Nghị quyết 69/NQ-CP giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

CHÍNH PHỦ

______

Số: 69/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI

CHÍNH PHỦ

______

Số: 69/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2022

 

                                       

             NGHỊ QUYẾT

Về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

_______

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 140/TTr-BLĐTXH ngày 31 tháng 12 năm 2021 và Báo cáo số 73/BC-LĐTBXH ngày 11 tháng 05 năm 2022.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội hằng năm


1.
Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục căn cứ các tiêu chí, phương pháp xây dựng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03 tháng 08 năm 2018 của Chính phủ để xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tại địa phương và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội hằng năm theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

2. Hằng năm, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo về việc xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch và tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương xây dựng và thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội theo đúng quy định; hàng năm, tổng hợp tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của các địa phương và các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đôn đốc, chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan ở địa phương trong việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số
28-NQ/TW
ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và các quy định có liên quan.

Điều 2.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

 

Nơi nhận:

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– VPCP:
BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, Vụ KGVX;

– Lưu: VT,
KTTH(2).

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Lê Minh Khái

 

 

Văn bản đang xem

Nghị quyết 69/NQ-CP giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

CHÍNH PHỦ

______

Số: 69/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI