Nghị quyết 144/NQ-CP về việc phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”

CHÍNH PHỦ
_______

Số: 144/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘ

CHÍNH PHỦ

_______

Số: 144/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2021

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”

___________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Trong khi chưa sửa đổi Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”, đồng ý đề nghị xét phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” cho 02 cá nhân (Phụ lục kèm theo).

Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ để đề nghị Chủ tịch nước quyết định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương;

VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp;

– Lưu: VT, TCCV (2).

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Phạm Bình Minh

 

 

Phụ lục

CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ PHONG TẶNG DANH HIỆU “NHÀ GIÁO ƯU TÚ”

(Kèm theo Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ)

__________________

 

1. Ông Hoàng Minh Tuấn, PGS.TS, Thượng tá, Trưởng khoa An ninh xã hội, Học viện An ninh nhân dân.

2. Ông Hà Văn Hội, PGS.TS, Chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Văn bản đang xem

Nghị quyết 144/NQ-CP về việc phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

CHÍNH PHỦ
_______

Số: 144/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘ