Mẫu bản đăng ký thi đua cá nhân năm 2022

Mẫu bản đăng ký thi đua cá nhân năm 2022 có thể được sử dụng cho nhiều đối tượng như giáo viên, học sinh, cán bộ, công chức…

Bản đăng ký thi đua cá nhân là gì?
Bản đăng ký thi đua cá

Mẫu bản đăng ký thi đua cá nhân năm 2022 có thể được sử dụng cho nhiều đối tượng như giáo viên, học sinh, cán bộ, công chức…

Bản đăng ký thi đua cá nhân là gì?

Bản đăng ký thi đua cá nhân là biểu mẫu mà mỗi cá nhân sẽ đặt ra những mục tiêu lớn cho mình trong một năm, một quý, một tháng hay một nhiệm kỳ với mục đích phấn đấu để đạt được mục tiêu đó.

Khi kết thúc thời gian đó, đây là căn cứ đối chiếu để xem cá nhân đó đã đạt được mục tiêu đã đặt ra hay chưa, rút kinh nghiệm ra sao, làm cơ sở để khen thưởng hay xử phạt đối với mỗi cá nhân.

Chẳng hạn, mỗi học sinh lớp 9A phải đăng ký bản thi đua cá nhân, Nguyễn Văn B đăng ký trong bảng đăng ký thi đua cá nhân sẽ đạt điểm 9,0 cho ít nhất 03 môn. Đây sẽ là cơ sở để đánh giá cuối năm xem mỗi cá nhân trong lớp 9A đã đạt được mục tiêu chưa.

 

Mẫu đăng ký thi đua cá nhân năm 2022

…………………..

 

………………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 …, ngày      tháng    năm 

 BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CỦA CÁ NHÂN

Năm  …


 

Kính gửi: Hội đồng Thi đua – Khen thưởng…

Họ và tên:

Chức vụ:

Đơn vị công tác:

Căn cứ Luật thi đua khen thưởng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ nhiệm vụ công tác năm  …… của …

Hưởng ứng phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm …… , tôi tự nguyện đăng ký thi đua với những nội dung chính như sau:

1. Việc chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, các quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị:   ………..

2. Việc tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cơ quan có thẩm quyền phát động gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh:   ………….

3. Khắc phục khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện phấn đấu hoàn thành…(tốt, xuất sắc) nhiệm vụ được giao.

4. Năm …… tôi đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu thi đua: ………….. 

 

 

 

 

            (Ký tên và ghi rõ họ tên)            

Bản đăng ký thi đua cá nhân của cán bộ công chức 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………., ngày … tháng … năm 20…

 BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CỦA CÁ NHÂN NĂM…. 

Kính gửi: ………………………………………

Họ và tên: ………………………………………… Sinh ngày………………………………..

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………..

Chức vụ Đảng: ………………………………………………………………………………….

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: …………………………………………………………..

Sinh hoạt tại Chi bộ: …………………………………………………………………………

Căn cứ nội dung phát động phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, Tôi xin hưởng ứng và đăng ký tham gia thi đua với các nội dung sau:

I. Đăng ký tham gia thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao gắn với các phong trào thi đua do các cấp phát động

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

II. Đăng ký danh hiệu thi đua năm 2022 (Cá nhân đăng ký danh hiệu nào đánh dấu X vào ô tương ứng):

1.

Danh hiệu “Lao động tiên tiến”……………………………

 

2.

Danh hiệu “chiến sĩ thi đua cơ sở”………………………..

 

Có sáng kiến, giải pháp hữu ích, đề tài trong công tác……

 

3.

Danh hiệu “chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” (nếu có)……………

 

Có sáng kiến, giải pháp hữu ích, đề tài trong công tác……

 

4.

Danh hiệu “chiến sĩ thi đua toàn quốc” (nếu có)………….

 

Có sáng kiến, giải pháp hữu ích, đề tài trong công tác……

 

5.

Danh hiệu “Anh hùng Lao động” (nếu có)………………..

 

Có sáng kiến, giải pháp hữu ích, đề tài trong công tác……

 

III. Đăng ký hình thức khen thưởng năm 2022 (Cá nhân đăng ký danh hiệu nào đánh dấu X vào ô tương ứng):

1.

Giấy khen của thủ trưởng cơ quan ………………………..

 

2.

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa …………

 

3.

Bằng khen của Bộ hoặc cơ quan ngang Bộ (ngành dọc) …

 

4.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ …………………….

 

5.

Huân chương các hạng ……………………………………

 

(Lưu ý: Cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên không phải là đảng viên thì không cần xác nhận của Chi bộ).

Xác nhận của đơn vị

 

 

Người đăng ký

 

 

Xác nhận của Chi bộ

 

Bản đăng ký thi đua cá nhân của Đảng viên

ĐẢNG BỘ …………………….

CHI BỘ ………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………., ngày … tháng … năm 20…

BẢN ĐĂNG KÍ
Phấn đấu, rèn luyện Đảng viên năm 20…
———–

– Họ và tên: ……………………………… Sinh ngày: …/…/…

– Ngày vào Đảng: …/…/….. Ngày chính thức: …/…/…..

– Chức vụ: …………………………………………….

– Đơn vị công tác: …………………………………..

– Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ: …………………..

Căn cứ quy định nhiệm vụ của Đảng viên tại Điều 2 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; sau khi học tập, quán triệt …………………..

Tôi xin đăng kí phấn đấu, rèn luyện năm 20… là Đảng viên xếp loại: Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ và thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Về tư tưởng chính trị:

– Kiên định với đường lối của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp.

– Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, phục tùng sự phân công và điều động công tác của Đảng.

– Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong:

– Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”.

– Có lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mực của một người giáo viên.

– Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, việc chấp hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

– Luôn có tinh thần phê bình và tự phê, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác, đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.

3. Về ý thức tổ chức kỷ luật và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.

– Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

– Luôn có tinh thần học hỏi đồng nghiệp, học tập bồi dưỡng để nâng cao trình chuyên môn, nghiệp vụ.

-Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm.

– Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; chống các hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy thi đua và các biểu hiện tiêu cực khác.

– Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, “lợi ích nhóm”.

4. Về tự phê vình và phê bình, đoàn kết nội bộ, quan hệ với nhân dân:

– Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

– Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.

– Mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê, đấu tranh với các biểu hiện chia rẽ, cục bộ- bè phái, với các biểu hiện diễn biến “tự chuyển hóa” và suy thoái đạo đức, chính trị,…

– Sẵn lòng lắng nghe các ý kiến đóng góp phê bình của quần chúng nhân dân, của đồng nghiệp và cấp trên.

– Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà Nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương.

– Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

Trên đây là Bản đăng kí phấn đấu rèn luyện Đảng viên năm 20… của Tôi. Đề nghị Chi bộ tạo điều kiện giúp đỡ để tôi thực hiện tốt các nội dung trên.

Chi bộ:……………………………………

Tiếp nhận ngày … tháng … năm …..

NGƯỜI ĐĂNG KÍ

…………………….

Trên đây là mẫu bản đăng ký thi đua cá nhân năm 2022. Nếu bạn còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ

Có thể bạn quan tâm

20/07/2022

19/07/2022

19/07/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Mẫu bản đăng ký thi đua cá nhân năm 2022 có thể được sử dụng cho nhiều đối tượng như giáo viên, học sinh, cán bộ, công chức…

Bản đăng ký thi đua cá nhân là gì?
Bản đăng ký thi đua cá