Quyết định 27/2020/QĐ-UBND Hậu Giang sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định 37/2011/QĐ-UBND ngày 02/11/2011

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
_________

Số: 27/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG


_________

Số: 27/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


_______________________

Hậu Giang, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tỉnh Hậu Giang

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Theo đề nghị của Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

“Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Khu Bảo tồn:

– Khu Bảo tồn có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc;

– Giám đốc Khu Bảo tồn là người chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về mọi hoạt động của Khu Bảo tồn;

– Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

– Văn phòng;

– Phòng Khoa học và Bảo tồn đất ngập nước;

– Phòng Quản lý bảo vệ rừng (đơn vị trực thuộc gồm 01 Đội Bảo vệ chuyên trách và 03 Trạm Bảo vệ rừng).

2. Biên chế:

Biên chế của Khu Bảo tồn là biên chế sự nghiệp, do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.”

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 23 tháng 8 năm 2020 và thay thế Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 tháng 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tỉnh Hậu Giang.

Điều 3.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– VP. Chính phủ (HN – TP.HCM);
– Bộ Nội vụ;
– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
– TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
– Như Điều 3;
– VP. Tỉnh ủy và các Ban đảng;
– VP: Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
– UBMTTQVN và các Đoàn thể tỉnh;
– Sở, ban, ngành tỉnh;
– UBND huyện, thị xã, thành phố;
– Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
– Công báo tỉnh;
– Cổng thông tin điện tử tỉnh;
– Lưu: VT, NCTH.TC.TP
QDKhu Bao tonQD sua doi QD37 CNNV Khu Bao ton TNLNH
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Tiến Châu

 

Văn bản đang xem

Quyết định 27/2020/QĐ-UBND Hậu Giang sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định 37/2011/QĐ-UBND ngày 02/11/2011

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
_________

Số: 27/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N