Quy định tách thửa tỉnh Tây Ninh thế nào? Được phép tách thửa đồng thời với hợp thửa tại Tây Ninh không?

Tỉnh Tây Ninh quy định điều kiện tách thửa cụ thể đối với mỗi loại đất. Trường hợp tách thửa nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu nhưng đồng thời với việc tách thửa là hợp thửa với thửa đất liền kề thì người sử dụng đất có được thực hiện khô

Tỉnh Tây Ninh quy định điều kiện tách thửa cụ thể đối với mỗi loại đất. Trường hợp tách thửa nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu nhưng đồng thời với việc tách thửa là hợp thửa với thửa đất liền kề thì người sử dụng đất có được thực hiện không?

Năm 2022, điều kiện được tách thửa đất ở tỉnh Tây Ninh như thế nào?

Câu hỏi: Chào Luật sư. Anh tôi có một thửa đất ở tại Tây Ninh. Anh tôi muốn tách một phần để tặng cho tôi. Vậy Luật sư cho tôi hỏi: Tỉnh Tây Ninh quy định bao nhiêu m2 thì được tách thửa đất ở? Xin chân thành cảm ơn.

Chào bạn, Hiện nay, việc tách thửa đất ở tại Tây Ninh được thực hiện theo Quyết định 28/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, điều kiện về diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đất ở tại Tây Ninh được quy định tại Điều 4, Điều 5 Quyết định 28/2020/QĐ-UBND. Đối với từng khu vực, vị trí của thửa đất ở mà điều kiện để được tách thửa có sự khác biệt, cụ thể như sau:

Một là, đối với đất ở tại đô thị (là các thửa đất tại các phường, thị trấn)

Theo khoản 1 Điều 4 Quyết định 28/2020/QĐ-UBND, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo đồng thời yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu cụ thể như sau:

+ Diện tích tối thiểu: 45 m2;

+ Chiều rộng thửa đất tối thiểu: 5 m (trừ những thửa đất thuộc khu vực đã có quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt);

+ Chiều sâu thửa đất tối thiểu: 5 m.

Theo khoản 2 Điều 4 Quyết định 28/2020/QĐ-UBND, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo đồng thời cả diện tích và kích thước tối thiểu như sau:

+ Diện tích tối thiểu của thửa đất: 36 m2;

+ Chiều rộng thửa đất và chiều sâu của thửa đất phải từ: 04 m trở lên.

Theo khoản 3 Điều 4 Quyết định 28/2020/QĐ-UBND, diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải từ 36 m2 trở lên, đồng thời, kích thước chiều rộng và chiều sâu thửa đất phải từ 4 m trở lên.

Hai là, đối với đất ở tại nông thôn (các thửa đất thuộc địa bàn các xã)

Theo khoản 1 Điều 5 Quyết định 28/2020/QĐ-UBND, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu như sau:

+ Diện tích tối thiểu của thửa đất: 60 m2;

+ Chiều rộng thửa đất và chiều sâu của thửa đất có kích thước tối thiểu: 04 m.

Theo khoản 2 Điều 5 Quyết định 28/2020/QĐ-UBND, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu như sau:

+ Diện tích tối thiểu của thửa đất: 50 m2;

+ Chiều rộng thửa đất và chiều sâu của thửa đất có kích thước tối thiểu: 04 m.

Theo khoản 3 Điều 5 Quyết định 28/2020/QĐ-UBND, diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải từ 50 m2 trở lên, đồng thời, kích thước chiều rộng và chiều sâu thửa đất phải từ 4 m trở lên.

Lưu ý: Diện tích tối thiểu của thửa đất mới được hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa (thửa đất tách thuộc vị trí đất ở tại nông thôn và cả đất ở tại đô thị) sẽ không bao gồm phần diện tích thuộc quy hoạch đường giao thông.

Ngoài ra, để được tách thửa đất ở, thì thửa đất còn phải đảm bảo không thuộc trường hợp không được phép tách thửa đất được quy định tại Điều 3 Quyết định 28/2020/QĐ-UBND như sau:

Điều 3. Các trường hợp không được phép tách thửa

1. Đất đề nghị tách thửa đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

2. Đất đang có khiếu nại, tranh chấp;

3. Đất hoặc tài sản gắn liền với đất đang bị cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp ngăn chặn để thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án của Tòa án;

4. Đất thuộc khu vực bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa, thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, phê duyệt theo quy định pháp luật;

5. Thửa đất đã hết thời hạn sử dụng đất nhưng không được hoặc chưa được gia hạn;

6. Tách thửa đất để hình thành các thửa đất mới nhưng không đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 Luật Đất đai năm 2013, bao gồm quyền về lối đi; cấp, thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí ga; đường đây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề;

7. Thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở;

8. Diện tích thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa nhỏ hơn diện tích đất tối thiểu của từng loại đất tương ứng được quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 8, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 9 của Quy định này.

Đồng thời, nếu thửa đất mà bạn dự định tách thửa thuộc vào một số trường hợp được xử lý riêng biệt theo quy định tại Điều 7, Điều 9 Quyết định 28/2020/QĐ-UBND thì việc tách thửa đất được thực hiện theo các quy định đó. Cụ thể như sau:

Lúc này, để tách thửa đất, người sử dụng đất phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc chuyển mục đích từ đất không phải là đất ở thành đất ở căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thửa đất còn lại và thửa đất mới được hình thành phải đảm bảo điều kiện về diện tích, kích thước tối thiểu tương ứng với đất tại nông thôn hoặc đất tại đô thị như quy định tại Điều 4, Điều 5 Quyết định 28/2020/QĐ-UBND như chúng tôi đã nêu trên.

Lúc này, diện tích, kích thước tối thiểu của các thửa đất ở mới hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo điều kiện đồng thời điểu kiên về diện tích, kích thước tối thiểu như quy định tại Điều 4, Điều 5 Quyết định 28/2020/QĐ-UBND như chúng tôi đã nêu trên.

+ Tách thửa đất ở để thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình là hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng không đảm bảo yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu theo quy định tại Quyết định 28/2020/QĐ-UBND.

+ Tách thửa đất để thực hiện việc cha, mẹ tặng cho quyền sử dụng đất cho con (bao gồm cả con ruột và con nuôi hợp pháp) nhưng không đảm bảo yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu theo quy định tại Quyết định 28/2020/QĐ-UBND.

Như vậy, việc tách thửa đất ở tại Tây Ninh phải đảm bảo các điều kiện về diện tích, kích thước các cạnh tối thiểu như chúng tôi đã nêu trên. Diện tích nhỏ nhất được phép tách thửa tại các khu vực đô thị là 36 m2 và tại khu vực nông thôn là 50 m2. Tùy thuộc vào trường hợp cụ thể của mình, bạn căn cứ vào các giải đáp mà chúng tôi đã nêu trên để có phương án giải quyết phù hợp.

Có được phép tách thửa đồng thời với hợp thửa đất ở tại Tây Ninh không?

Tuy nhiên, tôi có một thửa đất liền kề thửa tôi định tách, diện tích là 100 m2. Vậy Luật sư cho tôi hỏi: Tôi có thể xin tách thửa đất ban đầu đồng thời với việc hợp thửa với thửa đất 100 m2 của tôi với thửa đất mới hình thành (thửa đất có diện tích 40 m2) để có thửa đất mới đủ điều kiện về diện tích không?

Rất mong Luật sư giải đáp. Xin cảm ơn.

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Theo thông tin bạn cung cấp, chúng tôi giải đáp cho bạn như sau:

Việc tách thửa đất đối với đất ở tại Tây Ninh được thực hiện theo quy định tại Quyết định 28/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Với thông tin bạn cung cấp, thửa đất ở của bạn ở khu vực nông thôn của tỉnh Tây Ninh nên theo quy định tại Điều 5 Quyết định 28/2020/QĐ-UBND, điều kiện về diện tích tối thiểu các cạnh của thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại như sau:

Điều 5. Tách thửa đối với đất ở nông thôn (các xã)

1. Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới quy hoạch lớn hơn hoặc bằng 20,0 m (Hai mươi mét), sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu như sau:

a) Diện tích của thửa đất tối thiểu là 60,0 m2 (Sáu mươi mét vuông).

b) Chiều rộng của thửa đất tối thiểu là 04,0 m (Bốn mét);

c) Chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 04,0 m (Bốn mét).

2. Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới quy hoạch nhỏ hơn 20,0 m (Hai mươi mét), sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu như sau:

a) Diện tích của thửa đất tối thiểu là 50,0 m2 (Năm mươi mét vuông).

b) Chiều rộng của thửa đất tối thiểu là 04,0 m (Bốn mét);

c) Chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 04,0 m (Bốn mét).

3. Đối với thửa đất tiếp giáp đường giao thông công cộng nhưng chưa quy định lộ giới, sau khi tách thửa đất thì diện tích thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu theo quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Diện tích đất tối thiểu quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này không tính phần diện tích đất thuộc quy hoạch đường giao thông.

Từ quy định trên đây, ngoài điều kiện về diện tích tối thiểu, thửa đất đề nghị tách phải đảm bảo điều kiện về kích thước các cạnh về chiều rộng, chiều sâu của thửa đất là từ 04 m trở lên như Điều 5 Quyết định 28/2020/QĐ-UBND.

Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 1 Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về các trường hợp không áp dụng điều kiện tách thửa đất:

2. Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp sau:

đ) Người sử dụng đất đề nghị tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích đất tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích đất tối thiểu được tách thửa theo Quy định này.

Điều này có nghĩa là, khi bạn tách thửa đất mà diện tích của các thửa đất mới hình thành, thửa đất còn lại không đảm bảo điều kiện về diện tích tối thiểu tách thửa nhưng đồng thời bạn xin hợp thửa đất đó với thửa đất liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại Tây Ninh thì theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP bạn được tách thửa. Việc tách thửa đồng thời với việc hợp thửa được thực hiện theo thủ tục chung mà pháp luật quy định.

Thủ tục tách thửa đồng thời với hợp thửa thường được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Hồ sơ trong trường hợp của bạn gồm:

– Đơn đề nghị tách/hợp thửa đất mẫu số 11/ĐK ban hành kèm theo thông tư 24/2014/TT-BTNMT;

– Giấy chứng nhận bản chính

Ngoài ra, bạn nên chuẩn bị thêm:

– Giấy tờ chứng minh nơi ở của mình (sổ hộ khẩu…).

Nơi nộp hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu có nhu cầu) hoặc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất/chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai/văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện các công việc sau đây

– Đo đạc để tách thửa đất, hợp thửa đất

– Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới hình thành nếu đủ điều kiện và thực hiện đăng ký biến động/cấp lại giấy chứng nhận đối với thửa đất còn lại;

– Chỉnh lý, cập nhật, bổ sung thông tin vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;

Bước 3: Trả kết quả

Bạn nhận kết quả theo thời gian hẹn trả của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Kết luận: Trong trường hợp thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách không đủ điều kiện về diện tích để tách thửa nhưng việc tách thửa đồng thời với việc hợp thửa với thửa đất liền kề để tạo thành một thửa đất mới có diện tích đảm bảo đủ điều kiện về diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định của Quyết định 28/2020/QĐ-UBND thì bạn vẫn được phép tách thửa. Trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy định chung như chúng tôi đã trình bày ở trên.

Trên đây là giải đáp thắc mắc về quy định tách thửa tỉnh Tây Ninh, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  luatphap.vn để được hỗ trợ.

>> Giải pháp nào nếu tách thửa đất không có lối đi?

>> Tách thửa đất hết bao nhiêu ngày?

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

22/04/2022

22/04/2022

22/04/2022

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

Tỉnh Tây Ninh quy định điều kiện tách thửa cụ thể đối với mỗi loại đất. Trường hợp tách thửa nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu nhưng đồng thời với việc tách thửa là hợp thửa với thửa đất liền kề thì người sử dụng đất có được thực hiện khô