Quyết định 23/2020/QĐ-UBND Vĩnh Phúc quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
_______

Số: 23/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC


_______

Số: 23/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


_______________________

Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 6 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Căn cứ Báo cáo số 71/BC-STP ngày 29/4/2020 của Sở Tư pháp báo cáo kết quả thẩm định văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Kết luận Hội nghị hành chính UBND tỉnh phiên họp tháng 5/2020;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 323/TTr-STC ngày 12 tháng 5 năm 2020.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.

Quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, cụ thể như sau:

1. Là tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 05 tỷ đồng trở lên/01 đơn vị tài sản hoặc 01 loại tài sản.

2. Áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh (không bao gồm các đơn vị sự nghiệp của Đảng).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng năm 2020.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:

– Văn phòng Chính phủ;

– Vụ Pháp chế – Bộ Tài chính;

– Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư Pháp;

– Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc;

– TTTU, TTHĐND tỉnh;

– UB MTTQVN tỉnh;

– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;

– CPVP;

– Như Điều 2;

– Báo Vĩnh Phúc; Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; Cổng TTGTĐT tỉnh;

– CV NCTH;

– Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Duy Thành

 

Văn bản đang xem

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND Vĩnh Phúc quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
_______

Số: 23/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGH