Những ai được nâng lương trước thời hạn? Cần đáp ứng điều kiện gì?

Nâng lương trước thời hạn được thực hiện với các cá nhân có thành tích xuất sắc hay khi có thông báo nghỉ hưu. Đối với các trường hợp này, cần đáp ứng một số điều kiện cụ thể.  Đó là những điều kiện gì, cùng tìm hiểu quy định nâng lương tr

Nâng lương trước thời hạn được thực hiện với các cá nhân có thành tích xuất sắc hay khi có thông báo nghỉ hưu. Đối với các trường hợp này, cần đáp ứng một số điều kiện cụ thể.  Đó là những điều kiện gì, cùng tìm hiểu quy định nâng lương trước thời hạn hiện nay thế nào?

Quy định đối tượng được xét nâng lương trước thời hạn

Theo quy định tại Thông tư 08/2013 được sửa đổi bởi Thông tư 03/2021 của Bộ Nội vụ quy định các đối tượng được xét nâng lương trước thời hạn gồm:

– Cán bộ, công chức, viên chức xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, các bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ làm việc trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn và trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

– Những người xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền quyết định đến làm việc tại các dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam thuộc danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

– Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

– Những người xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định thuộc chỉ tiêu biên chế được ngân sách nhà nước cấp kinh phí trong các hội có tính chất đặc thù theo quy định.

– Cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu.

Tuy nhiên, để được nâng lương trước thời hạn, các đối tượng này cần phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định.


Điều kiện được nâng lương với cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Căn cứ Điều 3, Thông tư 08/2013, sửa đổi bởi Thông tư số 03/2021 của Bộ Nội vụ:

Đối với cán bộ, công chức đạt 2 tiêu chuẩn:

1. Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

2.  Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.


Đối với viên chức và người lao động đạt 2 tiêu chuẩn:

1. Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

2. Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.


 Và phải đảm bảo các tiêu chí:

– Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh

– Đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên

Đồng thời phải lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản.

Xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn?

Cũng tại Điều 3, Thông tư 08/2013 của Bộ Nội vụ:

– Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian:

+ 6 năm gần nhất với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và

+ 4 năm gần nhất với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn, tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

– Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích cao nhất đạt được của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;


Nếu thành tích cao nhất bằng nhau thì xét đến các thành tích khác;

Nếu có nhiều người có thành tích như nhau thì thực hiện ưu tiên theo quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.

* Tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn hằng năm do tập thể bình chọn, nhưng mỗi năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.


Quy định nâng lương trước thời hạn với người về hưu

Điều kiện để được tăng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu được quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 08/2013 

– Trong thời gian giữ bậc đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định:


1. Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

2.  Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.


Kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vừa:

thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ,

vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu, thì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn.

Trên đây là giải đáp liên quan đến quy định nâng lương trước thời hạn. Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

26/09/2021

26/09/2021

25/09/2021

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Nâng lương trước thời hạn được thực hiện với các cá nhân có thành tích xuất sắc hay khi có thông báo nghỉ hưu. Đối với các trường hợp này, cần đáp ứng một số điều kiện cụ thể.  Đó là những điều kiện gì, cùng tìm hiểu quy định nâng lương tr