Kế hoạch 37/KH-UBND Hà Nội thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-

Số: 37/KH-UBND

<

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

——-Số: 37/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


—————

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Thành phố năm 2020

—————–

 

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và các Chương trình, Đề án liên quan về bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn đến năm 2020; cũng là năm chuẩn bị, tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Căn cứ vào tình hình thực tế, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Thành phố năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, tiếp tục thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Hà Nội; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Thành phố.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Thành phố liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

II. NỘI D
UNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phbiến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

– Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Luật Bình đẳng giới; Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019, đặc biệt quan tâm đến nội dung mới về bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 02/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 10/5/2018 của Thành ủy Hà Nội về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ của thành phố Hà Nội trong tình hình mới và các văn bản của Trung ương, Thành phố liên quan đến công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

– Tăng cường truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với các nội dung phong phú nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự đồng thuận, ủng hộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân về lợi ích, sự cần thiết về việc phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý và tầm quan trọng của công tác cán bộ nữ, quy hoạch cán bộ nữ, từ đó đảm bảo sự bình đẳng của phụ nữ, hướng tới thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

– Lồng ghép hoạt động thông tin, tuyên truyền về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các buổi nói chuyện chuyên đề, giao lưu trao đổi, các sự kiện hoạt động tại cộng đồng.

– Các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ với các hình thức đổi mới, phong phú, đa dạng, hướng đến nhóm đối tượng cụ thể và phù hợp với trình độ, văn hóa từng địa phương. Tăng cường tổ chức truyền thông trực tiếp tại cơ sở, nâng cao chất lượng tin, bài tuyên truyền, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền nhằm tạo hiệu ứng tốt cho công tác truyền thông.

– Chú trọng đưa thông điệp bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị vào các sản phẩm truyền thông và phương tiện truyền thông phù hp, sáng tạo, hiệu quả. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ làm công tác truyền thông, các cấp lãnh đạo và các nhóm đối tượng trẻ như thanh niên, học sinh, sinh viên.

2. Nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới

– Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ từ Thành phố tới cơ sở. Tổ chức tập huấn kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới; kỹ năng phân tích, sử dụng số liệu tách biệt giới trong một số nội dung về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Đặc biệt, chú trọng tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, lãnh đạo và hoạt động của các cơ quan dân cử cho cán bộ nữ tiềm năng nhằm tăng cường sự tham gia ca phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, chính quyền các cấp.

– Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Thủ trưởng đơn vị, vai trò của tổ chức đoàn thể đối với những vấn đề liên quan đến nữ công chức, viên chức, người lao động; quan tâm và tạo mọi điều kiện để khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức để phát huy vai trò, vị thế của mình trong công tác.

– Nâng cao chất lượng công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đảm bảo thành viên các Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các chương trình, đề án có nội dung liên quan đến bình đẳng giới được tập huấn kiến thức về giới, phân tích và lồng ghép giới.

– Vận động sự tham gia tích cực của các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cộng đồng, gia đình và trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, cam kết trách nhiệm và chuyển đổi hành vi tích cực trong công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; Tiếp tục xây dựng, củng cố, bồi dưỡng, tập huấn và phát triển đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên, báo cáo viên về bình đẳng giới ở các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở.

3. Tiếp tục tchức thực hiện hiệu quả các chính sách, Quyết định, Chương trình, Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ

– Đẩy mạnh việc lồng ghép yếu tố giới trong hoạch định chính sách và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố và từng ngành, từng địa phương. Chú trọng vào các nội dung còn tồn tại bất bình đẳng giới, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh lực, nhất là lĩnh vực chính trị, kinh tế, khai thác các nguồn lực chăm lo quyền lợi, đời sống của phụ nữ.

– Tiếp tục rà soát, thu thập các số liệu thống kê tách biệt giới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành và trong phạm vi đơn vị, địa phương, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

– Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-20201; 5 năm thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-20202 và Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 20303.

– Tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11-15/12/2020 với mục tiêu hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm, tạo sức lan tỏa rộng trên phạm vi toàn Thành phố.

 

 

 —————————

1 Quyết định số 2351/QĐ-TTg, ngày 24/12/2010 và Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 02/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

2 Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

3 Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

– Thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND và Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp theo Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước.

– Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 1464/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027”; Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”,… trong đó cần tập trung thực hiện các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực và xây dựng, phát triển mô hình thí điểm về bình đẳng giới và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là xâm hại tình dục và quấy rối tình dục.

– Tiếp tục thực hiện các hoạt động của Dự án Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020.

– Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 30/12/2011 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Quan tâm rà soát, đánh giá tình hình cán bộ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ theo lộ trình phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị và đưa ra các giải pháp, đề xuất, kiến nghị theo hướng ưu tiên bố trí cán bộ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo cho nhiệm kỳ ti.

4. Hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ

– Rà soát, củng cố, kiện toàn nhân sự Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp khi có thay đi; Tổ chức đánh giá kết quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ theo quy định. Duy trì hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ theo Quy chế.

– Phối hợp tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nữ lãnh đạo, quản lý, nữ cán bộ trong diện quy hoạch chức vụ, chức danh lãnh đạo quản lý các cấp, nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

– Tăng cường kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các đơn vị và cơ sở, tập trung vào các nội dung: Tổ chức và hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ; tình hình triển khai chính sách, pháp luật, chương trình liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác cán bộ nữ và việc quy hoạch, tạo nguồn, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ nữ; tình trạng bạo hành với phụ nữ và trẻ em gái; những vấn đề tác động tiêu cực đến sự phát triển của phụ nữ trong ngành, địa phương; khó khăn, vướng mắc của đơn vị, địa phương trong việc triển khai công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

– Tổ chức các hoạt động hưởng ứng và tổ chức gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo chchốt của Thành phố và các quận, huyện, thị xã nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

– Tăng cường các hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước.

5. Kinh phí thực hiện

Căn cứ nhiệm vụ được giao, các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng dự toán chi hàng năm, trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Các nội dung, mức chi thực hiện theo Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, Thông tư số 98/2017/TT-BTC ngày 29/9/2017 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

– Chủ trì tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình quốc gia về bình đẳng giới; Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới và Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

– Chủ trì tham mưu tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Thành phố.

– Chủ trì tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ 15/11-15/12/2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

– Chủ trì tổ chức thực hiện một số hoạt động:

+ Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ, đặc biệt bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị và công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các hoạt động tuyên truyền chú trọng, quan tâm đầu tư thực hiện tại những địa bàn khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.

+ Tổ chức các hội nghị triển khai, tọa đàm, tập huấn về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp từ Thành phố đến cơ sở.

+ Tiếp tục triển khai, hướng dẫn và đầu tư Mô hình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Mô hình địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh tại cộng đồng và các hoạt động của Dự án Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 theo kinh phí được phê duyệt.

+ Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra một số địa phương, đơn vị về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

+ Tổng hợp định kỳ báo cáo UBND Thành phố, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định.

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội

– Triển khai Kế hoạch công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020 của UBND Thành phố đến các cấp Hội.

– Tiếp tục thực hiện các hiệu quả các Đề án: “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018 – 2027”; “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”…

– Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ Hội, hội viên về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 10/5/2018 của Thành ủy Hà Nội về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ của thành phố Hà Nội trong tình hình mới và các văn bản của Trung ương, Thành phố liên quan đến công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đặc biệt, quan tâm xây dựng các chương trình, sự kiện cộng đồng nhằm tuyên truyền về bình đẳng giới nói chung, bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị nói riêng và vai trò, năng lực, phẩm chất của phụ nữ Việt Nam nói riêng nhân các sự kiện, ngày kỉ niệm.

– Chủ trì tham mưu tổ chức gặp mặt giao lưu, trao đi kinh nghiệm cán bộ nữ chủ chốt của Thành phố và các quận, huyện, thị xã nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2020

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì tham mưu bố trí kế hoạch vốn cho các Dự án, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới thành phố Hà Nội năm 2020, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp; hướng dẫn thực hiện lồng ghép giới trong việc giao các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội hàng năm.

4. Sở Tài chính

Hướng dẫn, bố trí kinh phí thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp theo quy định Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

5. Sở Nội v

– Chủ trì tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ, lãnh đạo Thành phố, nữ đại biểu HĐND các cấp. Đặc biệt quan tâm tới nguồn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, bầu của HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021- 2026 ở các cấp.

– Thường xuyên theo dõi, cập nhật biến động của đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt của Thành phố, quận, huyện, thị xã và gửi về Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Thành phố (Sở Lao động Thương binh và Xã hội) để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

6. Sở Tư pháp

– Tham mưu giám sát việc thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào dự thảo các văn bản xây dựng chính sách, quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vấn đề bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ. Quan tâm tuyên truyền những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động (sửa đổi).

– Chú trọng công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải cơ sở.

– Theo dõi và định kỳ báo cáo tình hình, tỷ lệ phụ nữ của Hà Nội kết hôn với người nước ngoài.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

– Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn, giảng dạy các nội dung giáo dục về giới, giới tính, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới cho giáo viên, học sinh; tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái.

– Rà soát, thống kê và đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ tiêu thuộc ngành phụ trách. Quan tâm tới các mô hình phòng tư vấn tâm lý và tổ tư vấn tâm lý cho học sinh, đặc biệt chú trọng đến trẻ em gái.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì xây dựng chương trình và tổ chức tuyên truyền về giới, bình đẳng giới, đặc biệt có kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền về bình đẳng giới cho đội ngũ phóng viên báo chí trên địa bàn Thành phố.

9. Cục Thống kê

Chủ trì phối hợp các ngành liên quan phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020 và giai đoạn theo Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 22/8/2011 của UBND Thành phố và Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 18/10/2018 của UBND Thành phố điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 22/8/2011 để chuẩn bị đánh giá cuối kỳ Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới.

10. Các Sở, ngành: Y tế, Văn hóa và Thể thao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an Thành phố và các cơ quan liên quan căn cứ Kế hoạch của Thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện trong phạm vi hoạt động của ngành. Chịu trách nhiệm lồng ghép các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của ngành với các chương trình mục tiêu và các chương trình khác theo hướng ưu tiên cho trẻ em gái và phụ nữ, vì sự tiến bộ của toàn xã hội.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các đoàn thchính trị Thành phố phối hợp triển khai Kế hoạch hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và đối tượng của tổ chức mình đạt hiệu quả.

12. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã: Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2020 phù hợp Kế hoạch của Thành phố và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Bố trí nguồn lực triển khai thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới tại địa phương.

UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội, các đoàn thể Thành phố, các Sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai, thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp chung báo cáo UBND Thành phố, cụ thể:

– Ban hành Kế hoạch công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020 và gửi Kế hoạch của đơn vị trước ngày 20/3/2020.

– Báo cáo công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ 06 tháng gửi trước ngày 30/5/2020.

– Báo cáo đánh giá kết quả công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020 gửi trước ngày 30/11/2020./.

 

Nơi nhận:

– Ủy ban QGVSTBPN;
– Bộ Lao động TB&XH;
– Chủ tịch UBND Thành phố;
– Thường trực TU, HĐND Thành phố;
– UBMTTQVN thành phố Hà Nội;
– Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
– UBND các quận, huyện, thị xã;
– VPUB: CVP, PCVP Đ.H.Giang; phòng KGVX, TH, TKBT;
– Lưu VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỊCH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Văn QuýVăn bản đang xem

Kế hoạch 37/KH-UBND Hà Nội thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-

Số: 37/KH-UBND

<