[Mới] Lương trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố năm 2023

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách và được chi trả phụ cấp bởi ngân sách Nhà nước. Vậy khi lương cơ sở 2023 thay đổi thì sẽ ảnh hưởng đến lương trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố thế nào?

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách và được chi trả phụ cấp bởi ngân sách Nhà nước. Vậy khi lương cơ sở 2023 thay đổi thì sẽ ảnh hưởng đến lương trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố thế nào?

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

Căn cứ theo khoản 8 Điều 1 Thông tư 14/2018/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV thì nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng thôn và tổ trưởng tổ dân phố được quy định như sau:

– Triệu tập và chủ trì hội nghị thôn, tổ dân phố; tổ chức thực hiện những công việc thuộc phạm vi thôn, tổ dân phố đã được nhân dân bàn và quyết định; bảo đảm các nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố theo quy định;

– Vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

– Tập hợp, phản ánh, đề nghị chính quyền cấp xã giải quyết kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong thôn, tổ dân phố. Báo cáo kịp thời với UBND cấp xã về những hành vi vi phạm pháp luật trong thôn, tổ dân phố;

– Thực hiện việc lập biên bản về kết quả đã được nhân dân thôn, tổ dân phố bàn và quyết định trực tiếp những công việc của thôn, tổ dân phố; lập biên bản về kết quả đã được nhân dân thôn, tổ dân phố bàn và biểu quyết những công việc thuộc phạm vi cấp xã; báo cáo kết quả cho chủ tịch UBND cấp xã;

– Phối hợp với ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội ở thôn, tổ dân phố nhằm vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào và cuộc vận động do các tổ chức này phát động;

– 06 tháng đầu năm và cuối năm phải báo cáo kết quả công tác trước hội nghị thôn, tổ dân phố.


– Được ký hợp đồng về xây dựng công trình do nhân dân trong thôn, tổ dân phố đóng góp kinh phí đầu tư đã được hội nghị thôn, tổ dân phố thông qua và bảo đảm các quy định liên quan của chính quyền các cấp;

– Được phân công nhiệm vụ giải quyết công việc cho phó trưởng thôn, phó tổ trưởng tổ dân phố; được chính quyền cấp xã mời họp và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến quản lý, hoạt động của thôn, tổ dân phố; được bồi dưỡng, tập huấn về công tác tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

2. Lương trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố năm 2023

Tại Thông tư 13/2019/TT-BNV, cụ thể là Điều 13 quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được ngân sách Nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng.

Đặc biệt, đối với các thôn sau đây được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở:

– Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên;

– Thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

– Thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo.

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 đã được thông qua. Theo đó, lương cơ sở từ 01/7/2023 sẽ áp dụng ở mức 1,8 triệu đồng/tháng. Và từ 01/01/2023 – 30/6/2023 vẫn sẽ áp dụng mức 1,49 triệu đồng/tháng.

Mức tăng này sẽ ảnh hưởng đến lương của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố như thế nào? Cùng theo dõi bảng sau:

Đơn vị: đồng/tháng

Đối tượng

Hệ số

Mức phụ cấp trước 01/7/2023

Mức phụ cấp sau 01/7/2023

Trưởng các thôn thuộc 01 trong 03 trường hợp:

– Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên

– Thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự

-Thôn thuộc xã biên giới/hải đảo.

5,0

7,450,000

9,000,000

Trưởng các thôn còn lại và tổ trưởng dân phố

0,3

4,470,000

5,400,000

Do đó, mức phụ cấp nêu trên không phải tỉnh, thành nào cũng giống nhau.

Ví dụ, tại Hà Nội, căn cứ theo Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội quy định mức phụ cấp cụ thể đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố như sau:

Đơn vị: đồng/tháng

Đối tượng

Hệ số

Mức phụ cấp trước 01/7/2023

Mức phụ cấp sau 01/7/2023

Trưởng các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự

1,8

2,682,000

3,240,000

Trưởng các thôn còn lại và tổ trưởng dân phố

1,1

1,639,000

1,980,000

Tại Hải Dương, căn cứ theo Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương, mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn được quy định như sau:

Đơn vị: đồng/tháng

Chức danh

Quy mô số hộ gia đình dưới 350 hộ

Quy mô số hộ gia đình từ 350 hộ trở lên, thôn trọng điểm về an ninh trật tự

Hệ số

Phụ cấp trước 01/7/2023

Phụ cấp sau 01/7/2023

Hệ số

Phụ cấp trước 01/7/2023

Phụ cấp sau 01/7/2023

Bí thư Chi bộ thôn

1,1

1,639,000

1,980,000

1,8

2,682,000

3,240,000

Trưởng thôn

1,1

1,639,000

1,980,000

1,8

2,682,000

3,240,000

Trưởng ban công tác mặt trận thôn

0,8

1,192,000

1,440,000

1,4

2,086,000

2,520,000

Trên đây là thông tin về lương trưởng thôn 2023, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

Tham vấn bởi: Luật sư Nguyễn Đức Hùng

Công ty TNHH luật TGS – Đoàn luật sư TP. Hà Nội

https://congtyluattgs.vn/

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

14/11/2022

11/11/2022

11/11/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách và được chi trả phụ cấp bởi ngân sách Nhà nước. Vậy khi lương cơ sở 2023 thay đổi thì sẽ ảnh hưởng đến lương trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố thế nào?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top