Quyết định 211/QĐ-BTP Kế hoạch công tác năm 2020 của Nhà xuất bản Tư pháp

BỘ TƯ PHÁP
——-

Số: 211/QĐ-BTP

BỘ TƯ PHÁP

——-

Số: 211/-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


—————

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Nhà xuất bản Tư pháp

———-

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1988/QĐ-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 01/01/2020 của Bộ Tư pháp tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.

 Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2020 của Nhà xuất bản Tư pháp.

Điều 2.

 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.

 Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng (để biết);
– Cổng Thông tin điện tử Bộ (để đăng);
– Lưu: VT, NXBTP (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phan Chí Hiếu

 

BỘ TƯ PHÁP

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


—————

 

 

KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP


(Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 211/QĐ-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

I. MỤC ĐÍCH

1. Xác định rõ, cụ thể các phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và biện pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2020 nhằm tạo sự chủ động, thống nhất, đồng bộ trong mọmặt công tác của Nhà xuất bản; chủ động tăng cường công tác tham mưu, phương thức làm việc mới từ cơ s nhm nâng cao hơn nữa vai trò, chất lượng hoạt động xuất bản, đổi mi và nâng cao chất lượng các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Tư pháp để phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các hoạt độnxây dựng, thi hành pháp luật, các hoạt động khác của Bộ, của Ngành; kịp thời cung cấp các loại giấy tờ, sổ hộ tịch theo yêu cầu của các cơ quan Tư pháp địa phương, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hộ tịch của Bộ Tư pháp ở địa phương.

2. Tập trung mọi nguồn lực, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của đội n cônchức, viên chức, người lao động Nhà xuất bản để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; gắn các hoạt động của Nhà xut bản Tư pháp với hoạt động chung của Bộ, ngành Tư pháp.

3. Chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm bám sát thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ được giao và định hướng, kế hoạch của đơn vị; bảo đảm tính linh hoạt, cụ thể trong từng công việc; đôn đốc, giám sát, kiểm tra tiến độ trin khai thực hiện các nhiệm vụ công tác và kịp thời phát hiện, tháo g, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong hoạt động của Nhà xuất bản.

II. YÊU CẦU

1. Kế hoạch công tác năm 2020 của Nhà xuất bản Tư pháp phải bám sát nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế hiện nay của đơn vị.

2. Nội dung công việc phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; xác định thời hạn hoàn thành, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân tronthực hiện các nhiệm vụ.

3. Bảo đảm đúng tiến độ và hướng đến hiệu quả cao về chất lượng nhằm tiếp tục khẳng định, nâng cao hơn nữa uy tín, thương hiệu của Nhà xuất bản Tư pháp.

III. NỘI DUNG

1. Công tác xuất bản xuất bản phẩm

1.1. Công tác tổ chức, khai thác bản thảo và biên tập xuất bản phẩm

– Tiếp tục đổi mới, nâng cao về nội dung và hình thức của các xuất bản phẩm; bám sát sự kiện chính trị – pháp lý của đất nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, của Ngành trong năm 2020, nhất là kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp và thị hiếu của bạn đọc trong cả nước để lựa chọn chủ đề, xây dựng kế hoạch đề tài.

– Tiếp tục duy trì mục tiêu Nhà xuất bản Tư pháp không có xuất bản phẩm bị đình ch, thu hồi do sai sót về nội dung, hình thức.

– Công tác tổ chức bản thảo phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch đề tài năm 2020 được Lãnh đạo Nhà xuất bản phê duyệt.

1.2. Công tác kế hoạch, sn xuất

– Chủ động tiếp cận, cộng tác, đặt hàng với các tác giả uy tín trong lĩnh vực luật học; xây dựng kế hoạch đề tài sách tự in bảo đảm tính khả thi, thu hút được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc và hiệu quả trong phát hành.

– Tiếp tục duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác trong và ngoài Bộ Tư pháp; tiếp tục tìm kiếm, mở rộng đối tác liên kết xuất bản mới, hợp tác xuất bản sách giáo trình với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành luật nhằm thu hút các bản thảo, thể loại sách pháp luật.

– Xâdựng, thực hiện việc in, phát hành các giấy tờ, sổ hộ tịch và các ấn phẩm khác bảo đảm chất lượng, kịp thời, hiệu quả.

2. Công tác phát hành sách, giấy tờ, sổ hộ tịch và lý lịch tư pháp

– Xây dựng, thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, gii thiệu và phát hành các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Tư pháp năm 2020; tăng cường xây dựng và củng cố mối quan hệ, tri ân khách hàng của Nhà xuất bản Tư pháp, tạo sự gắn kết mạng lưới phát hành ngày một sâu rộng nhằm tạo các kênh phát hành n định với đội ngũ cộng tác viên truyền thống, tiềm năng, chiến lược lâu dài, trong đó chú trọng khai thác thị trường phát hành sách khu vực phía Nam.

– Thực hiện, vận dụng tối đa tính năng đặt mua xuất bản phẩm trực tuyến của Nhà xuất bản Tư pháp, tăng cường tuyên truyền, giới thiệu xuất bản phẩm của Nhà xut bản Tư pháp, khai thác triệt đ các n phm được phát hành trên các trang thương mại điện tử của các đơn vị phát hành khác. Phấn đấu doanh thu từ phát hành sách hàng năm tăng từ 10 – 15%.

– Tiếp tục phối hợp hiệu quả với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong việc phát hành giấy tờ, sổ hộ tịch, Phiếu lý lịch tư pháp và các ấn phẩm khác để phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước của Bộ, của Ngành Tư pháp.

3. Công tác Tài chính, kế toán

– Công khai, minh bạch trong lập dự toán năm 2020, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2019 và phối hợp với Cục Kế hoạch – Tài chính Bộ Tư pháp trong việc kiểm tra, duyệt quyết toán tài chính năm 2019.

– Quản lý, theo dõi và cập nhật thường xuyên thông tin về công nợ khách hàng để kịp thời đôn đốc, thu hồi công nợ; định kỳ đối chiếu công nợ bảo đảm phục vụ hiệu quả công tác thu hồi công nợ.

– Duy trì ổn định, triển khai thực hiện công tác tài chính, kế toán kịp thời, chính xác, tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tiết kiệm chi để tích lũy nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao thu nhập cho cán bộ viên chức, người lao động của Nhà xuất bản;

– Quản lý, theo dõi, nhập, xuất kho hàng hóa bảo đảm kịp thời, chính xác; Áp dụng hóa đơn điện tử và gửi hóa đơn điện tử kịp thời cho khách hàng qua hòm thư điện tử (Email).

– Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Đề án giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2021-2023.

4. Công tác tổ chức, cán bộ và tổng hợp, hành chính

4.1. Công tác tổ chức, cán bộ

– Nghiên cứu, rà soát, xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình… nội bộ bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức sửa đổi năm 2019 nhằm xây dựng tổ chức bộ máy, sử dụng, quản lý cán bộ phù hợp với định hướng đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên.

– Thực hiện rà soát, sắp xếp viên chức theo vị trí việc làm phù hợp với phân cấp của Bộ; tổ chức tuyển dụng viên chức theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm, bảo đảm nguyên tắc theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà xuất bản Tư pháp.

– Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị có liên quan xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Đề án về tổ chức và hoạt động của Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên cơ sở bám sát Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 16/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 và tình hình thực tế hiện nay của công tác xuất bản.

– Tiếp tục chọn, cử công chức, viên chức, người lao động Nhà xuất bản Tư pháp tham dự các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng phù hợp với vị trí công tác (trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trong quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ của Nhà xuất bản Tư pháp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đào tạo chuyên sâu theo vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ trong Nhà xuất bản Tư pháp).

– Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định pháp luật và phù hợp với đặc thù của đơn vị tự chủ.

– Chủ động trong công tác quản lý hồ sơ giấy, hồ sơ điện tử theo phân cấp.

4.2. Công tác tổng hợp, hành chính

– Thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp, giúp Lãnh đạo Nhà xuất bản Tư pháp chỉ đạo, điều hành đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Nhà xuất bản.

– Thực hiện tốt vai trò tổ chức, đầu mối, phối hợp, đôn đốc các đơn vị thuộc Nhà xuất bản Tư pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác đã được phê duyệt.

– Bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn của đơn vị.

5. Công tác thi đua, khen thưởng

– Thực hiện toàn diện, hiệu quả, thực chất nhiệm vụ của Cụm trưởng Cụm Thđua số II của Bộ Tư pháp năm 2020.

– Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020 của Nhà xuất bản Tư pháp.

– Kịp thời thống kê, tổng hợp, xây dựnbáo cáo và tổ chức sơ kết (06 tháng), tổng kết công tác thi đua khen thưởng của Nhà xuất bản Tư pháp và của Cụm Thđua số II theo Kế hoạch chung của Bộ, ngành Tư pháp.

– Phát động phong trào thi đua và tổ chức các hoạt động hướng tới Đạhội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ V.

(Chi tiết các nhiệm vụ; tiến độ thực hiện; đơn vị chủ trì; đơn vị phối hợp theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch này)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Nhà xuất bản Tư pháp thực hiện Kế hoạch này.

2. Lãnh đạo Nhà xuất bản Tư pháp phổ biến, quán triệt và cụ th hóa Kế hoạch công tác năm 2020 của Nhà xuất bản Tư pháp đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động Nhà xuất bản Tư pháp biết để tổ chức triển khai thực hiện; theo dõi tiến độ, đôn đốc thực hiện, tng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch, xem đấy là cơ sở để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng; Phòng, Ban, Trung tâm thuộc Nhà xuất bản, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định hình thức khen thưởng theo quy định.

3. Lãnh đạo Nhà xuất bản Tư pháp chỉ đạo, điều hành kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch công tác; thường xuyên kiểm tra tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổ chức đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch này, nếu có vấn đề phát sinh, thì Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp chịu trách nhiệm xem xét, quyết định; trong trường hợp cần thiết thì báo cáo Lãnh đạo Bộ cho ý kiến chỉ đạo./.

 

BỘ TƯ PHÁP

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


—————

 

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT NỘI DUNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP

(Kèm theo Quyết định số 211/QĐ-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hp thc hin

Thời gian thc hin

Nguồn kinh phí thực hiện

I.

CÔNG TÁC XUẤT BẢN XUẤT BẢN PHẨM

1.

Tổ chức bản thảo sách theo Kế hoạch đề tài năm 2020

-Ban Biên tập;

– Phòng Kế hoạch – Sn xuất

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Theo Kế hoạch đề tài từng tháng, từng quý

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

2.

Tổ chức bản tho sách Bộ Tư pháp, sách Nhà nước đặt hàng, sách Chương trình mục tiêu quốc gia

Ban Biên tập

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Quý III, IV

Kinh phí đặt hàng xuất bản phẩm Bộ Tư pháp cấp

3.

Xây dựng Kế hoạch xut bản năm 2020

Phòng Kế hoạch – Sn xuất

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Tháng 2

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

4.

Tổ chức thực hiện Kế hoạch xuất bản năm 2020 và các nhiệm vụ phát sinh ngoài Kế hoạch.

Phòng Kế hoạch – Sản xuất

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xut bản Tư pháp

Cả năm

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

II.

CÔNG TÁC PHÁT HÀNH

5.

Phát hành xuất bản phẩm sách, giấy tờ hộ tịch, sổ hộ tịch bảo đảm kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu

– Phòng Quản lý phát hành

– Trung tâm Hỗ trợ xuất bản và phát hành sách pháp luật của Nhà xuất bản Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp, Trung tâm Hỗ trợ xuất bản và phát hành sách pháp luật của Nhà xuất bản Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh

6.

Quảng bá, cập nhật thông tin thị trường, nhu cầu khách hàng. Tiếp tục mở rộng đối tác, mạng lưới hệ thống cộng tác viên phát hành của Nhà xuất bản Tư pháp

– Phòng Quản lý phát hành

– Trung tâm Hỗ trợ xuất bản và phát hành sách pháp luật của Nhà xuất bản Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp, Trung tâm Hỗ trợ xuất bản và phát hành sách pháp luật ca Nhà xuất bản Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh

7.

Trin khai toàn diện tính năng đặt mua xuất bản phẩm trực tuyến của Nhà xuất bản Tư pháp; từng bước nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin cấp độ 4 trong hoạt động phát hành.

PhònQuản lý phát hành

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

8.

Thống kê, theo dõi số lượng sổ hộ tịch, giy tờ hộ tịch; biểu mẫu lý lch tư pháp đa phát hành

Phòng Quản lý phát hành

Phòng Tài chính – Kế toán

Cả năm

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xut bản Tư pháp

III.

CÔNG TÁC TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN

9.

Lập dự toán thu, chi năm 2020

Phòng Tài chính – Kế toán

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Quý I

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

10.

Tổng hp và lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2019 phục vụ công tác kiểm tra, duyt quyết toán tài chính năm 2019

Phòng Tài chính – Kế toán

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Quý I

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

11.

Đốchiếu và cập nhật thông tin về công nợ khách hàng; thu hồi công nợ

Phòng Tài chính – Kế toán

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

12.

Thực hiện thu. chi theo chế độ, chính sách cho công chức, viên chức, người lao động Nhà xuất bản; Thực hiện thanh toán cho khách hàng kịp thời theo quy định của pháp luật;

Phòng Tài chính – Kế toán

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

13.

Nộp thuế kịp thời cho Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật

Phòng Tài chính – Kế toán

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

Nguồn kinh, phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xut bản Tư pháp

14.

Quản lý, theo dõi, đối chiếu số liệu xuất, nhập kho hàng hóa

Phòng Tài chính – Kế toán

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

15.

Trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt “Đề án giao quyền tự ch, tự chịu trách nhiệm về tài chính của Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2021 -2023”.

Phòng Tài chính – Kế toán

Cục Kế hoạch – Tài chính; Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Tháng 12

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

IV

CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ VÀ TỔNG HỢP, HÀNH CHÍNH

16.

Xây dựng và tổ chức trin khai kế hoạch tổ chức Hội nghị, Tọa đàm gặp gỡ đối tác, tác giả năm 2020

Phòng Tng hợp – Hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Quý I

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

17.

Trình Bộ trưởng ký ban hành “Đề án mô hình tổ chức của Nhà xuất bn Tư pháp giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 16/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030”.

Phòng Tổng hợp – Hành chính

Vụ Tổ chức cán bộ; Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Tháng 12

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

18.

Chọn, cử công chức viên chức, người lao động tham dự các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Phòng Tổng hp – Hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ cua Nhà xuất bản Tư pháp

19.

Thực hiện đồnbộ, đúng quy định của pháp lut để sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy; rà soát, thực hiện việc sắp xếp viên chức theo vị trí việc làm theo phân cấp của Bộ Tư pháp; nghiên cu chế độ chính sách theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và khung năng lực của vị trí việc làm.

Phòng Tng hợp Hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

20.

Nghiên cứu, rà soát, xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ để phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sa đổi năm 2019 nhm xây dựng tổ chức bộ máy và sử dụng, quản lý cán bộ phù hợp với định hướnđơn vị sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên

Phòng Tổng hp – Hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cả năm

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

21.

Tuyển dụng viên chức theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm, bảo đm phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà xuất bản Tư pháp;

Phòng Tổng hp – Hành chính

Vụ Tổ chức cán bộ; Các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Tư pháp

Cuối Quý I

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

V

CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

22.

Xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020 của Cụm Thi đua số II và của Nhà xuất bản Tư pháp; Tổ chức ký giao ước thi đua năm 2020 của Cụm Thi đua số II

Phòng Tổng h Hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Tháng 2

Nguồn kinh phí từ Quỹ Thi đua khen thưởng của Bộ và nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

23.

Tng hợp, báo cáo 6 tháng, hàng năm và đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Phòng Tổng hp – Hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Theo kỳ báo cáo

Nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

24.

Lập kế hoạch kiểm tra và tổ chức kiểm tra công tác thi đua khen thưởng các đơn vị thuộc Cụm Thi đua số II năm 2020.

Phòng Tổng hp – Hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý III

Nguồn kinh phí từ Qu Thi đua khen thưởng của Bộ và nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

25.

Chủ động phát động phong trào thi đua và tổ chức các hoạt động hướng tới Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ V

Phòng Tổng hp – Hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý II

Nguồn kinh phí từ Quỹ Thi đua khen thưởng của Bộ và nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

26.

Tổ chức sơ kết, tng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của Nhà xuất bản Tư pháp và Cụm Thi đua số II.

Phòng Tổng hp – Hành chính

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý IV

Nguồn kinh phí từ Quỹ Thi đua khen thưởng của Bộ và nguồn kinh phí hoạt độnkinh doanh dịch vụ của Nhà xuất bản Tư pháp

 

Văn bản đang xem

Quyết định 211/QĐ-BTP Kế hoạch công tác năm 2020 của Nhà xuất bản Tư pháp

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

BỘ TƯ PHÁP
——-

Số: 211/QĐ-BTP