Kế hoạch 299/KH-BVHTTDL chống tham nhũng năm 2020 của Bộ VHTTDL

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
——-

Số: 299/KH

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO

VÀ DU LỊCH

——-Số: 299/KH-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


—————

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

————

 

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Ngh quyếsố 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ thực hiện Chương trình hành động về công tác phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng (PCTN), Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) xây dựng Kế hoch công tác phòng, chng tham nhũng năm 2020 như sau:

I
. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. M
ục đích

– Thực hiện tốt tinh thần các Ch th, Nghị quyết, các Kết luận ca Đng, văn bản pháp luật của Nhà nước về PCTN.

– Tăng cường trách nhiệm của thủ trưng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc chỉ đạo, điều hành công tác PCTN và thực hiện tốt các nhiệm vụ, gii pháp PCTN ti cơ quan, đơn vị theo các Chương trình, Kế hoạch triển khai công tác PCTN của Bộ VHTTDL.

– Xây dựnđội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động có phm chđạo đức cách mng, có năng lực và trình độ chuyên môn vng vàng; tự giác chấnh nghiêm túc và thc hiện có hiệu qu các quy định pháp luật về PCTN; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, đáp ứng yêu cnhiệm vụ được giao.

– Nâng cao hiệu quả công tác PCTN và từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, khc phục nhng hạn chế, yếu kém, góp phần nâng cao hiệu qu qulý Nhà nước của Bộ VHTTDL trong tt cả các lĩnh vực qulý của Ngành.

2. Yêu c
u

– C th hóa đường lối, chủ trương của Đng và chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Từng nhiệm vụ, giải pháp có phân công trách nhiệm các cơ quan tham mưu, thời gian thực hiện nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCTN.

– Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, trong đó xác định phòng ngừa là chính.

– Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng để kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn các hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra.

II. NỘI DUNG

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo

– Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Luật PCTN, nhất là công tác phòng ngừa tham nhũng; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các cá nhân, tổ chức có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, chỉ đạo bộ phận tham mưu, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch công tác PCTN phải bám sát chỉ đạo của Bộ VHTTDL tại kế hoạch này, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp và thời gian thực hiện cụ thể.

– Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020. Gắn công tác PCTN với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN trên cơ sở các nhiệm vụ đã giao tại Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” ban hành kèm theo Quyết định số 3729/QĐ-BVHTTDL ngày 28/10/2019 và Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN năm 2019 và năm 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 3715/QĐ-BVHTTDL ngày 28/10/2019.

– Về đối tượng tuyên truyền, phổ biến: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ VHTTDL.

– Về hình thức tuyên truyền, phổ biến: Tùy theo đặc điểm tình hình, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị lựa chọn hình thức tuyên truyền cho phù hợp.

3. Thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng: Tăng cường công khai minh bạch về tổ chức, hoạt động của cơ quan, đơn vị nhất là trong sử dụng tài sản công, công tác đấu thầu, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức…; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; minh bạch tài sản, thu nhập; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.

4. Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng

a) Công tác tự kiểm tra nội bộ: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do mình quản lý nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. Mỗi đơn vị thực hiện tự kiểm tra ít nhất một lần trong năm 2020.

b) Công tác thanh tra gắn với đấu tranh PCTN

Công tác thanh tra, kiểm tra hướng vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật (nếu có); kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong quản lý và cơ chế, chính sách; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra; các kết luận, kiến nghị, quyết định sau thanh tra cần phải được chỉ đạo xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định pháp luật.

c) Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các vụ việc liên quan đến tham nhũng phải được giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật (nếu có vi phạm).

d) Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về PCTN

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý các tập thể và cá nhân thực hiện chưa nghiêm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch công tác PCTN năm 2020 để tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ cụ thể tại: Quyết định số 5116/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 12 năm 2017 về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020; Công văn số 924/BVHTTDL-TTr ngày 14/3/2019 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật PCTN; Quyết định số 2491/QĐ-BVHTTDL ngày 16/7/2019 ban bành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 3715/QĐ-BVHTTDL ngày 28/10/2019 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN năm 2019 và năm 2020”; Quyết định số 3729/QĐ-BVHTTDL ngày 28/10/2019 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 – 2021” chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

2. Chế độ thông tin báo cáo

a) Về xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện: Chm nhất ngày 15/02/2020 các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành kế hoạch thực hiện và gửi Kế hoạch về Thanh tra Bộ đ tng hp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

b) Về công tác báo cáo định kỳ:

Các cơ quan, đơn vị thuc Bộ gửi báo cáo Quý 1, 06 tháng, 09 tháng và báo cáo năm về Thanh tra Bộ, cụ thể:

– Báo cáo quý I: Trước ngày 10/3/2020.

– Báo cáo 06 tháng: Trước ngày 10/6/2020.

– Báo cáo 09 tháng: Trước ngày 10/6/2020.

– Báo cáo năm 2020: Trước ngày 10/12/2020.

d) Về đ cương báo cáo

Theo Mu bácáo s 03 và Biểu mẫu phụ lục số liệu ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Tng Thanh tra Chính phủ.

Đối với các cơ quan, đơn vị được giao các nhiệm vụ cụ thể tại các Chương trình, Kế hoạch công tác PCTN ca B VHTTDL báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ được giao lồng ghép cùng báo cáo công tác PCTN đnh kỳ.

Trên đây là Kế hoạch công tác phòng, chng tham nhũng năm 2020 của Bộ VHTTDL, yêu cầu Thủ trưng các cơ quan, đơn vị t chc trin khai thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:

– Ban Nội chính Trung ương (để báo cáo);
– Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng;
– Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
– Lưu: VT, TTr.TG (100).


KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lê Khánh Hải 

Văn bản đang xem

Kế hoạch 299/KH-BVHTTDL chống tham nhũng năm 2020 của Bộ VHTTDL

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
——-

Số: 299/KH