Quyết định 187/QĐ-TANDTC Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

___________

Số: 187/QĐ-TANDTC

<

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

___________

Số: 187/QĐ-TANDTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

___________

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án ngày 16 tháng 6 năm 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Điều 2.


Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Học viện Tòa án, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Tòa án nhân dân tối cao, các Tòa án nhân dân và các cơ
qua
n,
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Ban Nội chính Trung ương;

– Ban Dân vận Trung ương;

Thủ tướng Chính phủ;

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

Văn phòng Quốc hội;

Văn phòng Chủ tịch nước;

Văn phòng Chính phủ;

Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

Bộ Tư pháp;

Bộ Tài chính;

Bộ Thông tin và Truyền thông;

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Các Tỉnh ủy/Thành ủy;

– Các Phó Chánh án TANDTC;

Thẩm phán TANDTC;

Các đơn vị trực thuộc TANDTC;

Các Tòa án nhân dân;

Cổng TTĐT TANDTC;

– Lưu: VT, Vụ PC&QLKH (TANDTC).

CHÁNH ÁN

 

 

 

 

 

Nguyễn Hòa Bình

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

 

 

KẾ HOẠCH


Triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

(Ban hành kèm theo Quyết định số 187/QĐ-TANDTC ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

__________

 

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án số 58/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 16 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (sau đây viết tắt là Luật). Để đảm bảo triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch triển khai thi hành như sau:

I.

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            1. Mục đích

a)
Xác định nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân các cấp, giữa Tòa án nhân dân tối cao và các cơ
q
uan,
bộ, ngành có liên quan nhằm đảm bảo triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

b)
Nâng cao nhận thức về Luật, trách nhiệm triển khai thi hành Luật.

             2. Yêu cầu

a)
Xác định cụ thể phạm vi, mục đích, yêu cầu và các hoạt động trọng tâm triển khai thi hành Luật; xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

b)
Tòa án nhân dân tối cao, các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân các cấp tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan, bộ, ngành, đơn vị có liên quan; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức, thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật.

c)
Việc triển khai thi hành Luật phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

II.

NỘI DUNG

             1. Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Luật

a)
Tòa án nhân dân tối cao thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thi hành Luật tại Tòa án nhân dân tối cao do 01 Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng ban và các thành viên là đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan.

b)
Ban Cán sự Đảng các Tòa án nhân dân cấp tỉnh đề xuất Tỉnh ủy, Thành ủy bổ sung nhiệm vụ chỉ đạo việc triển khai thi hành Luật tại địa phương cho Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, thành phố mình.

Thời gian thực hiện: Trước ngày 15-8-2020.

             2. Tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, các hoạt động triển khai Luật

a)
Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học chủ trì, phối hợp với Văn phòng, Vụ Tổng hợp, Học viện Tòa án và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

b)
Tạp chí Tòa án, Báo Công lý, Văn phòng phối hợp với Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành Luật trên ấn phẩm do cơ quan, đơn vị mình chủ biên và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

c)
Tòa án nhân dân các cấp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị truyền thông cùng cấp tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

d)
Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức biên soạn, in ấn tài liệu phục vụ việc phổ biến, quán triệt về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản của Luật, đề cương giới thiệu Luật; sổ tay nghiệp vụ, kỹ năng về hòa giải, đối thoại tại Tòa án; tài liệu hỏi đáp và các tài liệu khác phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

đ) Học viện Tòa án chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan biên soạn, chỉnh lý hệ thống giáo trình về hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

e)
Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành Luật trong ngành mình.

g)
Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành Luật cho các hội viên và quần chúng nhân dân.

h)
Đề nghị Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và truyền thông, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành Luật bằng hình thức phù hợp với từng đối tượng, điều kiện, tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thời gian thực hiện: Quý III, quý IV năm 2020 và các năm tiếp theo.

             3. Xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, rà soát sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

a)
Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật về trách nhiệm của Tòa án nhân dân trong hoạt động hòa giải, đối thoai tại Tòa án trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, ký ban hành.

b)
Vụ Tổ chức – Cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Vụ Thi đua – Khen thưởng và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư quy định quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cấp thẻ, thu hồi thẻ, khen thưởng và xử lý vi phạm đối với Hòa giải viên tại Tòa án trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, ký ban hành.

c)
Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết về trình tự nhận, xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tại Tòa án và chỉ định Hòa giải viên trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, ký ban hành.

d)
Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học phối hợp với Cục Kế hoạch – Tài chính là đầu mối phối hợp với đơn vị cùng cấp thuộc Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng dự thảo các văn bản quy định chi tiết về chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

đ) Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tham mưu đề xuất việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới đảm bảo phù hợp với quy định của Luật.

e)
Đề nghị Chính phủ triển khai nghiên cứu, ban hành quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp và việc quản lý, sử dụng chi phí quy định tại khoản 2 Điều 9 của Luật.

g
) Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính triển khai nghiên cứu, ban hành quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Thời gian thực hiện: Ban hành, trình ký ban hành trước ngày 15-11-2020.

             4. Tuyển chọn, bồi dưỡng, bổ nhiệm Hòa giải viên tại Tòa án

a)
Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân dân cấp tỉnh lựa chọn, đề xuất người đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm Hòa giải viên theo quy định của Luật để tập huấn, bồi dưỡng, bổ nhiệm làm Hòa giải viên.

b)
Học viện Tòa án chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học và các đơn vị có liên quan xây dựng tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải, đối thoại cho Hòa giải viên tại Tòa án; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại tại Tòa án đối với những người được tuyển chọn để bổ nhiệm Hòa giải viên tại Tòa án phải tham gia bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm theo quy định của Luật và bồi dưỡng định kỳ cho Hòa giải viên tại Tòa án; cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

c)
Tòa án nhân dân cấp tỉnh xem xét, bổ nhiệm Hòa giải viên tại Tòa án theo quy định của Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành Luật của Tòa án nhân dân tối cao.

Thời gian thực hiện: Quý III, quý IV năm 2020 và các năm tiếp theo.

             5. Chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí triển khai thi hành Luật

a) Cục Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học nghiên cứu, xây dựng Đề án trang bị cơ sở vật chất phục vụ triển khai thi hành Luật trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020.

b)
Cục
Kế
hoạch

Tài chính lập dự toán kinh phí cho công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội quyết định.

Thời gian thực hiện: Quý III, quý IV năm 2020 và các năm tiếp theo.

c)
Cục Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc thực hiện các quy định về cơ sở vật chất, kinh phí trong quá trình triển khai thi hành Luật.

Thời gian thực hiện: Quý III, quý IV năm 2020 và các năm tiếp theo.

d)
Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện sắp xếp, bố trí diện tích phòng làm việc phù hợp và các điều kiện cơ sở vật chất khác theo Đề án trang bị cơ sở vật chất phục vụ thi hành Luật tại Tòa án nhân dân các cấp do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phê duyệt.

Thời gian thực hiện: Quý III, quý IV năm 2020 và các năm tiếp theo.

             6. Thống kê về hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Vụ Tổng hợp chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng và tập huấn về hệ thống biểu mẫu thống kê và sổ nghiệp vụ; sửa đổi, bổ sung, nâng cấp phần mềm thống kê phù hợp với quy định của Luật.

Thời gian thực hiện: Quý III, quý IV năm 2020.

7. Thi đua, khen thưởng trong hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Vụ Thi đua – Khen thưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung tiêu chí thi đua, khen thưởng đối với Tòa án, Thẩm phán, công chức Tòa án và Hòa giải viên tại Tòa án phù hợp với quy định của Luật.

Thời gian thực hiện: Quý III, quý IV năm 2020.

             8. Hợp tác quốc tế trong triển khai thi hành Luật

Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học và các đơn vị có liên quan trong hợp tác quốc tế về hòa giải, đối thoại tại Tòa án; tổ chức các hoạt động nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa Việt Nam và các quốc gia về hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Thời gian thực hiện: Quý III, quý IV năm 2020 và các năm tiếp theo.

             III. KINH PHÍ ĐẢM BẢO

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước đảm bảo, sử dụng trong dự toán chi ngân sách nhà nước của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân các cấp, các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

2. Việc quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Riêng năm 2020, các cơ quan trung ương và địa phương chủ động cân đối, sắp xếp kinh phí trong phạm vi dự toán được giao đầu năm để triển khai thực hiện; các năm tiếp theo được bố trí trong dự toán kinh phí hàng năm.

3. Cục Kế hoạch – Tài chính phối hợp với Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao bố trí kinh phí và các điều kiện vật chất khác đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

             IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học là đơn vị thường trực giúp việc Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao theo dõi, đôn đốc việc triển khai thi hành Luật; là đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

2. Các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân các cấp có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao và khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản ánh về Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao kịp thời hướng dẫn giải quyết.

_______________________

 

 

PHỤ LỤC


CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HÒA GIẢI, ĐỘI THOẠI TẠI TÒA ÁN

(Ban hành kèm theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án)

 

STT

HOẠT ĐỘNG

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

I

Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Luật

 

1

Trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai thi hành Luật tại Tòa án nhân dân tối cao

Trước 15-8-2020

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học

2

Đề xuất Tỉnh ủy, Thành ủy bổ sung nhiệm vụ chỉ đạo việc triển khai thi hành Luật tại địa phương cho Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, thành phố mình

Trước 15-8-2020

Tòa án nhân dân cấp tỉnh

II

Tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết, các hoạt động triển khai Luật

1

Hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật

Tháng 7-2020

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học chủ trì;

Văn phòng, Vụ Tổng hợp, Học viện Tòa án phối hợp.

2

Hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến, tuyên truyền văn bản quy định chi tiết Luật

Sau khi văn bản được ban hành

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học chủ trì;

Văn phòng, Vụ Tổng hợp, Học viện Tòa án phối hợp.

3

Biên soạn và đăng tải các ấn phẩm về Luật

Từ tháng 7-2020

Tạp chí Tòa án;

Báo Công lý;

Văn phòng;

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học;

Tòa án nhân dân các cấp.

4

Phổ biến, tuyên truyền Luật và văn bản quy định chi tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng

Từ tháng 7-2020

Tạp chí Tòa án;

Báo Công lý;

Văn phòng;

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học;

Tòa án nhân dân các cấp.

5

Biên soạn và in ấn Tài liệu triển khai thi hành Luật; sổ tay nghiệp vụ, kỹ năng về hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Tài liệu hỏi-đáp về hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Quý III, quý IV/2020

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học chủ trì;

Văn phòng phối hợp.

6

Biên soạn và in ấn giáo trình về hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Quý III, quý IV/2020

Học viện Tòa án

III

Xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; rà soát sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

1

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về trách nhiệm của Tòa án nhân dân trong hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Trình ký ban hành trước 15-11-2020

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học

2

Dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết về trình tự nhận, xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tại Tòa án và chỉ định Hòa giải viên

Trình ký ban hành trước 15-11-2020

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học

3

Dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cấp thẻ, thu hồi thẻ, khen thưởng và xử lý vi phạm đối với Hòa giải viên

Trình ký ban hành trước 15-11-2020

Vụ Tổ chức-Cán bộ chủ trì; Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Vụ Thi đua- Khen thưởng phối hợp

4

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp và việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án quy định tại khoản 2 Điều 9 của Luật

Ban hành trước 15-11-2020

Chính phủ

(Tòa án nhân dân tối cao phối hợp)

5

Dự thảo Thông tư quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Ban hành trước 15-11-2020

Bộ Tài Chính

(Tòa án nhân dân tối cao phối hợp)

IV

Tuyển chọn, bồi dưỡng, bổ nhiệm Hòa giải viên tại Tòa án

1

Lựa chọn, đề xuất người đáp ứng đủ tiêu chuẩn làm Hòa giải viên

Quý III, quý IV/2020 và các năm tiếp theo

Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân dân cấp tỉnh

2

Xây dựng tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ Hòa giải viên

Quý III/2020

Học viện Tòa án,
Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học

3

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại tại Tòa án đối với những người được tuyển chọn để bổ nhiệm Hòa giải viên tại Tòa án và bồi dưỡng định kỳ cho Hòa giải viên tại Tòa án; cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Quý III, quý IV/2020 và các năm tiếp theo

Học viện Tòa án

4

Xem xét, bổ nhiệm Hòa giải viên tại Tòa án

Quý III, quý IV/2020 và các năm tiếp theo

Tòa án nhân dân cấp tỉnh

V

Chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí triển khai thi hành Luật

1

Xây dựng Đề án trang bị cơ sở vật chất phục vụ thi hành Luật

Quý III/2020

Cục Kế hoạch-Tài chính chủ trì;

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, các đơn vị có liên quan phối hợp.

2

Lập dự toán kinh phí cho công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội quyết định

Quý III, quý IV/2020 và các năm tiếp theo

Cục Kế hoạch-Tài chính

3

Kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc thực hiện các quy định về cơ sở vật chất, kinh phí trong quá trình triển khai thi hành Luật

Quý III, quý IV/2020 và các năm tiếp theo

Cục Kế hoạch-Tài chính;

Văn phòng và các đơn vị có liên quan

4

Sắp xếp, bố trí diện tích phòng làm việc phù hợp và các điều kiện cơ sở vật chất khác phục vụ hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Quý III, quý
IV/2020
và các năm tiếp theo

Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện

VI

Thống kê về hòa giải, đối thoại tại Tòa án

1

Xây dựng và tập huấn về hệ thống biếu mẫu thông kê và sô nghiệp vụ

Quý III, quý IV/2020

Vụ Tổng hợp chủ trì;

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, các đơn vị có liên quan phối hợp.

2

Sửa đổi, bổ sung, nâng cấp phần mềm thống kê phù hợp với quy định của Luật

Quý III, quý IV/2020

Vụ Tổng hợp chủ trì; Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học và các đơn vị có liên quan phối hợp.

VII

Thi đua, khen thưởng trong hòa giải, đối thoại tại Tòa án

 

Sửa đổi, bổ sung tiêu chí thi đua, khen thưởng đối với Tòa án, Thẩm phán, công chức Tòa án và Hòa giải viên tại Tòa án phù hợp với quy định của Luật.

Quý III, quý IV/2020

Vụ Thi đua-Khen thưởng

VIII

Hợp tác quốc tế trong triển khai thi hành Luật

 

Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa Việt Nam và các quốc gia về hòa giải, đối thoại tại Tòa án (Hội thảo, tọa đàm quốc tế, hỗ trợ xây dựng và in ấn tài liệu phục vụ triển khai thi hành Luật…)

Quý III, quý IV/2020 và các năm tiếp theo

Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì; Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, các đơn vị có liên quan phối hợp.

 

Văn bản đang xem

Quyết định 187/QĐ-TANDTC Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

___________

Số: 187/QĐ-TANDTC

<