Quyết định 34/2019/QĐ-UBND quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
——-

Số: 34/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CH

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG


——-

Số: 34/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Lâm Đồng, ngày 13 tháng 8 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TÀI SẢN CÓ GIÁ TRỊ LỚN SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH KINH DOANH, CHO THUÊ TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

————

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Khoản 2 Điều 44 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.

 Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý quy định tại Khoản 2 Điều 44 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ là tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 01 tỷ đồng (một tỷ đồng)/đơn vị tài sản trở lên (không bao gồm tài sản là cơ sở hoạt động sự nghiệp).

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.

Điều 3.

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Văn phòng Chính phủ;
– Website Chính phủ;
– Bộ Tài chính;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– TTTU, TTHĐND tỉnh;
– Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– Sở Tư pháp;
– Như Điều 3;
– Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng;
– Báo Lâm Đồng, Đài PTTH tỉnh;
– Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Lâm Đồng;
– Trung tâm Công báo – Tin học;
– Lưu: VT, TH2.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đoàn Văn Việt

 

Văn bản đang xem

Quyết định 34/2019/QĐ-UBND quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê

Nội dung được sưu tầm bởi luatphap.vn

Bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng để lại comment.

Hotline: Liên hệ chúng tôi Email: tuvan@luatphap.vn

Ghi nguồn khi đăng tải lại

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
——-

Số: 34/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CH