Nghị định 87-HĐBT đổi tên Học viện kinh tế nông nghiệp thành Viện kinh tế nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI
ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 87-HĐBT NGÀY 11 – 5 – 1982 VỀ VIỆC ĐỔI TÊN HỌC VIỆN KINH TẾ
NÔNG NGHIỆP THÀNH VIỆN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP

&nbsp

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI
ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 87-HĐBT NGÀY 11 – 5 – 1982 VỀ VIỆC ĐỔI TÊN HỌC VIỆN KINH TẾ
NÔNG NGHIỆP THÀNH VIỆN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP

 

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức
Hội đồng bộ trưởng ngày 4-7-1981;

Căn cứ Nghị định số
275-CP ngày 8-10-1977 của Hội đồng Chính phủ về tổ chức bộ máy quản lý nông
nghiệp;

Xét đề nghị của bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp.

NGHỊ ĐỊNH

 

Điều 1.- Đổi tên Học viện kinh tế nông nghiệp thành Viện kinh tế nông nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp.

 

Điều 2.- Viện kinh tế nông nghiệp có những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Nghiên cứu các vấn đề kinh tế trong ngành nông nghiệp để đưa vào công tác quản lý và tổ chức lại sản xuất nông nghiệp.

2. Tham gia bồi dưỡng cho cán bộ quản lý trong ngành và phổ biến các thành tựu nghiên cứu về kinh tế nông nghiệp trong và ngoài nước.

 

Điều 3.- Viện kinh tế nông nghiệp do một viện trưởng phụ trách và hai phó viện trưởng giúp việc. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Viện kinh tế nông nghiệp.

 

Điều 4.- Những quy định trước đây trái với nghị định này nay bãi bỏ.

 

Điều 5.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng, bộ trưởng Bộ Nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

Văn bản đang xem

Nghị định 87-HĐBT đổi tên Học viện kinh tế nông nghiệp thành Viện kinh tế nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI
ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 87-HĐBT NGÀY 11 – 5 – 1982 VỀ VIỆC ĐỔI TÊN HỌC VIỆN KINH TẾ
NÔNG NGHIỆP THÀNH VIỆN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP

&nbsp