Kế hoạch 270/KH-UBND phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

———

Số: 270/KH-UBND

<

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

———

Số: 270/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật
trên địa bàn Thành phố năm 2020

—————-

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 của Bộ Tư pháp; các chương trình công tác, trọng tâm của Thành phố năm 2020, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây viết tắt là PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo các Chỉ thị, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản pháp luật của Trung ương và Thành phố.

2. Phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu và chấp hành pháp luật của công dân, doanh nghiệp; phát huy vai trò chủ động, tích cực, tính tự giác và trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt của người đứng đầu trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ và chấp hành pháp luật. Đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân Thủ đô.

3. Quá trình thực hiện phải bám sát nội dung, yêu cầu của Trung ương và Thành phố, các chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác PBGDPL, kế hoạch triển khai thi hành bộ luật, luật mới ban hành. Đảm bảo các hoạt động PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, có sự kết hợp, lồng ghép việc thực hiện các chương trình, đề án khác có liên quan, phù hợp đối tượng, địa bàn; Gắn kết công tác PBGDPL, công tác xây dựng thi hành và bảo vệ pháp luật với hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, tiếp công dân, giải quyết các thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo; gắn việc tuyên truyền PBGDPL với việc triển khai thực hiện Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố và khối đại đoàn kết toàn dân; các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của Trung ương và Thành phố.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG

1. Đối tượng

1.1. Cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; người dân thành thị và nông thôn, miền núi; phụ nữ; thanh thiếu niên; doanh nghiệp, người sử dụng lao động, người lao động trong các doanh nghiệp, người nước ngoài cư trú trên địa bàn Thành phố.

1.2. Các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Nội dung

2.1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (sau đây gọi là Chỉ thị số 32-CT/TW); Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Quyết định 861/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”..; Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2020”; Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các bộ luật, luật mới được Quốc hội thông qua đặc biệt chú trọng các văn bản mới liên quan đến công tác tư pháp; Các điều ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; các văn bản pháp luật của Trung ương và Thành phố, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thành phố trong năm 2020; Tổng kết các chương trình, Kế hoạch, Đề án PBGDPL kết thúc năm 2020.

2.2. Tập trung phổ biển các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII, XIV thông qua như: Hiến pháp, Luật Thủ đô, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Quản lý sử dụng tài sản công, Luật An ninh mạng, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Đặc xá, Luật Giáo dục, Luật Kiến trúc, Luật Quản lý thuế, Luật Đầu tư công, Luật Thi hành án hình sự, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Bộ luật Lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Luật Dân quân tự vệ; Luật Chứng khoán, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước…và các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành các văn bản pháp luật, các văn bản quy phạm dưới luật của Trung ương và Thành phố; phổ biến các văn bản pháp luật mới sẽ được Quốc hội thông qua năm 2020; các quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, phổ biến thực tiễn chấp hành pháp luật, chính sách mới thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố…Tập trung tuyên truyền phổ biến, giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp, các văn bản pháp luật của Thành phố cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tư vấn, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp.

2.3. Tiếp tục phổ biến, giới thiệu các văn bản pháp luật góp phần thực hiện chủ đề công tác của Thành phố năm 2020 “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp”, công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý sử dụng nhà chung cư, giải phóng mặt bằng, tài chính, đầu tư xây dựng, tài nguyên khoáng sản, kỷ cương hành chính, cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp, thí điểm mô hình chính quyền đô thị của Thành phố, dịch vụ công trực tuyến, trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng và đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, an toàn trật tự an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn hoá, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hôi, cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em…; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố, ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội…và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội ….

2.4. Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội. Đổi mới, nội dung, phương thức tuyên truyền gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin theo xu hướng hiện đại trong hoạt động PBGDPL, tăng cường đầu tư các điều kiện về hạ tầng công nghệ, cập nhật công nghệ mới, nâng cao trình độ nguồn nhân lực, chú trọng ưu tiên áp dụng tuyên truyền trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương, trên phương tiện thông tin đại chúng. Hướng công tác PBGDPL về cơ sở và đề cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở nhất là cấp xã trong công tác PBGDPL, bảo đảm đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật, tăng cường giao lưu đối thoại chính sách pháp luật giữa người dân và chính quyền.

2.5. Gắn kết công tác PBGDPL, công tác xây dựng thi hành và bảo vệ pháp luật với hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, tiếp công dân, giải quyết các thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời gắn việc tuyên truyền PBGDPL với việc triển khai thực hiện Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố và khối đại đoàn kết toàn dân; các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh… Chú trọng PBGDPL cho người dân ở cơ sở, đối tượng đặc thù, đối tượng yếu thế trong xã hội; tăng cường PBGDPL tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, địa bàn đô thị hóa, ngoại thành, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu nhà trọ, địa bàn có tỷ lệ vi phạm pháp luật, nguy cơ vi phạm pháp luật cao.

2.6. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp và Nhân dân, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân Thủ đô để Nhân dân tin tưởng, noi theo, xây dựng văn hóa pháp luật gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong thực thi công vụ, gắn với giáo dục đạo đức liêm chính, trách nhiệm giải trình, quy tắc ứng xử. Thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về phòng chống, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô “KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – TẬN TÌNH – THÂN THIỆN”; cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực; cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo và xây dựng văn hóa nơi công sở.

2.7. Huy động được sự tham gia, phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, các đoàn thể và toàn thể Nhân dân Thủ đô trong hoạt động PBGDPL; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội; bảo đảm kinh phí cho công tác PBGDPL và hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật. Tăng cường bố trí kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã, phấn đấu đảm bảo ít nhất 20 triệu cho 01 đơn vị cấp xã.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Các hoạt động, nhiệm vụ cụ thể công tác PBGDPL

1.1. Thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn Thành phố, các Chương trình, đề án, Kế hoạch về PBGDPL của Trung ương và Thành phố ban hành phù hợp với điều kiện thực tế của Thành phố (Phụ lục 01).

– Đơn vị chủ trì: Các đơn vị chủ trì thực hiện Đề án.

– Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; cơ quan, tổ chức có liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.2. Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến pháp luật. 

1.2.1. Khai thác, vận hành, sử dụng có hiệu quả Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố (http://pbgdpl.hanoi.gov.vn) theo hướng truy cập tập trung, liên thông, kết nối, lồng ghép, chia sẻ thông tin, tài liệu về phổ biến, giáo dục pháp luật trên môi trường mạng bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nhà nước, tạo thuận lợi trong khai thác, trao đổi thông tin pháp luật giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

– Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

– Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan, tổ chức có liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.2.2. Xây dựng và duy trì chuyện mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật” trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã theo Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 8/8/2019 của UBND Thành phố và cung cấp thông tin theo quy định Luật Tiếp cận thông tin.

– Đơn vị chủ trì và thực hiện: Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố, sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị, Báo Hà Nội mới, Báo Pháp luật và Xã hội và các cơ quan báo chí, truyền hình Trung ương; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.2.3. Tạo kết nối và duy trì thông qua banner gắn link liên kết đến Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố (http://pbgdpl.hanoi.gov.vn)

– Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố, UBND các quận, huyện thị xã.

– Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan, tổ chức có liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.2.4. Xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật để đăng tải trên Trang thông tin điện tử tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của Thành phố, Cổng/Trang thông tin điện tử của sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã.

– Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố, UBND các quận, huyện thị xã.

– Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí của Thành phố và cơ quan, tổ chức có liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.2.5. Tổ chức đối thoại, giải đáp vướng mắc, tuyên truyền pháp luật trực tuyến, tổ chức hội nghị trực tuyến.

– Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, các sở, ngành, đoàn thể; UBND các quận, huyện, thị xã.

– Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan, tổ chức có liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.2.6. Tổ chức, triển khai các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền phổ biến pháp luật.

– Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành Đoàn Hà Nội, Sở Lao động thương binh và xã hội.

– Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan, tổ chức có liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2020

1.2.7. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố theo xu hướng hiện đại trong khung giờ vàng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và sóng phát thanh.

– Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

– Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan, tổ chức có liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2020

1.2.8. Tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Cầu thang pháp luật”, “Kiot điện tử”

– Đơn vị, chủ trì: Văn phòng UBND Thành phố, Sở Tư pháp Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND quận Thanh Xuân, UBND quận Câu Giấy

– Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Công an Thành phố, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội,

1.2.9. Thí điểm một số mô hình mới về phổ biến, giáo dục pháp luật.

– Đơn vị chủ trì và thực hiện: Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, thị xã, cơ quan, tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ.

– Thời gian thực hiện: Năm 2020

1.3. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên các báo, Đài Phát thanh và truyền hình của Trung ương và Thành phố, mạng xã hội

1.3.1. Xây dựng phóng sự, đĩa video, clip về tình huống, tiểu phẩm,… chú trọng kết hợp tuyên truyền pháp luật với kỹ năng sống.

– Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ.

– Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.3.2. Tăng thời lượng, nội dung tuyên truyền pháp luật mới ban hành tại các chuyện trang, chuyện mục pháp luật của các báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

– Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, các cơ quan báo chí của Thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

– Đơn vị phối hợp: Các cơ quan báo chí, truyền hình Trung ương, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.                        

1.3.3. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sơ, cơ quan thông tin đại chúng

– Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, các cơ quan

báo chí của Thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

– Đơn vị phối hợp: Các cơ quan báo chí, truyền hình Trung ương, cơ quan, tổ chức có liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.4. Tổ chức triển khai cuộc thi báo cáo viên giỏi, tuyên truyền viên giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Hà Nội (có Kế hoạch riêng)

– Đơn vị chủ trì: UBND Thành phố.

– Đơn vị tham mưu: Sở Tư pháp Hà Nội.

– Đơn vị thực hiện : Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã, các xã, phường thị trấn, các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn Thành phố.

– Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV năm 2020.

1.5. Tổ chức, triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật cho thanh niên, sinh viên trên địa bàn Thành phố

– Đơn vị chủ trì và thực hiện: Thành đoàn Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Đơn vị phối hợp: Các cơ quan báo đài của Thành phố, các đơn vị, tổ chức có liên quan.

– Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV năm 2020.

1.6. Triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn Thành phố gắn với phát động cuộc thi tìm kiếm cách làm hay của tập thể, cá nhân trong tuyên truyền, giáo dục, chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường (có Kế hoạch riêng)

1.6.1. Tham mưu ban hành Kế hoạch

– Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

– Đơn vị thực hiện: các Sở, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các cơ quan thông tin đại chúng của Thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

1.6.2. Tổ chức triển khai thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

– Đơn vị chủ trì: UBND Thành phố

– Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các cơ quan thông tin đại chúng của Thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

– Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/11/2020

1.7. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù

Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân tộc miền núi, thiểu số, người dân ở vùng xa trung tâm Thành phố có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người lao động trong các doanh nghiệp, nạn nhân bị bạo lực gia đình, người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo bằng các hình thức, nội dung phù hợp.

– Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Ban Dân tộc Thành phố, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Thành đoàn Hà Nội, Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã.

– Đơn vị phối hợp: Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố, Liên đoàn lao động Thành phố, Hội Người mù, Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo, Hội Người khuyết tật và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.8. Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

Nâng cao chất lượng việc giáo dục pháp luật trong nhà trường chú trọng giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm, phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ luật Hình sự, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Biển, Công ước của Liên họp quốc về Luật biển, Luật An ninh mạng, Luật Trẻ em và các văn bản pháp luật liên quan đến trẻ em, Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, pháp luật về bảo vệ môi trường, Quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục, Quy tắc ứng xử nơi công cộng….trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Thành phố theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và giáo dục công dân theo xu hướng tiên tiến, hiện đại, cập nhật kiến thức phù hợp.

– Đơn vị chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, tổ chức có liên quan; UBND các quận, huyện, thị xã; các cơ sở giáo dục của hệ thống quốc dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

– Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.9. Xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật: Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 5/7/2019 của UBND Thành phố triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn Thành phố.

Kết nối, cập nhật, quản lý, khai thác các dữ liệu thành phần sách, tài liệu pháp luật được phân chia theo lĩnh vực quản lý của UBND thành phố trong Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia (sau khi Bộ Tư pháp xây dựng xong, Tủ sách pháp lụật).

– Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn.

– Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.10. Biên soạn, in ấn và phát hành tài liệu hỏi-đáp, tờ gấp tuyên truyền pháp luật

– Đơn vị chủ trì: Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố

– Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.                                                             

– Đơn vị phối hợp: Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã; các xã, phường thị trấn, các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn Thành phố.

– Thời gian thực hiện: Năm 2020

1.11. Phát hiện, nhân rộng, thực hiện mô hình, cách làm mới, sáng tạo, linh hoạt trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

– Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, UBND quận, huyện, thị xã.

– Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2020                      

1.12. Củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp, đội ngũ tuyên truyền pháp luật, cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

– Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, UBND quận, huyện, thị xã.

– Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố.

– Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.13. Tổ chức đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

1.13.1. Tổ chức tự đánh giá chấm điểm đánh giá hiệu qủa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo các tiêu chí được quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP quy định Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.

– Đối tượng được đánh giá: UBND Thành phố

– Đơn vị chủ trì: UBND Thành phố.

– Đơn vị tham mưu: Sở Tư pháp.

– Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã.

– Thời gian thực hiện: Năm 2020.

– Đối tượng được đánh giá: Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố (Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố); UBND các quận, huyện, thị xã (theo Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 26/9/2019 của UBND Thành phố triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp)

– Đơn vị chủ trì: Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố (có đại diện trong thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố); UBND các quận, huyện, thị xã)

– Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp

– Thời gian thực hiện: Trước ngày 31/01/2021.

1.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Trung ương, và Thành phố về công tác PBGDPL.

2. Các hoạt động và nhiệm vụ cụ thể công tác hòa giải ở cơ sở

2.1. Triển khai Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 23/7/2019 của UBND Thành phố

– Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, thị xã

– Đơn vị phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Hội Luật gia Thành phố, Đoàn Luật sư Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố.

– Thời gian thực hiện: Năm 2020.

2.2. Tổ chức củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải và tiếp tục triển khai mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt”

– Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

– Đơn vị phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, UBND xã, phường, thị trấn.

– Thời gian thực hiện: Năm 2020

2.3. Kiện toàn và tập huấn cho tập huấn viên về công tác hòa giải

– Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.

– Đơn vị phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, UBND xã, phường, thị trấn.

– Thời gian thực hiện: Năm 2020

2.4. Tổ chức phát báo “Pháp luật và Xã hội” miễn phí cho các tổ hòa giải trên địa bàn Thành phố

– Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

– Đơn vị phối hợp: UBND các quận, huyện, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn.

– Thời gian thực hiện: Năm 2020

2.5. Nghiên cứu thí điểm xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hoạt động hòa giải ở cơ sở và nhân lực hòa giải viên ở cơ sở

– Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

– Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, UBND quận Cầu Giấy và một số quận, huyện, thị xã.

– Thời gian thực hiện: Năm 2020

3. Đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

3.1. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuẩn tiếp cận pháp luật cho cán bộ quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn.

– Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, thị xã

– Đơn vị phối hợp: Mặt Trận tổ quốc Việt Nam Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

– Thời gian thực hiện: Năm 2020.

3.2. Tổ chức đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

– Đơn vị chủ trì: UBND các quận, huyện, thị xã.

– Đơn vị phối hợp: UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

– Thời gian thực hiện: Tháng 1 năm 2020.

4. Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật (có kế hoạch riêng)

+ Đơn vị chủ trì: Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố.

+ Đơn vị thực hiện: Các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã được kiểm tra.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2020

5. Tổ chức tổng kết các chương trình, kế hoạch, đề án về công tác PBGDPL kết thúc năm 2020; tổng kết và khen thưởng công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn Thành phố và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trung ương và Thành phố

+ Đơn vị chủ trì: UBND Thành phố

+ Đơn vị tham mưu: Sở Tư pháp, Văn phòng UBND Thành phố

+ Thời gian thực hiện: Năm 2020

6. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố từ nguồn ngân sách của Thành phố, ngân sách quận, huyện, thị xã, xã; phường, thị trấn theo phân cấp hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố

1.1. Chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện Kế hoạch.

1.2. Phối hợp với Sở Tài chính phân bổ kinh phí của Thành phố cấp cho công tác PBGDPL năm 2020 tới các sở, ban, ngành, đoàn thể; lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí phục vụ công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố.

1.3. Chủ trì các kế hoạch, Đề án được giao thuộc Chương trình hành động PBGDPL của Thành phố. Đôn đốc, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể chủ trì Đề án triển khai thực hiện các đề án trọng tâm của chương trình hành động PBGDPL trên địa bàn Thành phố; định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo công tác PBGDPL với Bộ Tư pháp, UBND Thành phố.

1.4. Tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác PBGDPL trên địa bàn Thành phố; phát hiện và tổng kết cách làm hay, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật mới.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

2.1. Hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí của Thành phố, hệ thống truyền thanh ở cơ sở dành thời lượng phù hợp phổ biến các văn bản pháp luật đã được Trung ương và Thành phố ban hành có liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân.

2.2. Phối hợp với Sở Tư pháp trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL. Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố và Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, những văn bản pháp luật thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố theo chủ đề năm 2020, Chính quyền điện tử của Thành phố, dịch vụ công trực tuyến, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn hoá, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội, những vấn đề được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội…

2.3. Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 45/KHPH-STP-SGDĐT-STTTT ngày 27/6/2019 giữa Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và truyền thông tổ chức cho học sinh các trường THPT sinh hoạt ngoại khóa thực hiện chuyện đề “Đẩy mạnh công tác giáo dục phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố” năm học 2019-2020 và những năm tiếp theo.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

3.1. Chủ trì triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biển, giáo dục pháp luật trong nhà trường”. Chú trọng việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường, Bộ luật Hình sự, Luật An ninh mạng, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Luật Trẻ em (chú trọng quyền và bổn phận của trẻ em)… bằng nhiều hình thức phù hợp; kết hợp việc tuyên truyền phổ biến pháp luật gắn với kỹ năng sống cho học sinh về phòng chống cháy nổ, xâm hại tình dục, phòng chống thương tích; chú trọng xây dựng mô hình câu lạc bộ pháp luật trong trường học, ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội cho học sinh, giáo viên.

3.2. Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 45/KHPH-STP-SGDĐT-STTTT ngày 27/6/2019 giữa Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và truyền thông tổ chức cho học sinh các trường THPT sinh hoạt ngoại khóa thực hiện chuyện đề “Đẩy mạnh công tác giáo dục phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố” năm học 2019-2020 và những năm tiếp theo.

3.3. Tổ chức chỉ đạo triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (gọi tắt là Cuộc thi pháp luật học đường) do Bộ Tư pháp phát động tới học sinh các trường THPT, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên, học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại địa chỉ trang:http//:timhieuphapluat.vn.

4. Công an Thành phố

4.1. Triển khai tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Tổ chức các cơ quan điều tra hình sự, Luật An ninh mạng, Luật Đặc xá, Luật Công an nhân dân, Luật Quốc phòng, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thi hành án Hình sự, pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, Luật Giao thông đường bộ, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam… đến cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân trên địa bàn Thành phố, đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền PBGDPL cho các đối tượng đặc thù là người vi phạm pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp với việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

4.2. Chủ trì, triển khai Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 29/5/2018 của UBND thành phố về triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021”. Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 10/12/2018 của UBND thành phố Hà Nội về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2019-2021.

4.3. Triển khai các hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh, trật tự cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn Thành phố.

5. Sở Giao thông Vận tải: Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy, văn hóa giao thông cho cán bộ, công chức, viên chức ngành giao thông vận tải và Nhân dân trên địa bàn Thành phố, tăng cường tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, Luật Giao thông đường bộ cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn Thủ đô

6. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

6.1. Chủ trì, triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp”. Tăng cường tuyên truyền phổ biến về Bộ luật Lao động năm 2019 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chủ sử dụng lao động.

6.2. Phối hợp với Công an thành phố, Sở Tư pháp các cơ quan liên quan thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 29/5/2018 của UBND Thành phố về triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiêu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021”;

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, triển khai thực hiện tuyền, phổ biến pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn Thành phố. Chú trọng tuyên truyền Luật Đất đai, Luật Đê điều, Luật Thú ý, Luật An toàn vệ sinh thực phẩm, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi, Luật Thủy sản, chính sách xây dựng nông thôn mới… cho người dân nông thôn.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, triển khai thực hiện tuyên truyền phổ biến, giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến doanh nghiệp, các văn bản pháp luật của Thành phố cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tư vấn, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa….

9. Thanh Tra Thành phố: Chủ trì, triển khai thực hiện Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 20/10/2017 của UBND thành phố về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 17/9/2019 của UBND Thành phố về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021; tăng cường tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân.

10. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng:

10.1. Đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp, pháp luật về xây dựng, trật tự đô thị, nhà ở đặc biệt là việc quản lý, sử dụng nhà chung cư, an toàn sử dụng thang máy, bảo vệ môi trường, pháp luật về bảo vệ rừng, pháp luật trong quản lý tài nguyên khoáng sản, các hoạt động khai thác khoáng sản, sử dụng bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông, vệ sinh môi trường các văn bản cụ thể hóa Luật Thủ đô trong lĩnh vực xây dựng, môi trường.

10.2. Sở Xây dựng phối hợp Sở Tư pháp đẩy mạnh tuyên truyền mô hình “Cầu thang pháp luật” tại nhà chung cư tại quận Thanh Xuân, Cầu Giấy.

11. Sở Văn hóa và Thể thao

11.1. Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quảng cáo, về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thủ đô; các văn bản cụ thể hóa Luật Thủ đô trong lĩnh vực văn hóa; quy tắc ứng xử nơi công cộng, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động quảng cáo, rao vặt, các tổ chức treo biển hiệu không đúng quy định của Thành phố gây mất mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường trên địa bàn Thủ đô

11.2. Chủ trì xây dựng Kế hoạch về thực hiện hương ước, quy ước theo Quyết định Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện hương ước, quy ước.

11.3. Chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp tuyên truyền pháp luật trên “Kiot điện tử”.

12. Sở Du lịch: Chủ trì công tác tuyên truyền, triển khai Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn Thành phố; Triển khai Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên địa bàn Thành phố.

13. Sở Y tế: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khám, chữa bệnh; bảo hiểm y tế; phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm.

14. Bảo hiểm xã hội Thành phố: Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, công chức, viên chức, chủ sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân.

15. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và các đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về cải cách hành chính, kỷ cương hành chính, kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và UBND các quận, huyện thị xã; chủ trì tuyên truyền về mô hình chính quyền đô thị của Thành phố, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức…

16. Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các hiệp định về thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, pháp luật Việt Nam về chống gian lận thương mại, bảo vệ người tiêu dùng, Luật Cạnh tranh.

17. Ban Dân tộc Thành phố: Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 8137/QĐ- UBND ngày 24/11/2017 của UBND Thành phố thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2020”. Thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số chú trọng hình thức đối thoại, giao lưu với đồng bào dân tộc thiểu số.

18. Các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

18.1. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các chuyện trang, chuyện mục phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng thời lượng phát thanh, truyền hình để tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan đến đời sống nhân dân; chú trọng tuyên truyền đến các văn bản pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân và doanh nghiệp dã được Quốc hội thông qua; các văn bản pháp luật phục vụ chủ đề công tác của Thành phố năm 2020 và các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố.

18.2. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện phổ biến pháp luật trên sóng và trên truyền hình; chú trọng đa dạng hóa theo xu hướng hiện đại các hình phổ biến, giáo dục pháp luật trong các khung giờ khác nhau đặc biệt là vào khung giờ vàng.

19. Sở Tài chính: Tham mưu UBND thành phố cân đối, bố trí kinh phí tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2020 theo quy định của pháp luật.

20. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy: Chỉ đạo Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và các văn bản pháp luật của Nhà nước đã được Quốc hội ban hành liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công dân và doanh nghiệp, các văn bản pháp luật được Quốc hội thông qua năm 2020. Thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên của Thành phố; phối hợp với Sở Tư pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng tin bài của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên viết về pháp luật. Định kỳ hàng tháng, định hướng thông tin PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng.

21. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Hội Nông dân Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, Hội Cưu chiến binh Thành phố, Hội Luật gia Thành phố:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật ban hành có liên quan đến hội viên, đoàn viên trực thuộc, đặc biệt đến người dân ở cơ sở bằng các hình thức phù hợp; tích cực phối hợp với các sở, ngành đoàn thể Thành phố triển khai thực hiện Chương trình hành động PBGDPL năm 2020 của Thành phố và những Đề án, Chương trình PBGDPL do đơn vị mình chủ trì, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, có hiệu quả trong công tác PBGDPL ở cơ sở.

22. Đề nghị Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Thành phố, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn về các văn bản pháp luật của Thành phố cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, những văn bản pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích doanh nghiệp….

23. Đề nghị Thành đoàn Hà Nội

23.1. Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật cho thanh niên, sinh viên trên địa bàn Thành phố. Tích cực tổ chức chỉ đạo triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (gọi tắt là Cuộc thi pháp luật học đường) do Bộ Tư pháp phát động tại địa chỉ trang: http//timhieuphapluat.vn.

23.2. Chủ động xây dựng nhiều mô hình mới về phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với tuyên truyền, giáo dục chính trị, tưởng cách mạng, truyền thống dân tộc, đạo đức, lối sống văn hóa và ý thức tự tôn dân tộc cho thanh niên, sinh viên. Chú trọng các hình thức phổ biến pháp luật qua mạng internet, tọa đàm; nói chuyện chuyện đề, mô hình câu lạc bộ pháp luật cho thanh niên, sinh viên…

24. Đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Cục Thi hành án dân sự Thành phố.

24.1. Xây dựng kế hoạch tăng cường tuyên truyền về cải cách tư pháp và đẩy mạnh tuyên truyền PBGDPL thông qua các hoạt động truy tố, xét xử, thi hành án, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân; chú trọng xét xử lưu động. Tăng cường thông tin về hoạt động truy tố, xét xử, thi hành án trên địa bàn thành phố, xử lý nghiêm, kịp thời đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt là các vụ án phức tạp, tham nhũng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

25.2. Thường xuyên tổ chức tập huấn chuyện sâu các văn bản pháp luật về tư pháp cho cán bộ, công chức, viên chức ngành mình như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng Hành chính, Luật Phòng, chống tham nhũng,…

25.3. Tòa án nhân dân Thành phố phối hợp Sở Tư pháp thực hiện Chương trình phối hợp số 1723/CTPH-TANDTP-STP ngày 05/07/2019 về phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Tư pháp giai đoạn 2019-2023.

25. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

25.1. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020; chú trọng các Luật mới ban hành có liên quan đến đời sống Nhân dân, các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố về công tác PBGDPL; tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án PBGDPL phù hợp với tình hình, đặc điểm và điều kiện cụ thể của địa phương; đẩy mạnh việc tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố, ứng xử khi tham gia môi trường mạng…; những vấn đề xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội nhằm nâng cao nhận thức và giáo dục văn hóa ứng xử, lối sống thượng tôn pháp luật, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của Nhân dân trên địa bàn.

25.2. Lựa chọn các nội dung và hình thức tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn để công tác PBGDPL đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Chú trọng nhân rộng những mô hình có hiệu quả trong công tác PBGDPL đặc biệt là những mô hình mới. Thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, chú trọng kiện toàn, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên, xây dựng mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt”.

25.3. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật mang tính chất chiều sâu, đi vào thực chất, chú trọng đánh giá qua tài liệu kiểm chứng và đúng thời hạn theo quy định.

25.4. Chủ động bố trí kinh phí đảm bảo triển khai thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện bố trí kinh phí đảm bảo triển khai các công tác này. Tăng cường bố trí kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã, phấn đấu đảm bảo ít nhất 20 triệu cho 01 đơn vị cấp xã/01 năm.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các đơn vị căn cứ Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch tại đơn vị, địa phương mình; tổ chức triển khai Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả; định kỳ hàng quý, 06 tháng, 1 năm báo cáo kết quả gửi Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố để tổng hợp.

Kèm theo Kế hoạch này là Danh mục nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của những đơn vị sử dụng nguồn kinh phí của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục Thành phố năm 2020 (Phụ lục 02 )./.

 

Nơi nhận:

– Bộ Tư pháp;

– Thường trực Thành ủy;

– Thường trực HĐND Thành phố;

– Đoàn Đại biểu QH Hà Nội;

– Chủ tịch UBND Thành phố;

– Các Đ/c PCT UBND Thành phố;

– Thành viên HĐPBGD PL TP;

– Các sở, ban, ngành, đoàn thể;

– UBND các quận, huyện, thị xã;

– VPUBND TP: CVP, PCVP Võ Tuấn Anh; Các phòng: NC, TKBT, KT, KGVX;

– Lưu: VT, NC(Q).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Hồng Sơn

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA THÀNH PHỐ NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND Thành phố Hà Nội)

 

 

Đề án, chương trình

Đơn vị chủ trì, tham mưu

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi

chú

1

Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 21/7/2016 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” giai đoạn 2016-2020

Thanh Tra Thành phố

– Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Công an thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành, các Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị trực thuộc thành phố.

– Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố phối hợp thực hiện

Cả năm

2020

 

2

Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 20/10/2017 của UBND thành phố Hà Nội về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thanh Tra Thành phố

– Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, các sở ban, ngành thành phố, UBND các quận huyện, thị xã và cơ quan có liên quan.

– Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố phối hợp thực hiện

Cả năm

2020

 

3

Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 17/9/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thanh Tra Thành phố

Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và xã hội, Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; Hiệp hội doanh nghiệp.

– Đề nghị Hội Nhà báo, Hội Luật gia Thành phố, Đoàn luật sư Thành phố, Mặt Trận tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp phối hợp

Cả năm 2020

 

4

 

Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 14/9/2017; của UBND thành; phố thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

Sở Tư pháp

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan.

– Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố; Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố phối hợp thực hiện

Cả năm

2020

 

5

Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”

Sở Giáo dục và Đào Tạo

Sở Tư pháp, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố, Sở Lao động – thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và truyền thông, Thành đoàn Hà Nội, Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan

Cả năm

2020

 

6

Đề án ” Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp đến năm 2021″

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động thành phố và các cơ quan có liên quan

Cả năm 2020

 

7

Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý đến năm 2021”

Hội Luật gia thành phố

Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Đoàn luật sư thành phố và các cơ quan có liên quan.

Cả năm

2020

 

8

Kế hoạch số 191/KH-UBND 22/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội”

Sở Tư pháp Hà Nội

– Công an thành phố, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, UBND các quận, huyện, thị xã có địa bàn trọng điểm.

– Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội, Tòa án nhân dân Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố phối hợp thực hiện

Cả năm 2020

 

9

Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 22/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội thực hiện Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên -trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020”

Sở Tư pháp Hà Nội

Thành Đoàn Hà Nội, Sở Giáo dục yà Đào tạo, Công an Thành phố, Sở Nội vụ Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan

Cả năm 2020

 

10

Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 29/5/2018 của UBND thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018- 2021”

Công an Thành phố

– Sở Tư pháp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan

Cả năm

2020

 

11

Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 23/4/2015 của UBND thành phố Hà Nội triển khai Đề án “Đẩy mạnh phổ biến, nội dung cơ bản của công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2015-2020

Sở Tư pháp Hà Nội

– Sở, ban, ngành, UBND các quận; huyện, thị xã.

– Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố phối hợp thực hiện

Cả năm 2020

 

12

Kế hoạch phối hợp giữa UBND Thành phố Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh, trật tự cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn Thành phố

Sở Tư pháp Hà Nội, Công an Thành phố,

Thành Đoàn Hà Nội, Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội và các cơ quan có liên quan

Cả năm 2020

Xây

dựng

Kế

hoạch

phối

hợp

13

Chương trình số 02-Tr/BCĐ-HĐPH ngày 8/12/2015 của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội và Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố về phối hợp thông tin tuyên truyền chủ trương nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, giai đoạn 2015-2020

Ban Nội chính Thành ủy,

Sở Tư pháp

Hà Nội

– Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan

– Đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố phối hợp thực hiện

Cả năm

2020

 

14

Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 20/10/2016 của UBND thành phố Hà Nội về phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho phụ nữ trên địa bàn Thủ đô” giai đoạn 2017-2021

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố

– Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan.

– Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị – xã hội Thành phố phối hợp thực hiện

Cả năm

2020

 

15

Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 10/11/2017 của UBND thành phố Hà Nội “thực hiện Đề án ” Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018-2027″ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố

– Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động – Thương bình và Xã hội, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan

Cả năm 2020

 

16

Kế hoạch số 8137/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND thành phố thực hiện “Đề án đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2021”

Ban Dân tộc thành phố

Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện Ba Vì, Thạch thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức.

– Đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phối hợp thực liên

Cả năm 2020

 

17

Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 10/12/2018 của UBND thành phố Hà Nội tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2019-2021.

Công an Thành phố

– Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội và các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố UBND các quận, hụyện, thị xã, các cơ quan báo, đài, các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ trên địa bàn thành phố.

– Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội phối hợp thực hiện.

Cả năm

2020

 

18

Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 24/4/2018 của UBND thành phố Hà Nội thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống Tra tấn ” trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Tư pháp Hà Nội

Công an Thành phố, Sở Thông tin vàTruyền thông, Tòa án nhân dân, các cơ quan, tổ chức có liên quan

Đề nghị Ban tuyên giáo Thành ủy phối hợp chỉ đạo thực hiện

Cả năm

2020

 

19

Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 5/7/2019 của UBND Thành phố Hà Nội triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn Thành phố

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã

Cả năm

2020

 

20

Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 8/8/2019 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn Thành phố

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã.

Cả năm

2020

 

21

Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 26/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố Hà Nội .

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã                                                               

Cả năm 2020

 

22

Tiếp tục triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc Thành phố và Sở Tư pháp Hà Nội giai đoạn 2015-2020

Sở Tư pháp Hà Nội, Ban Dân tộc Hà Nội

UBND các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức và các cơ quan có liên quan

Cả năm

2020

 

23

Kế hoạch liên ngành số 54/STP-HLHPNHN ngày 28/5/2018 giữa Sở Tư pháp Hà Nội và Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh công tác pho biển giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2022

Sở Tư pháp, Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố

Các đơn vị có liên quan

Cả năm

2020

 

24

Chương trình phối hợp số 1723/CTPH-TANDTP-STP ngày 05/07/2019 giữa Tòa án nhân dân Thành phố và Sở Tư pháp phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Tư pháp giai đoạn 2019- 2023

Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân thành phố

Các đơn vị có liên quan

Cả năm

2020

 

25

Kế hoạch phối hợp số 45/KHPH-STP-SGDĐT- STTTT ngày 27/6/2019 giữa Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cho học sinh các trường THPT sinh hoạt ngoại khóa thực hiện chuyện đề “Đẩy mạnh công tác giáo dục phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố” năm học 2019-2020 và những năm tiếp theo

Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và truyền thông

Các đơn vị có liên quan

Cả năm

2020

 

 

UBND THÀNH PHỐ NỘI

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC NHIỆM VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2020

(Các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND thành phố Hà Nội năm 2020

Ban hành kèm theo Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND Thành phố)

 

STT

Đơn vị thực hiện

Nhiệm vụ triển khai

Thời gian thực hiện

I

Sở Tư pháp

 

 

1

Văn phòng Sở

 

 

1.1

 

Tổ chức triển khai hội nghị, tập huấn phổ biến, giáo dục pháp luật

 

 

 

Tập huấn một số văn bản pháp luật mới ban hành cho báo cáo viên pháp luật cấp Thành phố và quận,

huyện, thị xã

Quý I, II, III, IV

 

 

Phối hợp với Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người lao động về Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, Luật Phòng cháy và chữa cháy, dịch vụ công trực tuyến… trong các doanh nghiệp

Quý II, III

 

 

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo cho chức sắc, tín đồ tôn giáo

Quý II, III

 

 

Phối hợp với Công đoàn viên chức Thành phố tập huấn, phổ biến pháp luật pháp luật Bộ luật Lao

động, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức …cho cán bộ làm công tác công đoàn.

Quý II, III

1.2

1.2

Triển khai các chương trình, kế hoach theo chỉ đạo của UBND Thành phố và Trung ương

 

1.2.1

 

Tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng

phí theo KH số 141/KH-UBND ngày 21/7/2016 của UBND Thành phố giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 17/9/2019 của UBND Thành phố tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn

Quý I, II, III, IV

 

 

Tổ chức cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố

 

 

 

Triển khai thực hiện về pháp luật phòng, chống tham nhũng, khiếu nại tố cáo cho cán bộ, lãnh đạo sở, ban, ngành đoàn thể, các quận, huyện, thị xã, cán bộ tư pháp, cán bộ pháp chế, báo cáo viên pháp luật

 

 

 

Triển khai thực hiện các chuyên đề về pháp luật phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên

chức, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại quận, huyện, thị xã

 

 

 

Triển khai thực hiện các chuyên đề về pháp luật phòng, chống tham nhũng tại cấp phường, xã cho cán bộ và nhân dân

 

 

 

Triển khai thực hiện các chuyên đề về pháp luật phòng, chống tham nhũng tại trường THPT

 

A

 

Phối hợp với Báo Pháp luật & Xã hội và Báo Kinh tế & đô thị tuyên truyền về pháp luật phòng, chống tham nhũng; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, hoạt động của các ngành, các cấp, tình hình thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo

 

1.2.2

 

Triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch 103/KH-UBND ngày 23/4/2015 của UBND Thành phố thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2015-2020”

Quý I, II, III, IV

*

 

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn

giáo dục công dân ở các trường THCS

 

*

 

Nhân rộng mô hình chỉ đạo điểm thực hiện Đề án tại vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

 

*

 

Phối hợp với Báo Pháp luật & Xã hội và Báo Kinh tế và Đô thị tuyên truyền về Công ước quốc tế về

các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị

 

1.2.3

 

Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 22/12/2016 thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2020

Quý I, II, III, IV

*

 

Tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ luật Hình sự, Luật An ninh mạng, Luật phòng, chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, Bộ Luật lao động, thí điểm mô hình chính quyền đô thị, phòng cháy chữa cháy, dịch vụ công trực tuyến, Quy tắc ứng xử nơi công cộng, ứng xử khi tham gia mạng xã hội… cho thanh thiếu niên tại các huyện ngoại thành

 

*

 

Phối hợp với Báo Pháp luật & Xã hội và Báo Kinh tế & đô thị tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên

 

 

 

Hỗ trợ mô hình Câu lạc bộ thanh niên với pháp luật tại một số phường, xã trên địa bàn Thành phố

 

1.2.4

 

Kế hoạch liên ngành số 54/STP-HLHPNHN ngày 28/5/2018 giữa Sở Tư pháp Hà Nội và Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2022

Quý I, II, III, IV

*

 

Tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên, tuyên truyền viên là phụ nữ, hội

viên Hội phụ nữ tại một số quận, huyện, thị xã

 

*

 

Tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật cho phụ nữ vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn tại một số xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 

*

 

Xây dựng tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật cho phụ nữ

 

1.2.5

 

Triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình phối hợp công tác số 2416/CTPH-BDT-STP ngày 17/8/2015 giữa Ban Dân tộc và Sở Tư pháp giai đoạn 2015-2020

Quý I, II, III, IV

 

 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật cho đồng bào dân tộc tại một số xã dân tộc trên địa bàn thành phố

1.2.6

 

Thực biện Chương trình số 02-CTr/BCĐ-HĐPH ngày 8/12/2015 của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội và Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố về phối hợp thông tin tuyên truyền chủ trương nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015-2020.

Quý I, II, III, IV

*

 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp cho đội

ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ pháp chế các sở, ngành, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở tại một số quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố

 

 

 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp cho cán

bộ, công chức, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở tại một số quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố

 

*

 

Phối hợp với Báo Pháp luật & Xã hội và Báo Kinh tế Đô thị tuyên truyền về chủ trương nhiệm vụ cải

cách tư pháp và hoạt động tư pháp

 

1.2.7

 

Phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật theo Kế hoạch 191/KH-UBND tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm PL đến năm 2021 trên địa bàn Thành phố

Quý I, II, III, IV

 

 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ cán bộ quản lý, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng dân cư … tại địa bàn trọng điểm vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực: đất đai; môi trường; hình sự, ma túy…

 

 

 

Thực hiện chỉ đạo điểm về tăng cường công tác PBGDPL theo lĩnh vực: đất đai; môi trường; hình sự, ma túy… tại một số địa bàn trọng điểm

 

1.2.8

 

Tuyên truyền phổ biến, giáo dục về an ninh, trật tự cho sinh viên các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quý I, II, III, IV

 

 

Tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho giáo viên, sinh viên trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố

 

 

 

In ấn và phát hành tài liệu tuyên truyền pháp luật cho sinh viên

 

1.2.9

 

Thực hiện Kế hoạch 98/KH-UBND ngày 24/4/2018 của UBND Thành phố về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn Thành phố.

Quý I, II, III, IV

 

 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức tuyên truyền viên pháp luật về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn tại một số đơn vị cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố

 

 

 

Phối hợp với Báo Pháp luật và Xã hội tuyên truyền pháp luật về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

 

1.2.10

 

Thực hiện Kế hoạch 120/KH-UBND ngày 29/5/2018 của UBND Thành phố triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” trên địa bàn Thành phố

Quý I, II, III, IV

 

 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về pháp luật về hình sự, xử lý vi phạm hành chính; pháp luật về phòng, chống ma túy, chính sách cai nghiện, chính sách về tái hòa nhập cộng đồng… cho học viên cai nghiện tại một số cơ sở cai nghiện trên địa bàn Thành phố

 

 

 

Phối hợp với Báo PL&XH tuyên truyền về người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được đặc xá, tấm gương phấn đấu vươn lên của những thanh thiếu niên đã vi phạm pháp luật…

 

1.2.11

 

Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 23/7/2019 triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022″

Quý I, II, III, IV

 

 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở 05 xã thực hiện chỉ đạo điểm

 

 

 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở đối với một số quận, huyện, thị xã có kinh phí khó khăn

 

 

 

Tổ chức tập huấn kiến, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho đội ngũ tập huấn viên

 

 

 

Tổ chức hội nghị giao lưu, đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện công tác hòa giải cơ sở, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh trong công tác hòa giải ở cơ sở

 

 

 

In ấn và phát hành Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở cho các tổ hòa giải trên địa bàn Thành phố

 

1.2.12

 

Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 28/6/2017 về thực hiện xây dựng xã, phường thị trấn đạt chuẩn

tiệp cận pháp luật

Quý I, II, III, IV

 

 

Hội thảo đánh giá tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chuẩn tiếp cận pháp luật của xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

 

 

 

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuẩn tiếp cận pháp luật cho cán bộ quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn

 

 

 

Tuyên truyền trên Báo Pháp luật & Xã hội và Báo Kinh tế Đô thị về chuẩn tiếp cận pháp luật

 

1.2.13

 

Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 8/8/2019 về Triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021” trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Quý I, II, III, IV

 

 

Xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hoạt động hòa giải ở cơ sở và nhân lực hòa giải viên, PBGDPL và các nhiệm vụ khác

 

 

 

Nâng cấp trang Thông tin PBGDPL Thành phố

 

 

 

Khảo sát đánh giá trình độ khả năng ứng dụng tin học, khả năng tương tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL đối với đội ngũ BCV PL, TTVPL, cán bộ làm công tác PBGDPL

 

1.2.14

 

Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 05/07/2019 triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn Thành phố

Quý I, II, III, IV

 

 

Tập huấn thực hiện triển khai Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia (sau khi Bộ Tư pháp hoàn thiện Tủ sách pháp luật)

 

1.2.15

 

Triển khai Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 26/9/2019 triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố

Quý I, II, III, IV

 

 

Tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với xã hội theo Thông tư 03/TT-BTP của Bộ Tư pháp

 

 

 

Hội thảo đánh giá tiêu chí công tác PBGDPL theo Thông tư 03/TT-BTP của Bộ Tư pháp

 

1.2.16

 

Thí điểm một số mô hình mới về phổ biến, giáo dục pháp luật

Quý I, II, III, IV

1.2.17

 

Tổ chức cuộc thi tìm kiếm những cách làm hay của cá nhân, tập thể trong việc tuyên truyền, giáo

dục, chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quý III, IV

1.2.18

 

Chương trình phối hợp số 1723/CTPH-TANDTPHN-STP về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa

giải ở cơ sở giai đoạn 2019-2023

Quý I, II, III, IV

 

 

Hội thảo

 

 

 

Tuyên truyền vụ án xét xử, thông tin phiên tòa lưu động trên Bảo Pháp luật và Xã hội và Báo Kinh tế

Đô thị

 

1.2.19

 

Tuyên truyền các văn bản pháp luật mới phát trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở

Quý I, II, III, IV

1.2.20

 

Tổ chức “Ngày Pháp luật” tại Sở Tư pháp

Quý I, II, III, IV

1.2.21

 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam

Quý IV

 

 

Tổ chức mít tinh kỷ niệm “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam”, phát động cuộc thi tìm kiếm

những cách làm hay của cá nhân, tập thể trong việc tuyên truyền, giáo dục, chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

 

 

 

Tổng kết 5 năm Kế hoạch 103/KH-UBND ngày 23/4/2015 của UBND Thành phố thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2015-2020”; Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 22/12/2016 thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020 và các Kế hoạch, Chương trình phối hợp khác của Thành phố

 

 

 

Trang trí khẩu hiệu, cờ phướn phục vụ các hoạt động hưởng ứng tuyên truyền “Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN”

 

 

 

Phóng sự hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam”

 

1.2.22

 

Duy trì các hoạt động của Hội đồng PBGDPL

Quý I, II, III, IV

1.2.24

 

Phối hợp với Nhà Xuất bản Hà Nội biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu; mua sách phục vụ công tác chuyên môn

Quý I, II, III, IV

1.2.25

 

Chi vận hành trang Web tuyên truyền PBGDPL của Hội đồng PBGDPL

Quý I, II, III, IV

1.3

 

Các chương trình phối hợp

Quý I, II, III, IV

1.3.1

 

Phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tuyên truyền pháp luật cho người

khuyết tật

Quý I, II, III, IV

1.3.2

 

Phối hợp Hội Người mù thành phố Hà Nội tuyên truyền pháp luật cho người mù

Quý I, II, III, IV

1.3.3

 

Phối hợp với Đài truyền hình Hà Nội phát trên kênh phát thanh 90MHZ tuyên truyền pháp luật

về đất đai, xây dựng, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự an toàn xã hội, chế tài xử lý, ý thức tôn trọng, chấp hành bảo vệ pháp luật…

Quý I, II, III, IV

1.3.4

 

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tuyên truyền pháp luật

Quý I, II, III, IV

1.3.5

 

Phối hợp với Báo Hà Nội mới tuyên truyền pháp luật

Quý I, II, III, IV

1.3.6

 

Phối hợp với Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo thành phố Hà Nội tuyên truyền pháp luật

Quý I, II, III, IV

1.3.7

 

Phối hợp với Tạp chí Công nghiệp và tiêu dùng tuyên truyền pháp luật

Quý I, II, III, IV

1.3.8

 

Phối hợp Đài tiếng nói Việt Nam tuyên truyền pháp luật

Quý I, II, III, IV

1.3.9

 

Phối hợp với Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền thông đa phương tiện thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam (kênh VOV giao thông) tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Quý I, II, III, IV

1.3.10

 

Phối hợp với Báo Tiền phong

Quý I, II, III, IV

2

Các đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp Hà Nội

 

2.1

Trung tâm trợ giúp pháp lý

Tổ chức hội nghị tuyên truyền về Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và trợ giúp pháp lý cho người có công với cách mạng, trẻ em và người chưa thành niên, đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo,…trên địa bàn thành phố Hà Nội (8 cuộc)

Quý I, II, III, IV

2.2

Báo Pháp luật và Xã hội

Xây dựng chuyên mục tuyên truyền pháp luật, chú trọng tuyên truyền văn bản pháp luật về tư pháp và nhiệm vụ trọng tâm của thành phố năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kỷ cương hành chính, trật tự văn minh đô thị, cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, dịch vụ công trực tuyến….

Quý I, II, III, IV

Phát báo cho Tổ hòa giải 30 quận, huyện của thành phố.

II

Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố

 

1

Sở NN& PTNT Hà Nội

Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về NN&PTNT cho người dân nông thôn tại 5 huyện (5 cuộc)

Quý I, II, III, IV

In ấn 03 tờ gấp tuyên truyền về Luật Lâm nghiệp, Luật An toàn thực phẩm, Luật Đê Điều, Luật Thủy Lợi, chính sách xây dựng nông thôn mới, quy định về đất đai, bảo vệ môi trường…

2

Thanh tra Thành phố

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Phòng chống tham nhũng cho cán bộ, lãnh đạo làm công tác thanh tra nhân dân, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại sở ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn (04 cuộc)

 

Tuyên truyền, hướng dẫn, giải đáp pháp luật trên trang Website của Thanh tra Thành phố: Nội dung: giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, quy chế tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, kết quả giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo, thông tin về công tác phòng, chống tham nhũng ….

3

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

Tổ chức Hội nghị triển khai mô hình Chi hội Luật Luật gia tham gia rà soát hương ước, quy ước cho cán bộ MTTQ xã, phường, thị trấn

Quý I, II, III, IV

Tổ chức tập huấn Luật cần thiết phục vụ nhiệm vụ chính trị và các văn bản Luật mới ban hành cho cán

bộ MTTQ Thành phố và cán bộ MTTQ quận, huyện, thị xã (3 cuộc)

Tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ MTTQ quận,

huyện, thị xã

In tờ rơi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về các văn bản pháp luật mới ban hành

Mua Tài liệu phục vụ tuyên truyền: Luật Đầu tư công, Luật Phòng chống tác hại rượu bia

4

Hội Luật Gia thành phố Hà Nội

Hội nghị phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Thi hành án Hình sự, Luật Tố cáo, Quy ước, hương ước ở cơ sở, dịch vụ công trực tuyến, quy tắc, ứngxử cho các tư vấn viên pháp luật, thành viên “tổ PBGDPL và TGPL ở cơ sở”; Hội nghị triển khai mô hình; “Chi hội Luật gia cơ sở tham gia rà soát quy ước, hương ước ở cơ sở” cho hội viên Hội Luật gia quận, huyện, thị xã (4 cuộc).

Quý I, II, III, IV

Tổ chức tuyên truyền phổ biến và và trợ giúp pháp lý cho cộng đồng dân cư ở xã, phường, thị trấn: 20

cuộc

In tờ gấp: 5 Luật (Bộ Luật Dân sự 2015; Luật Đất đai; Luật Tố cáo; Luật Thi hành án Hình sự; Luật Khiếu nại)

5

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổ chức ngoại khóa Thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh THPT qua hình thức sân chơi “Đấu

trường 100”

Quý I, II, III, IV

In Tờ gấp có nội dung phòng, chống HIV/AIDS và Luật Giao thông đường bộ cho học sinh khối trung học phổ thông

6

Công an Thành phố

Hội nghị tập huấn các văn bản QPPL mới cho cán bộ chiến sỹ chủ chốt (03 cuộc).

Quý I, II, III, IV

Hội nghị tuyên truyền về kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn cho đối tượng là hội viên hội phụ nữ thuộc Công an Thành phố (10 cuộc)

Tuyên truyền PBGDPL tuyên truyền PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 29/5/2018 của UBND Thành phố triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” gồm:

– Soạn thảo Kế hoạch tuyên truyền;

– Biên soạn Đề cương tuyền truyền;

– Tổ chức tuyên truyền tại trại giam (20 buổi);

– Tổ chức tuyên truyền cho đối tượng là người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, người, người bị phạt tù được hưởng án treo, người hoãn chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng bao gồm cả người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được đặc xá (nhóm 2); người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ đã được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội (nhóm 3) 10 cuộc

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn TP HN, gồm:

– Biên soạn Đề cương chi tiết;

– Tổ chức tuyên truyền tại 10 trường điểm (10 cuộc);

– Tổ chức tuyên truyền tại các trường Đại học, Cao đẳng khác trên địa bàn Thành phố (100 buổi)

Làm băng rôn, khẩu hiệu, biên soạn và in ấn tờ gấp tuyên truyền “Ngày Pháp luật” và “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy”

Xây dựng video clip về kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Mua sách pháp luật cấp phát phục vụ hoạt động xây dựng tủ sách pháp luật các đơn vị trong Công an Thành phố

7

Hội Nông dân

Tuyên truyền Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hoà giải ở cơ sở, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo,

Luật Đất đai, Bộ luật Dân sự, Luật Lâm nghiệp, Bộ luật Hình sự, Lụật Phòng, chống tác hại của rượu bia, Luật Phòng cháy chữa cháy, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, thí điểm mô hình chính quyền đô thị, dịch vụ công trực tuyến, quy tắc ứng xử nơi công cộng … và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền văn bản pháp luật mới….tại Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Thạch Thất, thị xã Sơn Tây, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Gia Lâm, Thường Tín, Thanh Oai. (18 cuộc) ;

Quý I, II, III, IV

Xây dựng Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” (01 CLB)

 

8

Ban Dân tộc thành phố

Tổ chức hội nghị tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ làm công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số

tại 7 xã dân tộc về pháp luật đất đai, dân sự, bảo vệ môi trường, Luật Phòng chống tác hại rượu bia,….

(7 cuộc)

Quý I, II, III, IV

Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về Luật Bình đẳng giới”

9

Thành đoàn

Hội nghị tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Thanh niên, Luật Lực lượng dự bị động viên,

Luật Dân quân tự vệ, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống ma túy, Bộ luật Lao động, Luật An ninh mạng, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, dịch vụ công trực tuyến, quy tắc ứng xử nơi công cộng và các chính sách khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên Thủ đô (02 buổi)

Quý I, II, III, IV

Hội thảo Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em 1 buổi

Thiết kế sản phẩm truyền thông trên mạng xã hội

Tổ chức thi tìm hiểu (hình thức thi trắc nghiệm/rung chuông vàng)

Tổ chức thi tìm hiểu (hình thức thi trực tuyến)

Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho cơ sở đoàn, đoàn viên thanh niên: 01 buổi

10

Hội Cựu chiến bỉnh thành phố

Tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyền truyền phổ biến pháp luật, dịch vụ công trực tuyến, Quy tắc ứng xử nơi công công do Hội CCB Thành phố quản lý

Quý I, II, III, IV

Tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật được Quốc hội ban hành trong năm 2020 cho đội ngũ báo cáo viên cơ sở (4 cuộc)

Truyền thông về Pháp lệnh CCB hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 9/11

Hội thảo đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2020

11

Sở Giao thông vận tải

1. Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo

Quý I, II, III, IV

Tuyên truyền phổ biến GDPL về giữ gìn trật tự ATGT đường bộ, quy tắc ứng xử nơi công cộng cho lực

lượng tham gia giữ gìn trật tự ATGT trên địa bàn TP Hà Nội (4 cuộc)

2. Văn phòng sở

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ của Sở GTVT Hà Nội và thí điểm mô hình chính quyền đô thị, quy tắc ứng xử nơi công cộng và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia…cho các tổ chức, cá nhân (1 cuộc)

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về vận tải hành khách cho các tổ chức,

cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh vận tải (1 cuộc)

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cho các cơ quan, đơn vị xây dựng, quản lý, bảo trì cầu đường bộ (1 cuộc)

3. Thanh tra Sở

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới được ban hành trong lĩnh vực Giao thông vận tải, trật

tự an toàn giao thông Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; Luật Thanh tra, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; Quy tắc ứng xử nơi công cộng…cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh vận tải (1 cuộc)

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến luật phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng

phí; luật xử lý vi phạm hành chính, pháp luật về kỷ cương hành chính…. cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh vận tải (1 cuộc)

12

Báo Kinh tế Đô thị

Chi nghiệp vụ thực hiện chuyện mục trên báo giấy và báo điện tử

Quý I, II, III, IV

Tọa đàm, giải đáp pháp luật (giao lưu trực tuyến) về các chủ đề

Xây dựng và đăng tải video 5.000.000đ

13

Sở Y tế

Tuyên truyền nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật liên quan đến lĩnh vực Bảo hiểm y tế cho người dân tại các địa bàn khó khăn tại 10 xã thuộc 05 huyện (10 cuộc): Thường Tín (các xã: Hà Hồi, Duyên Thái); Thanh Oai (các xã: Bích Hòa, Bình Minh); Chương Mỹ (các xã: Lam Điền, Hoàng Diệu); Mỹ Đức (các xã: Phùng Xá, Phù Lưu Tế); Ứng Hòa (các xã: Sơn Công, Liên Bạt)

Quý I, II, HI, IV

Tập huấn tuyên truyền Luật khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cho cá nhân, tổ chức hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn Thành phố Hà Nội.(2 cuộc)

Tập huấn, tuyên truyền Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế, Luật An toàn vệ sinh thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ y tế phường tại 03 quận, huyện (03 cuộc): Hà Đông, Ba Đình, Thanh Trì

14

Bộ Tư lệnh Thủ đô

Hội nghị tập huấn báo cáo viên có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, như: Luật

Thi hành án Hình sự; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Quốc phòng; Luật An ninh mạng; Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Dân quân tự vệ…và các văn bản pháp luật mới liên quan đến quân sự, quốc phòng cho chỉ huy cơ quan, đơn vị; báo cáo viên; trợ lý Tuyên huấn, Cán bộ, Dân vận, Bảo vệ; Tác chiến, Quân lực, Bảo vệ an ninh, Quân khí, cán bộ, nhân viên Tài chính các cơ quan, đơn vị thuộc BTL Thủ đô Hà Nội

Quý I, II, III, IV

In ấn tài liệu giáo dục, tuyên truyền về các Luật đã được Quốc hội khóa XIV thông quan trong năm 2019, 2020, có hiệu lực thi hành và các Luật trọng tâm có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

 

15

Sở Xây dựng

Tuyên truyền phổ biến các văn bản QPPL mới trong lĩnh vực thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng công trình (1 cuộc)

Quý I, II, III, IV

Tuyên truyền phổ biến các văn bản QPPL mới trong lĩnh vực quản lý nhà chung cư (1 cuộc)

16

Liên đoàn lao động thành phố

Tuyên truyền Bộ luật Lao động sửa đổi, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (30 cuộc).

Quý I, II, III, IV

17

Liên minh Hợp tác xã

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới cho các HTX trên địa, bàn huyện Phú Xuyên, Chương Mỹ, Thanh Trì, Mỹ Đức (4 cuộc)

Quý I, II, III, IV

18

Hôi Liên hiệp Phụ nữ Thành phố

Tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật kiến thức pháp luật, Kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật (6 cuộc)

Quý I, II, III, IV

Tuyên truyền và truyền thông các văn bản pháp luật về Phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống mua bán người và pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ và trợ giúp pháp lý cho phụ nữ xa trung tâm thành phố (10 cuộc)

Thành lập (5 nhóm), duy trì sinh hoạt các Nhóm phụ nữ nòng cốt tuyên truyền pháp luật (15 nhóm)

Tuyên truyền các văn bản pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ vùng dân tộc và vùng tôn giáo (3 cuộc)

Tuyên truyền các văn bản pháp luật cho nữ lao động nhập cư (3 cuộc)

Hội thảo đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ nữ năm 2020

Hội thi tuyên truyền pháp luật giỏi bằng hình thức sân khấu

In ấn tài liệu truyền thông

19

Sở Công thương Hà Nội

Tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các doanh nghiệp về công tác an toàn điện trên địa bàn thành phố Hà Nội; (2 lớp)

Quý I, II, III, IV

In ấn phát hành ấn phẩm tuyên truyền hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

20

Đài Phát

thanh và Truyền hình Hà Nội

Tin về hoạt động tuyên truyền phổ biến, pháp luật của thành phố

Quý I, II, III, IV

Phóng sự tuyên truyền phổ biến pháp luật

Chạy chữ trong chương trình để tuyên truyền pháp luật

Chuyện mục mới phát sóng hàng ngày vào khung giờ vàng của (5 phút/ chương trình) để tuyên truyền pháp luật

Giao lưu tọa đàm

Clip truyền thống Viral Marketing

Xây dựng và quản lý các tài khoản mạng xã hội

 

Văn bản đang xem

Kế hoạch 270/KH-UBND phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

———

Số: 270/KH-UBND

<