Quyết định 290/2005/QĐ-TTg chế độ cho người tham gia chống Mỹ

QUYẾT ĐỊNH
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 290/2005/QĐ-TTG
NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2005 VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI
MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁNG CHIẾN
CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC NHƯNG CHƯA ĐƯỢC HƯỞNG
CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 290/2005/QĐ-TTG

NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2005 VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI

MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁNG CHIẾN

CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC NHƯNG CHƯA ĐƯỢC HƯỞNG

CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC


 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ
chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều
1.
Nay quy
định chế độ, chính sách đối với
một số đối tượng trực tiếp tham
gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa
được hưởng chính sách của Đảng và
Nhà nước như sau:

1. Đối
tượng và chế độ áp dụng:

a) Quân nhân, công
an nhân dân, công nhân, viên chức trực tiếp tham gia kháng
chiến chống Mỹ cứu nước ở các
chiến trường B, C, K về gia đình từ ngày 31
tháng 12 năm 1976 trở về trước nhưng chưa
được hưởng một trong các chế
độ phục viên, xuất ngũ (bao gồm cả
trợ cấp xuất ngũ theo quy định tại
Khoản 2 Điều 1 Quyết định số
92/2005/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2005 của Thủ
tướng Chính phủ), chế độ thôi việc,
chế độ bệnh binh, mất sức lao
động hàng tháng và chế độ hưu chí hàng tháng,
nay được hưởng trợ cấp một
lần theo số năm thực tế công tác, chiến
đấu tại chiến trường cứ mỗi
năm được hưởng 600.000 đồng.
Mức chi trả trợ cấp một lần thấp
nhất bằng 1.200.000 đồng.

b) Hạ sĩ
quan, chiến sĩ quân đội, công an tham gia chiến
đấu ở các chiến trường B, C, K sau đó
trở thành người hưởng lương, thanh niên
xung phong hưởng lương từ ngân sách Nhà
nước, cán bộ dân chính Đảng hoạt
động cách mạng ở các chiến trường B, C,
K từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước
không có thân nhân chủ yếu phải trực tiếp nuôi
dưỡng ở miền Bắc để nhận
trợ cấp B, C, K nay được hưởng chế
độ một lần theo số năm thực tế
công tác, chiến đấu tại chiến trường,
cứ mỗi năm thuộc diện hưởng
lương ở chiến trường được
hưởng 500.000 đồng. Mức chi trả chế
độ một lần thấp nhất bằng 1.000.000
đồng.

c) Dân quân
tập trung ở miền Bắc từ ngày 27 tháng 01 năm
1973 trở về trước, du kích tập trung ở
miền Nam (bao gồm cả lực lượng mật)
từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước do
cấp có thẩm quyền quản lý đã về gia
đình phải được hưởng trợ cấp
một lần theo số năm thực tế tham gia dân
quân, du kích tập trung, cứ mỗi năm được
hưởng 400.000 đồng. Mức chi trả trợ
cấp một lần thấp nhất bằng 800.000
đồng.

d) Quân nhân, công
an nhân dân, công nhân, viên chức, thanh niên xung phong tham gia kháng
chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30
tháng 4 năm 1975 trở về trước, đã phục
viên, xuất ngũ, thôi việc và các đối
tượng nêu tại các Điểm a, b, và c Khoản 1
Điều này, nếu chưa được hưởng
chế độ bảo hiểm y tế thì được
hưởng chế độ bảo hiểm y tế và khi
từ trần được hưởng chế
độ mai táng phí theo quy định của pháp luật
hiện hành về chính sách Bảo hiểm xã hội.

đ)
Trường hợp các đối tượng quy
định tại các Điểm a, b và c Khoản 1
Điều này đã từ trần trước ngày
Quyết định này có hiệu lực thi hành thì một
trong những người sau đây được
hưởng chế độ một lần theo mức
tương ứng quy định tại Quyết
định này: Vợ hoặc chồng; bố đẻ,
mẹ đẻ; con đẻ, con nuôi hoặc người
nuôi dưỡng hợp pháp của người từ
trần.

Khi tính thời
gian thực hiện chế độ trợ cấp
một lần, nếu có tháng lẻ thì đủ 6 tháng
trở lên được tính tròn một năm,
dưới 6 tháng được tính nửa năm.

2. Đối
tượng không áp dụng:

a) Đối
tượng quy định tại Điểm a và
Điểm c Khoản 1 Điều này thuộc diện
đang công tác, đã được hưởng chế
độ trợ cấp một lần khi về
địa phương, đang hưởng lương
hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng
tháng, chế độ bệnh binh hàng tháng.

b) Những
người thuộc đối tượng nêu tại
Khoản 1 điều này mà đầu hàng địch,
phản bội, đào ngũ, người vi phạm
kỷ luật bị tước danh hiệu quân nhân, danh
hiệu công an nhân dân; tính đến ngày Quyết
định này có hiệu lực thi hành mà đang chấp
hành án tù chung thân hoặc bị kết án về một trong
các tội xâm phạm an ninh quốc gia mà chưa
được xoá án tích.

 

Điều
2.
Các đối
tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1
Quyết định này, nếu chưa được khen
thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ
thì được thực hiện theo quy định
hiện hành.

 

Điều
3.
Nguồn kinh phí
thực hiện các chế độ quy định tại
Quyết định này do ngân sách Nhà nước bảo
đảm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

 

Điều 4.

1. Việc xác nhận, xét duyệt đối tượng hưởng chế độ, chính sách nêu tại Quyết định này phải đảm bảo công khai, chặt chẽ, chính xác.

2. Những người có hành vi làm sai lệch hoặc giả mạo hồ sơ tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật.

 

Điều 5.

1. Bộ
Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Lao
động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính
chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện
Quyết định này; đồng thời chỉ
đạo tổ chức thực hiện chế
độ một lần đối với quân nhân, công nhân
viên quốc phòng, dân quân, du kích tập trung và lực
lượng mật thuộc phạm vi quản lý.

2. Các Bộ,
ngành ở Trung ương trong phạm vi chức năng,
nhiệm vụ của mình có trách nhiệm chỉ
đạo, tổ chức thực hiện chế
độ một lần đối với các đối
tượng: công an nhân dân, công nhân, viên chức, cán bộ
dân chính Đảng, thanh niên xung phong và lực lượng
mật thuộc phạm vi quản lý.

3. Chủ
tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo,
tổ chức thực hiện chế độ trợ
cấp một lần đối với công nhân, viên
chức, cán bộ dân chính Đảng và thanh niên xung phong
đã về địa phương; chế độ
bảo hiểm y tế và chế độ mai táng phí
đối với các đối tượng quy
định tại Điểm d Khoản 1 Điều 1 Quyết
định này.

Trong phạm vi
khả năng ngân sách địa phương, Uỷ ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương thực hiện hỗ trợ về vật
chất, tinh thần đối với những
người tham gia kháng chiến chống Mỹ có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn.

4. Bộ Tài
chính có trách nhiệm bố trí ngân sách hàng năm để
thực hiện chế dộ, chính sách theo quy định
của Luật Ngân sách Nhà nước.

 

Điều
6.
Quyết
định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể
từ ngày đăng Công báo.

 

Điều
7.
Các Bộ
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ,
Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ
tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này.

 

KT. Thủ
tướng

Phó thủ
tướng

Nguyễn
Tấn Dũng

Văn bản đang xem

Quyết định 290/2005/QĐ-TTg chế độ cho người tham gia chống Mỹ

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

QUYẾT ĐỊNH
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 290/2005/QĐ-TTG
NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2005 VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI
MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁNG CHIẾN
CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC NHƯNG CHƯA ĐƯỢC HƯỞNG
CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ