Quyết định 188/2007/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ
188/2007/QĐ-TTg NGÀY 06 THÁNG 12
NĂM 2007

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ
29

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ
188/2007/QĐ-TTg NGÀY 06 THÁNG 12
NĂM 2007

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ
290/2005/QĐ-TTG NGÀY 08

 THÁNG 11 NĂM 2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ
CHẾ ĐỘ,

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG TRỰC TIẾP THAM GIA

KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ
CỨU NƯỚC
NHƯNG CHƯA
ĐƯỢC HƯỞNG

CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11
năm 1996, đã sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Xét
đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã
hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính,

 

 

QUYẾT
ĐỊNH :

 

Điều 1. Sửa
đổi, bổ sung đối tượng thực hiện chế độ quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với
một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa
được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (sau đây gọi tắt là Quyết định số
290/2005/QĐ-TTg) như sau:

1. Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an chiến
đấu và hoạt động tại chiến trường B, C, K nhưng không có nhân thân phải trực
tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc và cán bộ xã (phường) hoạt động ở miền Nam trực tiếp
tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm
1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 được hưởng chế độ một lần theo quy định tại
điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TT
g.

2. Du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham
gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 1954
đến ngày 30 tháng 4
năm 1975 đã về gia đình, hiện không thuộc diện hưởng
chế độ hưu trí, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng được hưởng chế độ trợ
cấp một lần theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg.

3. Dân quân tập trung trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước
thuộc 07 xã giáp ranh bên bờ Bắc sông Bến Hải trên vĩ tuyến 17 (gồm các xã:
Vĩnh Giang, Vĩnh Quang, Vĩnh Thành, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Ô, Vĩnh Hà) và 05 xã
nằm trong khu phi quân sự (gồm các xã: Vĩnh Tân, Vĩnh Thạch, Vĩnh Hoà, Vĩnh
Hiền, Vĩnh Thuỷ) thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, được tính hưởng chế độ
trợ cấp một lần trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 1954 cho đến khi giải thể
về gia đình.

Điều 2. Giao Bộ
Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài
chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết
định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các Bộ
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.

 

 KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 Nguyễn Sinh Hùng

                                                                                                   

Văn bản đang xem

Quyết định 188/2007/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ
188/2007/QĐ-TTg NGÀY 06 THÁNG 12
NĂM 2007

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ
29