Mức án phí đối với các vụ án về tranh chấp kinh doanh, thương mại

Án phí đối với các vụ án về tranh chấp kinh doanh, thương mại bao gồm án phí sơ thẩm và án phí phúc thẩm.

  1. Mức án phí sơ thẩm đối với các vụ án về tranh chấp kinh doanh, thương mại không có giá ngạch là 2.000.000 đồng.
  2. Mức án phí sơ thẩm đối với các vụ án về tranh chấp kinh doanh, thương mại có giá ngạch được quy đinh như sau:

 

Giá trị tranh chấp Mức án phí
a) Từ 40.000.000 đồng trở xuống 2.000.000 đồng
b) Từ trên 40.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng 5% của giá trị tranh chấp
c) Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng 20.000.000 đồng + 4% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng
d) Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng 36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng
đ) Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng 72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 2.000.000.000 đồng
e) Từ trên 4.000.000.000 đồng 112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 4.000.000.000 đồng.
  1. Mức án phí phúc thẩm đối với các vụ án về tranh chấp kinh doanh, thương mại là 200.000 đồng.