban Thực hiện chính sách BHYT

Ban Dược và Vật tư y tế

 

05/9/2020

20

Xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng nghiệp vụ trực thuộc Tạp chí BHXH

Báo BHXH

Tạp chí BHXH

 

05/9/2020

21

Xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng nghiệp vụ trực thuộc Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến

Trung tâm Giám định
BHYT

TTĐT
khu vực phía Bắc

 

 

05/9/2020

22

Xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng nghiệp vụ trực thuộc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

Trung tâm Giám định BHYT và TTĐT khu vực phía Nam

Trung tâm Truyền thông

 

05/9/2020

23

Xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng nghiệp vụ trực thuộc Trung tâm Truyền thông

Trung tâm Truyền thông

 

 

05/9/2020

24

Tiếp nhận nhiệm vụ, nhân sự, tài sản, hồ sơ, tài liệu,… của Ban Sổ – Thẻ theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam

Ban Thu

Ban Sổ – Thẻ

 

 

25

Tiếp nhận nhiệm vụ, nhân sự, tài sản, hồ sơ, tài liệu,… của Ban Dược và Vật tư y tế theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam

Ban Thực hiện chính sách BHYT

Ban Dược và Vật tư y tế

 

 

26

Bàn giao nhiệm vụ, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu,… của Báo BHXH về đơn vị mới (Tạp chí BHXH) theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam

Báo BHXH

 

 

 

27

Bàn giao nhiệm vụ, nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu,… của Tạp chí BHXH về đơn vị mới (Tạp chí BHXH) theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam

Tạp chí BHXH

 

 

 

28

Tiếp nhận nhiệm vụ, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu,… của Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam

Trung tâm Giám định
BHYT
và TTĐT khu vực phía Bắc

Trung tâm Giám định
BHYT
và TTĐT khu vực phía Nam

 

 

29

Trình Tổng Giám đốc ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng trực thuộc của các đơn vị thuộc diện sáp nhập, kiện toàn, cơ cấu lại

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan

Tổng Giám đốc

15/9/2020

30

Chủ trì tham mưu đề xuất việc bố trí địa điểm làm việc của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam ở Trung ương

Văn phòng

 

 

15/9/2020

31

Trình Tổng Giám đốc ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng Giám đốc

20/9/2020

32

Thực hiện các thủ tục, hồ sơ thu hồi giấy phép xuất bản Báo BHXH và Tạp chí BHXH

Báo BHXH

Tạp chí BHXH

Bộ Thông tin và Truyền thông

20/9/2020

33

Xây dựng Quy chế Quản lý tài chính đối với 03 đơn vị: Tạp chí BHXH, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến, Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

Vụ Tài chính – Kế toán

Các đơn vị liên quan

Tổng Giám đốc

30/9/2020

34

Rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ phù hợp thuộc lĩnh vực thu, sổ – thẻ

Ban Thu

Ban Sổ – Thẻ, Trung tâm Công nghệ thông tin, Vụ Pháp chế, các đơn vị liên quan

Tổng Giám đốc

01/10/2020

35

Rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ phù hợp thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT; Dược và Vật tư y tế

Ban Thực: hiện chính sách BHYT

Ban Dược và Vật tư y tế, Trung tâm Công nghệ thông tin, Vụ Pháp chế, các đơn vị liên quan

Tổng Giám đốc

01/10/2020

36

Thực hiện các thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép xuất bản Tạp chí BHXH bộ mới và ấn phẩm

Báo BHXH

 

Bộ Thông tin và Truyền thông

01/10/2020

37

Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng nghiệp vụ của đơn vị và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam ở Trung ương không thuộc diện sáp nhập, kiện toàn, cơ cấu lại

Vụ Tổ chức cán bộ

 

15/10/2020

38

Trình Tổng Giám đốc ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị trực thuộc và cấp phòng của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam còn lại

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan

Tổng Giám đốc

31/12/2020

39

Trình Tổng Giám đốc việc quản lý, sử dụng số lượng Phó Giám đốc BHXH cấp tỉnh, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ và Phó Giám đốc BHXH cấp huyện; công tác quy hoạch… đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 89/2020/NĐ-CP

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng Giám đốc

31/12/2020

 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TÊN ĐƠN VỊ

_____________

 

 

 

 

TỔNG HỢP NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ, BAN…. (HOẶC CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ)

(Ban hành kèm theo Kế hoạch
số 2575
/KH-BHXH ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

 

TT

Nội dung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của…………. ban hành kèm theo Quyết định số…./QĐ-BHXH ngày… tháng…. năm 20… của Tổng Giám đốc

Nội dung dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số …./QĐ-BHXH ngày…tháng …năm 20… của Tổng Giám đốc (Chữ in đậm là sửa đổi, bổ sung)

Lý do sửa đổi, bổ sung và đề xuất, giải trình của đơn vị

1

Điều 1.

Điều 1.

 

2

Điều 2.

Điều 2.

 

 

 

 

 

3

….

 

 

 

Văn bản đang xem

Kế hoạch 2575/KH-BHXH tổ chức thực hiện Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

_____________

Số
: 2575/KH-BHXH