Quyết định 19/2019/QĐ-UBND Quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH B
ẮC KẠN

—————

Số: 19/2019/QĐ-U

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH B

C KẠN

—————

Số: 19/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


————–

Bắc Kạn,
ngày 14 tháng 10 năm 2019

 

           

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ

thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

——————

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Thực hiện Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ”;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 160/TTr-VP ngày 16 tháng 8 năm 2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Cục KSTTHC – Văn phòng Chính phủ;

– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;

– TT Tỉnh ủy;

– TTHĐND tỉnh;

– Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

– CT, PCT UBND tỉnh;

– Các sở, ban, ngành;

– UBND các huyện, thành phố;

– UBND các xã, phường, thị trấn;

– Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh;

– Lưu: VT, NCPC (Vân).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Lý Thái Hải

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN


—————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


————–

 

 

QUY ĐỊNH

Chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 19/2019/QĐ-UBND

ngày 14
tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

——————–

 

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

 

Chương II. 
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

 

Chương III. 

TỔ CHỬC THỰC HIỆN

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Lý Thái Hải

 

 

Văn bản đang xem

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND Quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH B
ẮC KẠN

—————

Số: 19/2019/QĐ-U