Nghị quyết 01/NQ-CP về Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

CHÍNH PHỦ
_____________

Số: 01/NQ-CP

CHÍNH PHỦ

_____________

Số: 01/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


_____________

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2022

 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

_____________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội: số 32/2021/QH15 ngày 12 tháng 11 năm 2021 về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; số 34/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

 

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội (KTXH) 10 năm 2021-2030 và các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, kiện toàn Chính phủ nhiệm kỳ 2021 -2026. Trong bối cảnh đất nước gặp những khó khăn, thách thức mới gay gắt hơn, đặc biệt là diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và các vấn đề an ninh phi truyền thống, dưới sự lãnh đạo thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự giám sát hiệu quả của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương; sự đồng tình, ủng hộ, chia sẻ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng,
đá
ng trân trọng. Đã quyết liệt thực hiện lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19, là một trong những nước có tỷ lệ bao phủ vắc-xin cao trên thế giới; kịp thời triển khai các giải pháp gia hạn, miễn, giảm một số loại thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; dành gần 71,5 nghìn tỷ đồng hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân
đối
l

n của nền kinh tế được bảo đảm; thu ngân sách nhà nước (NSNN) vượt 16,4% dự toán, trong đó thu thuế, phí nội địa từ hoạt động sản xuất kinh doanh của 3 khu vực kinh tế vượt khoảng 14,5% so với dự toán và tăng khoảng 11,3% so với năm 2020; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 22,6%, đạt 668,5 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay; nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ
đỡ
của nền kinh
tế
, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 48,6 tỷ USD; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,37%, tiếp
tục
là động lực tăng
trưởng
; thương mại, dịch vụ phục hồi tích cực. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; trật tự, an toàn xã hội, độc lập chủ quyền được giữ vững; đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực; uy tín, vị thế của nước ta tiếp tục được nâng cao trên trường quốc tế.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen,
nhưng
khó khăn, thách thức nhiều hơn. Dịch COVID-19 có thể diễn biến
phức
tạp, nguy hiểm hơn. Tăng trưởng kinh tế thế giới dự báo không đồng đều, chưa vững chắc, có thể thấp hơn năm 2021; áp lực lạm phát, rủi ro thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng. Trong nước, kinh nghiệm, năng
lực
, khả năng ứng phó dịch bệnh tiếp tục được nâng lên, nhưng sức chống chịu của doanh nghiệp, người dân giảm sút. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế
cần
phải khắc phục trong phát triển kinh tế – xã hội. Nguy cơ chậm phục hồi kinh tế, suy giảm tăng trưởng còn tiềm ẩn nếu dịch bệnh không được kiểm soát hiệu quả. Thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, tác động ngày càng nặng nề…

I. CHỦ ĐỀ, QUAN ĐIỂM, TRỌNG TÂM CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH


Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phải tiếp tục đổi mới, chủ động thích ứng, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn theo tinh thần chủ đề điều hành “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”
với
6 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành của năm 2022 như sau:

1. Bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, căn cứ vào tình hình thực tiễn để chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm và có hiệu quả. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường; tiếp tục xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, có khả năng chống chịu với tác động tiêu cực từ bên ngoài; nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao, biến thách thức thành cơ hội; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương; khắc phục hạn chế, yếu kém của năm 2021, nhất là các tồn tại, hạn chế kéo dài; thực hiện thành công, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, tạo nền tảng vững chắc để phát triển bền vững.

2. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; kiên định thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân cùng với tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Xác định tiêm chủng vắc-xin, thuốc điều trị COVID-19 và nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân là các yếu tố quyết định trong kiểm soát dịch bệnh thành công
để
phục hồi phát triển KTXH.

3. Chủ động nắm chắc tình hình, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy quá trình phục hồi, phát triển KTXH và duy trì động lực tăng trưởng trong dài hạn, khai thác các động lực tăng trưởng mới. Tập trung thực hiện 03 trọng tâm:
khôi
phục, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và huy động mọi nguồn lực
để
phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng chiến lược. Kiên trì giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng của nền kinh tế. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế thực chất, hiệu quả. Phát triển thương mại điện tử, kinh tế số và các mô hình kinh doanh mới dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số. Tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng, kéo dài
nhiều
năm.

4. Tiếp tục ưu tiên hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đ
ô
i với phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, góp phần xây dựng

hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công
bằng
, văn minh. Chú trọng nguồn lực con người, phát triển văn hóa, giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động.

5.
Bảo
đảm an sinh xã hội, an dân, thực hiện tốt chính sách xã hội đối với người có công, khôi phục và ổn định thị trường lao động, tạo việc làm, cơ cấu lại lực lượng lao động, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân. Đẩy mạnh
cải
cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội, Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

6. Bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục củng cố, tăng cường, giữ vững quốc phòng, an ninh. Chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và thu hút
nguồn
lực bên ngoài cho phát triển đất nước và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU


1. Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển KTXH

a) Tập trung ưu tiên triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 và Chương trình phục hồi và phát triển KTXH, thực sự thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của các cấp, các ngành ngay từ đầu năm 2022; phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 6-6,5%, GDP bình quân đầu người đạt 3.900 USD.

Triển khai nhất quán, nghiêm túc từ Trung ương đến địa phương quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tạo thuận lợi tối đa cho lưu thông hàng hóa, lao
động
trở lại sản xuất sau dịch bệnh. Thần tốc hơn nữa chiến dịch tiêm vắc-xin, nhất là nghiên cứu tiêm cho trẻ em theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (W
H
O), tiêm mũi thứ 3, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả theo mục tiêu của Chính phủ; thúc đẩy nhanh chóng chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin, thuốc điều trị trong nước, Phát huy vai trò của mạng lưới
y
tế cơ sở, đội phản ứng nhanh, tổ hỗ trợ điều trị và tổ COVID-19 cộng đồng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đề cao tính tự giác, tích cực, chủ động của người dân trong phòng, chống dịch. Tuyệt đối không được chủ quan,
l
ơ là, mất cảnh giác và cũng không hoảng
hốt
, lo sợ, mất bình tĩnh, mất bản lĩnh khi dịch bùng phát.

Tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển KTXH, triển khai kịp thời các giải pháp tài
khóa
, tiền tệ thực hiện Chương trình để hỗ trợ phục hồi,
phát
triển nhanh sản xuất kinh doanh, nhất là trong ngành, lĩnh vực quan trọng, khôi phục các chuỗi sản xuất, cung ứng, lao động, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân. Ưu tiên bố trí nguồn NSNN để tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở

những
nơi
cần thiết, cấp bách và thực hiện nhiệm vụ quan trọng, cấp bách khác.

Thúc đẩy
tiêu
dùng nội địa, phấn đấu tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 7-8%. Tập trung theo dõi, phân tích, dự
báo
thị trường, kịp thời có giải pháp ứng phó, bảo đảm nguồn cung hàng hóa
thiết
yếu, nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ
cho
sản xuất. Phát triển mạnh thương mại điện tử; đa dạng hóa thị trường, thúc đẩy xuất khẩu bền vững, tận dụng cơ hội từ thị trường có FTA, đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch. Tăng cường đấu tranh với hành vi gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp. Nâng cao năng lực và thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại phù hợp với các cam kết quốc tế. Xây dựng, vận hành hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm đối với những mặt hàng

nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại. Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu.

Phấn đấu tỷ
lệ
huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 35% GDP. Lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực hợp pháp của xã hội, nhất là thông qua hợp tác đối tác công tư. Thu hút chọn lọc nguồn lực đầu tư nước ngoài, tổ chức xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động tiếp cận, tìm hiểu, hỗ trợ các đối tác, tập đoàn lớn, công nghệ cao, đứng đầu hoặc vận hành chuỗi giá trị, chủ động phương án tạo mặt bằng sạch, hạ tầng kết nối, nhân lực… Chú trọng đối thoại chính sách, xúc tiến đầu tư tại chỗ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp FDI.

b) Tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%, bảo đảm các cân đối lớn của
nền
kinh tế.

Điều hành chủ động, linh hoạt, chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả các công cụ chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách khác.

n định thị trường tiền tệ. Điều hành các giải pháp tín dụng góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế; khuyến khích tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí để phấn đấu giảm lãi suất cho vay, tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp, người dân; hướng tín dụng vào
lĩnh
vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động: cho vay ngoại tệ, tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, huy động vốn của doanh nghiệp, nhất là phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách. Chống thất thu, nợ
đọng
thuế,
chuyển giá
, tr

n thuế, gian lận thương mại, phấn đấu tăng thu NSNN. Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, thống nhất quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, áp dụng trên phạm vi toàn quốc từ ngày 01 tháng 7 năm 2022; mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, Điều hành chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo dự toán giao. Tiết kiệm triệt để các khoản chi ngân sách, nhất là chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất đầu tư; tăng cường công tác kiểm soát chi, bảo đảm chi đúng, chi
đủ
, có hiệu quả; tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
.
Kiên quyết cắt giảm những khoản chi thường xuyên ngân sách đã được giao trong dự toán đầu năm, nhưng chưa thực hiện phân bổ theo quy định, nhất là các khoản chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, với tinh thần “thắt lưng buộc bụng” trong lúc khó khăn.

Bảo đảm kinh phí thực hiện các chính sách đã được ban hành như chính sách an sinh xã hội, chế độ cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, điều chỉnh
lương
hưu trong năm 2022 đối với người nghỉ hưu trước năm 1995, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, thực hiện chuẩn nghèo
đa
chiều giai đoạn 2021-2025.

Triển khai đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan trung ương, địa phương trong điều hành giá, tránh gây tác động cộng hưởng, ảnh hưởng đến mục tiêu kiểm soát lạm phát. Công khai, minh bạch trong điều hành đối với giá xăng
dầu
và hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu khác do nhà nước điều hành giá. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, t
ă
ng giá bất hợp lý, nhất là đối với nguyên vật liệu quan trọng, mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, trang thiết bị vật tư y tế và thuốc chữa bệnh.

2. Xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật

a) Tập trung thể chế hóa những định hướng chính sách của Đảng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong công tác xây dựng pháp luật. Bảo đảm tiến độ, chất lượng thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội. Kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn để triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 và Chương trình phục hồi và phát triển KTXH. Nâng cao chất lượng công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo định hướng chuyển đổi số; đẩy mạnh truyền thông chính sách pháp luật. Thực hiện hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp. Tăng cường hợp tác quốc tế về pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và chủ động phối hợp giải quyết các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế. Công tác trợ giúp pháp lý chú trọng phối hợp trong hoạt động tố tụng, quan tâm, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật để chuyển đổi số và tham gia hiệu quả Phiên tòa trực tuyến. Hoàn thiện cơ chế chính sách, trong đó tập trung khai thác hiệu quả nguồn lực từ đất đai và phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển hoạt động thương mại điện tử, kinh tế số. Tập trung hoàn thiện, phê duyệt, triển khai Chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực.

b) Phát triển đồng bộ, ổn định, bền vững các loại thị trường, nhất là thị trường vốn, tiền tệ, lao động, khoa học công nghệ (KHCN), bất động sản…

Tập trung hoàn thiện khung khổ pháp lý để quản lý thị trường tài chính, chứng
khoán
phát triển lành mạnh, ổn định, an toàn; chủ động tham gia thị trường tài chính quốc tế. Hiện đại hóa, tăng cường công khai, minh bạch, kỷ cương, kỷ luật đối với thị trường tài chính, dịch vụ tài chính.

Phục hồi, củng cố, vận hành và phát triển hiệu quả thị trường lao động, bảo đảm nguồn cung lao động đối với địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, động lực. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kết nối cung – cầu lao động. Thúc đẩy chuyển dịch lao động sang khu vực chính thức và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tiếp tục thúc đẩy phát triển thị trường KHCN,
kết
nối cung cầu công nghệ. Rà soát, tháo g

khó khăn, vướng mắc về phát triển nhà ở, kinh doanh bất động sản. Hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, theo dõi sát tình hình để xử lý kịp thời các vấn
đề
“nóng” phát sinh; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về nhà ở, nhà ở công vụ, công sở và thị trường bất động sản tại địa phương.

c) Thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và đổi mới sáng tạo, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số thiết thực, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm.
Đẩy
mạnh thí điểm, thử nghiệm một số mô hình kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ áp dụng công nghệ mới
để
phục hồi và tạo điều kiện phát triển đột phá một số ngành nghề, lĩnh vực có cơ hội và tiềm năng lớn như: du lịch, dịch vụ, vận tải, logistics… Đ

y nhanh tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong mọi lĩnh vực, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

d) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế hành chính nhà nước dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phát triển KTXH, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch COVID-19; đẩy mạnh ph
â
n cấp, phân quyền quản lý nhà nước gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Kiên quyết, kiên trì và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo,
dám
nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo chủ trương của Đảng. Hoàn thiện quy định về nền hành chính công vụ minh bạch, liêm chính; ngăn chặn, xử lý nghiêm, có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

3. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội
số

a) Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đầu tư công; nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, đảm bảo phù hợp với năng lực và khả năng thực hiện của dự án; khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả trong chuẩn bị đầu tư, phân bổ vốn; tập trung tháo
gỡ
vướng mắc, tăng cường hiệu quả tổ chức thực hiện theo nguyên tắc hậu kiểm, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Xây dựng các giải pháp thiết thực, khả thi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, 03 chương trình mục tiêu quốc gia.

b) Phát triển các ngành, lĩnh vực theo hướng bền vững, phát triển xanh dựa trên đổi mới sáng tạo và thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi, sử dụng năng lượng sạch, chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng KHCN

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án công nghiệp quan trọng; hỗ trợ các nhà máy duy trì và khôi phục sản xuất
để
giữ đơn hàng, chuỗi cung ứng
.
Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp theo 3 nhóm sản phẩm chủ lực, theo ngành, lĩnh vực và cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp
gắn
với yêu cầu của thị trường; phát huy mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, địa phương. Chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất nông lâm thủy sản phù hợp với trạng thái bình thường mới và điều kiện thời tiết, dịch bệnh. Đẩy mạnh đổi mới hình thức tổ chức sản xuất gắn với chuỗi giá trị thông qua phát triển kinh tế trang trại, hợp tác xã có liên kết sản xuất với nông dân.

Cơ cấu lại, phục hồi và
phát
triển một số ngành, lĩnh vực dịch vụ quan trọng đang bị tác động trực tiếp bởi dịch COVID-19 như: thương mại, dịch vụ, logistics, vận tải, hàng không, du lịch… Tiếp tục thúc đẩy
du
lịch nội địa gắn với an toàn dịch bệnh; từng bước mở rộng
đối
tượng, thị trường, điểm đến trong Chương trình thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam; tăng cường truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam trên nền tảng số và ứng dụng công nghệ mới.

Đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả đầu tư, chất lượng công trình xây dựng. Tăng cường kiểm soát, thanh tra, kiểm tra, giảm thiểu sự cố, chống thất thoát, lãng phí. Nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng theo hướng loại bỏ công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nguyên nhiên liệu, không đáp ứng được quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh,
nâng
cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phát triển mạnh kinh tế tư nhân thực sự là một động lực, tăng cường kết nối khu vực FD
I
với khu vực kinh tế trong nước. Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chuyển đổi số, công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo. Tiếp tục thúc đẩy hình thành và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp, nhất là giữa các DNNVV với doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp lớn trong nước. Xây dựng cơ chế, chính sách để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; nghiên cứu, phát triển KHCN và tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu. Phát triển cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị gắn với phát triển kinh tế địa phương hoặc quốc gia. Rà soát, sửa đổi cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đáp ứng nhu cầu thực
tiễn
.

c) Thực hiện thực chất, hiệu quả hơn cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Thu hút các nguồn lực, nhất là từ xu hướng tăng trưởng xanh, các sáng kiến toàn cầu cho phát triển kinh tế – xã hội. Nghiên cứu xây dựng, triển khai chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động, phấn đấu năng suất lao động tăng khoảng 5,5%. Tiếp tục xây dựng, triển khai hiệu quả, có trọng điểm các chương trình KHCN cấp quốc gia về phát triển tài sản trí tuệ, sản phẩm quốc gia, công nghệ cao, thị trường KHCN, đổi mới công nghệ quốc gia, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp là trung tâm và phát huy tối đa thế mạnh trong hoạt động nghiên cứu khoa học của các viện nghiên cứu,
trường
đại học.

d) Sớm hoàn thành phê duyệt và tổ chức triển khai đề án cơ cấu lại, n
â
ng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg và quy định liên quan. Lựa chọn thời điểm, phương thức thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn phù hợp, hiệu quả, công khai, minh bạch, tránh thất thoát vốn, tài sản nhà nước. Củng cố, phát triển một số tập đoàn kinh tế nhà nước có quy mô lớn, hoạt động hiệu quả, có khả năng cạnh tranh. Tập trung xử lý
dự
án, công trình chậm tiến độ, đầu tư kém hiệu quả, thua
lỗ
kéo dài của tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Phấn đấu xử lý dứt điểm, có hiệu quả 5/12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả và
tiếp
tục xây dựng phương án xử lý đối với 7 dự
án
, doanh nghiệp còn lại trong năm 2022.

Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương
khóa
XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP. Tăng cường xã hội hóa, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình
đẳng
trong cung cấp dịch vụ công; xây dựng cơ chế phù hợp để thu hút nguồn lực ngoài nhà nước phát triển các lĩnh vực sự nghiệp công, ưu tiên lĩnh vực có điều kiện.

đ) Tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Giám sát chất lượng tín dụng của TCTD, rà soát kỹ, đánh giá lại chính xác nợ xấu nội bảng; đẩy nhanh tiến độ xử lý, cơ cấu lại 02 ngân hàng thương mại yếu kém trong năm 2022 và tiếp tục xây dựng phương án xử lý đối với các ngân hàng yếu kém còn lại. Tích cực triển khai giải pháp chuyển đổi mô hình kinh doanh của TCTD theo hướng ứng dụng công nghệ hiện đại, đa dịch vụ, tập trung vào hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng số.

e) Tiếp tục cơ cấu lại NSNN, tăng cường quản lý nợ công

Triển khai kế hoạch tài chính quốc gia và vay,
trả
nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025. Khai thác dư địa thu, chú trọng, không để thất thoát nguồn thu từ đất đai, tài nguyên, khoáng sản và chống xói mòn cơ sở thuế. Quản lý chặt chẽ, an toàn, hợp lý bội chi ngân sách Nhà nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc vay, sử dụng vốn vay và trả nợ; bảo đảm thanh toán nợ đúng hạn, không
để
ảnh hưởng đến xếp hạng tín nhiệm quốc gia, phấn đấu cải thiện triển vọng tín nhiệm quốc gia trong năm 2022; chủ động thực hiện giải pháp cơ cấu lại nợ công theo quy định.

Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN; xây dựng lộ trình cơ cấu lại, sáp nhập, giải
thể
đối với quỹ không hiệu quả theo tinh thần của Nghị quyết 792/NQ-UBTVQH14 ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban
Thường
vụ Quốc hội.

4. Phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại

a)
Đẩy
nhanh tiến độ xây dựng dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, tăng cường kết nối vùng, liên vùng, khu vực, quốc tế, nhất là công trình hạ tầng giao thông quan trọng như Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên
tuyến Bắc
– Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 (hoàn thành một số dự án thành phần: Cam Lộ – La Sơn;
D
ầu Giây – Phan Thiết; Vĩnh Hảo – Phan Thiết; Mai Sơn – Quốc lộ 45); dự án đường cao tốc Mỹ Thuận

C

n Thơ; dự án C

ng hàng không quốc tế Long Thành; đẩy nhanh tiến độ đầu tư và phấn đấu đưa vào hoạt động một số
tuyến
đường sắt đô thị ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh… Sớm trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư các dự án quan trọng quốc gia có tính liên vùng, liên
tỉnh
giai đoạn 2021-2025.

b) Bảo đảm tiến độ quy hoạch, xây dựng công trình nguồn điện, lưới điện trọng điểm, nhất là chương trình chuyển đổi giảm phát thải các-bon; sớm hoàn thành việc cấp điện cho địa bàn vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải
đảo
. Có giải pháp xây dựng hệ thống
l
ưới điện thông minh, hiệu quả.

c) Khẩn trương triển khai các dự án hạ tầng nền tảng
số quốc
gia dùng chung. Khuyến khích doanh nghiệp công nghệ thông tin mở rộng đầu tư nội dung số trong các ngành công nghiệp và dịch vụ như: công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp an toàn, an ninh mạng…

d) Phát triển hệ thống hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, nhất là công trình thủy lợi phục vụ cơ cấu lại nông nghiệp, cảng

, trung tâm nghề cá lớn, khu neo đậu tránh trú
bão
; dự án hạ tầng phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu. Thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, phấn đấu tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 73%.

đ) Khuyến khích phát triển hạ tầng thương mại gắn với đa dạng hóa mô hình phân
phối
hiện đại, hạ tầng bưu chính, viễn thông, logistics; đẩy mạnh phân phối qua thương mại điện tử, phương thức thanh toán thông minh, tạo thuận lợi cho truy xuất nguồn gốc, bảo đảm hàng hóa chất lượng, giá cả cạnh tranh. Chú trọng đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất, kho bãi, bố trí địa điểm tập kết hàng hóa, phương tiện khu vực cửa khẩu biên giới. Quan tâm đầu tư từng bước hoàn thiện hạ tầng xã hội (y tế, văn hóa, giáo dục), nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, bảo đảm an sinh xã hội.

5. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo

a) Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong dạy và học, hoàn thiện hình thức tổ chức
dạy
và học phù hợp với tình hình dịch bệnh. Bám sát khuyến cáo của WHO, kinh nghiệm thế giới và của Việt Nam
để
triển khai kịp thời, đúng tiến độ việc tiêm vắc-xin cho trẻ em để nhanh ch
ó
ng đưa học sinh trở lại trường gắn với bảo đảm an toàn dịch bệnh.

b) Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp, tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, ngành nghề trọng điểm. Chú trọng đào tạo, n
â
ng cao trình độ, kỹ
năng
nghề thích ứng với điều kiện sản xuất mới, đáp ứng yêu cầu phục hồi, tái cơ cấu nền kinh tế và phát triển bền vững. Tiếp tục cập nhật chuẩn trong giáo dục nghề nghiệp; nhân rộng đào tạo nhân lực có kỹ năng; hỗ trợ đào tạo cho người lao động trong DNNVV, đối tượng chính sách khác. Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 6
7-
68%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng
chỉ
đạt 27-27,5%.

c) Phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo quốc gia. Đẩy nhanh thành lập các trung
tâm
đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo; tăng cường liên kết mạng lưới đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước. Khuyến khích doanh nghiệp sử dụng
quỹ
phát triển KHCN cho đổi mới, hấp thụ và làm chủ công nghệ; tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
Đẩy
mạnh phát triển đồng bộ hạ tầng thông tin, thống

, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về KHCN và đổi mới sáng tạo.

d) Đẩy mạnh việc xử lý tài sản hình thành từ nhiệm vụ KHCN sử dụng NSNN, thúc đẩy thương mại hóa và nhanh chóng đưa kết quả nghiên cứu KHCN vào ứng dụng trong thực tế. Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ K
H
CN. Đổi mới cơ chế, tạo điều kiện cho nhà khoa học, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia nghiên cứu và phát triển công nghệ, hợp tác công tư trong triển khai dự án công nghệ quy mô lớn. Tăng cường nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ để đề ra giải pháp phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

đ) Tiếp tục triển khai có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi
mới
căn bản,
toàn
diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện hiệu quả Chương trình Giáo dục mầm non, Chương trình giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo lộ trình. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo 3-4 tuổi

nơi có điều kiện. Quan tâm giáo dục lý
tưởng
cách mạng, đạo
đức
, lối sống văn hóa, khát vọng
cống hiến
, kỹ năng sống, kiến thức pháp luật, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân; xây dựng xã hội học tập. Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; giải quyết hiệu quả, cơ bản tình trạng
thừa
, thiếu giáo viên cục bộ. Đẩy mạnh và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ sở giáo dục đại học
gắn
với tăng cường kiểm định chất lượng giáo dục. Triển khai giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu gắn với giảng dạy, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục đại học.

e) Thực hiện đồng bộ cơ chế, chính sách, giải pháp nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo ứng dụng và phát triển mạnh mẽ KHCN, thúc đẩy đổi mới
sáng
tạo. Chú trọng bồi dưỡng nhân tài, thu hút nguồn nhân lực K
H
CN, đào tạo nguồn nhân lực số, nhân
l
ực có kỹ năng, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động sau đào tạo.

6. Thúc đẩy phát triển liên kết vùng, khu kinh tế và phát triển đô thị, kinh tế đô thị, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch

a) Phấn đấu cơ bản hoàn thành phê duyệt trong năm 2022 các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chú trọng phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, vùng động lực tăng trưởng mới. Khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện, ban hành thể chế điều phối vùng và quy chế phối hợp, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển liên kết nội vùng, liên vùng; triển khai đồng bộ các Nghị quyết của Quốc hội về
thí
điểm thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển một số địa phương, sớm tạo ra vùng động lực, cực tăng trưởng mới.

b) Đẩy mạnh triển khai các quy hoạch, kế hoạch, đề án về phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu, đô thị xanh,
đô
thị thông minh, phát triển đồng bộ hạ tầng đô thị khu kinh tế ven
biển
. Phát triển hệ thống đô thị, kết nối với phát triển đường cao tốc, không gian phát triển kinh tế mới trong vùng và xây dựng nông thôn mới, gắn với quá trình đô thị hóa; có chính sách kiểm soát, quản lý dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị đảm bảo dân sinh, khắc phục tồn tại hạn chế. Đẩy mạnh quản lý phát triển không gian ngầm đô thị, nhất là ở thành phố trực thuộc Trung ương. Phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt 41,5-42%.

R
à
soát, phân bổ, tổ chức lại không gian phát triển các ngành, lĩnh vực
hài
hòa, hợp lý giữa đô thị và nông thôn tại từng vùng, địa phương; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững, phát triển nhanh kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, các ngành công nghiệp động lực và dịch vụ có sức cạnh tranh.

7. Phát triển văn hóa hài
hòa
và ngang tầm với phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện tiến bộ,
công
b

ng x
ã
hội; tiếp tục phát huy hơn nữa giá trị văn
hóa
, con người Việt Nam

a) Triển khai hiệu quả Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc; Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình. Phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành động lực, sức mạnh nội sinh thúc đẩy phát triển bền vững đất nước. Thúc đẩy phát triển công nghiệp văn
hóa
. Tổ chức phù hợp các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, nghệ thuật biểu
diễn
gắn với bảo đảm an toàn dịch bệnh. Nâng cao hiệu quả các thiết chế văn
hóa
, nhất là ở các khu công nghiệp, khu đô thị mới; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, văn hóa tốt đẹp. Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh,
chú
trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân, xây dựng gia đình tiến bộ,
ấm
no, hạnh phúc; kết nối cộng đồng, các tổ chức văn hóa, nghệ thuật. Đẩy mạnh và đổi mới công tác văn hóa đối ngoại.

b) Thực hiện đầy đủ, công khai, minh bạch chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; đẩy mạnh thực hiện chi trả trợ cấp người có công, trợ giúp xã hội thông qua tổ chức dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp tục triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh sách hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; xác nhận, công nhận người có công với cách mạng,

c) Thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, nhất là
trong
dịp Lễ, Tết Nguyên đán và giáp hạt
đầu
năm 2022.
Hỗ
trợ kịp thời về
lương
thực, nhà ở, nhu yếu phẩm thiết
yếu
cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; không
để
sót đối tượng, địa bàn cần hỗ trợ. Xây dựng cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội, thực hiện đăng ký hưởng và chi trả điện tử chính sách trợ giúp xã hội gắn với dịch vụ công trực
tuyến
. Nghiên cứu đề xuất chính sách trợ giúp xã hội đối với người thu nhập thấp, người nghèo, hộ nghèo không có người trong độ tuổi lao động.

d) Hoàn thiện và tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời chính sách giảm nghèo,
duy trì
mức gi

m t

lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) khoảng 1-1,5 điểm phần trăm/năm
.
Đẩy mạnh hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát n
g
hèo, ưu tiên hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số;
tập
trung đầu tư và kết nối địa bàn ngh
è
o, v
ù
ng lõi nghèo. Tăng cường hiệu quả truyền thông để huy động tối đa nguồn lực cho giảm nghèo, khơi dậy
ý
chí vươn lên, chủ động thoát nghèo.

Đ
) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường giám sát, xử lý kịp thời vướng mắc phát sinh,
mở
rộng bao phủ và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm
thất
nghiệp, nhất

bảo hiểm xã hội tự nguyện, nâng tỷ lệ dân
số
tham gia bảo hiểm y tế đạt mức 92%. Phấn đấu giảm số đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần, giảm
tình
trạng
trốn đóng
, chậm đóng bảo hiểm xã hội. Nghiên cứu điều chỉnh mức giá dịch vụ y tế gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ phù hợp các nhóm đối tượng. Quản lý chặt chẽ thuốc chữa bệnh, vật tư, thiết bị y tế theo quy định của pháp luật; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

e) Tiếp tục rà soát, ban hành, triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động, giải quyết việc làm cho người lao động; hỗ trợ người lao động vay vốn giải quyết việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm. Tiếp tục hoàn thiện các quy định về tiền
lương
để khuyến khích người lao động
quay
trở lại làm việc; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong bối cảnh mới. Nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động, từng bước đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

g) Khẩn trương hoàn thiện thủ tục, triển khai nhanh, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Triển khai quyết liệt chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, hỗ trợ người lao động mua, thuê mua, thuê nhà.

h) Thực hiện hiệu quả chính sách pháp luật, chương trình, đề án về lĩnh vực
trẻ
em. Xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện, bảo đảm thực hiện ngày càng tốt hơn quyền của trẻ em; chú trọng
phát
triển toàn diện
trẻ
em
đến
8 tuổi, đặc biệt giai đoạn 36 tháng đầu đời. Chủ động thực hiện giải pháp phòng ngừa, kiểm soát, giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị bạo lực,
xâm
hại, xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm; giảm tai nạn, thương tích ở trẻ em; giảm thiểu lao động trẻ em. Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục
kiến
thức pháp luật, kỹ năng về thực hiện quyền
trẻ
em.

i) Thực hiện hiệu quả Chương trình phòng ngừa và
ứng
phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2030. T
ă
ng cường sự tham gia của phụ nữ vào vị trí quản lý, lãnh đạo. Thí điểm mô
hình
hỗ trợ, thúc đẩy bình
đẳng
giới và phòng ngừa, giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới tại phường, xã, tổ dân
phố
.

k) Nâng cao năng
lực
hệ thống y tế, nhất là y
tế dự
phòng và y tế cơ sở ngay trong năm 2022, phấn đấu có 9,4 bác sỹ và 29,5 giường bệnh trên 10.000 dân. Triển khai hiệu quả chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu. Củng cố, hoàn thiện và phát triển mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng, hình thành hệ thống trung tâm kiểm soát dịch bệnh đồng bộ ở các cấp. Xây dựng đề án, cơ chế hình thành các khu phức hợp y tế hiện đại ngang tầm khu vực.
Ứng
dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, khoa học công nghệ trong quản lý và khám, chữa bệnh. Thực hiện giải pháp nhằm giảm thiểu sự chênh lệch chất lượng dịch vụ và nhân lực y tế giữa các tuyến, vùng, miền. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức về
chăm
sóc sức khỏe, phòng bệnh, an toàn thực phẩm,
quy
trình quản lý chất lượng tiên tiến, an toàn; chú trọng đối tượng là hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ. Duy
trì
vững chắc mức sinh thay thế, thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có hai con, giảm thiểu
mất
cân bằng giới tính khi sinh, chú trọng giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, đặc biệt là chất lượng dân số.

l) Thực hiện tốt vai trò chủ nhà, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công các ngày
Lễ
lớn, sự kiện trọng đại, bảo đảm tiết kiệm, an toàn dịch bệnh. Phấn đấu đạt thành tích cao tại các sự kiện thể thao quan trọng.

m) Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác dân tộc,
tôn giáo
, tín ngưỡng. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án tổng thể phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tạo điều kiện cho tổ chức
tôn
giáo tham gia tuyên truyền, vận động, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, phát triển kinh tế – xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

8. Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu

a) Trình Quốc hội dự án Luật
Đất
đai (sửa đổi). Huy động, sử dụng có hiệu quả hơn nguồn lực từ đất đai, tài nguyên; tập trung rà
soát
, xử lý nghiêm vi phạm; duy trì độ che phủ rừng tối thiểu ở mức 42%. Chú trọng phát triển các ngành kinh tế
biển
, điện
gió
ngoài khơi. Quản lý bền vững, sử dụng hiệu quả
tài
nguyên nước, bảo đảm an ninh nguồn nước; thúc đẩy hợp tác
quốc
tế trong quản lý, sử dụng nguồn nước xuyên biên giới. Xây dựng tài nguyên số, dữ liệu số về tài nguyên và môi trường,
sớm
hoàn thành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu số đất đai quốc gia, cơ sở dữ liệu quan trắc; vận hành Cổng thông tin dữ liệu địa lý quốc gia.

b) Tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức, đến hành động của toàn xã hội về công tác bảo vệ môi mường, phục hồi các hệ sinh thái. Khuyến khích phát triển dự án xanh, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất theo mô hình tuần hoàn, ít phát thải. Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút đầu tư phát triển cơ sở xử lý, tái chế chất thải, rác thải với mô hình công nghệ phù hợp. Phấn đấu tỷ lệ thu gom

xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 90%; khoảng 91% khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử

nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường. Phát triển hệ thống quan trắc, giám sát môi trường dựa trên giải pháp thông minh.

c) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp đột phá, chiến lược, các chương trình, đề án,
dự
án cụ thể để hiện thực hóa các
cam
kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 26); chủ động tận dụng các hỗ trợ về tài chính, công nghệ, thu hút các dòng vốn đầu tư vào phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu; triển khai các mô hình thích ứng, tăng cường sức chống chịu, giảm thiểu tổn thất do thiên tai, biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi mô hình phát triển năng lượng. Nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai; nâng cao năng lực, chủ động triển khai các biện pháp phòn
g
ngừa, ứng phó, khắc phục hậu
quả
thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục huy động nguồn lực, xây dựng các dự án cụ thể để thực hiện hiệu quả Nghị
quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 về phát triển bền vững đ

ng b

ng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu và Quy hoạch vùng đồng bằng sông C

u Long giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

9. Tăng cường công tác xây dựng Đ

ng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

a) Tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Triển khai, thực hiện nghiêm các nghị quyết, quyết định của Trung ương về xây dựng, ch

nh đốn Đảng, gắn với việc học
tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H

Ch
í
Minh.

b) Hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ, đặc biệt là kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy
bên
trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong năm 2022. Tiếp tục nghiên cứu thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

c) Tinh
giản
biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ
máy
, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xác định vị trí việc làm làm cơ sở tinh giản và đánh
giá
kết quả thực hiện nhiệm vụ; xây dựng và thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn
hóa
, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm khi có sai phạm.

d) Triển khai thực hiện có hiệu
quả
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2026;
cắt
giảm thực chất các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động của các cơ
q
uan nhà nước, phát triển Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ
số
, gắn với
sắp
xếp, tinh gọn đầu mối tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 1819-NQ/TW của
H
ội nghị Trung ương 6 khóa XII; xây dựng Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người
dân
đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Phát triển, hoàn thiện các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

đ) Triển khai đầy đủ các nội dung kết luận của đồng chí Tổng B
í
thư tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính có liên quan đến Chính phủ. Thực hiện đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu
quả
phòng, chống tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc nghiêm trọng,

hội quan tâm. Tăng cường năng lực, tập trung thanh tra, kiểm tra các
lĩnh
vực: quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý tài chính, ngân sách; đầu tư xây dựng;
quản
lý, sử dụng đất đai; quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản;
cổ
phần hóa doanh nghiệp nhà nước… nhằm chấn chỉnh quản lý, phát hiện, xử lý kịp thời vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực.

e) Thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật vụ việc mới phát sinh và tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

10. Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an n
i
nh; kiên quyết, kiên trì
đấu
tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

a) Theo dõi,
nắm chắc
tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, nhất là biên giới đất liền và trên
biển
. Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; bảo vệ chế độ và thành quả cách mạng

hội chủ nghĩa, trên tinh thần lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của
thế
lực
thù
địch, ph

n động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; không
để
hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; giải quyết kịp thời hiệu quả các vấn đề nảy sinh về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại. Triển khai đề án, kế hoạch về tăng cường tiềm lực quốc phòng kết hợp với phát triển KTXH; xây dựng khu vực phòng
thủ
vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc
trong
tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại.

b) Triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư
tưởng
, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh xã hội, an ninh công nhân, an ninh các địa bàn chiến lược. Triển khai hiệu quả chương trình, chính sách, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống tệ nạn xã hội. Tập trung trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, ki

m chế gia tăng tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Đẩy nhanh tiến độ điều
tra
, xử lý các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, tìm
kiếm
cứu hộ,
cứu
nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, sự
cố
môi trường.

11. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập
quốc
tế sâu rộng, góp phần củng
cố
vị
thế
, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế

a) Quán triệt, triển khai đường lối
đối
ngoại của Đ

ng, phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động nguồn lực bên ngoài để phát triển, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.

b) Triển khai nghiêm túc kết luận của đồng chí Tổng Bí
thư
tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc. Đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương với các đối tác, đặc biệt là đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, đối tác quan trọng khác, xử lý hài hòa quan hệ với các nước lớn, tạo thế
đan
xen lợi ích, tăng độ tin cậy. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương
.
Ti
ế
p tục chủ động, tích cực tham gia và phát huy vai trò của Việt Nam tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN, Liên hợp quốc, APEC, hợp
tác tiểu
vùng sông M
ê
Công, các khuôn khổ hợp tác khu vực và quốc tế, trong những vấn đề và cơ chế quan trọng có tầm chiến lược, phù hợp với yêu cầu, khả năng, điều kiện cụ thể.

c) Tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại cấp cao; đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, văn hóa khai thác hiệu quả các khuôn
khổ
quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, hiệp định thương mại tự do (FTA). Tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao y tế, tăng cường ngoại giao kinh tế phục vụ thiết thực cho phục hồi, phát triển KTXH và thúc đẩy những động lực mới cho tăng trưởng bền vững. Thực hiện tốt hơn nữa công
tác
thông tin đối ngoại, ngoại giao văn hóa, bảo hộ công dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

12. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội.

a) Tập trung thông tin tuyên truyền về chủ trương,
đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các sự kiện lớn của đất nước; chú trọng tuyên truyền về khát vọng phát triển quốc gia, cổ vũ mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt; kịp thời đấu tranh phản bác quan điểm, tư tưởng sai trái; triệt
phá
, gỡ b

, ngăn chặn các thông tin xấu, độc,
sai
sự thật; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm.

b) Tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung các chương trình, thời lượng, chuyên trang, chuyên mục,
tuyến
tin b
à
i, ph
ó
ng sự khẳng định thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế; các định hướng lớn trong Văn kiện Đại hội XIII và kết
q
uả các hội nghị toàn quốc của Đảng; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền
về
các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; định hướng thông tin, tạo dư luận xã hội tích cực, tác động người dân đồng thuận, tin tưởng vào chủ trương, đường
l
ối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ Nhân dân. Các cơ quan báo chí, truyền thông chấp hành nghiêm kỷ luật thông tin; thực hiện đúng quy định và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trong thời lượng đưa tin về hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà
nước

c) Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, góp phần tạo đồng thuận xã hội,
củng
cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH đã đề ra.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


1. Bộ trưởng,
Thủ
trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Quán triệt nghiêm túc phương châm phát huy
tối
đa các mặt tích cực, kết quả đạt được trong những năm qua, khẩn trương kiên quyết, kiên trì
khắc
phục những mặt còn hạn
chế
, bất cập; theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả, thực chất, toàn diện nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết này; chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của bộ, ngành, địa phương mình, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện của Bộ, ngành, địa phương mình.

b) Trước ngày 20 tháng 01 năm 2022, xây dựng, ban hành Chương trình,
Kế
hoạch hành động, văn bản cụ thể triển khai thực hiện Nghị
quyết
này, trong
đó
xác định rõ, đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, dự kiến kết quả đầu ra đối với từn
g
nhiệm vụ và phân công đơn vị chủ trì thực hiện,
gửi
Bộ Kế hoạch và Đầu tư t

ng hợp, báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2022.

c) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ theo dõi sát diễn biến trong nước, quốc tế, chủ động phân tích, đánh giá, dự báo để có giải pháp kịp thời, tổng thể, đồng bộ, tận dụng thời cơ, thuận lợi, giảm thiểu tác động tiêu cực đối với nền kinh tế và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tăng cường và đẩy mạnh đầu tư chuyển đổi số, thực hiện công tác thống kê kịp thời, chính xác; định kỳ h

ng quý cập nhật kịch
bản
phát triển ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý,
gửi
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, cập nhật kịch bản tăng trưởng chung của quốc gia tại Phụ lục số 2
.

d) Thường xuyên theo
dõi
, kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; định kỳ hằng quý, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu tại các Phụ lục
số
1, số 3, các nhiệm vụ tại Phụ
lục
số 4, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng cuối quý để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

d) Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi chức năng, nhiệm
vụ
được giao và chuẩn bị nội dung xây dựng Nghị quyết của Chính phủ cho năm 2023, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 11 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ tháng 12 năm 2022.

2. Các Bộ, ngành tổng hợp, phụ trách theo dõi các lĩnh vực kinh tế vĩ mô có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong tham mưu, đề xuất giải pháp, biện pháp cụ thể điều hành kinh tế vĩ mô, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh trong
quá
trình thực hiện. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và cơ quan
liên
quan đôn đốc, theo dõi, đánh giá, kiểm tra t
ì
nh hình thực hiện Nghị quyết này.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp chặt chẽ, quyết liệt với Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí, các bộ, ngành trung ương và địa phương tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Th


tướ
n
g Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;H
ĐND, UBND các t

nh, TP t
r
ực thuộc TW;
– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc

các UB
của
Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– T


ò
a án nhân dân
tối
cao;
– Viện

Kiểm
sát nhân dân tối cao;
– UB Giám sát tài chính QG;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ngân hàng Chính sách
hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;Ủy
ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt N
a
m;
– Cơ quan Trung ương của các

đoàn thể
;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ

l
ý TTg, TGĐ C

ng TTĐT, các V

, Cục, đơn vị trực thuộc;
– Lưu: V

ă
n thư, KTTH (2b)
.


TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Phạm Minh Chính

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 1


CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI NĂM 2022


(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ)

 

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kế hoạch năm 2022 Quốc hội giao

Mục tiêu phấn đấu của Chính phủ

Cơ quan chủ trì theo dõi, đánh giá

1

Tốc độ tăng tổng sản phẩm
trong
nước (GDP)

%

Khoảng 6-6,5

Khoảng 6-6,5

Bộ KHĐT

2

GDP bình quân đầu người

USD

3.900

3.900

Bộ KHĐT

3

Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP

%

Khoảng 25,5-25,8

Khoảng 25,5-25,8

Bộ KHĐT

4

Tốc độ tăng
chỉ
số giá tiêu dùng (CPI) bình quân

%

Khoảng 4

Khoảng 4

Bộ KHĐT

5

Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân

%

Khoảng 5,5

Khoảng 5,5

Bộ KHĐT

6

Tỷ trọng lao động nông nghiệp
trong
tổng lao động xã hội

%

27,5

27,5

Bộ KHĐT

7

Tỷ lệ lao động qua đào tạo

Trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ

%

67

Khoảng 27-27,5

67-68

Khoảng 27-27,5

Bộ LĐTBXH

8

Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị

%

Dưới 4

Dưới 4

Bộ LĐTBXH

9

Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều)

điểm %

1-1,5

1-1,5

Bộ LĐTBXH

10

Số bác

trên 10.000 dân

Bác sĩ

9,4

9,4

Bộ YT

11

Số giường bệnh trên 10.000 dân

Giường bệnh

29,5

29,5

Bộ YT

12

Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế

%

92

92

Bộ YT

13

Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới

%

73

73

B

NNPTNT

14

Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn

%

89

90

B

TNMT

15

Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường

%

91

91

Bộ KHĐT

 

PHỤ LỤC SỐ 2


KỊCH BẢN TĂNG TRƯỞNG TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) NĂM 2022 THEO GIÁ SO SÁNH 2010


(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ)

Đơn vị: %

TT

Ngành kinh tế

Kịch bản tăng trưởng GDP năm 2022

Quý I

Quý II

6 tháng

Quý III

9 tháng

Quý IV

C năm

 

Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

4,9 – 5,4

5,4 – 5,9

5,1 – 5,7

7,5 – 8

5,9 – 6,4

6,2 – 6,7

6 – 6,5

1

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

2,8 – 3,1

2,6 – 2,9

2,7 – 3

2,5 – 2,8

2,6 – 2,9

2,3 – 2,6

2,5 – 2,8

2

Công nghiệp và xây dựng

5 – 5,8

5,2 – 6,1

5,1 – 6

8,7 – 9,5

6,3 – 7,1

5,8 – 6,6

6,1 – 7

a)

Công nghiệp

5,4 – 6,3

5,6 – 6,5

5,5 – 6,4

9,2 – 10,1

6,7 – 7,6

5,5 – 6,4

6,4 – 7,3


Khai khoáng

-5,1 –

4,6

-7,3 – -6,8

-6,2 – -5,7

-2,7 – -2
,2

-5,1 – -4,5

-4,4 – -3,9

-4,9 – -4,4


Công nghiệp chế
biến
, ch
ế
tạo

6,8 – 7,8

7,2 – 8,2

7 – 8

10,8

11,8

8,2

9
,2

6,4 – 7,4

7,7 – 8,7


Sản xuất và phân phối điện, khí
đốt
, nước nóng, hơi nước và điều hòa không
khí

5,1 – 5,6

6 – 6,5

5,5 – 6,1

9,2 – 9,8

6,7

7
,
3

8
,1
– 8,6

7
,1
– 7,6


Cung
cấp
nước; hoạt động quản lý và xử

rác thải, nước thải

5 – 5,5

6,2 – 6,6

5,6 – 6,1

8,6 – 9,1

6,6

7
,1

7
,1
– 7,6

6
,
8

7
,2

b)

Xây dựng

2,93,4

3,3 – 3,8

3,1 – 3,6

6,3 – 6,8

4,24,7

6,7 – 7,3

5 – 5,6

3

Dịch vụ

5,4 – 5,8

6,3 – 6,6

5,8 – 6,2

8 8,3

6,5 – 6,9

7,6 – 7,9

6,8 7,2


Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động

khác

5,9

6
,
4

7 – 7,5

6,4 – 6,9

11,5 -12,1

7,9 – 8,4

8,5 – 9

8 – 8,6


Vận
tải
, kho bãi

4,6 – 5,6

5,9 – 6,9

5,2 – 6,2

8,1 – 9,1

6
,1
– 7,1

7,5 – 8,5

6,5

7
,
5


Dịch vụ lưu trú và ăn
uống

2,6 – 2,7

2,4 – 2,6

2,5 – 2,6

6,9

7
,1

3,4 – 3,6

7 – 7,2

4,6 – 4,8


Thông tin và truyền thông

5,9 – 6,1

6,4 – 6,6

6,2 – 6,3

8

8
,2

6,8 – 7

9,4 – 9,6

7,5 – 7,7


Hoạ
t
động tài chính, ng
â
n hàng và bảo hiểm

7,3 – 7,8

8 – 8,5

7,6

8
,1

8,4 – 8,9

7,9 –
8
,4

8,7 – 9,2

8
,1
– 8,6

4

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

4,7 – 5,2

5,2 – 5,8

4,9 – 5,5

7,3 – 7,8

5,7 6,2

5,8 – 6,4

5,7 6,3

 

PHỤ LỤC SỐ 3


MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ CHO CÁC NGÀNH LĨNH VỰC NĂM 2022


(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ)

TT

CHỈ TIÊU

Đơn vị

Chỉ tiêu phấn đấu năm 2022

Cơ quan chủ trì theo dõi, đánh giá

I

Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô

 

 

 

1

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng

%

< 3

NHNNVN

2

Tỷ lệ nợ xấu nội b

ng, nợ xấu đã bán cho Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), nợ đã thực hiện các biện pháp phân loại
nợ[1]%

< 5

NHNNVN

3

Tỷ trọng chi thường xuyên (không bao gồm chi cải cách
tiền lương
và tinh giản biên chế)

%

62,3

B

TC

4

Tỷ trọng chi đầu tư phát triển

%

29,5

B

TC

5

Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu

%

Khoảng 8

Bộ CT

6

Tổng v

n đầu tư toàn xã hội so với GDP

%

Khoảng 35

B

KHĐT

II

Một số chỉ tiêu về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng

 

 

 

7

Tỷ trọng giá
trị
xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong
tổng
gi
á
tr

xuất khẩu hàng hóa

%

> 50

B

KHCN

8

Chỉ
số đổi mới sáng tạo quốc gia

Thứ hạng

Trong nhóm 03 nước dẫn đầu của ASEAN

B

KHCN

9

Chỉ số sản xuất công nghiệp
(I
IP)

%

7-8

Bộ CT

10

Tốc
độ
tăng tổng mức
bán
lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

%

7-8

Bộ CT

11

Tăng trưởng
thị
trường thương mại điện tử B2C

%

17-20

B

CT

12

Tỷ lệ doanh
nghiệp
ứng dụng thương mại điện tử

%

54-58

B

CT

13

Khối lượng hàng hóa thông qua cảng
biển

Triệu tấn

750

Bộ GTVT

 

Tốc độ tăng

%

3

 

III

Một số chỉ tiêu về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng

 

 

 

14

Điện
sản xuất và nhập
khẩu
toàn hệ thống điện quốc gia

Tỷ Kwh

276

B

CT

 

Tốc độ tăng

%

7,9

 

15

Diện tích nhà ở bình quân
cả
nước

m2 sàn/người

25,5

Bộ XD

16

Số thuê bao b
ă
ng rộng cố định trên
1
00 dân

Thuê bao

22

Bộ TTTT

17

Số thuê bao băng rộng di động trên 100 dân

Thuê bao

85

B

TTTT

18

Thị phần dịch vụ điện toán đám mây của doanh nghiệp
Việt
Nam tại thị trường nội địa

%

40

Bộ TTTT

19

Tỷ lệ hộ gia
đình
sử dụng cáp quang

%

75

Bộ TTTT

20

Tỷ lệ dân
số
được phủ sóng di động 5G

%

8

Bộ TTTT

21

Tổng số điểm phục vụ bưu chính

Đi

m

22.700

B

TTTT

22

Tỷ lệ người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải
đảo
được tiếp cận ít nhất 1 loại hình báo chí thiết yếu

%

75

B

TTTT

23

Tỷ lệ xuất bản phẩm điện tử trên số xuất bản phẩm

%

11

B

TTTT

24

Số lượng tài khoản người
d
ùng Việt Nam đăng kí sử dụng mạng xã hội Việt Nam

Triệu
tài
khoản

95

B

TTTT

25

Tỷ lệ sử dụng địa chỉ Internet
thế
hệ mới IPv6 trên mạng Internet việt Nam

%

52

B

TTTT

26

Tỷ lệ người sử dụng Internet

%

74

B

TTTT

27

Số doanh nghiệp công nghệ s

Doanh nghiệp

70.000

Bộ TTTT

IV

Một số chỉ tiêu về phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, xây dựng nông thôn mới

 

 

 

28

Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Người

90.000

Bộ LĐTBXH

29

Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội

%

37-38

Bộ LĐTBXH

30

Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo
thất
nghiệp

%

31

B

LĐTBXH

31

Tỷ lệ dân số
được
quản lý sức khỏe

%

70

B

YT

32

Tuổi thọ trung bình (tính từ lúc sinh)

Tuổi

73,8

B

YT

33

Tổng tỷ suất sinh (số con sinh ra sống bình quân trên một phụ nữ)

Con/phụ nữ

2,1

B

YT

34

Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh

Số bé trai/100 bé gái

111,4

B

YT

35

Số dược
sỹ
đại học trên 10.000 dân

Người

3,03

B

YT

36

Số điều dưỡng trên 10.000 dân

Người

15,0

B

YT

37

Tỷ suất tử
vong
trẻ em < 1 tuổi (trên 1.000 trẻ
đẻ
sống)


13,5

B

YT

38

Tỷ suất tử
vong
của trẻ em < 5 tuổi (trên 1.000 trẻ
đẻ
sống)


20,0

B

YT

39

Tỷ lệ suy
dinh
dưỡng thể nhẹ cân của trẻ em dưới 5 tuổi (cân nặng theo tuổi)

%

11,0

B

YT

40

Tỷ
lệ
suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi (chiều cao/tuổi)

%

20,4

B

YT

41

Tỷ lệ trẻ em dưới 1
tuổi
được tiêm chủng mở rộng đầy đủ các loại
vắc
xin

%

> 95

B

YT

42

Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2021-2030

%

60

B

YT

43

Tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác
sỹ
làm việc

%

94

B

YT

44

Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế

%

> 80

B

YT

45

Tỷ
l

người lao đ

ng có nguy cơ được quản lý và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp

%

30

B

YT

46

T

l

chất thải y tế của bệnh viện được xử lý đạt quy chuẩn

%

93

B

YT

47

Tỷ lệ huy động trẻ nhà
trẻ

%

30

Bộ GDĐT

48

Tỷ
lệ
huy
động tr
ẻ mẫu giáo

%

92

Bộ GDĐT

49

Số đơn vị cấp t

nh đ

t chuẩn ph

cập giáo dục tiểu học mức
độ
2

Đơn vị

38

Bộ GDĐT

50

Số đơn vị cấp t

nh đạt chuẩn phổ cập giáo dục
tiểu
học mức đ

3

Đơn vị

25

Bộ GDĐT

51

Số đơn vị cấp tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở (t

nh đạt chuẩn mức độ 1)

Đơn vị

49

Bộ GDĐT

52

Số đơn vị cấp t

nh đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở (t

nh đạt chuẩn
mức
độ 2)

Đơn vị

10

Bộ GDĐT

53

Số đơn vị cấp t

nh đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở (t

nh đạt chuẩn mức độ 3)

Đơn vị

4

Bộ GDĐT

54

Tỷ lệ số người biết
chữ
trong độ
tuổi
theo quy định

%

98,64

Bộ GDĐT

55

Tỷ lệ giảng viên đại học có
bằng
tiến sỹ

%

32

B

GDĐT

56

Tỷ
lệ
xã đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới

%

77

Bộ NNPTNT

57

Số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ
xây
dựng nông thôn mới

Đơn vị

235

Bộ NNPTNT

58

Ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời các thông tin xấu, độc, sai sự thật mà phát hiện và xác minh được trên mạng

hội

%

80-95

B

TTTT

59

Chỉ
số đăng ký đất đai và chất lượng quản lý hành chính đất đai

Bậc

1

Bộ TNMT

60

Hồ chứa
thủy
điện lớn đang vận hành
được
kiểm soát, giám sát trực tuyến

%

80

Bộ
TNMT

61

Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung

%

93-94

B

XD

V

Một số chỉ tiêu về cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, cải thiện môi trường đầu kinh doanh

 

 

 

62

Ch

s

cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ bình
quân
cả nước (Par-Index)

%

85,5

Bộ
NV

63

Chỉ số cải cách hành chính của các t

nh, thành phố trực thuộc trung ương bình quân cả nước (Pa
r-I
ndex)

%

82

Bộ
NV

64

Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước bình quân cả nước (SIPAS)

%

86

Bộ
NV

65

Tỷ lệ tinh giản biên chế sự nghiệp hưởng
lương
từ NSNN

%

Giảm 2,96% so với năm 2021

Bộ
NV

66

Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, địa phương lên Cổng Dịch vụ công quốc gia tăng thêm so với năm 2021

%

20

VPCP

67

Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên C

ng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công

%

30

VPCP

68

Tỷ lệ thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán
trực
tuyến trên
C
ổng Dịch
vụ
công quốc gia

%

60

VPCP

69

Tỷ lệ cung cấp thanh toán trực tuyến đối với các khoản thuế nội địa của doanh nghiệp trên
C
ổng Dịch vụ công quốc gia

%

100

VPCP

70

Tỷ lệ các trường đại học, cao
đẳng
, trung cấp, các bệnh viện từ hạng 2 trở lên cung cấp thanh toán viện phí, học phí trực tuyến trên C

ng Dịch
vụ
công quốc gia

%

50

VPCP

71

Tỷ lệ kết
quả
xử lý hồ sơ thủ tục hành chính của bộ, ngành, địa phương được đồng
bộ đầy đủ
trên
C
ổng dịch
vụ
công quốc gia

%

100

VPCP

72

Tỷ lệ xử
l
ý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng

 

 

 

 

Đối với các vụ, cục tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các sở, ngành và tương đương thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

%

100

VPCP

 

Đối với các phòng, ban tương đương thuộc UBND cấp huyện.

%

90

VPCP

 

Đối với UBND cấp xã.

%

70

VPCP

73

Tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa quy định; chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

%

10

VPCP

74

Tỷ lệ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được tham vấn,
lấy
ý kiến trên Cơ sở dữ liệu và
C
ổng tham vấn quy định kinh doanh.

%

100

VPCP

75

Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư
vấn
có giá gói thầu không
quá
10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng[2]%

100

B

KHĐT

 

PHỤ LỤC SỐ 4


MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ CHO CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC NĂM 2022


(Kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ)

 

TT

NHIỆM VỤ

Thời gian trình CP, TTgCP

Cơ quan chủ trì xây dựng, trình và theo dõi, đánh giá

I

Tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển KTXH

 

 

1

Chương trình phục hồi và phát triển KTXH

Quý I

B

KHĐT

2

Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 (2022-2023)

Quý I

Bộ Y tế

3

Chương trình hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030

Tháng 11

Bộ KHĐT

4

Đề án tháo gỡ khó khăn
vướng
mắc, gi

i phóng nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế,

hội phục hồi sau đại dịch COVID-19

Tháng 4

Bộ TNMT

II

Xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật

 

 

5

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Quý l

Bộ, cơ quan ngang Bộ

6

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật An ninh quốc gia

Năm 2022

Bộ CA

7

Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Tháng 1

Bộ TP

8

Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027

Tháng 3

Bộ TP

9

Đề án đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Tháng 3

Bộ TP

10

Đề nghị xây dựng Dự án Luật Công chứng (sửa đổi)

Tháng 6

Bộ TP

11

Đ

án Tăng cường năng lực
tiếp
cận pháp luật của người dân

Tháng 6

Bộ TP

12

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các các dự án luật, pháp lệnh được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

Tháng 6

Bộ TP

13

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3

Tháng 7

Bộ TP

14

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị
quyết
được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4

Tháng 11

Bộ TP

15

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường
trú
, c

p Th

b

o hi

m y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử,
xóa
đăng ký thường trú,
hưởng
chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai t
á
ng/hưởng mai t
á
ng phí trên môi trường điện tử

Tháng 12

Bộ TP

16

Nghị
định
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản

Tháng 12

Bộ TP

17

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp

Tháng 12

Bộ TP

18

Đề án Nâng cao chất
lượng
, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030

Tháng 12

Bộ TP

19

Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm

Năm 2022

Bộ TP

20

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý
thuế

Quý l

B

TC

21

Nghị định quy định thực hiện kết
nối
và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện theo Cơ chế một cửa Quốc gia

Tháng 6

B

TC

22

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Tháng 6

B

TC

23

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Tháng 7

B

TC

24

Nghị định quy định việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn điện lực Việt Nam quản lý

Tháng 6

B

TC

25

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân
về
tài sản và xử

đối với tài sản được xác lập
quyền
sở hữu toàn dân

Tháng 11

B

TC

26

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc
quản
lý, sử dụng và khai thác tài sản kết
cấu
hạ tầng thủy lợi

Tháng 11

B

TC

27

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

Tháng 11

B

TC

28

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Tháng 12

B

TC

29

Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông

Tháng 12

B

TC

30

Nghị định thay thế Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007; Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về kinh doanh x

số

Tháng 12

B

TC

31

Nghị định của Chính phủ quy định về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu
đãi
, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp,
thuế
nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

Tháng 10

B

TC

32

Nghị định thay thế Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 về kinh doanh casino

Quý III

B

TC

33

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng
đá
quốc tế

Quý l

B

TC

34

Nghị định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân

Quý I

B

TC

35

Dự án Luật
D
ầu khí (sửa đổi)

Năm 2022

Bộ CT

36

Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (thay thế Nghị định số 79/2015/NĐ-CP)

Tháng 5

Bộ LĐTBXH

37

Nghị định của Chính phủ điều chỉnh mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Tháng 5

Bộ LĐTBXH

38

Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Năm 2022

B

TTTT

39

Dự án Luật Tần số vô
tuyến
điện (sửa đổi)

Năm 2022

B

TTTT

40

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 13/4/2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực
báo chí
, xuất
bản

Năm 2022

B

TTTT

41

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi

Quý I

B

NNPTNT

42

Nghị định quy định về chính sách đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu quả
chăn
nuôi đến năm 2030

Quý
III

B

NNPTNT

43

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Quý
III

B

NNPTNT

44

Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại

Quý IV

B

NNPTNT

45

Đề nghị xây dựng Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Quý
I

B

KHĐT

46

Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Năm 2022

B

KHĐT

47

Đề nghị xây dựng Dự án Luật Khu công nghiệp, khu kinh tế

Tháng 12

B

KHĐT

48

Nghị định của Chính
phủ
quy định nội dung hệ thống
chỉ
tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy
trình
biên soạn GDP

Tháng 5

B

KHĐT

49

Nghị định sửa đổi Nghị định số 60/2018/NĐ-CP
ngày
20/4/2018 của Chính phủ quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo
thống
kê quốc gia

Tháng 12

B

KHĐT

50

Nghị định về hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và cơ chế hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ đối với vị trí việc làm được xác định là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Tháng 3

B

NV

51

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, Nghị định số 159/2020/NĐ-CP, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP

Tháng 1

B

NV

52

Nghị định quy định về
nghỉ
hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ quản lý (
thay
thế các Nghị định: Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về
nghỉ hưu ở
tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức và Nghị định số 104/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 sửa đổi Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ)

Tháng 1

B

NV

53

Nghị định quy định về nghỉ hưu ở
tuổi
cao hơn đối với viên
chức
trong đơn vị sự nghiệp công lập (phù hợp với quy định mới tại khoản 4 Điều 169, Bộ Luật lao động năm 2019)

Tháng 1

B

NV

54

Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Năm 2022

B

NV

55

Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật tín ngưỡng,
tôn
giáo

Tháng 11

B

NV

56

Dự án Luật B

o hiểm y tế (sửa đổi)

Tháng 6

B

YT

57

Dự án Luật Dân số (thay
thế
Pháp lệnh dân số)

Tháng 2

B

YT

58

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các
tổ
máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

Năm 2022

Bộ KHCN

59

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây
chuyền
công nghệ đã qua sử dụng

Năm 2022

Bộ KHCN

60

Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Năm 2022

Bộ VHTTDL

61

Nghị định Quản lý bảo vệ và phát huy
giá
trị Di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục quốc gia và Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh

Năm 2022

Bộ VHTTDL

62

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ

CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

phần về Điện ảnh)

Năm 2022

Bộ VHTTDL

63

Nghị định về một số chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp nghệ thuật công lập

Năm 2022

Bộ VHTTDL

64

Nghị định về hoạt động văn học

Năm 2022

Bộ VHTTDL

65

Nghị định quy định về tiêu chuẩn, quy trình xét danh hiệu “Gia đình tiêu biểu”, “thôn, làng, ấp, bản,
tổ
dân
phố
tiêu biểu”, “

, phường, thị trấn tiêu
biểu

Năm 2022

Bộ VHTTDL

66

Dự án Luật Đất đai (sửa
đổi
)

Tháng 3

Bộ TNMT

67

Đề
nghị xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi)

Tháng 7

Bộ TNMT

68

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 201/2013/NĐ

CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

Tháng 10

B

TNMT

69

Dự án Luật Phòng, chống
rửa
tiền (sửa đổi)

Năm 2022

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

70

Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng

Quý II

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

71

Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát
triển
kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai
đoạn
2021- 2030

Quý
I

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

III

Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số

 

 

72

Đề án nâng cao năng lực của cơ quan quản lý thị trường trong xử lý
xâm
phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành chính

Năm 2022

B

CT

73

Đề án cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm công nghiệp thuộc các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên phát triển và các sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

Năm 2022

B

CT

74

Nghị quyết của Chính phủ về phát triển hợp tác xã nông nghiệp phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Quý I

Bộ NNPTNT

75

Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững

Quý
II

Bộ NNPTNT

76

Chương trình quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản

Quý II

Bộ NNPTNT

77

Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thủy
sản

Quý
II

Bộ NNPTNT

78

Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh
thái
.

Quý III

Bộ NNPTNT

79

Đề án Phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung bảo đảm truy xuất nguồn gốc
gắn
với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030

Quý IV

Bộ NNPTNT

80

Đề
án Đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp

Quý IV

Bộ NNPTNT

81

Đề án Phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030

Quý IV

Bộ NNPTNT

82

Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Quý
III

B

NNPTNT

83

Chương trình hành động của Chính
phủ
thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025

Tháng 1

Bộ KHĐT

84

Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân
trở
thành một động lực quan
trọng
của nền kinh tế thị trường định hướng

hội chủ nghĩa

Tháng 6

B

KHĐT

85

Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023

Tháng 12

B

KHĐT

86

Đề
án
Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia

Tháng 9

Bộ KHĐT

87

Đề án Tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia

Tháng 9

Bộ KHĐT

88

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, thoái vốn và sắp xếp giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Quyết định 22/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại DNNN, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025

Quý I

Bộ KHĐT

89

Nghiên cứu xây dựng, triển khai chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động

Quý IV

B

KHĐT

90

Chiến lược
tổng thể
đầu

phát triển, doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu

Quý l

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN

91

Đề án Cơ cấu lại doanh n
g
hiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025 của từng tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu

Năm 2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN

92

Chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch sản xuất, kinh doanh 5 năm của từng
tập
đoàn, t

ng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, giao
Ủy
ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở
hữu

Năm 2022

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN

IV

Phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại

 

 

93

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, có xét đến năm 2045

Năm 2022

Bộ CT

94

Quy hoạch hạ tầng Thông tin và Truyền thông quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Năm 2022

B

TTTT

V

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo

 

 

95

Quyết định của Thủ tướng chính phủ ban hành danh mục các ngành, nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh

Tháng 10

Bộ LĐTBXH

96

Xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Quý
III

Bộ GDĐT

97

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Quý IV

Bộ GDĐT

98

Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Quý IV

Bộ GDĐT

99

Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo (3 và 4 tuổi) và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục
mầm
non cho trẻ em 5 tuổi

Tháng 12

Bộ GDĐT

100

Tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11; triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10 bảo đảm tiến độ và chất lượng

Tháng 12

Bộ GDĐT

101

Đề án Phát triển hệ thống
đánh
giá định kỳ quốc gia, quốc tế nhằm tăng cường giám sát, nâng cao chất lượng giáo dục và hội nhập quốc
tế

Quý
II

Bộ GDĐT

102

Đề án Phát
triển
nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghệ cao

Quý IV

Bộ GDĐT

103

Đề
á
n nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở

Năm 2022

Bộ GDĐT

104

Đề án xây dựng mô hình nguồn tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học

Năm 2022

Bộ GDĐT

105

Đề án hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030

Năm 2022

Bộ GDĐT

106

Đề án Hỗ trợ phát triển GDMN vùng khó khăn giai đoạn 2021-2025

Năm 2022

Bộ GDĐT

107

Đề án “Kế hoạch phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”

Quý IV

Bộ KHCN

108

Chiến lược quốc gia về phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021- 2030

Năm 2022

B

KHCN

109

Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Năm 2022

B

KHCN

110

Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030

Năm 2022

B

KHCN

VI

Thúc đẩy phát triển liên kết vùng, khu kinh tế và phát triển đô thị, kinh tế đô thị, đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch

 

 

111

Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Năm
2022

B

XD

112

Quy hoạch tổng thể quốc gia

Tháng 12

B

KHĐT

113

5 quy hoạch vùng (Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, Quy hoạch vùng
Tây
Nguyên, Quy hoạch
vùng
Bắc trung bộ và duyên
hải
Miền trung,
Quy
hoạch vùng Đồng Bằng Sông Hồng, Quy hoạch vùng Trung du và Miền núi phía
bắc
thời kỳ 2021-2030,
tầm
nhìn đến 2050)

Tháng 12

Bộ KHĐT

114

Đề án cơ chế, chính sách liên kết vùng Nam Phú Yên – Bắc Khánh Hòa

Năm 2022

B

KHĐT

115

Quy hoạch không gian
biển
quốc gia giai
đoạn
2021-2030, tầm
nhìn
đến năm 2045

Năm 2022

B

TNMT

VII

Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam

 

 

116

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không
để
ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025

Tháng 4

Bộ LĐTBXH

117

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven
biển
và hải đảo giai đoạn 2021-2025

Tháng 6

Bộ LĐTBXH

118

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025

Tháng 11

Bộ LĐTBXH

119

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công
với
cách mạng, thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Thương b
i
nh – liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)

Tháng 3

Bộ LĐTBXH

120

Quyết
định của Thủ
tướng
Chính phủ
phê
duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở y
tế
thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tháng 12

B

YT

121

Quyết định của Thủ tướng Chính
phủ
phê duyệt Đề án sắp xếp các bệnh viện trực thuộc Bộ Y
tế

Tháng 12

B

YT

122

Đề án phát triển mạng lưới thành
phố
sáng tạo
nằm
trong hệ thống thành phố sáng tạo UNESCO

Năm 2022

Bộ VHTTDL

123

Đề án Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo
tàng
, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030

Năm 2022

Bộ VHTTDL

124

Đề xuất việc xây dựng Chương trình
tổng thể
quốc gia về phát triển văn hóa Việt Nam

Quý I

Bộ VHTTDL

125

Đề án Ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 trong xây dựng sản phẩm chủ lực của ngành văn hóa,
thể
thao và du lịch

Năm 2022

Bộ VHTTDL

126

Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Năm 2022

Bộ VHTTDL

127

Quy hoạch mạng
lưới
cơ s

văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Năm 2022

Bộ VHTTDL

128

Đề
án Lễ
tuyên
dương người có uy tín, nhân sỹ tri thức và doanh nhân
tiêu
biểu dân tộc thiểu số toàn quốc lần
thứ II
năm 2023

Tháng 8

Ủy ban Dân tộc

129

Báo
cáo
kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng
đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, năm 2022

Tháng 9

Ủy ban Dân tộc

130

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn
đến
năm 2045

Tháng 12

Ủy ban Dân tộc

131

Đề án Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc

Quý
II

Ủy ban Dân tộc

132

Đề án Hỗ
trợ
giáo dục học tập theo vòng đời cho học sinh dân tộc
thiểu
số tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Tháng 12

Ủy ban Dân tộc

133

Chiến
lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Năm 2022

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

VIII

Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu

 

 

134

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Năm 2022

Bộ XD

135

Đề án bảo đảm An ninh nguồn nước giai đoạn 2021-2025,
tầm
nhìn 2045

Quý II

Bộ NNPTNT

136

Đề án thành lập mới các khu bảo tồn
biển
, phục hồi các hệ sinh thái
biển
đến năm 2025, để đảm bảo
diện
tích các khu b

o tồn
biển
, ven
biển
đạt 3% diện tích các vùng
biển
Việt Nam

Quý IV

Bộ NNPTNT

137

Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản

Quý IV

Bộ NNPTNT

138

Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia

Quý II

Bộ NNPTNT

139

Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh

Tháng 4

B

KHĐT

140

Chiến lược khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường
biển
và hải đ

o đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Quý I

B

TNMT

141

Chương trình thương hiệu
Biển
Việt Nam đến năm 2025

Năm 2022

B

TNMT

142

Quy hoạch
tổng thể
khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tháng 7

B

TNMT

143

Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tháng 11

B

TNMT

144

Lập Quy hoạch điều
tra
cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tháng 7

Bộ TNMT

145

Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tháng 10

Bộ TNMT

146

Chiến lược sử dụng đất quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Năm 2022

B

TNMT

147

Quy hoạch
tổng
hợp lưu vực sông Cửu Long thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tháng 11

Bộ TNMT

148

Nghị
quyết
của Quốc hội về
tăng
cường nguồn lực đầu tư cho côn
g
tác điều tra cơ bản và quản lý tổng hợp và thống nhất
về biển
, hải đ

o phục vụ phát triển bền vững kinh tế
biển

Tháng 12

B

TNMT

149

Đề án xây dựng mạng lưới quan trắc, giám sát tài nguyên, môi trường
biển
quốc gia đến năm 2030

Tháng 12

Bộ TNMT

150

Quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tháng 12

B

TNMT

151

Nhiệm vụ Lập Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tháng 11

Bộ TNMT

152

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí
hậu
giai
đoạn
đến năm 2050

Tháng 6

B

TNMT

153

Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2030

Tháng 10

Bộ TNMT

154

Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng – Th
á
i Bình
thời
kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tháng 12

Bộ TNMT

155

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy
định
chi tiết danh mục dự án xanh, tiêu chí, điều kiện xác định dự án xanh và việc xác nhận dự án xanh

Tháng 12

Bộ TNMT

156

Kế hoạch hành động giảm phát thải khí

-tan đến năm 2030

Tháng 12

B

TNMT

157

Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp đột phá
triển
khai thỏa thuận tại COP26 về biến đổi khí hậu

Tháng 4

Bộ TNMT

158

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban B
í
thư Tr
u
ng ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ T

quốc

Tháng 3

B

TNMT

IX

Nâng cao hiệu lc, hiệu quả qun lý nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

 

 

159

Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2030

Tháng 12

TTCP

160

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mạng số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước

Tháng 10

Bộ TTTT

161

Đề án mô hình
tổ
chức chính quyền đô thị
trực
thuộc cấp t

nh

Tháng 11

B

NV

162

Đề án Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia giai đoạn II (2021 – 2030)

Năm 2022

B

NV

163

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

Tháng 3

VPCP

164

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ
giữa
các cơ quan hành chính nhà nước với nhau.

Tháng 6

VPCP

165

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

Tháng 6

VPCP

166

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin,
chỉ đạo
điều hành của Chính
phủ
, Thủ tướng Chính phủ

Tháng 3

VPCP

167

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu và
C
ổng tham vấn quy định kinh doanh

Tháng 3

VPCP

X

Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội

 

 

168

Đề án Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đến 2025

Tháng 3

Bộ QP

169

Đề án Quy hoạch
chi
tiết Khu kinh tế – quốc phòng
biển
, đ

o Tây Nam B

/QK9 đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Tháng 6

B

QP

170

Đề án Quân đội tham gia lao động sản xuất, xây dựng k
i
nh tế kết hợp quốc phòng trong tình hình mới

Tháng 9

Bộ Q
P

171

Đề án Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên
biển
, đ

o

Tháng 12

Bộ QP

XI

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần củng cố vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế

 

 

172

Đề án đảm nhiệm thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025

Tháng 12

Bộ NG

173

Đ
ề á
n phát triển quan hệ giữa V
i
ệt Nam và các nước khu vực Mỹ Latinh giai đoạn 2022-2026

Tháng 6

B

NG

XII

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội

 

 

174

Quy hoạch phát
triển
mạng lưới cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 202
1
– 2030,
tầm
nhìn
đến
năm 2050

Năm 2022

B

TTTT

 

 

_____________

[1] Không bao gồm nợ
xấu
của các NHTM yếu
kém
, nợ
được
cơ cấu lại thời hạn
trả
nợ,
miễn
, gi

m l

i, ph
í
và giữ
nguyên
nhóm nợ theo quy định tại
Thông
t
ư
s

01
/
2020/TT-NHNN (
đã
được sửa
đổi
, bổ sung) của NHN
N.

[2] Tr
ừ trường
h

p
đối với
gói thầu chưa
thể tổ
ch

c
l
ựa ch

n nhà thầu qua mạng hoặc các g
ó
i thầu c
ó
t
í
nh đặc thù.

 

Văn bản đang xem

Nghị quyết 01/NQ-CP về Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

CHÍNH PHỦ
_____________

Số: 01/NQ-CP