Kế hoạch 992/KH-BGDĐT tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

———–

Số: 992/KH-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

———–

Số: 992/KH-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc

————–

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2019

 

 

K HOẠCH

Tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục

 

Luật Giáo dục được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Để tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ nội dung của Luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phổ biến, hướng dẫn kịp thời, đầy đủ nội dung của Luật Giáo dục, giúp các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người học và toàn thể nhân dân nắm bắt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật.

2. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ, thống nhất Luật Giáo dục, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ quản lý, nhà giáo, người học và nhân dân về tầm quan trọng của những nội dung được quy định trong Luật.

3. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục phải thực hiện thường xuyên, liên tục, lựa chọn các hình thức, biện pháp phù hợp với từng đối tượng; lồng ghép hp lý và hiệu quả với việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách chung của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo.

4. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến và thi hành Luật Giáo dục.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến

a) Sự cần thiết phải ban hành Luật Giáo dục;

b) Những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Giáo dục;

c) Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các tổ chức, cá nhân được quy định trong Luật Giáo dục.

2. Phân công nhiệm vụ, thời gian thực hiện, kết quả đầu ra

2.1 Nhiệm vụ của các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng và các đơn vị liên quan

a) Biên soạn, phát hành đề cương giới thiệu Luật Giáo dục làm tài liệu thống nhất cho tuyên truyền, phổ biến trong ngành và đăng tải trên Trang thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật, cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

Đơn vị phối hợp: các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

Thời gian thực hiện: năm 2019.

Kết quả đầu ra: đề cương giới thiệu Luật Giáo dục.

b) Biên soạn tài liệu “Tìm hiểu về Luật Giáo dục”

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

Đơn vị phối hợp: các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

Thời gian thực hiện: năm 2020.

Kết quả đầu ra: Tài liệu “Tìm hiểu về Luật Giáo dục”.

c) Lồng ghép việc phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật vào nội dung các hội nghị, tọa đàm, tập huấn dành cho cán bộ quản lý, nhà giáo.

Đơn vị chủ trì: các đơn vị thuộc Bộ

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế

Thời gian thực hiện: năm 2019, 2020.

Kết quả đầu ra: các hội nghị, tọa đàm, tập huấn dành cho cán bộ quản lý, nhà giáo các cấp học và trình độ đào tạo được tổ chức, trong đó có nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật được lồng ghép.

d) Tổ chức phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử của Bộ.

Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ (Trung tâm truyên thông giáo dục), Báo Giáo dục và Thời đại.

Đơn vị phối hợp:  Vụ Pháp chế, các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

Thời gian thực hiện: năm 2019, 2020.

Kết quả đầu ra: các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài tuyên truyền, phổ biến về những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

đ) Lồng ghép yêu cầu, nhiệm vụ phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Giáo dục vào văn bản hướng dẫn và công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên.

Đơn vị chủ trì: Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên.

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

Thời gian thực hiện: năm 2019, 2020.

Kết quả đầu ra: các văn bản hướng dẫn và công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên có nội dung yêu cầu, nhiệm vụ phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Giáo dục.

e) Lồng ghép việc phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Giáo dục vào nội dung các cuộc tập huấn: Tập huấn kỹ thuật soạn thảo văn bản dành cho cán bộ, công chức Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm.

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

Thời gian thực hiện: trong Quý IV/2019, năm 2020.

Kết quả đầu ra: Tập huấn được tổ chức.

g) Đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ tổ chức cuộc thi tìm hiểu các quy định mới của Luật Giáo dục dành cho đoàn viên công đoàn trong ngành; phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật cho cán bộ công đoàn giáo dục các cấp thông qua các hình thức hội nghị, tập huấn, tọa đàm, tài liệu, tuyên truyên.

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

Thời gian thực hiện: năm 2019, 2020.

Kết quả đầu ra: cuộc thi tìm hiểu Luật Giáo dục được tổ chức; những nội dung của Luật được phổ biến, quán triệt tới cán bộ công đoàn giáo dục các cấp.

2.2 Nhiệm vụ của các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình bằng những hình thức phù hợp.

Thời gian thực hiện: năm 2019, 2020.

Kết quả đầu ra: các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, tập huấn được tổ chức hoặc nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật được lồng ghép vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khác.

b) Tuyên truyền, phổ biến cho học sinh, sinh viên những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật, đặc biệt là những nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người học.

Thời gian thực hiện: năm 2019, 2020.

Kết quả đầu ra: tuần sinh hoạt “Công dân – học sinh, sinh viên” đầu năm, đầu khóa, cuối khóa được tổ chức trong đó có nội dung tuyên truyền, phổ biến về Luật Giáo dục hoặc nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật được lồng ghép vào các hoạt động giáo dục pháp luật chính khóa, hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ đã đề ra; tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng kết quả tổ chức tuyên truyền, phố biến Luật Giáo dục.

2. Kinh phí triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch này được bố trí trong dự toán của các cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo đúng quy định về thời hạn, thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành và Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật.

3. Đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam và các tổ chức đoàn thể trong ngành giáo dục có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục cho hội viên và phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch này.

 

Nơi nhận:

– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

– PTTgCP Vũ Đức Đam (để b/c);

– Bộ trưởng (để b/c);

– Hội đồng PHPBGDPLTW (để b/c);

– Văn phòng Quốc hội;

– Văn phòng Chính phủ;

– Bộ Tư pháp;

– Sở GDĐT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

– Các cơ sở GDĐH, trường sư phạm;

– Công đoàn GDVN;

– Các đơn vị thuộc Bộ;

– Website Bộ GDĐT;

– Lưu: VT, PC (20b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Độ

 

                                                                    

Văn bản đang xem

Kế hoạch 992/KH-BGDĐT tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

———–

Số: 992/KH-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM