Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và thi viết về gương điển hình

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

————

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

————-

Số:
01/

2020/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế về phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và thi viết về gương điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt, xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” thành phố Hà Nội

———–

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) tại Tờ trình số 3050/TTr-SNV ngày 10/12/2019 về việc ban hành Quy chế về phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và thi viết về gương điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt, xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” thành phố Hà Nội.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và thi viết về gương điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt, xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 01 năm 2020.

Quyết định này thay thế Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng thi viết về gương điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt và xuất bản sách “Những bông hoa đẹp thành phố Hà Nội”.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Ban TĐKT Trung ương;

– Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;

– Cục kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;

– Cổng TTĐT Chính phủ;

– Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;

– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;

– VP: TU, Đoàn ĐBQH và HĐND TP;

– VPUB: CVP, NC, TKBT, THCB;

– Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;

– Ban TĐKT Thành phố;

– Lưu: VT, BTĐ, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Chung

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

 

 

QUY CH

Về phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” thành phố Hà Nội

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

———–

 

Chương I. 
QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng, khen thưởng, thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt (viết tắt là ĐHTT, NTVT) trong các phong trào thi đua yêu nước và xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” của thành phố Hà Nội.

2. Đối tượng áp dụng là các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Thành phố; các quận, huyện, thị xã và các đơn vị thuộc Thành phố (sau đây gọi tắt là các cơ quan, địa phương, đơn vị) và công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú, học tập, công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Điển hình tiên tiến là các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, có phương pháp, cách làm hiệu quả trong học tập, công tác, sản xuất, kinh doanh và hoạt động khác.

2. Phát hiện gương ĐHTT, NTVT là việc giới thiệu, phản ánh chính xác và kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước; những việc làm tốt, hành động đẹp trong các lĩnh vực hoạt động, công tác và đời sống có tác động lan tỏa trong xã hội.

3. Bài dự thi viết về gương ĐHTT, NTVT là các tác phẩm báo chí, bài viết của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân về các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước; những việc làm tốt, hành động đẹp trong các lĩnh vực hoạt động, công tác và đời sống xã hội trên địa bàn Thủ đô (sau đây gọi tắt là bài viết).

4. Bồi dưỡng điển hình tiên tiến là việc các cơ quan, địa phương, đơn vị xây dựng lộ trình để các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được phát hiện trong các phong trào thi đua yêu nước phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Nhà nước và Thành phố.

5. Tuyên truyền nhân rộng ĐHTT, NTVT là việc các cơ quan, địa phương, đơn vị sử dụng các hình thức, biện pháp, phương tiện truyền thông để giới thiệu các ĐHTT, NTVT trong từng đơn vị, địa phương và toàn Thành phố học tập và làm theo.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, khen thưởng, tuyên truyền nhân rộng, thi viết về gương ĐHTT, NTVT và xuất bản sách “Những bông hoa đẹp”

1. Ban Thi đua – Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ (sau đây gọi là Ban Thi đua – Khen thưởng) là cơ quan chủ trì trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, khen thưởng, tuyên truyền nhân rộng ĐHTT, NTVT và xuất bản sách “Những bông hoa đẹp”.

2. Hội Nhà báo Thành phố là cơ quan Thường trực tổ chức Cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT (sau đây gọi tắt là Cuộc thi); định kỳ hằng năm tham mưu xây dựng kế hoạch, thể lệ Cuộc thi. Tổ chức tiếp nhận, chấm và đề xuất giải thưởng các tác giả dự thi, các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt Cuộc thi.

3. Các cơ quan, địa phương, đơn vị thuộc Thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng, khen thưởng, đề nghị khen thưởng thi viết về gương ĐHTT, NTVT.

4. Các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (gọi tắt là các cơ quan báo chí) có trách nhiệm phát hiện, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; phối hợp tuyên truyền, nêu gương để nhân rộng các gương ĐHTT, NTVT.

5. Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội là cơ quan Thường trực công tác biên tập sách “Những bông hoa đẹp” hằng năm.

Điều 4. Quyền lợi của các gương ĐHTT, NTVT, tác giả đoạt giải Cuộc thi và các tổ chức, cá nhân trong thực hiện công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng, thi viết về gương ĐHTT, NTVT

1. Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được Thành phố và Nhà nước khen thưởng được nhận Bằng khen, tiền thưởng và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định hiện hành.

2. Các tập thể, cá nhân ĐHTT, NTVT được khen thưởng từ cấp Thành phố trở lên trong năm được lựa chọn để đưa vào sách “Những bông hoa đẹp” và được mời dự Hội nghị biểu dương “Người tốt, việc tốt” do Thành phố tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 hằng năm.

3. Các tác giả đoạt giải Cuộc thi được tôn vinh tại Lễ trao giải hằng năm do Thành phố tổ chức.

4. Thành phố khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức, tham gia Cuộc thi và trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng ĐHTT, NTVT tại Lễ trao giải, tổng kết Cuộc thi hằng năm do Thanh phố tổ chưc.

Điều 5. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí công tác phát hiện, bồi dưỡng, khen thưởng, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, giải thưởng Cuộc thi được trích từ ngân sách Thành phố cấp cho Ban Thi đua – Khen thưởng và Quỹ Thi đua, Khen thưởng Thành phố hằng năm; kinh phí của các cơ quan, địa phương, đơn vị.

2. Kinh phí tổ chức xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” thành phố Hà Nội được trích từ nguồn ngân sách Thành phố cấp hằng năm cho Ban Thi đua – Khen thưởng.

3. Kinh phí tổ chức Cuộc thi và Lễ trao giải do Hội Nhà báo Thành phố dự trù theo kế hoạch hằng năm từ nguồn ngân sách Thành phố cấp cho Hội Nhà báo.

 

Chương II. 
PHÁT HIỆN, BỒI DƯỠNG, TUYÊN TRUYỀN NHÂN RỘNG GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT

 

Điều 6. Phát hiện, bồi dưỡng gương ĐHTT, NTVT

1. Các cơ quan báo chí phát hiện, tổ chức cho cán bộ, phóng viên viết về gương ĐHTT, NTVT để đăng tải, tuyên truyền và dự thi; định kỳ hằng tháng lựa chọn và giới thiệu với Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Ban Thi đua – Khen thưởng) các gương ĐHTT, NTVT tiêu biểu để khen thưởng kịp thời.

2. Các cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp nhận thông tin ĐHTT, NTVT từ các tổ chức, công dân; thường xuyên tổng hợp, thẩm định thành tích và định kỳ hằng tháng lựa chọn và giới thiệu với Thành phố các gương ĐHTT, NTVT tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng và xây dựng kế hoạch, lộ trình bồi dưỡng đối với các tập thể, cá nhân thuộc đơn vị.

3. Ban Thi đua – Khen thưởng tiếp nhận thông tin phát hiện từ các cơ quan, địa phương, đơn vị; thẩm định thành tích, lựa chọn điển hình và phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị có kế hoạch, lộ trình bồi dưỡng điển hình tiên tiến làm nòng cốt trong các phong trào thi đua.

Điều 7. Tuyên truyền nhân rộng gương ĐHTT, NTVT

1. Các cơ quan, địa phương, đơn vị: Kịp thời đăng tải trên các phương tiện thông tin của cấp mình về các gương ĐHTT, NTVT. Các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thông tin tới các tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn về các gương ĐHTT, NTVT để tuyên truyền nhân rộng.

2. Đối với Thành phố:

a) Định kỳ hằng tháng Ban Thi đua – Khen thưởng rà soát, lựa chọn, tổng hợp và phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố đăng tải các gương ĐHTT, NTVT trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố và Trung ương để tuyên truyền nhân rộng.

b) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài thuộc Thành phố chủ động phát hiện, thường xuyên viết bài đăng tải, tuyên truyền về các gương ĐHTT, NTVT và Cuộc thi.

 

Chương III. 
TỔ CHỨC CUỘC THI, XÉT TẶNG VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG HẰNG NĂM

 

Điều 8. Ban Tổ chức Cuộc thi

1. Ban Tổ chức Cuộc thi Thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập gồm:

a) Trưởng ban: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phụ trách lĩnh vực.

b) Phó Trưởng ban Thường trực: Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội

c) Phó Trưởng ban:

Mời đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng.

d) Các thành viên: Đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội Thành phố, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội; các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2. Ban Tổ chức Cuộc thi có nhiệm vụ

a) Xây dựng Kế hoạch, Thể lệ thi Cuộc thi hằng năm.

b) Thành lập và chỉ đạo hoạt động của Hội đồng giám khảo Cuộc thi.

c) Xem xét, quyết định tặng giải và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tổ chức và tham gia Cuộc thi theo quy định.

d) Tổ chức lễ trao giải Cuộc thi hằng năm.

Điều 9. Hội đồng giám khảo Cuộc thi

1. Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định thành lập Hội đồng giám khảo Cuộc thi gồm

a) Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội

b) Các thành viên: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Thi đua – Khen thưởng, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế & Đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo chí có liên quan.

2. Hội đồng giám khảo Cuộc thi có nhiệm vụ

a) Chấm sơ khảo và chung khảo các bài dự thi

b) Tổng hợp kết quả chấm chung khảo, báo cáo Ban Tổ chức Cuộc thi làm căn cứ xét giải thưởng.

3. Hội Nhà báo thành phố Hà Nội là cơ quan Thường trực Hội đồng Giám khảo

a) Chủ trì, tổ chức chấm sơ khảo và chung khảo các tác phẩm, bài viết dự thi hằng năm để làm căn cứ xét tặng giải thưởng.

b) Lưu trữ các bài viết dự thi đoạt giải theo quy định.

4. Các thành viên Hội đồng: Thực hiện chấm sơ khảo, chung khảo và các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng.

5. Ban Thi đua – Khen thưởng chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Thành phố tổng hợp kết quả chấm thi, kết quả tổ chức Cuộc thi ở các cơ quan, địa phương, đơn vị để báo cáo Ban Tổ chức Cuộc thi xét, tặng giải thưởng và đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tổ chức và tham gia Cuộc thi.

6. Hội Nhà báo thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan được sử dụng cán bộ công chức, viên chức, phương tiện làm việc của cơ quan mình để triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công theo quy định.

Điều 10. Tiếp nhận bài dự thi và tổ chức xét chọn giải thưởng và khen thưởng Cuộc thi

1. Tiếp nhận bài dự thi

a) Đối với tác phẩm báo chí, truyền hình: Các cơ quan báo chí xét chọn các tác phẩm tiêu biểu đã đăng tải để tham dự Cuộc thi và gửi về Hội nhà báo thành phố Hà Nội trước ngày 01/6 hằng năm.

b) Đối với bài viết: Các cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp nhận bài viết dự thi từ các tổ chức và công dân; thẩm định và lựa chọn các bài viết tiêu biểu đủ điều kiện để tham dự Cuộc thi gửi về Ban Thi đua – Khen thưởng trước ngày 25 hằng tháng.

2.
Tổ chức xét chọn giải thưởng và khen thưởng Cuộc thi

a) Bài viết dự thi được chấm 02 vòng:

Chấm sơ khảo các tác phẩm, bài viết dự thi để lựa chọn các tác phẩm, bài viết tiêu biểu chấm chung khảo.

Chấm chung khảo Cuộc thi để làm căn cứ xét tặng giải thưởng.

b) Ban Tổ chức Cuộc thi xét chọn, quyết định công nhận giải thưởng theo cơ cấu.

c) Ban Thi đua – Khen thưởng tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tổ chức và tham gia Cuộc thi.

Điều 11. Cơ cấu giải thưởng gồm

1. Giải Đặc biệt: 01 giải

2. Giải Nhất: 02 giải (01 giải dành cho tác phẩm báo chí, 01 giải dành cho bài viết – tác giả không chuyên)

3. Giải Nhì: 04 giải (02 giải dành cho tác phẩm báo chí, 02 giải dành cho bài viết – tác giả không chuyên).

4. Giải Ba: 06 giải (03 giải dành cho tác phẩm báo chí, 03 giải dành cho bài viết – tác giả không chuyên).

5. Giải Khuyến khích: 30 giải (15 giải dành cho tác phẩm báo chí, 15 giải dành cho bài viết – tác giả không chuyên).

Mức tiền thưởng đối với các giải thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 12. Tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi

1. Thành phố tổng kết và tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9 hằng năm.

2. Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm về nội dung tổng kết và chương trình Lễ trao giải, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong Cuộc thi hằng năm.

3. Các đơn vị thuộc Thành phố tổ chức tổng kết trao giải gắn với sơ kết 6 tháng đầu năm hoặc tổng kết phong trào Người tốt, việc tốt của đơn vị mình trước 30/8 hằng năm.

 

Chương IV. KHEN THƯỞNG

 

Điều 13. Khen thưởng tập thể, cá nhân trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng gương ĐHTT, NTVT

Tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố đối với các tập thể, cá nhân đạt các tiêu chí sau:

1. Đối với cơ quan báo chí

a) Có ban hành kế hoạch phát hiện, tuyên truyền nhân rộng gương ĐHTT, NTVT.

b) Lập và duy trì chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về gương ĐHTT, NTVT của Thành phố.

c) Hằng tháng có ít nhất 02 bài viết chuyên sâu đăng tải về phong trào thi đua, gương ĐHTT, NTVT (không tính các bài dự thi).

2. Đối với các cơ quan, địa phương, đơn vị

a) Có ban hành kế hoạch phát hiện, tuyên truyền nhân rộng gương ĐHTT, NTVT.

b) Hằng tháng có ít nhất 02 bài đăng tải tuyên truyền về gương ĐHTT, NTVT mới được phát hiện trên phương tiện truyền thông cấp mình (cổng thông tin điện tử, bản tin, đài truyền thanh…).

c) Có giải pháp hiệu quả để tuyên truyền nhân rộng gương ĐHTT, NTVT trong cơ quan, đơn vị và khu dân cư, tổ dân phố (ấn phẩm tuyên truyền, giao lưu, tọa đàm gương, biểu dương gương ĐHTT, NTVT…)

d) Phát hiện và đề xuất được Thành phố khen thưởng

Từ 30 gương ĐHTT, NTVT trở lên đối với các quận, huyện, thị xã.

Từ 10 gương ĐHTT, NTVT trở lên đối với các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Lao động Thương binh và xã hội; Liên đoàn Lao động Thành phố, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố, Hội LHPN Thành phố.

Từ 05 gương ĐHTT, NTVT trở lên đối với các cơ quan, đơn vị khác.

3. Cá nhân

a) Đối với phóng viên, biên tập viên: Trong năm có 10 tác phẩm báo chí viết về gương ĐHTT, NTVT có tính mới đăng tải trên các báo của Trung ương, Thành phố; trong đó có ít nhất 03 gương ĐHTT, NTVT được Thành phố khen thưởng hoặc được lựa chọn in sách “Những bông hoa đẹp” hoặc được lựa chọn tham gia giao lưu, tọa đàm của Trung ương, Thành phố.

b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân: Trong năm phát hiện, giới thiệu Thành phố ít nhất 05 gương ĐHTT, NTVT mới hoặc có 03 bài viết về gương ĐHTT, NTVT đăng tải trên các báo của Trung ương, Thành phố; trong đó có gương ĐHTT, NTVT được Thành phố khen thưởng hoặc được lựa chọn in sách “Những bông hoa đẹp” hoặc được lựa chọn tham gia giao lưu, tọa đàm của Trung ương, Thành phố.

Điều 14. Khen thưởng tập thể, cá nhân tham gia Cuộc thi

1. Tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố đối với các tập thể, cá nhân đạt các tiêu chí sau:

a) Đối với cơ quan báo chí

Có ít nhất 30 tác phẩm trở lên tham gia dự thi; trong đó có ít nhất 05 tác phẩm được chọn chấm chung khảo và có ít nhất 01 tác phẩm đạt từ giải Ba trở lên hoặc có 03 tác phẩm trở lên đạt giải Khuyến khích.

Lựa chọn giới thiệu và được Thành phố khen thưởng 10 gương ĐHTT, NTVT trở lên từ các bài dự thi.

b) Các quận, huyện, thị xã và các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Lao động, Thương binh và xã hội; Liên đoàn Lao động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHPN Thành phố:

Thành lập tổ công tác chuyên đề Cuộc thi theo quy định.

Có ít nhất 50 bài viết trở lên tham gia dự thi đối với các quận, huyện, thị xã; 20 bài viết trở lên đối với các sở, ngành, đoàn thể; trong đó có ít nhất 02 bài viết được chọn chấm chung khảo và có ít nhất 01 bài viết đạt giải.

Có ít nhất 20 gương ĐHTT, NTVT đối với các quận, huyện, thị xã; 10 gương ĐHTT, NTVT đối với các sở, ngành, đoàn thể được khen thưởng thông qua Cuộc thi từ cấp Thành phố trở lên.

c) Các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố:

Có ít nhất 10 bài viết trở lên tham gia dự thi; trong đó có từ 05 bài viết trở lên được chọn chấm chung khảo hoặc đạt giải.

Có ít nhất 05 gương ĐHTT, NTVT được phát hiện và được khen thưởng thông qua Cuộc thi từ cấp Thành phố trở lên.

d) Đối với cá nhân: Có từ 05 bài viết trở lên dự thi Thành phố về gương ĐHTT, NTVT mới (không là các gương đã được phát hiện và giới thiệu với Thành phố từ năm trước); trong đó có ít nhất 02 gương ĐHTT, NTVT được tôn vinh, khen thưởng từ cấp Thành phố trở lên.

2. Biểu dương và thưởng tiền đối với các tác giả có bài viết được lựa chọn vào vòng chung khảo, mức tiền thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 15. Khen thưởng gương ĐHTT, NTVT

1. Các cơ quan, địa phương, đơn vị và các cơ quan báo chí:

a) Kịp thời tổng hợp các gương ĐHTT, NTVT do các tổ chức, công dân phát hiện, giới thiệu và thẩm định khen thưởng theo thẩm quyền.

b) Định kỳ hằng tháng giới thiệu gương ĐHTT, NTVT tiêu biểu để Thành phố khen thưởng.

2. Đối với Thành phố (Ban Thi đua – Khen thưởng) kịp thời tổng hợp, thẩm định thành tích các gương ĐHTT, NTVT, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng gương ĐHTT, NTVT do các cơ quan báo chí và các cơ quan, địa phương, đơn vị thuộc Thành phố phát hiện, giới thiệu.

a) Khen thưởng gương điển hình tiên tiến: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ gồm có: Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

b) Tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”: Thực hiện theo Quyết định 02/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

c) Tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”: Thực hiện theo Quyết định 03/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 16. Hồ sơ, thời gian đề nghị khen thưởng gương ĐHTT, NTVT và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác tuyên truyền nhân rộng gương ĐHTT, NTVT và tham gia Cuộc thi

1. Cấp Thành phố

Hồ sơ đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền nhân rộng gương ĐHTT, NTVT và tham gia Cuộc thi gồm: Tờ trình và trích ngang tóm tắt kết quả đạt được của các tập thể, cá nhân, có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị trình khen thưởng.

Thời gian: Trước ngày 30/7 hằng năm.

2. Đề nghị tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

 

Chương V. 
XUẤT BẢN SÁCH “NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP” THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Điều 17. Ban Biên tập

1. Ban Tổ chức Cuộc thi Thành phố quyết định thành lập ban Biên tập và xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” thành phố Hà Nội gồm

a) Trưởng ban: Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội.

b) Các Phó trưởng ban:

Mời đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Đại diện lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng.

c) Các thành viên gồm: Đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, một số cơ quan, tổ chức có liên quan và từ 03 đến 05 nhà văn, nhà báo có kinh nghiệm trong biên tập và viết về gương ĐHTT, NTVT của Thành phố (do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội giới thiệu).

2. Ban Biên tập có nhiệm vụ

a) Xây dựng kế hoạch xuất bản và phân bổ sách “Những bông hoa đẹp”.

b) Lựa chọn gương ĐHTT, NTVT, các bài viết đoạt giải cao trong Cuộc thi và tổ chức biên tập nội dung sách “Những bông hoa đẹp”.

Điều 18. Xuất bản sách “Những bông hoa đẹp thành phố Hà Nội”

1. Ban Thi đua – Khen thưởng là cơ quan chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Hà Nội tổ chức thực hiện các quy trình xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” theo quy định hiện hành.

2. Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu và hoàn thiện các thủ tục pháp lý để in ấn và xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” trước ngày 30/9 hằng năm.

 

Chương VI. 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 19. Xử lý vi phạm

Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có hành vi báo cáo không trung thực, thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định, xét chọn; các cá nhân có hành vi gian lận, sao chép, cung cấp thông tin hoặc có tác phẩm dự thi, bài viết vi phạm (thể lệ Cuộc thi) thì tùy theo mức độ sẽ bị thu hồi giải thưởng, danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức đoàn thể, các quận, huyện, thị xã và các đon vị thuộc Thành phố, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2. Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện nội dung không phù hợp hoặc những vấn đề mới cần bổ sung, sửa đổi kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố để xem xét, điều chỉnh kịp thời./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Đức Chung

 

Văn bản đang xem

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và thi viết về gương điển hình

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

————