Những trường hợp không phải nộp tiền tạm ứng án phí, miễn nộp án phí

Những trường hợp sau đây không phải nộp tiền tạm ứng lệ phí, lệ phí Toà án:

  1. Người lao động nộp đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã;
  2. Ban chấp hành công đoàn cơ sở yêu cầu Toà án xét tính hợp pháp của cuộc đình công;
  3. Đại diện tập thể người lao động yêu cầu Toà án xét tính hợp pháp của cuộc đình công;
  4. Cơ quan, tổ chức yêu cầu Tòa án huỷ việc kết hôn trái pháp luật;
  5. Viện kiểm sát kháng nghị các quyết định của Toà án theo thủ tục phúc thẩm.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top