Quyết định 172/QĐ-BTP Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Thi đua – Khen thưởng

BỘ TƯ PHÁP

—————

Số: 172/QĐ-BTP

CỘNG

BỘ TƯ PHÁP

—————

Số: 172/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Thi đua – Khen thưởng

——————

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-BTP ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua – Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-BTP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.

Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Thi đua – Khen thưởng.

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.

Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3 (để thực hiện);

– Bộ trưởng (để báo cáo);

– Các Thứ trưởng (để biết);

– Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải);

– Lưu: VT, TĐKT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Khánh Ngọc

BỘ TƯ PHÁP

—————

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

 

 

KẾ HOẠCH

Công tác năm 2020 của Vụ Thi đua – Khen thưởng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 172/QĐ-BTP

ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

———————

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả những nhiệm vụ của đơn vị, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng; phù hợp với phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 đã được phát động;

1.2. Nâng cao vai trò, chất lượng công tác tham mưu của đơn vị trong công tác thi đua, khen thưởng, góp phần làm cơ sở cho việc chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đánh giá kết quả công tác của Bộ, Ngành.

1.3. Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của cán bộ, công chức của Vụ trong việc tổ chức thực hiện hiệu quả, bứt phá các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

2. Yêu cầu

2.1. Bám sát Nội dung phát động phong trào thi đua năm 2020 của ngành Tư pháp tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020; các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2020 tại Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 01/01/2020 về tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 và Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, đảm bảo thông qua hoạt động về thi đua, khen thưởng góp phần thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2020 của Bộ, Ngành.

2.2. Nội dung Kế hoạch phải đảm bảo tính toàn diện, khả thi, các nhiệm vụ được xác định cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm gắn với các nhiệm vụ thường xuyên.

2.3. Phân công công việc hợp lý, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của từng công chức với sự phối hợp hiệu quả giữa các công chức trong Vụ và sự phối hợp chặt chẽ giữa Vụ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai nhiệm vụ; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao.

II. NỘI DUNG

1. Nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Tiếp tục tham mưu thể chế hóa và tổ chức quán triệt, thực hiện kịp thời, đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như các quy định của ngành Tư pháp về công tác thi đua, khen thưởng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành, đặc biệt là tham mưu ban hành, tổ chức thực hiện sớm Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2020.

1.2. Tham mưu triển khai toàn diện, đồng bộ, đổi mới, đảm bảo thực chất, hiệu quả các phong trào thi đua trong ngành Tư pháp phù hợp với chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ trong các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động, gắn với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, Ngành thông qua các chỉ tiêu thi đua, giải pháp thực hiện cụ thể, tạo động lực và sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện.

1.3. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt chính sách khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; khen thưởng phải thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương; tăng cường chất lượng hoạt động chấm điểm thi đua, đánh giá xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm căn cứ bình xét khen thưởng.

Đề xuất, hoàn thiện các quy trình, thủ tục đề nghị khen thưởng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước phù hợp đối với tập thể Bộ Tư pháp, các tập thể, cá nhân trong Ngành để đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng; xét, đề nghị công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020 hướng tới kỷ niệm 75 Ngày truyền thống ngành Tư pháp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.

1.4. Tham mưu triển khai tích cực các hoạt động tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.

1.5. Tham mưu kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Cụm, Khu vực thi đua; tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, Ngành; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong toàn Ngành; đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Vụ.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Xây dựng văn bản, đề án

a) Xây dựng, trình ban hành và tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng các Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, đánh giá xếp hạng năm 2020 đối với các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành án dân sự địa phương; Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V;

b) Xây dựng, trình ban hành Quy chế về tổ chức các ngày lễ kỷ niệm thành lập; nghi thức trao tặng, đón nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong Bộ, ngành Tư pháp;

c) Hoàn thiện các văn bản kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp, Cụm, Khu vực thi đua;

d) Tham mưu Bộ trưởng xây dựng, ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 05/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp đảm bảo phù hợp với quy định mới được ban hành.

2.2. Tham mưu chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng

a) Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Kế hoạch phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua theo chuyên đề trong Bộ, ngành Tư pháp năm 2020;

b) Tham mưu, giúp Bộ trưởng chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên trong toàn Ngành, phong trào thi đua theo chuyên đề đối với cơ quan tư pháp địa phương gắn kết với tổ chức thực hiện sâu rộng, toàn diện, hiệu quả các phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016-2020”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020- 2025 và các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề khác, nỗ lực bứt phá, thúc đẩy hoàn thành xuất sắc, về đích sớm các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, Ngành, cơ quan, đơn vị được giao trong năm 2020.

Tham mưu tổ chức tổng kết các phong trào thi đua: “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016-2020”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” giai đoạn 2016-2020 (theo hướng dẫn của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương); “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020;

c) Tham mưu tổ chức triển khai các hoạt động phát động đăng ký giao ước thi đua; đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào thi đua, công tác khen thưởng gắn với kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác các cơ quan, đơn vị, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện; tổ chức triển khai các hoạt động của Khối thi đua các Bộ, ban, ngành Nội chính Trung ương năm 2020;

d) Xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai công tác thi đua, khen thưởng, trong đó chú trọng các phong trào thi đua, xét đề nghị xếp hạng, thực hiện chính sách khen thưởng trong ngành Tư pháp; gắn kết chặt chẽ giữa công tác thi đua, khen thưởng và công tác đánh giá công chức, viên chức để góp phần hỗ trợ cho công tác quy hoạch, bổ nhiệm, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, của Ngành.

2.3. Thực hiện nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp

a) Tham mưu cho Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại một số đơn vị; tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, đánh giá phong trào thi đua, công tác khen thưởng gắn với kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 của các cơ quan, đơn vị và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp;

b) Rà soát, thẩm định hồ sơ, hoàn tất các thủ tục trình Hội đồng, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp xét, đề nghị Bộ trưởng khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng thường xuyên, khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng đột xuất theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức các phiên họp của Hội đồng, Thường trực Hội đồng; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; tổ chức triển khai thực hiện các kết luận của Hội đồng, Thường trực Hội đồng; thông báo kết quả các phiên họp của Hội đồng, Thường trực Hội đồng;

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định…

2.4. Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V

a) Tham mưu triển khai các hoạt động hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X;

b) Tổ chức chỉ đạo điểm tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai về Đại hội Thi đua yêu nước/Hội nghị Điển hình tiên tiến cấp cơ sở

c) Tham mưu tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.

2.5. Tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng; tôn vinh điển hình tiên tiến và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng

a) Thực hiện tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng; những mô hình mới, cách làm hay sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác; những gương điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị, Cụm, Khu vực thi đua trong toàn Ngành qua việc Biên soạn Kỷ yếu Đại hội, Sách Hỏi – Đáp pháp luật về thi đua, khen thưởng, Sách giới thiệu điển hình tiên tiến;

b) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong tiếp nhận, quản lý, lưu trữ; tra cứu, thống kê dữ liệu các phong trào thi đua, hồ sơ đề nghị khen của các tập thể, cá nhân trong toàn Ngành.

2.6. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, kiểm tra

Tổ chức các hội nghị, tọa đàm, đoàn kiểm tra; các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 cho các cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trong Ngành theo Kế hoạch điều phối các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, lớp bồi dưỡng, chuyến công tác của Bộ Tư pháp.

2.7. Các nhiệm vụ khác

a) Công tác tổ chức cán bộ

Tiếp tục triển khai Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả và khung năng lực đối với công chức, Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 của Vụ đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt; thực hiện các chế độ, chính sách về cán bộ, công chức theo quy định hiện hành; tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung đây đủ vị trí lãnh đạo, công chức trong Vụ theo đúng quy định; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, đáp ứng ngày càng đáp tốt hơn yêu cầu công tác trong giai đoạn mới;

b) Quản lý, sử dụng kinh phí Quỹ thi đua, khen thưởng; hiện vật khen thưởng ngành Tư pháp; tài sản cơ quan theo quy định; lưu trữ hồ sơ, tài liệu đúng quy định, hiệu quả;

c) Thực hiện công tác đảng, quốc phòng, an ninh, kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác thanh niên, các mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác thi đua, khen thưởng… của đơn vị theo quy định;

d) Tham gia ý kiến đối với các dự thảo đề án, văn bản theo yêu cầu của Bộ và của các cơ quan, đơn vị; thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Thi đua – Khen thưởng chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này. Kế hoạch được thông báo, phân công cụ thể cho lãnh đạo, công chức trong Vụ để tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ đề ra.

2. Các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Vụ Thi đua – Khen thưởng trong việc thực hiện Kế hoạch này; Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí để đảm bảo thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật về ngân sách và phù hợp với tình hình thực tế.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước, Quỹ thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

4. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh các nhiệm vụ mới, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng kịp thời tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết./.

(Kèm theo Phụ lục chi tiết nội dung Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Thi đua – Khen thưởng).

BỘ TƯ PHÁP

—————

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

 

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA VỤ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

(Kèm theo kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 172/QĐ-BTP ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

——————————

 

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

SẢN PHẨM CHÍNH

NGUỒN KINH PHÍ BẢO ĐẢM

GHI

CHÚ

I.

XÂY DỰNG VĂN BẢN, ĐỀ ÁN

1.

Tham mưu xây dựng, trình ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần V

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Văn phòng Bộ, Hội đồng TĐKT ngành Tư pháp

Tháng 1

Quyết định

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

2.

Tham mưu xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các dơn vị thuộc Bộ năm 2020

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 1-3

Quyết định, Bảng Tiêu chí

Văn phòng Bộ

 

3.

Tham mưu xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan

Tháng 1-3

Quyết định, Bảng Tiêu chí

Văn phòng Bộ

 

4.

Tham mưu xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Bảng tiêu chí thi đua, thang điểm đánh giá xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 1-3

Quyết định, Bảng Tiêu chí

Văn phòng

Bộ

 

5.

Tham mưu xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp

Tháng 3

Quyết định, Quy chế

Văn phòng

Bộ

 

6.

Tham mưu xây dựng, trình ban hành Quy chế về tổ chức các ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong Bộ, ngành Tư pháp

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan

Tháng 6

Quy chế

Văn phòng Bộ

 

7.

Tham mưu xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Quy chế thay Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm, Khu vực thi đua trong ngành Tư pháp

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp, các đơn vị có liên quan

Tháng 7

Quy chế

Văn phòng Bộ

 

8.

Tham mưu xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Quyết định xếp hạng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020

Vụ Thi đua –

Khen thưởng

Hội đồng

TĐKT ngành

Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự

Tháng 10-11

Quyết định

Văn phòng

 

9.

Tham mưu xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Quyết định xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Hội đồng TĐKT ngành Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 11-12

Quyết định

Văn phòng Bộ

 

10.

Tham mưu xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Quyết định xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ năm 2020

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Hội đồng TĐKT ngành Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 11-12

Quyết định

Văn phòng Bộ

 

11.

Tham mưu ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 05/2018/TT-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Hội đồng TĐKT ngành Tư pháp, các đơn vị có liên quan

Tháng 6

Báo cáo, Thông tư

Văn phòng Bộ

 

II.

THAM MƯU CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

1.

 

Tham mưu tổ chức tổng kết công tác

thi đua, khen thưởng của ngành Tư pháp năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Hội đồng Thi

đua – Khen thưởng ngành Tư pháp

Tháng 1

Báo cáo, Bảng

tổng hợp

Quỹ TĐKT

ngành Tư pháp

 

2.

Thực hiện các hoạt động tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan Bộ năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2019 tại Hội nghị Cán bộ, công chức

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Công đoàn Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có

liên quan

Tháng 1

Báo cáo, Nội dung phát động thi đua

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

3.

Xây dựng trình Bộ trưởng ký Quyết định ban hành, tổ chức thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2020

Vụ Thi đua Khen thưởng

Hội đồng Thi

đua – Khen thưởng ngành Tư pháp

Tháng 1

Quyết định, Kế hoạch

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

4.

Xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2020 đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 2

Quyết định, Kế hoạch

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

5.

Tham mưu tổ chức triển khai phong trào thi đua thường xuyên, các phong trào thi đua theo chuyên đề của Bộ, ngành Tư pháp năm 2020

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Các đơn vị thuộc Bộ

Thường

xuyên

Hướng dẫn, Báo cáo

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

6.

Tham mưu tổ chức triển khai các hoạt động phát động, đăng ký thi đua năm 2020 của các Cụm, Khu vực thi đua và của toàn Ngành

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Các Cụm, Khu vực thi đua

Tháng 3

Hướng dẫn, Quyết định, Báo cáo, Hội nghị phát động

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

7.

Tham mưu tổ chức triển khai các hoạt động của Khối thi đua các Bộ, ban, ngành nội chính Trung ương năm 2020

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan

Theo Kế hoạch hoạt động của Khối thi đua

Kế hoạch, Báo cáo, Công văn

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

8.

Tham mưu Bộ trưởng ban hành văn bản hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Hội đồng

TĐKT ngành Tư pháp

Tháng 2

Hướng dẫn

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

9.

Tham mưu Bộ trưởng ban hành văn bản hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2020

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Hội đồng

TĐKT ngành Tư pháp

Tháng 4

Hướng dẫn

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

10.

Tham mưu tổ chức thực hiện các hoạt động phục vụ sơ kết công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp 6 tháng đầu năm 2020 của các Cụm, Khu vực thi đua và của toàn Ngành

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Các Cụm, Khu vực thi đua

Tháng 7

Hướng dẫn, Báo cáo

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

11.

Tham mưu Bộ trưởng ban hành văn bản hướng dẫn một số nội dung về tổ chức chấm điểm thi đua, xét, đề nghị khen thưởng tổng kết năm 2020

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 6

Hướng dẫn

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

12.

Tham mưu tổ chức thực hiện các hoạt động phục vụ tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của các Cụm, Khu vực thi đua

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Các Cụm, Khu vực thi đua

Tháng 11-12

Quyết định, Hội nghị, Báo cáo

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

13.

Tham mưu tổ chức các hoạt động phục vụ tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thương ngành Tư pháp năm 2021

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 12

Quyết định, Báo cáo, Kế hoạch, Hội nghị tổng kết

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

III.

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG NGÀNH TƯ PHÁP

1.

Rà soát, thẩm định hồ sơ, hoàn tất các thủ tục trình Hội đồng, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Tư pháp xét, đề nghị Bộ trưởng khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng thường xuyên, khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng đột xuất theo quy định của pháp luật

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Hội đồng, Thường trực Hội đồng TĐKT ngành Tư pháp

Thường

xuyên

Báo cáo kết quả rà soát, thẩm định hồ

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

2.

Tham mưu tổ chức các hoạt động chấm điểm thi đua, đánh giá xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Hội đồng TĐKT ngành Tư pháp, Tổng cục THADS và các đơn vị có

liên quan

Tháng 11-12

Báo cáo, Bảng tổng hợp, Biên bản, Cuộc họp

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

3.

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tổ chức các phiên họp của Hội đồng, Thường trực Hội đồng

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Văn phòng Bộ, Tổng cục THADS và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Thường

xuyên

Giấy mời, tài liệu, kinh phí, hội trường, máy tính…

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

4.

Xử lý các thông tin, ý kiến đề nghị của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các bộ, ngành, địa phưong

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Các đơn vị có liên quan

Theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị

Công văn, Thông báo, Tờ trình

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

5.

Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; tổ chức triển khai thực hiện các kết luận của Hội đồng, Thường trực Hội đồng; thông báo kết quả các phiên họp của Hội đồng, Thường trực Hội đồng

Vụ Thi đua – Khen thưởng

 

Thường

xuyên

Chương trình, Kế hoạch, Thông báo

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

6.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Các địa phương, các đơn vị có liên

quan

Thường

xuyên

Hội nghị, kịch bản, các điều kiện cần thiết phục vụ trao

tặng

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

7.

Lưu trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu của Hội đồng, Thường trực Hội đồng theo quy định

Vụ Thi đua – Khen thưởng

 

Hội đồng, Thường trực Hội đồng TĐKT ngành Tư pháp

Thường

xuyên

Sắp xếp tài liệu, kho lưu trữ

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

8.

Tham mưu tổ chức triển khai các nhiệm vụ phát sinh khác của Hội đồng, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Hội đồng TĐKT ngành Tư pháp và các đơn vị có liên

quan

Thường

xuyên

Theo nhiệm vụ phát sinh cụ thể

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

IV.

THAM MƯU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC NGÀNH TƯ PHÁP LẦN THỨ V

1.

Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, các Tiểu ban của Đại hội

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan

Tháng 2

Quyết định, Danh sách

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

2.

Đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cấp Nhà nước cho Bộ, ngành Tư pháp và các tập thể, cá nhân thuộc Bộ, ngành Tư pháp; Hướng dẫn, tổ chức xét, trình Bộ trưởng khen thưởng, công nhận điển hình tiên tiến cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2016-2020

Vụ Thi đua –

Khen thưởng

Hội đồng

TĐKT ngành

Tư pháp và các đơn vị đề nghị khen thưởng

Tháng 6

Báo cáo, Tờ trình, Quyết định, Biên bản, danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được xét tặng

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

3.

Xây dựng phim tài liệu (Báo cáo hình) về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2020 trình chiếu tại Đại hội

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan

Tháng 7

Báo cáo hình

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

4.

Xây dựng, phát hành sách về các gương điển hình ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2020

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Văn phòng Bộ, các cơ quan báo chí, truyền hình và các đơn vị có liên quan

Tháng 7

Tài liệu được xuất bản

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

5.

Tổ chức chỉ đạo điểm tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai về Đại hội Thi đua yêu nước/Hội nghị Điển hình tiên tiến cấp cơ sở

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Cục THADS tỉnh Lào Cai, Tổng cục Thi hành án dân sự, Hội đồng

TĐKT ngành

Tư pháp và các đơn vị có liên quan

Tháng 4

Đại hội, Hội nghị; Kế hoạch; Báo cáo

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

6.

Xây dựng, phát hành các văn kiện của Đại hội; tổ chức Đại hội

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Hội đồng TĐKT ngành Tư pháp, Văn phòng Bộ và các đơn vị có

liên quan

Tháng 6-8

Báo cáo, Quyết định, Kế hoạch, Bài phát biểu

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

V.

TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG; TÔN VINH ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN VÀ ỨNG

DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1.

Thực hiện tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng; những mô hình mới, cách làm hay sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác; những gương điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị, Cụm, Khu vực thi đua trên Trang thông tin Thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp và các báo, tạp chí của Ngành, Bản tin Tư pháp các địa phương và các hình thức khác phù hợp

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp, Cục THADS

Thường

xuyên

Các tin, bài, hình ảnh; sách, ấn phẩm

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp, kinh phí của các đơn vị thực hiện

 

2.

Kỷ yếu Đại hội Thi đua yêu nước

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan

Tháng 9

Kỷ yếu

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

3.

Sách Hỏi – Đáp về công tác thi đua, chính sách khen thưởng

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan

Tháng 5-8

Tài liệu được phát hành

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

VI.

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, TỌA ĐÀM, TẬP HUẤN, KIỂM TRA

1.

Tọa đàm đánh giá triển khai Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

Tháng 3

Kế hoạch, Báo cáo, Tài liệu, Tọa đàm

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

2.

Tọa đàm đánh giá triển khai Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vụ Thi đua -Khen thưởng

Các đơn vị

thuộc Bộ có liên quan

Tháng 3

Kế hoạch, Báo cáo, Tài liệu, Tọa đàm

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

3.

Tọa đàm đánh giá triển khai Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Vụ Thi đua -Khen thưởng

Tổng cục THADS và các đơn vị có liên quan

Tháng 3

Kế hoạch, Báo cáo, Tài liệu, Tọa đàm

Quỹ TĐKT ngành Tư pháp

 

4.

Tổ chức 05 Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại 05 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vụ Thi đua – Khen

thưởng

Hội đồng Thi đua – Khen

thưởng ngành Tư pháp

Tháng 6-7

Kế hoạch, Báo cáo

 

Quỹ TĐKT ngành Tư

pháp

 

VII.

CÁC NHIỆM VỤ KHÁC

1.

Triển khai thực hiện công tác cán bộ, Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả và khung năng lực đối với công chức của Vụ; Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 của Vụ đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt; tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung đầy đủ vị trí lãnh đạo, công chức trong Vụ theo đúng quy định

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Vụ Tổ chức cán bộ

Thường

xuyên

Kế hoạch, Công văn, Báo cáo

Văn phòng Bộ

 

2.

Quản lý, sử dụng kinh phí Quỹ thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp; tài sản cơ quan theo quy định

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Cục Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Bộ

Thường

xuyên

Quyết định, Dự toán, Phiếu chi

 

 

3.

Thực hiện công tác đảng, cải cách hành chính, kiềm soát thủ tục hành chính, quốc phòng, an ninh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác thanh niên, các mục tiêu bình đăng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác thi đua, khen thưởng… của đơn vị theo quy định

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Các đơn vị có liên quan

Thường

xuyên

Báo cáo, Công văn, các hoạt động khác

 

 

4.

Thực hiện công tác quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng; lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Các đơn vị có liên quan

Thường

xuyên

Phiếu xuất kho, Hiện vật khen thưởng, Hồ sơ

 

 

5.

Tham gia ý kiến đối với các dự thảo đề án, văn bản theo yêu cầu của Bộ và của các cơ quan, đơn vị

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Các đơn vị có liên quan

Thường

xuyên

Công văn

 

 

6.

Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

Vụ Thi đua – Khen thưởng

Các đơn vị có liên quan

Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ

Quyết định,

Kế hoạch,

Báo cáo, Tờ trình, Công văn

 

 

 

Văn bản đang xem

Quyết định 172/QĐ-BTP Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Thi đua – Khen thưởng

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ TƯ PHÁP

—————

Số: 172/QĐ-BTP

CỘNG