Mẫu bản nhận xét đánh giá viên chức mới nhất

Hiện nay, mẫu bản nhận xét đánh giá viên chức mới nhất được thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Mẫu bản nhận xét

Hiện nay, mẫu bản nhận xét đánh giá viên chức mới nhất được thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Mẫu bản nhận xét đánh giá viên chức là gì?

Mẫu bản nhận xét đánh giá viên chức là biểu mẫu để viên chức dựa vào đó ghi lại kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng của mình trong thời gian được đánh giá. Theo Nghị định 90/2019, kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên và thực hiện các chính sách khác đối với viên chức.

Như vậy, mẫu nhận xét, đánh giá viên chức có ý nghĩa quan trọng, viên chức cần đánh giá một cách nghiêm túc, cẩn thận, trung thực.

Bản nhận xét này gồm 03 phần chính như sau:

– Kết quả tự đánh giá của viên chức gồm các nội dung đánh giá về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

– Phần tự nhận xét, xếp loại chất lượng của viên chức: Các mức xếp loại gồm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ;

– Cuối cùng, cấp có thẩm quyền đánh giá chất lượng, xếp loại viên chức. 

Mẫu bản nhận xét đánh giá viên chức chuẩn theo Nghị định 90

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm………..

 

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………..

Chức danh nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………….

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng: …………………………………………………………………………………………

2. Đạo đức, lối sống: ……………………………………………………………………………………….

3. Tác phong, lề lối làm việc: ……………………………………………………………………..

4. Ý thức tổ chức kỷ luật: ……………………………………………………………………………..

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):………………………….

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):………………..

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách :……

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý: ………………………………………………………..

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết: …………………………….………………………….

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm: ……………………………………………………………………….

2. Tự xếp loại chất lượng: ……………………………………………………………………………..

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

……, ngày ….tháng….năm …..

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

 

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

….., ngày ….tháng….năm…..

NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Ký, ghi rõ họ tên)

  

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm: ……………………………………………………….

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng: ……………………………………………

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

 

…., ngày ….tháng….năm…..

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Viên chức tự đánh giá chất lượng thế nào?

Theo các tiêu chí chung tại Nghị định 90, viên chức tự đánh giá bản thân thông qua các tiêu chí sau:

– Chính trị tư tưởng: Cần xem xét, bản thân viên chức có chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng hay không. Ngoài ra, viên chức cũng cần tự xem xét bản thân có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn, thách thức; Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân hay không?

Ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản của Đảng cũng là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá chính trị tư tưởng của viên chức.

Viên chức “tốt” còn được thể hiện ở lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị; Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh; Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

+ Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ hay không?

+ Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ hay không?

– Về ý thức tổ chức kỷ luật: Được thể hiện thông qua việc có chấp hành sự phân công của tổ chức; Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác; Kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định hay không?…

– Về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

+ Nếu là viên chức quản lý: Quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

+ Nếu là viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Thể hiện qua kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ; Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Viên chức được nhận xét, đánh giá mấy mức độ?

 Điều 42 Luật Viên chức được sửa đổi năm 2019, hàng năm, căn cứ vào nội dung đánh giá, viên chức được xếp loại chất lượng như sau:

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

– Hoàn thành nhiệm vụ;

– Không hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là mẫu bản nhận xét đánh giá viên chức mới nhất theo Nghị định 90/2019. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

>> Công chức, viên chức nghỉ sinh có được xếp loại không?

Có thể bạn quan tâm

18/07/2022

18/07/2022

18/07/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Hiện nay, mẫu bản nhận xét đánh giá viên chức mới nhất được thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Mẫu bản nhận xét