Mức xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

Mức xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

 

 1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không ghi đủ các nội dung in sẵn khi lập hóa đơn, hoặc ghi không đúng theo quy định.
 2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các hành vi:
 3. a) Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua;
 4. b) Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định.
 5. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với các hành vi:
 6. a) Không hủy các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng theo quy định;
 7. b) Không nộp báo cáo hóa đơn đã sử dụng theo quy định.
 8. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.
 9. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán trên 200.000 đồng cho người mua theo quy định tại Nghị định này. Cùng với việc bị xử phạt, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn giao cho người mua.
 10. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với các hành vi:
 11. a) Lập hóa đơn có sai lệch nội dung giữa các liên;
 12. b) Không báo cáo việc mất hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, hoặc hóa đơn đã lập nhưng chưa giao cho khách hàng.
 13. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đơn bất hợp pháp.
 14. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với hành vi cho, bán hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập.
 15. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đơn khống.

Ngoài việc phạt tiền, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều này còn phải hủy hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng.

Cơ sở pháp lý: Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Thông tư số 153/2010/TT-BTC

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top