Quyết định 170/2008/QĐ-TTg chế độ BHYT và trợ cấp mai táng với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

QUYẾT
ĐỊNH

CỦA
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 170/2008/QĐ-TTg NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2008

VỀ
CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ VÀ TRỢ CẤP MAI TÁNG

ĐỐI
VỚI

QUYẾT
ĐỊNH

CỦA
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 170/2008/QĐ-TTg NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2008

VỀ
CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ VÀ TRỢ CẤP MAI TÁNG

ĐỐI
VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP

 

 

THỦ
TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm
2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương
binh và Xã hội,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đối tượng
được hưởng chính sách theo Quyết định này là thanh niên xung phong tập trung
trong kháng chiến chống Pháp đã hoàn thành nhiệm vụ, hiện còn sống.

Điều 2. Đối tượng
quy định tại Điều 1 Quyết định này được hưởng chế độ bảo hiểm y tế; khi chết,
người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng như thanh niên xung phong chống
Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng
Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia
kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà
nước.

Điều 3. Bộ Lao
động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng
dẫn việc lập hồ sơ, thủ tục xác nhận đối tượng để thực hiện chế độ quy định tại
Điều 2 Quyết định này.

Điều 4. Nguồn kinh
phí thực hiện chế độ quy định tại Quyết định này do ngân sách trung ương đảm
bảo.

Điều 5. Quyết định
này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 6. Các Bộ
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.

 

KT.
THỦ TƯỚNG

PHÓ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn
Sinh Hùng

Văn bản đang xem

Quyết định 170/2008/QĐ-TTg chế độ BHYT và trợ cấp mai táng với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

QUYẾT
ĐỊNH

CỦA
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 170/2008/QĐ-TTg NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2008

VỀ
CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ VÀ TRỢ CẤP MAI TÁNG

ĐỐI
VỚI