Nghị quyết 127/NQ-CP quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2021

CHÍNH PHỦ

_________

Số: 127/NQ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V

CHÍNH PHỦ

_________

Số: 127/NQ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2022

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc báo cáo tình hình quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2021

____________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương​ ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế tại Tờ trình số 1256/TTr-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2022;

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các Thành viên Chính phủ.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1.

1. Cơ bản thông qua dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tình hình quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2021 theo đề xuất của Bộ Y tế tại Tờ trình 1256/TTr-BYT ngày 22/9/2022. Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diện về các thông tin, số liệu báo cáo.

2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và cơ quan liên quan khẩn trương tiếp thu ý kiến của các Thành viên Chính phủ và hoàn thiện dự thảo Báo cáo, chịu trách nhiệm về nội dung tiếp thu; bảo đảm theo đúng yêu cầu của Ủy ban Xã hội tại văn bản số 873/UBXH15 ngày 30/6/2022 và đúng quy định. Trên cơ sở đó, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký báo cáo trình Quốc hội, bảo đảm tiến độ, chất lượng; chủ động báo cáo, giải trình với Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

Điều 2.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3.
Bộ trưởng Bộ Y tế và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:

Các đồng chí Thành viên Chính phủ;

Ủy ban Xã hội của Quốc hội;

Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTgCP;

– Lưu: VT, KTTH(2).

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Lê Minh Khái

 

Văn bản đang xem

Nghị quyết 127/NQ-CP quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2021

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

CHÍNH PHỦ

_________

Số: 127/NQ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V