Kế hoạch 5028/KH-BNV phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021

BỘ NỘI VỤ

————–

Số: 5028/KH-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI C

BỘ NỘI VỤ

————–

Số: 5028/KH-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2019

 

                                                                  

KẾ HOẠCH

“Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng
giai đoạn 2019 – 2021” của Bộ Nội vụ

——————-

 

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” và Công văn số 1478/TTCP-PC ngày 29/8/2009 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2019 – 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU


1. Mục đích


– Thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước
về
công tác phổ biến giáo dục pháp luật; phổ biến kịp thời, đầy đủ những quy định mới của pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trọng tâm là lĩnh vực
về
PCTN.

– Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về cồng tác PCTN, đồng thời triển khai đồng bộ có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật.

– Đảm báo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được duy trì thường xuyên, liên tục, đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực PCTN.

2. Yêu cầu


– Các hoạt động tuyên truyền pháp luật về PCTN phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ và của ngành Nội vụ. Phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung của Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Việc phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; hình thức phải đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với nội dung và đối tượng; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và phải được tiến hành một cách thường xuyên nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người
lao
động hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật.

II. NỘI

DUNG, HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Trọng tâm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật gồm:

1. Nội

dung

a) Các văn bản pháp luật mới
ban
hành liên
quan
đến phòng, chống
tham
nhũng như: Luật phòng, chống
tham
nhũng năm
2018,
Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày
01/7/2019
của Chính phủ
quy
định
chi
tiết một số điều và biện pháp
thi
hành luật phòng, chống
tham
nhũng và các văn bản hướng dẫn
thi
hành, tập
trung
các
quy
định mới về: Hành
vi tham
nhũng; các biện pháp phòng,
tham
nhũng; kiểm soát tài sản,
thu
nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý
tham
nhũng và hành
vi vi
phạm pháp luật về phòng, chống
tham
nhũng; Luật tố cáo
2018
và các văn bản hướng dẫn
thi
hành.

b) Những sự kiện, vấn đề chính trị, pháp lý, văn hóa, xã hội có chủ đề, nội
dung
về phòng, chống
tham
nhũng và đạo đức liêm chính.


Các sự kiện liên
quan
đến thực
thi
công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống
tham
nhũng; hợp tác quốc tế của Việt
Nam trong
phòng, chống
tham
nhũng;
kinh
nghiệm quốc tế về
PCTN.


Các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật Việt
Nam 09/11/2019,
ngày quốc tế Phòng, chống
tham
nhũng
09/12/2019.

– Các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, hội thi…có liên quan đến xây dựng và thực hiện pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính và các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

c) Tình hình, kết quả và mô hình, kinh nghiệm tiêu biểu trong thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, đạo đức liêm chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

– Tình hình tổ chức triển khai và kết quả thực hiện pháp luật PCTN.

– Phổ biến, nhân rộng mô hình kinh nghiệm, sáng kiến, cách làm hiệu quả trong thực hiện pháp luật về PCTN.

– Phản ánh những thuận lợi, khó khăn, bất cập và những đề xuất kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật và tổ chức thực thi chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

d) Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng.

đ) Tư tưởng Hồ Chí
Minh
về đạo đức liêm chính và phòng, ngừa
tham
nhũng.

e) Kinh
nghiệm phòng, chống
tham
nhũng
trong
lịch sử Việt
Nam.

g)
Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người
lao
động
trong
công tác phòng, chống
tham
nhũng.

h)
Các bài viết tuyên truyền pháp luật về phòng, chống
tham
nhũng và công tác phòng, chống
tham
nhũng của Bộ Nội vụ.

2. Hình thức phổ biến


Tùy thuộc các nội
dung
phổ biến, các đơn vị được
giao
chủ trì phổ biến văn bản
quy
phạm pháp luật lựa chọn một hoặc nhiều các hình thức phổ biến
theo quy
định tại Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1.
Thủ trưởng các đơn vị, thuộc, trực thuộc Bộ: Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng
trong
việc triển
khai,
tổ chức thực hiện Kế hoạch; phổ biến quán triệt đầy đủ, sâu sắc tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người
lao
động về Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch
qua
Vụ Pháp chế, để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ
theo quy
định.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

2. Vụ Pháp chế: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ
trong
việc hướng dẫn, kiểm
tra,
đôn đốc,
theo
dõi việc triển
khai
thực hiện các nội
dung
phổ biến, giáo dục pháp luật
theo
Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật
theo quy
định.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

3. Văn phòng Bộ: Chủ trì phối hợp với Vụ pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ xây dựng dự toán
kinh
phí
cho
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống
tham
nhũng; hướng dẫn triển
khai
thực hiện và kiểm
tra,
giám sát việc thực hiện
theo quy
định.

Các đơn vị trực thuộc Bộ tự chủ động
trong
việc bố trí
kinh
phí tuyên truyền pháp luật của đơn vị mình.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

4. Vụ Kế hoạch

Tài chính: Hướng dẫn chế độ quản lý; thực hiện phân bổ
kinh
phí phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống
tham
nhũng
theo
dự toán ngân sách được
giao.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

5. Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: Chủ trì, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện lồng ghép nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; hướng dẫn tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, chuyên
đề
về phòng chống tham nhũng và trách nhiệm giải trình, xử lý xung đột lợi ích trong công tác tổ chức cán bộ.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

6. Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước: Chu trì, phối hợp với Vụ pháp chế và các đơn vị được giao chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ, Tạp chí Tổ chức nhà nước.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

Trong triển khai thực hiện kế hoạch. Thủ trưởng các đơn vị cần chủ động phối hợp; kịp thời sửa đổi, bổ sung vào kế hoạch công tác cho phù hợp, sát tình hình thực tế của đơn vị để bảo đảm thực hiện kế hoạch này được hiệu quả./.

 

Nơi nhận:                                                                           

– Thanh tra Chính phủ (Vụ pháp chế để b/c);

– Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

– Các Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

– Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ;

– Lưu: VT. TTB (05b).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Vĩnh Tân

 

 

                                                                                                     

Văn bản đang xem

Kế hoạch 5028/KH-BNV phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ NỘI VỤ

————–

Số: 5028/KH-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI C